Anotācija (ex-ante)

22-TA-1907: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikt regulējumu par nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu profesionālās izglītības programmās, tās uzsākot pēc pamatizglītības ieguves.
 
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2022. gada 19. maijā tika pieņemti grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas stājās spēkā 2022. gada 27. maijā, nosakot, ka nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem  ir tiesības ne tikai turpināt iepriekš uzsākto profesionālās  vidējās izglītības ieguvi, bet arī uzsākt profesionālās vidējās izglītības ieguvi no sākuma pēc pamatizglītības ieguves. 
Vienlaicīgi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums paredz, ka nepilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības uz profesionālās izglītības ieguvi, apgūstot profesionālās vidējās izglītības programmas pēc pamatizglītības ieguves valsts vai pašvaldības izglītības iestādē, tādā pašā kārtībā, kādā nodrošina izglītības ieguves iespējas nepilngadīgam patvēruma meklētājam atbilstoši Patvēruma likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajam, t.i. Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas" (turpmāk - noteikumi Nr.488)) noteiktajam.

Papildus  2022. gada 19. maijā pieņemtie  grozījumi paredz, ka uzņemot nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju profesionālās vidējās izglītības programmā, neņem vērā valsts pārbaudes darbu rezultātus, kā arī vērtējumus gadā mācību priekšmetos "Latviešu valoda", "Literatūra", "Latviešu valoda un literatūra", "Latvijas vēsture", kā arī "Otrā svešvaloda", ja tādi nav iegūti.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
 Noteikumos Nr. 488  ir iekļauts regulējums kārtībai, kādā nepilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam tiek nodrošināta  iepriekš uzsāktās profesionālās vidējās izglītības ieguves turpināšanai, bet nav noteikts regulējums attiecībā uz minētās izglītības ieguves uzsākšanu no sākuma.
 
Risinājuma apraksts
Ar noteikumu projektu noteikumi Nr.488 tiek papildināti ar regulējumu attiecībā uz kārtību, kādā nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja uzsākt profesionālās vidējās izglītības apguvi pēc pamatizglītības ieguves, tai skaitā nosakot arī finansējuma nosacījumus.

Noteikumu projekts paredz, ka profesionālās izglītības iestādē nepilngadīgie Ukrainas civiliedzīvotāji tiek uzņemti arī  profesionālās vidējās izglītības programmās apguvei pēc pamatizglītības ieguves, to uzsākot  no sākuma.
Līdzīgi kā jau noteikumos Nr. 488 noteikts attiecībā uz iepriekš uzsāktās profesionālās vidējās izglītības turpināšanu, noteikumu projekts paredz, ka  Ukrainas civiliedzīvotāja izglītības ieguvi nodrošina valsts vai pašvaldības profesionālās izglītības iestādēs. Ukrainas civiliedzīvotāja likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu par civiliedzīvotāja uzņemšanu, kuram  pievieno iepriekš iegūto izglītību apliecinošā dokumenta kopiju vai tā dokumenta kopiju (ja tādi ir), kas apliecina daļēju izglītības ieguvi. Iesniegumā par uzņemšanu norāda noteikumos Nr. 48 norādītās ziņas. Ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu uzņem attiecīgā profesionālās vidējās izglītības programmā (pēc pamatizglītības ieguves) kursā vai mācību grupā.

Provizoriski varētu būt 80 Ukrainas civiliedzīvotāji, kurus uzņemtu  1. kursā 2022.gada septembrī no programmas sākuma. Aprēķinot iespējamo civiliedzīvotājiem plānoto vietu skaitu, par pamatu ņemti  dati par šobrīd 9. klasē reģistrēto izglītojamo skaitu (198 izglītojamie uz 09.05.2022) un  pareizinot ar secīgi pārgājušo uz nākamo mācību gadu izglītojamo skaita īpatsvaru profesionālajā izglītībā (2021./2022. m.g. - 38,58%).

Nepilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam, kā arī pilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš iepriekš uzsācis un turpinājis profesionālās izglītības ieguvi 2021./2022. mācību gadā, nodrošinot tiesības uz profesionālās vidējās izglītības ieguvi, tai skaitā uzsākot to no sākuma, tiek saglabāti līdzšinējie finansēšanas nosacījumi,  proti: 1) finansējums pedagogu atalgojumam, tai skaitā normatīvajos aktos noteiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, individuālā izglītības programmas apguves plāna izpildei 257 euro apmērā mēnesī; 2) mācību līdzekļu nodrošināšanai 50 euro apmērā mācību gadā; 3) finansējumu ikmēneša stipendijas izmaksai 15 euro apmērā; 4) vidējās profesionālās izglītības programmas īstenošanas izmaksas uz vienu civiliedzīvotāju mēnesī 76,08 euro apmērā, bet izglītības tematiskajā jomā „Mākslas” 108,32 euro apmērā, atbilstoši 6.3 punktam pasākumu plānā atbalsta sniegšanai Ukrainas  civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā.

 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Nepilngadīgie Ukrainas civiliedzīvotāji, viņu vecāki, pedagogi, citas izglītības iestādē nodarbinātās personas
Ietekmes apraksts
Tiks nodrošināta iespēja nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem uzsākt  profesionālās vidējo izglītības apguvi pēc pamatizglītības ieguves.
 
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projekts tiek virzīts steidzamības kārtībā.
 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādes

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek paplašinātas iespējas iegūt izglītību profesionālās izglītības programmās. 

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi