Anotācija (ex-ante)

21-TA-683: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Izglītības likuma 14.panta 26.punkts
Profesionālās izglītības likuma  31.panta 2.2 daļa

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir precizēt profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu nosacījumus attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu un noteikt augstākus, savstarpēji līdzvērtīgākus rezultativitātes kritērijus sporta veidos un pilnveidot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas modeli.
Noteikumi stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā. 
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
Noteikumu projekta 10.punktā noteikto attiecībā uz mācību treniņu grupām, kas  ir sākuma sagatavošanas grupas, mācību treniņu pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā un septītā apmācības gada grupas, kurām sistēmā šo noteikumu 4. punktā noteiktajā termiņā uz dotācijas piešķiršanas budžeta gadu ir tarificēts papildus pieaicināts pedagogs, piemēros ar 2022.gada 1.janvāri. (24.punkts) Noteikumu projekta 10.punktā noteikto attiecībā uz sporta veidiem, kuros grupām sistēmā šo noteikumu 4. punktā noteiktajā termiņā uz dotācijas piešķiršanas budžeta gadu ir tarificēts papildus pieaicināts pedagogs, kurš piedalās nodarbībā drošības prasību ievērošanai,  piemēros ar 2023.gada 1.janvāri. (25.punkts) Noteikumu 1. pielikuma 2.5., 2.23. , 2.39.  un 2.42. apakšpunktā noteiktajiem sporta veidiem grupu komplektēšanu var uzsākt ar 2022. gada 1. septembri. (26.punkts) Iepriekšminētajos punktos ir ietverti izglītojamo vecuma un skaita un rezultativitātes kritēriji jaunpievienotajos sporta veidos - 3x3 basketbols, karatē, telpu futbols, ūdenspolo. Noteikumu projekta 1. pielikums stāsies spēkā 2023. gada 1. septembrī. Līdz minētajam datumam profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu rezultativitātes kritērijus sportā un nosacījumus attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumu  Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” 1. pielikumam. (27.punkts) Dotāciju atbilstoši šo noteikumu  1. pielikumā minētajiem kritērijiem un nosacījumiem  piešķir, sākot ar 2024.gada 1.janvāri. Līdz minētajam datumam dotāciju piešķir atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumu  Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” 1. pielikumā minētajiem kritērijiem un nosacījumiem. (28.punkts).

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 26.punktu  kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes izglītības programmas, un saskaņā ar  Profesionālās izglītības likuma  31.panta 2.2 daļu rezultativitātes kritērijus sportā un nosacījumus attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu nosaka Ministru kabinets.
Noteikumu projekta 1.2.apakšpunktā lietotais jēdziens “mācību treniņu grupa” ir vispārīgs jēdziens, kas apzīmē mācību treniņu grupas dažādos kvalifikācijas līmeņos. Sākuma sagatavošanas grupa, konkrēta apmācības gada mācību treniņu grupa, sporta meistarības pilnveides grupa, augstākās sporta meistarības grupa ir mācību treniņu grupu kvalifikācijas līmeņu raksturotāji un tādā formulējumā tie ietverti 20V un 30V profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās un mācību plānos.
Minētā kārtība un rezultativitātes kritēriji sportā un nosacījumi attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu ir noteikti Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumos Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” (turpmāk – Noteikumi Nr.508). Finansējumu no valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.19.00 “Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (turpmāk – dotācija) piešķir atbilstoši Noteikumiem Nr.508, nosakot, ka 50% no dotācijas kopējā apmēra sadala, pamatojoties uz izglītojamo skaitu sporta skolā, bet 50%, pamatojoties uz sporta izglītības programmas īstenošanas  kritērijiem un nosacījumiem no MT-4 līdz ASM grupām, piemērojot Noteikumos Nr.508 noteiktos koeficientus un formulas.
50% dotācijas daļas apmēra aprēķinā, pamatojoties uz izglītojamo skaitu, ņem vērā procentuālo vērtību, kas vienāda ar sporta skolas izglītojamo skaita procentuālo vērtību no kopējā visu akreditēto sporta skolu valsts finansēto izglītojamo skaita. Mazāks izglītojamo skaits būtiski ietekmē aprēķināmā finansējuma apmēru. Izglītojamo skaits finansējuma aprēķinā ir arī faktors, kas veicina nepamatotu izglītojamo skaita palielināšanu.
50 % dotācijas daļas apmēra aprēķins pamatojas uz sporta skolu mācību treniņu grupu MT-4 līdz ASM posmā skaitu, piemērojot Noteikumos Nr.508  noteiktos koeficientus. Piešķirtais finansējums ir sadalīts sporta skolām vienādā procentuālajā apmērā no pieprasītā atbilstoši pieejamajam finansējumam MT-4 līdz ASM grupu posmā.
Dotācijas aprēķināšana tiek veikta Valsts izglītības informācijas sistēmā. Dotācijas apmēru ietekmē vairāki faktori: 1) iesniegumu par dotācijas saņemšanu iesniegušo sporta skolu skaits; 2) izglītojamo skaits, grupu skaits  un to kvalifikācija (no MT-4 līdz ASM grupām  piemēro Noteikumos Nr.508  noteiktos koeficientus – augstākas kvalifikācijas grupai tiek aprēķināts lielāks pieprasītā finansējuma apmērs); 3) sporta skolas norādītā informācija par papildus pieaicinātajiem speciālistiem (Noteikumu Nr.508 9.2.apakšpunkts); 4) grupu atbilstība prasībām saistībā ar rezultatīvo kritēriju un nosacījumu izpildi iepriekšējā mācību gadā (rezultativitātes kritērijiem neatbilstošās grupas Valsts izglītības informācijas sistēmā ministrija neiekļauj valsts finansējamo skaitā).
Šobrīd finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām tiek nodrošināts 93% apmērā un dažādu papildu koeficientu izmantošana rada papildu finansiālo slogu apstākļos, kad finansējums nav pietiekams izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo pamata likmju nodrošināšanai, kā arī apgrūtina nepieciešamā finansējuma plānošanu, savukārt balstoties uz likmju skaitu, tas ir precīzi nosakāms.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Akreditēto sporta skolu skaita pieaugums un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm nepieciešamā valsts finansējuma apmēra plānošana.
Risinājuma apraksts
Lai akreditēto sporta skolu pieteikšanās valsts finansējuma saņemšanai būtu prognozējama vismaz gadu iepriekš, Noteikumu projektā noteikts, ka pretendēt uz valsts finansējuma piešķiršanu var akreditēta sporta skola ar nosacījumu, ka iesniegumam (2.pielikums) atbilstoši Noteikumu projekta 3., 4. un 5. pielikumam pievienota informācija par kritēriju un nosacījumu izpildi akreditētas izglītības iestādes iepriekšējā mācību gada attiecīgajā grupā (Noteikumu projekta 5.punkts), paredzot, ka grupa ir reģistrēta Valsts izglītības informācijas sistēmā iepriekšējā mācību gada 1.septembrī.
Problēmas apraksts
Ministrijai nepieciešams vairāk laika, lai izvērtētu iesniegumus sporta izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta.
Risinājuma apraksts
Saistībā ar to, ka ministrijai nepieciešams vairāk laika  iesniegumu sporta izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta izvērtēšanai, Noteikumu projekta 4.punkts paredz iesniegumu iesniegšanas termiņa Valsts izglītības informācijas sistēmā nomaiņu no 1. novembra uz 15.oktobri.
Problēmas apraksts
Nepieciešams dotācijas aprēķinā iekļaut precīzu mācību treniņu grupām nepieciešamo stundu skaitu (6.pielikums) un nodarbību sagatavošanai paredzēto stundu skaitu, pamatojoties uz kuru tiek aprēķinātas konkrētajai mācību treniņu grupai programmas īstenošanai nepieciešamās likmes un izglītības iestādei piešķiramā finansējuma apmērs.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekta 6.punkts paredz, ka izglītības iestādei piešķiramā finansējuma aprēķinā atbilstoši attiecīgajam gadam valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammā 09.19.00 “Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprinātajam finansējumam netiks izmantots izglītojamo skaits un netiks piemēroti papildu koeficienti MT-4 līdz ASM posmā, jo izmantojot koeficientus, būtiski tiek pārsniegts konkrētajai mācību treniņu grupai programmas īstenošanai nepieciešamo likmju skaits un attiecīgi izglītības iestādei aprēķinātā finansējuma apmērs. Noteikumu projekts paredz: 1)  izglītojamo skaita vietā aprēķinos piemērot grupu skaitu no SSG līdz ASM grupām ar noteiktu minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu (Noteikumu projekta 1.pielikums); 2) papildu koeficientu MT-4 līdz ASM grupām aizstāt ar grupu nodarbībām paredzēto kontaktstundu skaitu nedēļā, kas pieaug, paaugstinoties grupas kvalifikācijai (Noteikumu projekta 6.pielikums: SSG – 6 stundas; MT-1 8 stundas; MT-2 9 stundas; MT-3 11 stundas; MT-4 13 stundas; MT-5 15 stundas; MT-6 17 stundas; MT-7 19 stundas; SMP-1 un SMP-2 20 stundas; SMP-3 21 stunda; ASM 23 stundas); 3) papildus pieaicinātā speciālista koeficientu 1,5 (Noteikumu Nr.508 9.2.apakšpunkts) aizstāt ar minimālā un maksimālā izglītojamo skaita samazinājumu grupās individuālajos sporta veidos, kuros jāievēro paaugstināta drošība (airēšanā, airēšanas slalomā, BMX, burāšanā, biatlonā, daiļslidošanā, hokejā, kamaniņu sportā, kalnu slēpošanā, ložu šaušanā, mākslas vingrošanā, modernajā pieccīņā, riteņbraukšanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, sporta vingrošanā, svarcelšanā, šorttrekā, triatlonā, ziemeļu divcīņā) un paredzot, ka  gadījumā, ja  minētajos sporta veidos sākuma sagatavošanas grupā, mācību treniņu pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā un septītā apmācības gada grupā izglītojamo skaits pārsniedz minimālo izglītojamo skaitu un grupai Valsts izglītības informācijas sistēmā ir pievienots uz dotācijas piešķiršanas budžeta gadu tarificēts papildus pieaicināts pedagogs, kurš piedalās nodarbībā drošības prasību ievērošanai, grupām nepieciešamo finansējumu aprēķina, grupu stundu skaitam nedēļā papildus pievienojot 6 (sešas) stundas nedēļā (Noteikumu projekta 10.punkts). Nepieciešamību atteikties  no papildus pieaicinātā pedagoga koeficienta 1,5 tā vietā liekot 6 papildu stundas drošības prasību ievērošanai, nosaka tas, ka aprēķina formulā kontaktstundu skaits tiek reizināts ar 1,5, kas, piemēram, MT-7 grupas kvalifikācijas līmenī 19 stundu vietā sastāda 28,5 stundas nedēļā. Noteikumu projekta izstrādes procesā saskaņojot viedokli ar biedrības “Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome” valdi, tika panākta vienošanās, ka tik lielu stundu skaitu vairumā gadījumu nav iespējams īstenot sporta treneru trūkuma dēļ, kā arī papildu 6 papildu stundas ir pietiekami SSG – MT-7 grupu posmā drošības prasību ievērošanai, savukārt, SMP-1 līdz ASM grupu posmā papildus pieaicināts pedagogs  drošību prasību ievērošanai vairs nav nepieciešams; 4) noteikt koeficientu piemaksām par papildu pedagoģisko darbu, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai papildus nepieciešamā finansējuma aprēķināšanai (attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros) 14 % apmērā no attiecīgajai sporta skolai aprēķinātās dotācijas (Noteikumos Nr.508 šobrīd paredzētais – 13% apmērā). Noteikumu projektā iekļauts biedrības “Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes” valdes priekšlikums, pielīdzināt finansēšanas kārtību kultūras un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu finansējuma aprēķinam atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1035 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” 12.punktā noteiktajam.
 
Problēmas apraksts
Viens izglītojamais var paralēli apgūt vairākas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (gan vienā iestādē, gan vairākās iestādēs).
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekta 7.punkts paredz, ka, neraugoties uz to, ka izglītojamais var būt reģistrēts, piemēram, divās sporta skolās dažādu sporta veidu izglītības programmās vai vienas sporta skolas divās sporta veidu programmās, valsts finansējums  tiek piešķirts izglītojamajam tikai vienā sporta veida programmā, vienā grupā. To kontrolē ar Valsts izglītības informācijas sistēmas funkcionālo risinājumu. Šāds nosacījums arī nodrošina valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izlietojumu tam paredzētam mērķim.
Problēmas apraksts
Veicot aprēķinu uz likmju skaitu, iespējams precīzi noteikt izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekta 9.punkts paredz grupām nepieciešamo finansējumu aprēķināt: ievērojot likmju skaitu, kas noteikts ņemot vērā grupas stundu skaitu nedēļā (6. pielikums); pedagogu darba samaksu regulējošajos normatīvajos aktos profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogiem noteiktās darba slodzes, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, nodarbību sagatavošanai paredzētas stundas; vienas darba likmes stundu skaitu; pedagogu darba samaksas noteikumos noteikto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi; valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru; koeficientu "1,14" papildus nepieciešamā finansējuma aprēķināšanai (attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros) 14 procentu apmērā no attiecīgajai izglītības iestādei aprēķinātās dotācijas – piemaksām par papildu pedagoģisko darbu, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai; grupu skaitu. Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3.pielikumam “Pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei” profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogam ir noteikta darba slodze nedēļā – 30 stundas, no kurām 28 stundas ir noteiktas mācību stundu/nodarbību vadīšanai, attiecīgi 2 stundas paredzētas nodarbību sagatavošanai, kas tiks iekļautas grupām nepieciešamā finansējumu aprēķinā.
Problēmas apraksts
Papildus pieaicinātā pedagoga nepieciešamība drošības prasību ievērošanai nodarbības laikā.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā Noteikumu projekta 10.punktā noteikto: “Ja airēšanā, airēšanas slalomā, BMX, burāšanā, biatlonā, daiļslidošanā, hokejā, kalnu slēpošanā, kamaniņu sportā, ložu šaušanā, mākslas vingrošanā, modernajā pieccīņā, riteņbraukšanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, sporta vingrošanā, svarcelšanā, šorttrekā, triatlonā, ziemeļu divcīņā Valsts izglītības informācijas sistēmā sākuma sagatavošanas grupā, mācību treniņu pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā un septītā apmācības gada grupā izglītojamo skaits pārsniedz minimālo izglītojamo skaitu (saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumā noteikto) un grupai Valsts izglītības informācijas sistēmā šo noteikumu 4. punktā noteiktajā termiņā uz dotācijas piešķiršanas budžeta gadu ir tarificēts papildus pieaicināts pedagogs, kurš piedalās nodarbībā drošības prasību ievērošanai, grupai nepieciešamo finansējumu aprēķina, grupas stundu skaitam nedēļā papildus pievienojot 6 (sešas) stundas nedēļā.” Šis stundu skaits nav variējams. Ja papildus pieaicinātais pedagogs nav tarificēts, papildus finansējums grupai netiek aprēķināts.
Saistībā ar to, ka uz spēkā esošo sporta atbalsta pieprasījumu iesniegšanas brīdi (1.novembris) Valsts izglītības informācijas sistēmā Noteikumu projekts vēl nebūs stājies spēkā finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām tiks aprēķināts pēc jaunā – likmju – modeļa, kas tiks piemērots ar 2022.gada 1.janvāri (atbilstoši MK noteikumu spēkā stāšanās termiņam – Noteikumu projekta 29.punkts).
Saskaņā ar Noteikumu projekta 24.punktu Noteikumu projekta 10. punktā noteikto par grupai nepieciešamā finansējuma aprēķinu attiecībā uz sākuma sagatavošanas grupām, mācību treniņu pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā un septītā apmācības gada grupām, kurām sistēmā šo noteikumu 4. punktu noteiktajā termiņā uz dotācijas piešķiršanas budžeta gadu ir tarificēts papildus pieaicināts pedagogs, piemēros ar 2022.gada 1.janvāri. 
Saskaņā ar Noteikumu projekta 25.punktu Noteikumu projekta 10. punktā noteikto attiecībā uz sporta veidiem, kuros grupām sistēmā šo noteikumu 4. punktā noteiktajā termiņā uz dotācijas piešķiršanas budžeta gadu ir tarificēts papildus pieaicināts pedagogs, kurš piedalās nodarbībā drošības prasību ievērošanai,  piemēros ar 2023.gada 1.janvāri.
Līdz brīdim, kad stāsies spēkā Noteikumu projekta 25.punktā noteiktais attiecībā uz sporta veidiem, tiks piemērots Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumu Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” 9.2. punktā noteiktais attiecībā uz sporta veidiem: biatlons, daiļslidošana, hokejs, kalnu slēpošana, kamaniņu sports, ložu šaušana, mākslas vingrošana, smaiļošana un kanoe airēšana, airēšana, un sporta vingrošana. Saistībā ar to, ka sporta veidu skaitā, kuros var pievienot papildus pieaicinātos pedagogus, Noteikumu projektā nav iekļautas sporta dejas un vieglatlētikas daudzcīņa (atbilstoši biedrības "Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome" valdes priekšlikums) minētajiem sporta veidiem nav piemērojamas paaugstinātas drošības prasības), un ja arī papildus pieaicinātie speciālisti būs pievienoti, finansējums tiem netiks aprēķināts. Tāpat atbilstoši Noteikumu projekta 25.punktam finansējums netiks aprēķināts SMP1-ASM grupām piesaistītajiem papildus pieaicinātajiem pedagogiem.
Problēmas apraksts
Noteikumi Nr.508 šobrīd paredz – sporta skolas vadītājs apstiprina mācību treniņu grupu, ja vismaz 75 % grupas izglītojamo ir izpildījuši noteiktos rezultativitātes kritērijus – tas pastāvīgi rada interpretācijas iespējas un domstarpības, kāds ir rezultativitātes kritērijus izpildījušo izglītojamo skaits. Kā arī gadījumā, ja rezultāti nav pieejami ne sporta skolas, ne sporta veida federācijas mājas lapā, ministrija nevar veikt rezultativitātes kritēriju izpildes pārbaudi.
Risinājuma apraksts
Lai novērstu ministrijas un sporta skolu atšķirīgās interpretācijas rezultativitātes kritēriju izpildes izvērtēšanā: Noteikumu projekta 11.1.1.apakšpunkts paredz, ka rezultātu izvērtējumā tiks ņemts vērā, lai rezultativitātes kritēriju sportā prasības būtu izpildījuši minimālais skaits grupas izglītojamo (Noteikumi Nr.508 šobrīd paredz – sporta skolas vadītājs apstiprina mācību treniņu grupu, ja vismaz 75 % grupas izglītojamo ir izpildījuši noteiktos rezultativitātes kritērijus); 11.2. apakšpunktā noteiktais paredz, ka saistībā ar to, ka sporta veidu federāciju mājas lapās sacensību rezultātu pieejamība ne vienmēr ir nodrošināta, nepieciešams nosacījumu par sacensību rezultātu pieejamību iekļaut noteikumu projektā, lai Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto izglītības iestāžu izglītojamo rezultativitātes kritēriju izpilde  būtu pārbaudāma.11.3.apakšpunkts paredz, ka ministrija, izvērtējot Noteikumu projekta 4. punktā minētos iesniegumus un konstatējot grupas neatbilstību Noteikumu projekta 1.pielikuma prasībām, grupu neiekļauj valsts finansējamo skaitā, Valsts izglītības informācijas sistēmā izdarot atzīmi “Neatbilst MK noteikumiem”.
Problēmas apraksts
Administratīvā sloga mazināšana saistībā ar sadarbības līgumu slēgšanu par piešķirto finansējumu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai un rīcība gadījumā, ja izglītības un zinātnes ministrs pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt dotāciju.
Risinājuma apraksts
Lai mazinātu administratīvo slogu, Noteikumu projekts paredz atteikšanos no profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas līgumiem. Noteikumu projekta 12.punkts paredz, ka  pēc tam, kad izglītības un zinātnes ministrs izdod rīkojumu par dotācijas sadali, ministrija minēto rīkojumu un tam pievienotu sporta skolu finansēšanas plānu pa ceturkšņiem nosūta sporta skolai Noteikumu projekta 16.punkts paredz, ka finansējuma  pārskaitījumu konkrētai sporta skolai uz sporta skolas dibinātāja norēķinu kontu (to sporta skola drīkst izmantot tikai no ministrijas saņemtā finansējuma administrēšanai) ministrija veic atbilstoši finansēšanas plānam, kas pievienots Noteikumu projekta 12. punktā minētajam rīkojumam un ir neatņemama tā sastāvdaļa. Noteikumu projekta 13. un 14. punkts paredz rīcību gadījumā, ja izglītības un zinātnes ministrs pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt dotāciju un to, ka izglītības iestādes tiks informētas rakstiski, ja tām tiks atteikta dotācijas piešķiršana.
Problēmas apraksts
Nepieciešams noteikt sporta skolas dibinātāja pienākumus, veicot saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekta 17.punkts paredz sporta skolas dibinātāja pienākumus, veicot saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.
Problēmas apraksts
Nepieciešams noteikt kārtību par vienotu finanšu pārskatu iesniegšanu reizi gadā.
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu vienotu finanšu izlietojuma pārskatu iesniegšanu, Noteikumu projekta 18.punkts paredz, ka izglītības iestāde līdz nākamā gada 10.janvārim sagatavo pārskatu par iepriekšējā gada dotācijas izlietojumu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai, pārskati par dotācijas izlietojumu tiks sniegti  atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus un pēc vienota principa – uzkrāšanas principa (pārskatam pievienojot konta izrakstu par pārskata periodu), tādējādi nodrošinot vienveidīgu naudas plūsmu un iespējamību analizēt finanšu atlikumus.
Problēmas apraksts
Nepieciešams noteikt ministrijas tiesības dotācijas izlietojuma uzraudzībā.
 
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekta 21.punkts paredz ministrijas tiesības dotācijas izlietojuma uzraudzībā, piemēram, 21.3.apakšpunktā noteikts, ka, ja, ministrija konstatē, ka sporta skolā Noteikumu projekta 10.punktā noteiktajam papildus pieaicinātajam pedagogam dotācijas piešķiršanas budžeta gadā nav tarificētas grupai noteiktās papildus stundas, tai ir tiesības samazināt sporta skolai dotācijas apmēru nākamajam budžeta gadam papildus pieaicinātajam pedagogam piešķirtā finansējuma apmērā. Minētais nosacījums nepieciešams, lai novērstu situāciju, kad uz iesnieguma iesniegšanas brīdi papildus pieaicinātais pedagogs ir tarificēts un iekļauts finansējuma aprēķinā, bet pēc finansējuma piešķiršanas sporta skola finansējumu novirza citiem pedagogiem.
Problēmas apraksts
Terminoloģijas precizējumi
Risinājuma apraksts
Noteikumu projektā ir precizēta terminoloģija, Noteikumos Nr.508 lietoto terminu  “papildus pieaicinātais speciālists” aizstājot ar terminu “papildus pieaicināts pedagogs”.
Problēmas apraksts
Nepieciešams papildināt un precizēt Noteikumu projekta  pielikumus. Sadarbībā ar biedrības “Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome” (turpmāk – LSIIDP) valdi ir izvērtēti  profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanas mērķi (paredzamie sasniedzamie rezultāti konkrētā programmā – sporta veidā), rezultativitātes kritēriji, izglītojamo skaita un vecuma nosacījumi, kas noteikti Noteikumu Nr. 508 1.pielikumā “Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu rezultativitātes kritēriji sportā un nosacījumi attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu”.
Risinājuma apraksts
Lai veicinātu vienlīdzīgu un konkurētspējīgu sporta skolās īstenoto programmu (sporta veidu) attīstību un sasniegumus, kā arī ievērojot sporta skolu, biedrības “Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome” valdes, Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju sniegtos priekšlikumus,  noteikti sporta veidos savstarpēji līdzvērtīgāki rezultativitātes kritēriji un nosacījumi attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu. Izglītojamo vecums: SSG grupā minimālais vecums ir ne mazāk kā 6 gadi (sākuma vecums), izņemot sporta veidus ar vēlīno specializāciju, un attiecīgi vecums ASM grupā nepārsniedz sākuma vecumu vairāk kā par 12 gadiem (saskaņā ar Izglītības likuma 1.panta 20.1 daļā noteikto profesionālās ievirzes izglītība sportā ir īstenojama līdztekus pamatizglītības (20V) vai vidējās izglītības (30V) pakāpei), piemēram,  SSG 6-8 gadi; ASM 18-20 gadi (23 gadi – sporta veidos ar vēlīno specializāciju) (Noteikumi Nr. 508 šobrīd paredz – maksimālais izglītojamā vecums dalībai sporta skolā – 25 gadi). Lai novērstu situāciju, ka grupas tiek komplektētas no pārlieku atšķirīga vecuma izglītojamajiem, vecuma intervāls vienā grupā noteikts – 3 gadi (šobrīd – 4 gadi).
Izglītojamo skaits grupā: lai padarītu savstarpēji līdzvērtīgus nosacījumus attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu, sporta veidi ir iedalīti trīs grupās – komandu sporta veidi, individuālie sporta veidi un sporta veidi ar paaugstinātām drošības prasībām (noteikts mazāks izglītojamo skaits grupā un paredzēta papildus pieaicinātā pedagoga piesaiste). Sporta spēļu veidos minimālajam izglītojamo skaitam grupā jāatbilst skaitam, kas nepieciešams, lai pieteiktu komandas dalību sacensībās. Izglītojamo maksimālā skaita grupā aprēķināšanā piemēroti koeficienti, lai izglītojamo skaita samazinājums no viena grupas līmeņa uz nākamo būtu līdzvērtīgs sporta veidiem trīs iedalītajās grupās.
Savstarpēji līdzvērtīgi rezultativitātes kritēriji sporta veidos: no SSG grupas līdz MT-7 galvenais uzsvars likts uz treniņprocesu, savukārt, sākot no SMP-1 – konkretizētas un paaugstinātas prasības sasniedzamajiem rezultātiem. Dalība oficiālajās sacensībās (sacensības, kuras iekļautas sporta skolas sacensību kalendārā) paredzēta, sākot no MT-2 grupas, dalība valsts sacensībās (Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta veidu sporta federāciju kalendārā iekļautās sacensības) – sākot no MT-4 grupas. No SMP-1 līdz ASM grupai paredzēta izglītojamo dalība un rezultāti valsts un starptautiskajās sacensībās. ASM grupā paredzēts, ka grupā ir vismaz viens jaunatnes, junioru vai pieaugušo valsts  izlases kandidāts vai dalībnieks.
Problēmas apraksts
Nepieciešams nodrošināt izglītības programmas īstenošanu pilnā apmērā un novērst nepamatotu izglītojamo uzņemšanu un nepamatotu grupu skaita palielināšanu sporta skolās.
Risinājuma apraksts
Lai novērstu nepamatotu grupu skaita palielināšanu sporta skolā, kad tiek veidotas vairākas grupas ar minimālo izglītojamo skaitu, Noteikumu projekta 1.pielikuma Piezīmju 1.punkts paredz, ka, komplektējot grupas, nākamo grupu vienā grupu kvalifikācijā var veidot tikai tad, ja pirmajā grupā ir maksimālais izglītojamo skaits un otrajā grupā sasniegts minimālais izglītojamo skaits. Ierobežojums nav attiecināms uz gadījumiem, ja grupām ir atšķirīgas izglītības programmas īstenošanas vietas dažādās adresēs, vai tās ir zēnu un meiteņu grupas, vai grupas izglītojamie apgūst dažādas disciplīnas. Vienam trenerim vienā īstenošanas vietā nevar būt divas viena līmeņa grupas ar minimālo izglītojamo skaitu. 1.pielikuma Piezīmju 2.punkts paredz, ka SSG grupas var papildināt pēc uzņemšanas noteikumu izpildes. Pamats finansējuma piešķiršanai sākuma sagatavošanas grupām ir izglītības iestādes oficiālajā tīmekļvietnē publicēto uzņemšanas prasību izpilde un sistēmā izglītojamajam veikta atzīme par atbilstību rezultativitātes kritērijiem. MT-1 – MT-4 grupas var papildināt ar izglītojamajiem pēc kontrolnormatīvu izpildes. No MT-5 grupas var papildināt grupas ar izglītojamiem pēc kontrolnormatīvu un rezultativitātes kritēriju izpildes, ievadot Valsts izglītības informācijas sistēmā  informāciju par iepriekš apgūto sporta izglītību. Šajā gadījumā izglītojamajam vienu gadu nav tiesību pretendēt uz valsts finansējumu. Ja izglītojamais apguvis izglītību citā sporta skolā, tajā pašā grupā un sporta veidā un Valsts izglītības informācijas sistēmā ir atrodami ieraksti, kas to apliecina, izglītojamais ir tiesīgs pretendēt uz valsts  finansējumu ar uzņemšanas brīdi. Lai novērstu tendenci, ka uz valsts finansējumu var pretendēt grupas, kas izveidotas no pārsvarā jaunuzņemtajiem izglītojamajiem pēc Noteikumu projekta 4.punktā noteiktā termiņa (izglītības programmas kvalitātes un īstenošanas pilnā apmērā kritērija neievērošana),  1.pielikuma Piezīmju 2.punktā noteikts, ka izmaiņas grupas sastāvā nedrīkst pārsniegt 50% no iepriekšējā mācību gada attiecīgās grupas sastāva.
Problēmas apraksts
Noteikumu projekta 2.pielikumā nav nepieciešama treneru uzskaite.
 
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts paredz 2.pielikumā svītrot kolonnu “Treneru skaits”, jo šie dati iegūstami no Valsts izglītības informācijas sistēmas atskaites “Par treneru algām (pa sporta veidiem)”.  Noteikumu projekta 3.pielikums nosaka SSG, MT-1, MT-2 un MT-3 grupai rezultatīvo kritēriju izpildes ievadi Valsts izglītības informācijas sistēmā (šobrīd saskaņā ar Noteikumos Nr.508 noteikto par šīm grupām tiek atspoguļots tikai izglītojamo skaits bez rezultativitātes kritērijiem).
Problēmas apraksts
Administratīvā sloga mazināšanai mainīta ePārskatu iesniegšanas kārtība un forma (7.pielikums).
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekta 7.pielikums paredz ePārskatu iesniegšanu ministrijā. Pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai izmanto Valsts kases e-pakalpojumu – ePārskati atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus  (Ministru kabineta 2021. gada 25. februāra noteikumi Nr. 128 “Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus”). 
Problēmas apraksts
Noteikumu spēkā stāšanās apraksts.
Risinājuma apraksts
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. 
Saskaņā ar Noteikumu projekta 24.punktu Noteikumu projekta 10. punktā noteikto par grupai nepieciešamā finansējuma aprēķinu attiecībā uz sākuma sagatavošanas grupām, mācību treniņu pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā un septītā apmācības gada grupām, kurām Valsts izglītības informācijas sistēmā šo noteikumu 4. punktu noteiktajā termiņā uz dotācijas piešķiršanas budžeta gadu ir tarificēts papildus pieaicināts pedagogs, piemēros ar 2022.gada 1.janvāri. 
Saskaņā ar Noteikumu projekta 25.punktu Noteikumu projekta 10. punktā noteikto attiecībā uz sporta veidiem, kuros grupām sistēmā šo noteikumu 4. punktā noteiktajā termiņā uz dotācijas piešķiršanas budžeta gadu ir tarificēts papildus pieaicināts pedagogs, kurš piedalās nodarbībā drošības prasību ievērošanai,  piemēros ar 2023.gada 1.janvāri.
Saskaņā ar Noteikumu projekta 26.punktu Noteikumu projekta 1. pielikuma 2.5., 2.23., 2.39. un 2.42. apakšpunktā noteiktajiem sporta veidiem (3x3 basketbols, karatē, telpu futbols un ūdenspolo) grupu komplektēšanu var uzsākt ar 2022. gada 1. septembri. Iepriekšminētajos punktos ir ietverti izglītojamo vecuma un skaita un rezultativitātes kritēriji jaunpievienotajos sporta veidos - 3x3 basketbols, karatē, telpu futbols, ūdenspolo. Grupu komplektēšana jāuzsāk 2022.gada 1.septembrī, lai pretendētu uz valsts finansējuma piešķiršanu 2024.gadā.
Saskaņā ar Noteikumu projekta 27.punktu Noteikumu projekta 1.pielikums stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī. Līdz minētajam datumam profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu rezultativitātes kritērijus sportā un nosacījumus attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumu  Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” 1. pielikumam.
Saskaņā ar Noteikumu projekta 28.punktu dotāciju atbilstoši šo noteikumu  1. pielikumā minētajiem kritērijiem un nosacījumiem  piešķir, sākot ar 2024.gada 1.janvāri. Līdz minētajam datumam dotāciju piešķir atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumu  Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” 1. pielikumā minētajiem kritērijiem un nosacījumiem.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu izglītojamie
  • Sporta treneri
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts pozitīvi ietekmē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu izglītojamos, jo tiek pilnveidota programmu finansēšanas kārtība, kā arī rezultativitātes kritēriji, kas veicinās izglītības kvalitātes paaugstināšanu.
Tāpat noteikumu projekts pozitīvi ietekmēs profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās nodarbinātos spotra trenerus, jo, pilnveidojot programmu finansēšanas kārtību, tiek mainīta arī dotācijas sporta treneru darba samaksai aprēķināšanas kārtība (pārēja uz likmju finansēšanas principu).
Juridiskās personas
  • 44 Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas, kuru pārstāvēto sporta veidu programmas tiek īstenotas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs
  • 90 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes un to 54 dibinātāji
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts pozitīvi ietekmēs profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes un to dibinātājus, jo tiek pilnveidota programmu finansēšanas kārtība, tai skaitā tiek mainīta dotācijas sporta treneru darba samaksai aprēķināšanas kārtība (pārēja uz likmju finansēšanas principu). Datu ievades apjoms (90 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes) un saskaņošana (54 dibinātāji un 44 sporta veidu federācijas) sistēmā nemainās, jo notiek atbilstoši jau šobrīd spēkā esošam normatīvajam regulējumam - Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi” un Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumiem Nr.508 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" (kurus attiecīgi aizstās šie Ministru kabineta noteikumi).
Tāpat noteikumu projekts pozitīvi ietekmēs arī sporta federācijas, padarot skaidrākus finansēšanas noteikumus, ka arī palielinot sporta federāciju lomu programmu īstenošanas un uzraudzības procesā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
17 452 124
0
18 141 772
0
18 141 772
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
17 452 124
0
18 141 772
0
18 141 772
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
17 452 124
0
18 141 772
0
18 141 772
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
17 452 124
0
18 141 772
0
18 141 772
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Biedrība "Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome", Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, Biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome", Biedrība “Latvijas Kamaniņu sporta federācija”, Biedrība “Latvijas Ūdenspolo federācija”, Biedrība “Latvijas Airēšanas federācija”, Biedrība “Latvijas Sporta cīņas federācija”, Biedrība “Ūdenssporta klubs Kambīze”, Biedrība “Latvijas Orientēšanās federācija”, Biedrība “Latvijas Volejbola federācija”, Liepājas Kompleksā sporta skola, Biedrība “Latvijas Paukošanas federācija”, Rīgas Šaha skola
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

 Noteikumu projekts izstrādāts sadarbībā ar biedrības "Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome" valdi 10 sanāksmēs diskusiju rezultātā vienojoties par Noteikumu projektā veicamajām izmaiņām, kā arī izglītojamo skaita un vecuma nosacījumiem, rezultativitātes kritērijiem. Noteikumu projekts nodots sabiedriskajai apspriešanai 2021.gada 13.septembrī līdz 2021.gada 28.septembrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti priekšlikumi no Biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja", Biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome", Biedrības “Latvijas Kamaniņu sporta federācija”, Biedrības “Latvijas Ūdenspolo federācija”, Biedrības “Latvijas Airēšanas federācija”, Biedrības “Latvijas Sporta cīņas federācija”, Biedrības “Ūdenssporta klubs Kambīze”, Biedrības “Latvijas Orientēšanās federācija”, Biedrības “Latvijas Volejbola federācija”, Biedrības “Latvijas Paukošanas federācija”, Liepājas Kompleksās sporta skolas, Rīgas Šaha skolas. Priekšlikumi sniegti pārsvarā saistībā ar izglītojamo skaita un vecuma kritērijiem un rezultativitātes kritēriju precizējumiem. Tabula ar izvērstu priekšlikumu un IZM komentāru izklāstu pievienota sadaļā "Papildu dokumenti".


 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • 90 sporta skolas un to dibinātāji
  • 44 Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta veidu federācijas, kuru pārstāvēto sporta veidu profesionālās ievirzes izglītības programmas tiek īstenotas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Tiks ieviesti (produkcijas vidē) Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) funkcionālitātes papildinājumi, lai nodrošinātu automatizēto sistēmu atbilstību jaunam finansējuma aprēķinam un finansēšanas nosacījumiem. Testa vidē VIIS funkcionaliātes papildinājumi jau ir veikti.

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Notikumu projekts ietekmēs veselības veicināšanu, jo tiek pilnveidota profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas kārtība, kā arī pilnveidoti rezultatīvie rādītāji sportā.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projektā paredzēto personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt pašvaldību un privāto profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu funkciju īstenošanu profesionālās ievirzes sporta izglītības jomā. Noteikumu projektā paredzētā datu ievade par profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes izglītojamā rezultativitātes kritēriju sportā un nosacījumu attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu izpildi iepriekšējā mācību gadā attiecīgajā grupā (Noteikumu projekta 3.,4. un 5. pielikumā minētie dati) izriet jau no Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”, līdz ar to šo personas datu apstrāde tikt veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Savukārt pārējo Noteikumu projektā minēto personas datu apstrāde nepieciešama, lai izglītības iestādes varētu nodrošināt Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā un saskaņā ar minētajiem likumiem izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības izglītības kvalitātei, izglītojamo slodzei un rezultativitātes kritēriju izpildei, kā arī lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši mērķim.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi