Anotācija (ex-ante)

21-TA-57: Noteikumu projekts (Groza manuāli)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Nepieciešamība pagarināt periodu, kurā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests drīkst veidot brigādes saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumu Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" (turpmāk - noteikumi) 190. punktu 
Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
2019-MK.PROT-30#38, 25.06.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, degvielas uzpildes staciju un mobilo sakaru operatoru gatavību darbības nodrošināšanai ilgstošas elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā" (2019-UZD-1210)
Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ārstniecības likuma 55. panta otrā daļa

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir
1) pagarināt iespēju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (turpmāk - NMPD) veidot divu ārstniecības personu bez operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāja un vienas ārstniecības personas ar operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāju (turpmāk - divu cilvēku brigādes) līdz 2022. gada 31. decembrim;
2) precizēt prasības daudzprofilu un specializēto slimnīcu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai ārējās elektroapgādes traucējumu gadījumā (stacionāro ģeneratoru darbības nodrošināšana).
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
Precizētās prasības slimnīcu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai ārējās elektroapgādes traucējumu gadījumā stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
1) 2018. gadā noteikumos tika veikti grozījumi (MK 04.12.2018. noteikumi Nr.759), kas paredz NMPD trīs gadu periodā realizēt pilotprojektu un nosaka NMPD vadītāja tiesības ar rīkojumu izveidot ārsta palīga brigādes, kuru sastāvā ir sertificēts ārsta palīgs un operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs. Lai risinātu problēmu, kas saistīta ar personāla trūkumu, NMPD darbam brigādes sastāvā piesaista medicīnas koledžu un ārstniecības fakultātes pēdējo kursu studentus, kas veic medicīnas asistenta kompetencēm atbilstošus pienākumus. Tāpat NMPD vadītājs ar rīkojumu var izveidot neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk - NMP) brigādi, kur kā brigādes vadītāju var iekļaut arī neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā sagatavotu ārstu. Tādējādi tas ļauj nodrošināt NMP brigādes ārstniecības personai atbalstu un palīdzību, sniedzot NMP pacientam izsaukuma laikā, kā arī topošos speciālistus adaptē turpmākajam darbam NMPD. Šādu NMPD brigāžu darbības efektivitāti paredzēts izvērtēt līdz 2021. gada 1. decembrim, pieņemot lēmumu par to turpmāko darbību.

2018. gada otrajā pusgadā darbību uzsāka sešas divu ārstniecības personu brigādes, kā arī divas ārstniecības personas ar operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa (turpmāk - OMT) vadītāju brigādes. 2019. gada beigās ārstniecības personas ar OMT vadītāju brigāžu skaits pieauga līdz astoņām. 2020. gada I pusgadā papildus esošajām izveidota viena divu ārstniecības personu brigāde, kā arī sešas ārstniecības personas ar OMT vadītāju brigādes.

Lai nodrošinātu divu ārstniecības personu brigāžu pilnvērtīgu darbību, ārstniecības personas papildus apmācītas drošā OMT vadīšanā. Savukārt visi OMT vadītāji apguvuši NMPD organizēto un nodrošināto mācību programmu „Paplašinātā pirmā palīdzība operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem”.

NMPD iekšējā darba organizācija paredz, ka divu personu brigādes vairāk tiek nosūtītas uz zemas prioritātes izsaukumiem. Izvērtējuma dati rāda, ka divu personu brigādes 2019. gadā ir izpildījušas 9 % un 2020. gadā 12 % no kopējo izpildīto izsaukuma skaita.

2) noteikumu 108. punkts paredz, ka daudzprofilu slimnīcai jābūt nodrošinātai ar alternatīvu vai autonomu elektroenerģijas avotu – ģeneratoru, kura jauda nodrošina iestādes uzņemšanas nodaļas, intensīvās terapijas nodaļas un operāciju nodaļas darbību ārējās elektroapgādes traucējumu gadījumā. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
NMP dienesta speciālisti 2020. gada nogalē ir veikuši izvērtējumu “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta divu ārstniecības personu bez operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāja un vienas ārstniecības personas ar operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāju brigāžu darbības izvērtējums 2019. gadā” (turpmāk – izvērtējums). Izvērtējumā ietvertās divu cilvēku brigādes pakāpeniski uzsāka darbību pilotprojekta ietvaros no 2018. gada 1. jūlija un atbilstoši noteikumu 190. punktam to darbību paredzēts turpināt līdz 2021. gada 1. decembrim.

Izvērtējumā secināts - lai NMPD ierobežota, atbilstošas kvalifikācijas cilvēkresursu nodrošinājuma apstākļos spētu nodrošināt kvalitatīvu un pacientiem drošu NMP, ir jāturpina veidot NMP brigādes divu ārstniecības personu sastāvā.

Nodrošinot iespēju attīstīt divu personu brigādes, NMPD saskata iespēju pilnvērtīgi sasniegt savas darbības stratēģijā izvirzītos mērķus, tajā skaitā būtiskāko mērķi - nodrošināt savlaicīgu NMP iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos. Šobrīd tas ir izdevies, ņemot vērā līdzšinējās aktivitātes. Veidojot divu personu brigādes, tika samazinātas esošo brigāžu dīkstāves personāla resursu trūkuma dēļ, tai skaitā novērsta situācija, ka, piemēram, Rīgā vidēji dienā nevarēja nokomplektēt astoņas, bet nakts laikā vidēji trīs brigādes. Divu personu brigāžu veidošana ļāva izvietot NMP brigādes tuvāk iedzīvotājiem. Piemēram, laika posmā no 2019.gada līdz 2020.gada beigām kopumā izveidoti seši NMP punkti, kuros pamatā strādā vienas ārstniecības personas ar OMT vadītāju brigādes. Kompleksās darbības ļāvušas sasniedzamību vidēji valstī palielināt no 82,8% 2019.gadā līdz 84,5% 2020.gadā.
 
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā veiktos ieguldījumus cilvēkresursu nodrošinājuma attīstībā un profesionālajā pilnveidē kopumā, secināms, ka ārsta palīgu vecuma struktūra šobrīd tiek veiksmīgi atjaunota, kā arī skaitliskā nodrošinājuma līmenis ir ievērojami pieaudzis, īpaši, profesijā strādājošo skaits – ja 2018.gadā tiesīgi praktizēt profesijā bija 3680 ārsta palīgi, tad 2021.gadā – 3845, bet profesijā praktizējošo skaits ir pieaudzis no 2060 (2018.gadā) uz 2926 (2021.gadā). Lielākais strādājošo ārstu palīgu īpatsvars šobrīd ir vecuma grupā līdz 35 gadiem (47%), kamēr pensijas vecumā tikai 5% (dati uz 01.01.2021, avots: Veselības inspekcija).

Ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” atbalstu īstenotie tālākizglītības pasākumi neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu personālam, kurus indikatīvi plānots turpināti arī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas periodā, kā arī uzsāktās OMT vadītāju apmācību programmas šobrīd ļauj nodrošināt NMPD brigāžu komplektāciju dažādos sastāvos, tajā skaitā, divu personu brigādes

Lai dotu NMPD papildu laiku nepieciešamā personāla piesaistei, personāla zināšanu un prasmju pilnveidei un dienesta kapacitātes celšanai, termiņu, kurā NMPD veido divu cilvēku brigādes, paredzēts pagarināt līdz 2022.gada 31.decembrim.

Pēc minētā termiņa šādu brigāžu veidošanas nepieciešamība tiks atkārtoti pārskatīta, lai pakāpeniski atgrieztos pie normatīvajā regulējumā noteiktā NMP brigāžu personālsastāva, kur ārstniecības personas ir kompetentas sniegt ārstniecības pakalpojumu, bet OMT vadītājs – nodrošina drošu un ātru OMT vadīšanu.
Problēmas apraksts
Atbilstoši MK sēdes protokollēmumam - Veselības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju izvērtēt esošo normatīvo regulējumu un sagatavot priekšlikumu laika periodam, kurā ārstniecības iestādēm (slimnīcām) atbilstoši to līmenim jānodrošina konkrētu nodaļu vai visas ārstniecības iestādes darbība ārējās elektroapgādes traucējumu gadījumā, prasības ģeneratoru jaudai, degvielas novietnei, šādu iekārtu un sistēmu darbgatavības pārbaudēm, kā arī papildus nepieciešamo finansējumu (MK 2019.gada 25.jūnija sēdes protokola Nr.30 38 § 2.punkts)
 
Risinājuma apraksts
Prasība nodrošināt ģeneratoru daudzprofilu slimnīcās ir spēkā kopš 2011.gada. Ar projektu tiek paplašināts esošais regulējums, prasību par stacionāro ģeneratoru attiecinot ne tikai uz daudzprofila slimnīcām, bet arī specializētajām slimnīcām, kā arī nosakot prasības degvielas rezervei un papildinot to struktūrvienību un tehnoloģiju loku, kuru darbība ārējās elektroapgādes traucējumu gadījumā nodrošināma ar ģeneratora palīdzību.

Papildus tiek noteikta ārstniecības iestādes vadītāja atbildība attiecībā uz rīcību ārējās elektroapgādes traucējumu gadījumā, kā arī stacionāro ģeneratoru uzturēšanas un kontroles nodrošināšanā.

Ņemot vērā prasību ieviešanai nepieciešamo laiku, tiek paredzēts divu gadu pārejas periods.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Tika apsvērta iespēja nepagarināt NMPD iespēju veidot divu cilvēku brigādes, jo šādu brigāžu kvalifikācija pilnībā neatbilst tām prasībām, ka noteiktas NMP brigāžu sastāvam. Tomēr, ņemot vērā situāciju cilvēkresursu nodrošinājumā un laiku, kas nepieciešams personāla kvalifikācijas paaugstinšanai, šāds risinājums netika akceptēts.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • iedzīvotāji, kam nepieciešama NMP vai ārstēšanās stacionārā
Ietekmes apraksts
NMP brigāžu skaits un kvalifikācija ietekmē sniegtās palīdzības savlaicīgumu un kvalitāti. Nodrošinot pietiekamu brigāžu skaitu, samazinās izsaukuma izpildes laiks.
Stacionāro ģeneratoru nodrošinājums sniedz paļāvību, ka elektroenerģijas padeves pārtraukumu laikā, netiks pārtraukta intensīvā terapija, operācijas u.c. 
Juridiskās personas
  • NMPD, Daudzprofila un specializētās slimnīcas, kurās nav stacionāro ģeneratoru vai to darbība jāpārkārto atbilstoši jaunajām prasībām
Ietekmes apraksts
NMPD tiek pagarināta iespēja elastīgāk organizēt savu darbu;
Slimnīcām papildus slogs prasību ieviešanai. Pēc tam ietekme pozitīva, ļaujot nodrošināt darbības nepārtrauktību.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Projekts tiks īstenots Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedriskā apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
Ņemot vērā, ka sabiedriskajai apspriedei tika nodots apjomīgāks projekts, par kuru saņemti daudzi viedokļi, tostarp savstarpēji pretrunīgi, sabiedriskās apspriede vēl nav noslēgusies un galīgie rezultāti nav pieejami. Pievienota saite uz sabiedriskajai apspriedei nodoto projektu. https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/sabiedriskai-apspriedei-nodoti-grozijumi-ministru-kabineta-noteikumos-par-obligatajam-prasibam-arstniecibas-iestadem-un-strukturvienibam

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedriskā apspriede notika par plašāku projektu, kurā bija iekļauti arī grozījumi saistībā ar NMPD brigādēm. Saistībā ar šo grozījumu iebildumi un priekšlikumi sabiedriskajā apspriedē netika saņemti. Priekšlikums par stacionārajiem ģeneratoriem no NMPD tika saņemts sabiedriskās apspriedes ietvaros, citu iesaistīto pušu iebildumi un priekšlikumi par to netika saņemti (sabiedriskajā apspriedē piedalījās arī Latvijas Lielo slimnīcu asociācija un Latvijas Slimnīcu biedrība).

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
  • daudzprofilu un specializētās slimnīcas

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Savlaicīga neatliekamā palīdzība; pakalpojuma nepārtrauktība elektroenerģijas apgādes pārtraukuma gadījumā

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi