Anotācija (ex-ante)

21-TA-1238: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumā Nr. 769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots, lai, pamatojoties uz Latvijas valsts simtgades pasākumu plānā 2017.–2021.gadam (turpmāk – Plāns) ietverto pasākumu īstenotāju sniegto informāciju, precizētu informāciju par Plānā iekļautajiem pasākumiem un precizētu finansējuma sadalījumu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ņemot vērā Covid-19 situāciju valstī un ar to saistītos ierobežojumus, nebija iespējams apgūt visu Plānā iekļauto norisēm paredzēto finansējumu, tāpēc sagatavotas izmaiņas, samazinot kopējo finansējuma apmēru.
Spēkā stāšanās termiņš
26.11.2021.
Pamatojums
Projekts sagatavots un tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par apropriācijas pārdali” un Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 4. februāra noteikumos Nr. 78 „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim””.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojums Nr.769 „Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu” (turpmāk – Rīkojums) nosaka Plāna īstenošanai piešķirtā finansējuma sadalījumu ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, kā arī paredz nosacījumus, kādi jāievēro, veicot izmaiņas finansējuma sadalījumā, un nosaka pārskatu par finansējuma izlietojumu sniegšanas kārtību. Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas dēļ valstī ieviestos ierobežojumus, programmas „Latvijas skolas soma” izglītības iestāžu dibinātājiem piešķirtie līdzekļi netika izmantoti pilnā apmērā, pēc atskaišu iesniegšanas par 2021.gada pirmo pusgadu ir izveidojies atlikums. Vienlaikus pandēmijas dēļ ir ietekmētas norises Plāna izpildē, kas radījis atlikumus lielnotikumu un komunikācijas norišu finansējumā. Kultūras ministrija ir apkopojusi Plāna īstenošanā nepieciešamās izmaiņas un ir sagatavojusi attiecīgu Projektu, precizējot Plāna valsts budžeta finansējuma sadalījumu. Izmaiņas veiktas esošo finanšu līdzekļu ietvaros un neparedz papildu finanšu līdzekļu pieprasījumus. Rezultātā no valsts budžeta apakšprogrammas 22.12.00 „Latvijas valsts simtgades programma” finansējums 420 412 euro apmērā novirzīts citu Kultūras ministrijas neatliekamu pasākumu īstenošanai.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Covid-19 pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ ir izveidojies finanšu atlikums, kuru nepieciešams novirzīt citiem Kultūras ministrijas neatliekamiem izdevumiem.
Projekta ietvaros tiks veiktas nepieciešamās izmaiņas starp pasākumiem – samazināts finansējums no:
1) 52.pasākuma „Latvijas valsts simtgades svinību lielnotikumi, jaunu tradīciju iedibināšana un citi īpaši simtgadei veltīti pasākumi plašai sabiedrībai Latvijā un tautiešiem ārvalstīs. Jauniešu iesaistīšana Latvijas valsts simtgades sagatavošanā un īstenošanā, jauniešu aktivitāšu un pasākumu īstenošana” 87 000 euro apmērā;
2) 53.pasākuma „Latvijas valsts simtgades svinību komunikācijas un digitālās komunikācijas nodrošināšana, komunikācijas akcentu (kampaņu) īstenošana, iesaistes un līdzdalības mehānismu īstenošana, informācijas skaidrošana, simtgades pasākumu publicitāte (mērķauditorija – Latvija, tautieši ārvalstīs)” 33 500 euro apmērā;
3) 55.pasākuma programmas „Latvijas skolas soma” 299 912 euro apmērā.
Risinājuma apraksts
Projektā precizēts Plāna īstenošanai piešķirtā finansējuma sadalījums. Izmaiņas, kas skar kopējo Projekta finansējuma summu, tiks iekļautas Ministru kabineta rīkojuma projektā par apropriācijas pārdali, kas tiks izskatīts Ministru kabinetā vienlaicīgi ar Projektu, kurā veiks finansējuma pārdali starp Kultūras ministrijas budžeta programmām/apakšprogrammām.

Projektā prognozēto līdzekļu ekonomiju plānots 2021.gadā pārdalīt resora ietvaros, lai nodrošinātu resora aktuālo jautājumu un problēmu risināšanu, tajā skaitā novirzot:
1) gatavošanās darbiem Frankfurtes grāmatu tirgum 120 500 euro;
2) Latvijas Mākslas akadēmijai jaunas studiju programmas izveidei 200 000 euro un pagaidu telpu nomai Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, 27 521 euro;
3) Horizon papildu moduļu licenču iegādei, lai nodrošinātu personāla lietvedības centralizāciju Latvijas Nacionālajam kultūras centram, Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, Nacionālajam kino centram un Kultūras informācijas sistēmu centram 17 340 euro;
4) Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolai fagota iegādei 15 000 euro;
5) Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam 10 datortehnikas, viena printera un biroju mēbeļu iegādei 40 051 euro.

Pasākumi, kuriem plānots novirzīt prognozēto līdzekļu ekonomiju, ir pilnībā īstenojami 2021.gadā, sasniedzot mērķi, nerada vajadzību pēc papildus līdzekļiem 2022.gadā un turpmākajos gados.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Kultūras ministrija
Ietekmes apraksts
-

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
3 856 975
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
3 856 975
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
3 856 975
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
3 856 975
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Projekta ietvaros tiks veiktas nepieciešamās izmaiņas, samazinot finansējumu 420 412 euro apmērā no:
1) 52.pasākuma „Latvijas valsts simtgades svinību lielnotikumi, jaunu tradīciju iedibināšana un citi īpaši simtgadei veltīti pasākumi plašai sabiedrībai Latvijā un tautiešiem ārvalstīs. Jauniešu iesaistīšana Latvijas valsts simtgades sagatavošanā un īstenošanā, jauniešu aktivitāšu un pasākumu īstenošana” 87 000 euro apmērā;
2) 53.pasākuma „Latvijas valsts simtgades svinību komunikācijas un digitālās komunikācijas nodrošināšana, komunikācijas akcentu (kampaņu) īstenošana, iesaistes un līdzdalības mehānismu īstenošana, informācijas skaidrošana, simtgades pasākumu publicitāte (mērķauditorija – Latvija, tautieši ārvalstīs)” 33 500 euro apmērā;
3) 55.pasākuma programmas „Latvijas skolas soma” 299 912 euro apmērā.
Finansējums 420 412 euro apmērā tiks novirzīts no valsts budžeta apakšprogrammas 22.12.00 „Latvijas valsts simtgades programma” uz citām Kultūras ministrijas budžeta programmām, lai nodrošinātu resora aktuālo jautājumu un problēmu risināšanu 2021.gadā.  
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Projekts sagatavots un tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par apropriācijas pārdali” un Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 4. februāra noteikumos Nr. 78 „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim””.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Kultūras ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi