Anotācija (ex-ante)

21-TA-670: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram līdz 2021. gada 1. decembrim kā Ministru kabineta lietu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai", kas paredz no 2022. gada 1. janvāra noteikt maksimālo gada neapliekamā minimuma apmēru 2 100 euro pirmajā pusgadā (350 euro mēnesī), bet no 2022. gada 1. jūlija – 3 000 euro otrajā pusgadā (500 euro mēnesī).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu mērķis ir samazināt darbaspēka nodokļu slogu, īpaši personām ar zemiem un vidējiem ieņēmumiem.
Maksimālais gada diferencētais neapliekamais minimums tiks paaugstināts šādi:
no  2022. gada 1. janvāra – līdz 2 100 euro (350 euro mēnesī);
no 2022. gada 1. jūlija – līdz 3 000 euro (500 euro mēnesī);
no 2023. gada 1. janvāra – līdz 6 000 euro (500 euro mēnesī).
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr.676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”” (turpmāk – Noteikumi) nosaka, ka maksimālais gada neapliekamais minimums ir 3 600 euro (300 euro mēnesī).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra sēdes protokolā Nr. 55 38.§ 7. punktā noteikts[1]: “Lai nodrošinātu Latvijas starptautisko konkurētspēju un atbalstu strādājošiem, turpināt darbaspēka nodokļa sloga mazināšanu, izvērtējot ekonomiskās izaugsmes tendences, faktiskos nodokļu ieņēmumus, kā arī šo izmaiņu fiskālās ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem. Finanšu ministrijai, konsultējoties ar sociālajiem un sadarbības partneriem un Latvijas Banku, līdz 2021. gada 1. jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par tālāku darbaspēka nodokļu sloga mazināšanu, īpaši mazo un vidējo algu saņēmēju grupā, primāri vērtējot iespēju pakāpeniski palielināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferencētā neapliekamā minimuma apmēru līdz valstij noteiktās minimālās darba algas lielumam un iespēju mazināt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmes. Gatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2022. gadam" un likumprojektu "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" Ministru kabinets atbilstoši atbalstītajiem pasākumu priekšlikumiem darbaspēka nodokļa sloga mazināšanai paredz nepieciešamo finansējumu to īstenošanai, vienlaikus nodrošinot likumā noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu.” 
Vairāku gadu garumā viena no valdības galvenajām prioritātēm nodokļu jomā ir bijusi darbaspēka nodokļu sloga mazināšana. Tāpēc gandrīz katru gadu tiek veikti pasākumi, lai pakāpeniski īstenotu šo prioritāti.

[1]     Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2020-09-22
 
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts paredz ka, lai samazinātu darba spēka nodokļu slogu  personām ar zemiem un vidējiem ieņēmumiem, no 2022.gada jāpalielina maksimālais gada neapliekamā minimuma apmērs:
no  2022. gada 1. janvāra – līdz 2 100 euro (350 euro mēnesī);
no 2022. gada 1. jūlija – līdz 3 000 euro (500 euro mēnesī);
no 2023. gada 1. janvāra – līdz 6 000 euro (500 euro mēnesī).

Ņemot vērā to, ka 2022. gadā maksimālais gada diferencētais neapliekamais minimums un koeficients katrā pusgadā ir atšķirīgs, Noteikumos ir noteikta īpaša aprēķināšanas, prognozēšanas un piemērošanas kārtība 2022. gada taksācijas gadam. Noteikumu projekts paredz, ka 2022.gadā diferencētais neapliekamais minimums tiek piemērots katram pusgadam atsevišķi (attiecīgi abu pusgadu diferencēto neapliekamo minimumu summa veido 2022. taksācijas gada kopējo diferencēto neapliekamo minimumu). Lai 2022. taksācijas gadā piemērotu diferencēto neapliekamo minimumu katram pusgadam atsevišķi, Noteikumu projekts paredz, ka arī katram pusgadam atsevišķi tiek noteikts apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu (3 000 euro) un apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu (10 800 euro). Lai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas vajadzībām noteiktu 2022. taksācijas gada 1.pusgada un 2.pusgada ienākumu, Noteikumu projekts paredz šādu regulējumu nodokļa maksātāja ienākumu attiecināšanai:
1) uz konkrēto pusgadu attiecina: 
- Latvijā gūtajos ienākumus, par kuriem maksā algas nodokli, ņem vērā darba devēja ziņojumā un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja ziņojumā deklarēto informāciju par konkrēto periodu;
- ienākumu, no kura ienākuma izmaksātājs saskaņā ar likumu Latvijā ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli ienākuma izmaksas vietā un par kuru sniedz paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumā,
- ienākumu, kurš nodokļa maksātājam pašam ir jādeklarē saskaņā ar likumu (piemēram, ienākums no kapitāla pieauguma) taksācijas gada laikā. , ņem vērā tajā periodā, kad konkrētais ienākums ir gūts;
2) ienākumus, kurus nav iespējams korekti attiecināt uz konkrēto pusgadu, jo par tiem informācija Valsts ieņēmumu dienestam pieejama tikai pēc nodokļa maksātāja gada ienākumu deklarācijas saņemšanas (piemēram, no ārvalstīm gūtais ienākums, ienākums no saimnieciskās darbības, ārvalstī gūtais algota darba ienākums), dala ar divi un ņem vērā proporcionāli katrā periodā. 
 
Ņemot vērā šo pieeju, ir iespējama situācija, ka viena veida ienākums (piemēram, procentu maksājumi) atkarībā no izmaksas avota valsts (Latvija vai ārvalsts) vai ienākuma veida (ienākuma izmaksātājam ir vai nav pienākums ieturēt nodokli ienākuma izmaksas vietā), tiek attiecināts uz periodiem atšķirīgi - vienā gadījumā uzreiz uz konkrēto pusgadu, bet citā - dalot uz divi un proporcionāli attiecinot uz katru pusgadu. 

Šāda pieeja var radīt nelielas atšķirības gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēra ziņā atkarībā no ienākumu gūšanas vietas un vai atkarībā  no tā, vai nodoklis ir ieturēts ienākuma izmaksas vietā. Tādējādi aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 2022. gadu – atkarībā no konkrētās situācijas - var nedaudz atšķirties atkarībā no tā, vai ienākumu šāda veida ienākumu dala proporcionāli pa pusgadiem, vai arī  attiecina uz konkrēto pusgadu.

Atšķirīgos rezultātus attiecībā no ienākuma sadales mehānisma 2022. gadā ilustrē šādi piemēri.

1.situācija
2022. gada pirmajā pusgada nodokļa maksātājs saņems ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus 6 100 euro, kā arī ārvalstīs gūto procentu ienākumu 436 euro apmērā, savukārt otrajā pusgadā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumu 8 550 euro.

Diferencētā neapliekamā minimuma aprēķins, ja ienākumu var attiecina uz konkrēto pusgadu:
1) periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam:
DNM1 = 2 100 – 0,26923 × (6 536 – 3 000) = 1 148 euro;
2) periodam no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim:
DNM2 = 3 000 – 0,38462 × (8 550 – 3 000) = 865,36 euro.
Gada diferencētais neapliekamais minimums ir 2 013,36 euro.

Diferencētā neapliekamā minimuma aprēķins, ja ienākumu neattiecina uz konkrēto pusgadu un dala proporcionāli:
1) periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam:
DNM1 = 2 100 – 0,26923 × (6 318 – 3 000) = 1 206,69 euro;
2) periodam no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim:
DNM2 = 3 000 – 0,38462 × (8 768 – 3 000) = 781,51 euro.
Gada diferencētais neapliekamais minimums ir 1 988,20 euro.

Atkarībā no nodokļa maksātāja ienākuma sadalījuma veida gada diferencētā neapliekamā minimuma apmērs atšķiras par  25,16 euro (2 013,36 - 1 988,20). Tādējādi, ja ārvalstīs gūtos ienākumus, kurus ņem vērā, lai noteiktu gada diferencētu neapliekamo minimumu, 2022. gadā sadala proporcionāli,  par 2022. gadu jāmaksā par 5,03 euro (25,16 x 20%) lielāks iedzīvotāju ienākuma nodoklis nekā tad, ja minētos ienākumus attiecinātu uz konkrēto pusgadu.

2. situācija
2022. gada pirmajā pusgada nodokļa maksātājs saņems ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus 6 100 euro, savukārt otrajā pusgadā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumu 8 550 euro, kā arī ārvalstīs gūto procentu ienākumu 436 euro apmērā.

Diferencētā neapliekamā minimuma aprēķins, ja ienākumu var attiecina uz konkrēto pusgadu:
1) periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam:
DNM1 = 2 100 – 0,26923 × (6 100 – 3 000) = 1 265,39 euro,
2) periodam no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim:
DNM2 = 3 000 – 0,38462 × (8 986 – 3 000) = 697,66 euro.
Gada diferencētais neapliekamais minimums ir 1 963,05 euro.

Diferencētā neapliekamā minimuma aprēķins, ja ienākumu neattiecina uz konkrēto pusgadu un dala proporcionāli:
1) periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam:
DNM1 = 2 100 – 0,26923 × (6 318 – 3 000) = 1 206,69 euro;
2) periodam no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim:
DNM2 = 3 000 – 0,38462 × (8 768 – 3 000) = 781,51 euro.
Gada diferencētais neapliekamais minimums ir 1 988,20 euro.

Atkarībā no nodokļa maksātāja ienākuma sadalījuma veida gada diferencētā neapliekamā minimuma apmērs atšķiras par  25,15 euro (1 988,20 - 1 963,05). Tādējādi, ja ārvalstīs gūtos ienākumus, kurus ņem vērā, lai noteiktu gada diferencētu neapliekamo minimumu, 2022. gadā sadala proporcionāli,  par 2022. gadu jāmaksā par 5,03 euro (25,15 x 20%) mazāks iedzīvotāju ienākuma nodoklis nekā tad, ja minētos ienākumus attiecinātu uz konkrēto pusgadu.

Tomēr minētās atšķirības nav tik būtiskas, lai būtu lietderīgi 2022. gadam veidot vēl sarežģītāku normatīvo regulējumu un radīt papildus administratīvo slogu un izmaksas nodokļa maksātājiem, piemēram, uzliekot pienākumu aprēķināt apliekamo ienākumu no saimnieciskās darbības par katru pusgadu atsevišķi, ja vispārējā kārtībā tas tiek darīts vienreiz gadā,  vai ienākuma izmaksātājiem - sniegt divreiz gadā paziņojumus par izmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, turklāt attiecīgi arī palielināt izmaksas nepieciešamās programmatūras izstrādei tikai uz vienu gadu (tādējādi radot papildu budžeta izdevumus, kuru finansējumu veido arī pašu nodokļu maksātāju samaksātie nodokļi).

Apsvērumu pamatā, ka vienai nodokļa maksātāju grupai radītās priekšrocības ir nebūtiskas, ir fakts, ka lielāko iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļu veido algota darba ienākumi, par kuriem 2022. gadā informāciju iespējams iegūt par katru pusgadu atsevišķi, savukārt citu ienākumu īpatsvars iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumos (piemēram, procentu maksājumi, autoratlīdzības u.c.) parasti ir salīdzinoši neliels. Tā kā Eiropas savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs gūtie algota darba ienākumi (ja izpildīti likuma nosacījumi) nav apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, tad šī ienākumu daļa vispār neietekmē diferencētā neapliekamā minimuma noteikšanu. 

Arī aprēķinot diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu pusgadu, 2022. gadam tiek modificēta formula, kuru vispārējā gadījumā izmanto, aprēķinot diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu taksācijas periodu (gadu), un attiecīgi  aprēķinos 12 mēneši aizstāti ar 6 mēnešiem.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Ir izvērtēta iespēja arī ārvalstīs gūtos ienākumus, kurus ņem vērā diferencētā neapliekamā minimuma noteikšanā, attiecināt uz konkrētu pusgadu līdzīgi kā Latvijā gūtos ienākumu, tomēr tas nav īstenojams, jo jāņem vērā fakts, ka praksē vai nu nav iespējams iegūt informāciju par ārvalstī gūtā ienākuma attiecināšanu uz konkrētu pusgadu, vai arī tas varētu būt ļoti sarežģīti gan pašam nodokļa maksātājam, gan arī Valsts ieņēmumu dienestam, jo pamatā dažādus dokumentus un izziņas ārvalstu nodokļu administrācijas izsniedz, pamatojoties uz konkrētās valsts taksācijas gadu (kas var arī nesakrist ar Latvijas taksācijas gadu), bet nevis par konkrētu ienākumu izmaksas datumu. Arī datu apmaiņa, kas tiek īstenota attiecība uz noteiktiem iedzīvotāju ienākumu veidiem notiek vienreiz gadā (turklāt arī šajos gadījumos dati no ārvalstīm dažkārt tiek saņemti ar novēlošanos - kad gada ienākumu deklarācijas jau ir iesniegtas). Tādējādi šādu risinājumu īstenot nav iespējams.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Fiziskās personas –  nodokļa maksātāji, kuriem piemēro Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamo minimumu un gada diferencēto neapliekamo minimumu. Palielinoties neapliekamā minimuma apmēram, samazinās šo personu darbaspēka nodokļa slogs.
Nodokļa maksātājiem, kuriem veidojas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksa, jau šobrīd ir jāsniedz gada ienākumu deklarācijas, bet projekta ieviešana nodokļa maksātājiem, kuriem taksācijas gada laikā palielinās ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamais ienākums,  mazinās nepieciešamību veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksu rezumējošā kārtībā. Iespējams, ka pieaugs tādu nodokļa maksātāju skaits, kuri varēs saņemt nodokļa atmaksu.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
1 881 327 193
-57 680 000
1 979 332 193
-89 180 000
-86 950 000
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
466 355 439
-8 712 500
485 956 439
-13 467 500
-13 127 500
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
1 414 971 754
-48 967 500
1 493 375 754
-75 712 500
-73 822 500
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
1 881 327 193
-57 680 000
1 979 332 193
-89 180 000
-86 950 000
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
466 355 439
-8 712 500
485 956 439
-13 467 500
-13 127 500
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
1 414 971 754
-48 967 500
1 493 375 754
-75 712 500
-73 822 500
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-57 680 000
-89 180 000
-86 950 000
5.1. valsts pamatbudžets
0
-8 712 500
-13 467 500
-13 127 500
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
-48 967 500
-75 712 500
-73 822 500
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Maksimālā gada neapliekamā minimuma apmēra paaugstināšana radīs negatīvu fiskālo ietekmi 2022. gadā 57,7 milj. euro, 2023. gadā 89,2 milj. euro un 2024. gadā 86,9 milj. euro apmērā.
Aprēķinos izmantoti VID dati par darba ņēmēju bruto ienākumiem un apgādībā esošo personu skaitu 2019. gadā un aprēķini veikti ņemot vērā makroekonomisko rādītāju prognozes uz 02.03.2021. Minēto izmaiņu rezultāta darba ņēmējiem, kam tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums samazināsies IIN apmērs un līdz ar to palielināsies neto atalgojums, kā arī izmaiņas samazina darbaspēka nodokļu slogu zemu ienākumu saņēmējiem.
Aprēķinot maksimālā gada neapliekamā minimuma fiskālo ietekmi tiek ņemts vērā arī atgriezeniskais efekts no pievienotās vērtības nodokļa, kas samazina negatīvo fiskālo efektu.
Aprēķinātās ietekmes ir atbilstoši iestrādātas likumprojektā “Par valsts budžetu 2022. gadam” un likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”.
  2022.gadā 2023.gadā 2024.gadā
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi -65 290 000 -100 950 000 -98 430 000
no tā: valsts pamatbudžetā -16 322 500 -25 237 500 -24 607 500
pašvaldību  budžetos -48 967 500 -75 712 500 -73 822 500
Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi
valsts pamatbudžetā
7 610 000 11 770 000 11 480 000
KOPĀ (1 gada ietekme) -57 680 000 -89 180 000 -86 950 000
no tā: valsts pamatbudžetā -8 712 500 -13 467 500 -13 127 500
pašvaldību  budžetos -48 967 500 -75 712 500 -73 822 500
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Likumprojekta "Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”" (1193/Lp13) anotācijā ir paredzēts piešķirt Valsts ieņēmumu dienestam līdzekļus izmaiņām programmatūrā. 
Ņemot vērā, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferencētais neapliekamais minimums 2022.gadā mainīsies divas reizes – 2022. gada 1. janvārī uz 350 euro un 2022. gada 1. jūlijā uz 500 euro, balstoties uz sākotnējo novērtējumu, izmaiņas nepieciešams ieviest VID IS - Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā (turpmāk - MAIS), Nodokļu informācijas sistēmā (turpmāk - NIS), Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk -EDS). Minētajās VID IS būtiski tiks ietekmēti vairāki biznesa apgabali, kā piemēram: prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķins, diferencētais neapliekamais minimuma (turpmāk -DNM) aprēķins gada ienākumu deklarācijai (turpmāk - GID), DNM aprēķins iedzīvotāju ienākumu nodokļa avansa maksājumu aprēķinam, gada apliekamā ienākuma maksimālā apmēra aprēķins, GID riskošanas algoritms automātiskās iedzīvotāju ienākumu nodokļa apmaksu veikšanai, Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām vērtību korektumu pārbaude, algas grāmatiņas funkcionalitāte, GID apstrāde EDS. Tādējādi nepieciešamo izmaiņu veikšanai VID IS Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” 2022. gadam ir paredzēts nepieciešamais papildu finansējums 250 000 euro apmērā (provizoriskais izmaiņu sadalījums pa VID sistēmām EDS: 29 403,00 euro apmērā (60 cilvēkdienas x 490,05 euro vienas cilvēkdienas cena ar PVN), NIS: 186 491,25 euro apmērā (411 cilvēkdienas x 453,75 euro vienas cilvēkdienas cena ar PVN), MAIS: 34 106,27 euro apmērā (71 cilvēkdienas x 480,37 euro vienas cilvēkdienas cena ar PVN).
Līdz ar to, papildus līdzekļi izmaiņām Valsts ieņēmumu dienesta programmatūrā saistībā ar grozījumiem noteikumos nav nepieciešami. 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Ministru kabineta 2021.gada 24.septembra sēdē, kur tika izskatīts Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022. gadam un ietvaram 2022.–2024. gadam" (21-TA-364) piedalījās nevalstiskās organizācijas: Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, kuri atbalstīja valdības lēmumu samazināt darba ņēmējiem nodokļu slogu. 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts ieņēmumu dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Palielināsies ienākumi personām ar zemiem un vidējiem ienākumiem.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi