Anotācija (ex-ante)

22-TA-63: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 6.janvārī pieņemto lēmumu (grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu") pagarināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2022.gada 28.februārim saistībā ar jaunā SARS-CoV-2 vīrusa paveida Omikrons straujo izplatību, ir nepieciešams pagarināt esošos atbalsta mehānismus, t.sk. nomas maksas atbalsta mehānismu publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomniekiem. Lai nodrošinātu iespējami drīzu nomas maksas atbalsta mehānisma piemērošanu, steidzamības kārtā tiek virzīts likumprojekts "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā", kas paredz veikt nepieciešamos grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.pantā, lai nodrošinātu atbalsta piemērošanu līdz ārkārtējās situācijas beigām, un šis projekts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ņemot vērā, ka valstī pagarināta ārkārtējā situācija līdz 2022.gada 28.februārim, nepieciešams saglabāt esošos atbalsta mehānismus. Līdz ar to atbilstoši  likumprojektam "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" paredzēts pagarināt likuma 14.pantā ietverto atbalsta mehānismu līdz ārkārtējās situācijas beigām, t.i. šobrīd līdz 2022.gada 28.februārim, un projektā ietverti atbilstoši grozījumi atbalsta mehānisma piemērošanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
Noteikumu 14.3.3 apakšpunkts un 17.13.apakšpunkts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tiek publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.pantā ietvertais atbalsta mehānisms atbilstoši spēkā esošajai redakcijai bija piemērojams par laika periodu no 2021.gada 11.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim, līdz ar to par laika periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 28.februārim atbalsta mehānisms nav piemērojams.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 6.janvārī pieņemtajam lēmumam (grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu") nolemts pagarināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2022.gada 28.februārim saistībā ar jaunā SARS-CoV-2 vīrusa paveida Omikrons straujo izplatību, atbilstoši kurai sabiedrības veselības un dzīvības aizsardzībai ir noteikti dažāda veida ierobežojumi, kas negatīvi ietekmē komersantu un citu saimnieciskās darbības veicēju spēju nodrošināt tādu saimniecisko darbību, kādu to varēja īstenot pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, kā arī negatīvi ietekmē biedrību un nodibinājumu darbību.
Ņemot vērā izsludinātās ārkārtējās situācijas un pastāvošo ierobežojumu ietekmi uz komersantu un citu saimnieciskās darbības veicēju, biedrību un nodibinājumu darbību, nepieciešams pagarināt atbalstu minētajiem subjektiem, kuri nomā publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantu, par laika periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 28.februārim.
Risinājuma apraksts
Attiecīgi valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas laikposmā no 2021.gada 11.oktobra līdz ārkārtējās situācijas beigām (t.i. šobrīd 2022.gada 28.februārim) atbrīvos komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lems par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēros kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem (elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem).
Ņemot vērā iepriekš minēto, projekts ir izstrādāts, lai veiktu nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi) un precizētu tajos ietverto atbalsta pasākumu piemērošanas kārtību.
Projektā ietvertie būtiskākie grozījumi:
- Ievērojot likumprojektā “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” paredzēto grozījumu 14.panta pirmajā prim daļā, paredzēts pagarināt  nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanas, kā arī kavējuma procentu un līgumsodu nepiemērošanas termiņu par laika periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 28.februārim.
- Projektā paredzēts Noteikumus papildināt ar 7.14.apakšpunktu, lai par laikposmu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 28.februārim nodrošinātu savlaicīgu nomnieka iesniegumu iesniegšanu par tam nepieciešamo atbalsta pasākumu, vienlaikus nodrošinot samērīgu termiņu iznomātājam iesnieguma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. Attiecīgi par laikposmu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 28.februārim nomniekam iesniegumu jāiesniedz iznomātājam līdz 2022.gada 31.martam.
- Gadījumā, ja nomnieks nomas objektu izmanto saimnieciskai darbībai un šajos noteikumos minēto atbalsta pasākumu piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, šajos noteikumos minēto atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 12.punktā (de minimis atbalsts) vai 14.un 15.punktā (atbalsts atbilstoši Eiropas Komisijas Pagaidu regulējumam valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā) minētajiem nosacījumiem. Lai nodrošinātu Noteikumu 14.un 15.punkta piemērošanu laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 28.februārim, nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus 14.punktā.
Būtiski vērst uzmanību, ka projektā ietvertie Noteikumu grozījumi skar Eiropas Komisijas lēmumā  SA.100605, līdz ar to projekts tiks saskaņots ar Eiropas Komisiju.
- Ņemot vērā, ka paredzēts pagarināt Noteikumos paredzēto atbalsta pasākumu piemērošanas termiņu, Noteikumu 17.1 punkts papildināts ar jaunu apakšpunktu, paredzot iznomātājiem pienākumu iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par Noteikumu 14.un 15.punktā piešķirto atbalstu par laika periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 28.februārim. Minētā informācija iesniedzama Finanšu ministrijā līdz 2022.gada 29.aprīlim, lai Finanšu ministrija to tālāk iesniegtu Eiropas Komisijai.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Projektam būs pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības vidi jo tiks sniegts atbalsts komersantiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas nomā publiskas personas vai publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantu.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Fiziskas personas, kas reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji, kuras ir publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomnieki un kuras noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai vai kuriem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību noteiktā ārkārtējā situācija ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija.
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Komersanti, kā arī citi saimnieciskās darbības veicēji, biedrības un nodibinājumi, kuri ir publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomnieki un kuri noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai vai kuriem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību noteiktā ārkārtējā situācija ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Paredzams mazināt sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības attīstību un nodrošinātu tās atgūšanos pēc krīzes periodā.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Paredzams mazināt sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības attīstību un nodrošinātu tās atgūšanos pēc krīzes periodā.

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Precīza ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem nav aprēķināma.
Atbilstoši iznomātāju iesniegtajai informācijai 2020.gadā kopējā atbalsta piešķirtā summa bija 5 142 412 euro, savukārt 2021.gadā (līdz 30.06.2021.) – 3 347 278 euro.
Vienlaikus saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta trešo daļu izmaksas, kas rodas, piešķirot šajā pantā paredzēto atbalstu (publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums, kavējuma procentu un līgumsodu atbrīvojums samaksas kavējuma gadījumā), iznomātājam netiek tieši kompensētas no valsts budžeta.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
(C(2020)1863)
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojums "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863), t.sk., tā 2021.gada 18.novembra grozījumi C(2021) 8442
Apraksts
Noteikumu 14.un 15.punktā ietvertais regulējums paredz atbalsta programmu atbilstoši Eiropas Komisijas paziņojumam. Ar Eiropas Komisijas 2021.gada 14.decembra lēmumu lietā SA.100605 “Reduction of the lease payment for lessees of publicly-owned property for the period 11 October to 31 December 2021” minētā atbalsta programma atzīta par saderīgu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Ņemot vērā, ka projektā tiek veikti grozījumi, pagarinot atbalsta piemērošanas periodu (no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 28.februārim), attiecīgās projektā ietvertās normas ir saskaņojamas ar Eiropas Komisiju.
Būtiski vērst uzmanību, ka, piemērojot Noteikumu 14.un 15.punktu, lēmumu iznomātājs varēs pieņemt tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija būs pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” būs publicēts attiecīgs paziņojums.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojums "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863), t.sk., tā 2021.gada 18.novembra grozījumi C(2021) 8442
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Komisijas paziņojuma 22.punkta d) punkts
Projekta 4.punkts
Pārņemtas pilnībā
Netiek paredzētas stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu neskar.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Atbalsta programmas grozījumi tiks nosūtīti saskaņošanai Eiropas Komisijai.
Cita informācija
-
Skaidrojums
Ņemot vērā steidzamu regulējuma nepieciešamību, projekta izstrādes ietvaros nav veiktas papildus sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Projekta izpildi nodrošinās publisku personu un publisku personu kapitālsabiedrību mantas iznomātāji.

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi