Anotācija (ex-ante)

22-TA-3020: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta " Par apropriācijas pārdali" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas pārdali” (turpmāk – projekts) mērķis ir efektīva valsts budžeta līdzekļu izlietošana, paredzot apropriācijas pārdali no valsts budžeta apakšprogrammas 31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei” uz budžeta apakšprogrammu 31.06.00 "Dotācija zaudējumu  segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" 19 981 697 euro apmērā, lai piešķirtu Satiksmes ministrijai finansējumu zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2022. gadā.
Satiksmes ministrijas pieprasītā apropriācijas pārdale izraisa apakšprogrammas palielinājumu, kas vienlaikus pārsniedz piecus procentus no apakšprogrammai apstiprinātās gada apropriācijas apjoma un vērtību 100 000 euro, tāpēc ir sagatavots attiecīgs Ministru kabineta rīkojums, kurā paredzēts uzdevums par apropriācijas pārdales skaņošanu ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju. Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta (132) daļas pirmais punkts nosaka, ka finanšu ministram ir tiesības veikt apropriāciju pārdales starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ievērojot to, ka kopējais pārdales apjoms starp pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām) nedrīkst izraisīt katras atsevišķās programmas (apakšprogrammas) palielinājumu, kas vienlaikus pārsniegtu piecus procentus no programmai (apakšprogrammai) apstiprinātās gada apropriācijas apjoma un vērtību 100 000 euro. Vienlaikus Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta (133) daļa nosaka, ka 9.panta (132) daļas nosacījumi neattiecas uz apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām budžeta resoram gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas ietvaros, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums par apropriācijas pārdali, kā arī saņemts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas saskaņojums.
Projekts stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 7.panta trešajā daļā noteiktajam.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir efektīva valsts budžeta līdzekļu izlietošana, paredzot apropriācijas pārdali no Satiksmes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei” uz budžeta apakšprogrammu 31.06.00 "Dotācija zaudējumu  segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" 19 981 697 euro apmērā, lai piešķirtu Satiksmes ministrijai finansējumu zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2022. gadā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Satiksmes ministrijas informāciju Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei” tiek prognozēta līdzekļu neizpilde 87 639 533 euro apmērā.
Saskaņā ar akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” 2022. gada 28. marta vēstulē Nr. L.3/152 “Par dotāciju jauno elektrovilcienu iegādei” un 2021. gada 16. oktobra vēstulē Nr. L.3/502 “Par valsts budžeta apakšprogrammas 31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei” 2021. gadā paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību līdzekļu izlietojumu/ekonomiju”  sniegto informāciju, ir iestājušies vairāki apstākļi, kas ir ietekmējuši jauno elektrovilcienu projekta īstenošanas gaitu arī 2022. gadā. COVID-19 pandēmijas ietekmes rezultātā ir nobīde vilcienu ražošanā un ir izmaiņas valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” radiosakaru sistēmā. Ņemot vērā minēto, no valsts budžeta apakšprogrammā 31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei” paredzētajiem līdzekļiem 2022. gadā netiks izlietots piešķirtais finansējums 87 639 533 euro apmērā. No neizlietotā finansējuma līdzekļus 19 981 697 euro apmērā paredzēts pārdalīt no Satiksmes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei”   uz  valsts budžeta apakšprogrammu 31.06.00 "Dotācija zaudējumu  segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem"  19 981 697 euro, lai nodrošinātu zaudējumu kompensēšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2022. gadā 19 981 697 euro  apmērā, tajā skaitā:
-  reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem   9 408 207 euro;
-  reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem  10 573 490 euro.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” 2022. gada 28. marta vēstulē Nr. L.3/152 “Par dotāciju jauno elektrovilcienu iegādei” un 2021. gada 16. oktobra vēstulē Nr. L.3/502 “Par valsts budžeta apakšprogrammas 31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei” 2021. gadā paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību līdzekļu izlietojumu/ekonomiju”  sniegto informāciju, ir iestājušies vairāki apstākļi, kas ir ietekmējuši jauno elektrovilcienu projekta īstenošanas gaitu arī 2022. gadā. COVID-19 pandēmijas ietekmes rezultātā ir nobīde vilcienu ražošanā un ir izmaiņas valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” radiosakaru sistēmā. Ņemot vērā minēto, no valsts budžeta apakšprogrammā 31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei” paredzētajiem līdzekļiem 2022. gadā netiks izlietots piešķirtais finansējums 87 639 533 euro apmērā.
Risinājuma apraksts
Līdzekļus 19 981 697 euro apmērā paredzēts pārdalīt no Satiksmes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei”   uz  valsts budžeta apakšprogrammu 31.06.00 "Dotācija zaudējumu  segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem"  19 981 697 euro, lai nodrošinātu zaudējumu kompensēšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2022. gadā 19 981 697 euro  apmērā, tajā skaitā:
-  reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem   9 408 207 euro;
-  reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem  10 573 490 euro.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
196 211 835
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
196 211 835
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
196 211 835
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
196 211 835
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Ar rīkojuma projektu paredzēts līdzekļus 19 981 697 euro apmērā pārdalīt no valsts budžeta apakšprogrammas 31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei” uz  valsts budžeta apakšprogrammu 31.06.00 "Dotācija zaudējumu  segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem".               
Budžeta ieņēmumos un izdevumos 2022.gadam norādīts budžeta programmu un apakšprogrammu, uz kurām attiecas rīkojuma projekts, plāns atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2022.gadam”, savukārt izmaiņas ir 0, jo līdzekļu pārdales starp resoriem rezultāts ir 0.
Budžeta programma/apakšprogramma 2022.gada plāns, euro Pārdales apmērs, euro
31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei” (SM) 125 923 040 -19 981 697
31.06.00 "Dotācija zaudējumu  segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" (SM) 70 288 795 19 981 697
KOPĀ 196 211 835 0
Līdzekļu pārdale uz valsts budžeta apakšprogrammu 31.06.00 "Dotācija zaudējumu  segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" nepieciešama, lai nodrošinātu zaudējumu kompensēšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2022. gadā.
Detalizēta informācija par kopējo nepieciešamo papildu finansējumu sniegta Satiksmes ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā “Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2022.gadā” (22-TA-2183).
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar
Cita informācija
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali” skatāms Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar Satiksmes ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu “Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2022.gadā” (22-TA-2183), Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (22-TA-2613) un Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai” (22-TA-2548).
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Tiesību akts nemaina esošo regulējumu, kā arī neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas, bet paredz apropriācijas pārdali no valsts budžeta apakšprogrammas 31.09.00 “Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei” uz budžeta apakšprogrammu 31.06.00 "Dotācija zaudējumu  segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem", lai nodrošinātu    sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību un zaudējumu kompensēšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Līdz ar to sabiedrības līdzdalība nav attiecināma.

Projekta izstrādē iesaistītā institūcija  - Satiksmes ministrija.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi