Anotācija (ex-ante)

24-TA-526: Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Ungārijas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Ungārijas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanos Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centram stratēģiskās komunikācijas jautājumos.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Likumprojekta mērķis ir izpildīt Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos darbību nosakošajos  saprašanās memorandos noteiktās prasības  jauna dalībnieka – Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas – kļūšanai par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos dalībnieku.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2014. gadā ar 14. jūlijā Saeimā pieņemto likumu apstiprināts Saprašanās memorands starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību (Saprašanās memorands par darbību) un Saprašanās memorands starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālām attiecībām (Saprašanās memorands par funkcijām).
2016. gada 14. novembrī un 8. decembrī parakstīti paziņojumi par Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandiem, kuri apstiprināti ar Saeimā  2017. gada 21. septembrī pieņemto likumu.
2018. gada 27. jūnijā un 3. augustā tika parakstīti paziņojumi par Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta pievienošanos Saprašanās memorandiem, kuri apstiprināti ar 2019.gada 10.janvārī Saeimā pieņemto likumu.
2019. gada 18. martā tika parakstīti paziņojumi par Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandiem, kuri apstiprināti ar 2019. gada 21. novembrī Saeimā pieņemto likumu.
2020.gada 5. un 16.oktobrī tika parakstīti paziņojumi par  ASV Aizsardzības departamenta un Dānijas Ārlietu ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandiem, kuri apstiprināti ar 2021. gada 22. aprīlī Saeimā pieņemto likumu.
2022.gada 20.janvārī un 15.februārī tika parakstīti paziņojumi par Ungārijas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandiem, kuri apstiprināti ar 2022.gada 6.oktobrī Saeimā pieņemto likumu.

 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd vēlmi pievienoties Centra dalībniekiem, nosūtot darbam Centrā darbinieku, ir izteikusi Spānijas Karalistes Aizsardzības  ministrija.
Risinājuma apraksts
Saprašanās memoranda par darbību 15. pants, kā arī Saprašanās memoranda par funkcijām 13. pants paredz, ka jaunu dalībnieku pievienošanās notiek ar pievienošanās paziņojumu un tas ir jāparaksta jaunajam dalībniekam un esošajiem dalībniekiem. Ievērojot minētajos Saprašanās memorandu pantos noteikto, lai paziņojums par pievienošanos būtu spēkā, jaunajam dalībniekam jāparaksta gan paziņojums par pievienošanos Saprašanās memorandam par darbību, gan  paziņojums  par pievienošanos Saprašanās memorandam par funkcijām.
Dalībvalstis ir konceptuāli akceptējušas Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanās piedāvājumu un saskaņojušas pievienošanās paziņojumu tekstu.

Sagatavotā projekta mērķis ir izpildīt Saprašanās memoranda par darbību un Saprašanās memoranda par funkcijām noteiktos kritērijus jauna dalībnieka – Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas – kļūšanai par Saprašanās memoranda par darbību un Saprašanās memoranda par funkcijām dalībnieku. Sagatavotais paziņojums par pievienošanos Saprašanās memorandam par darbību un paziņojums par pievienošanos Saprašanās memorandam par funkcijām paredz, ka Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrija nosūta darbam Centrā darbinieku Doktrīnu, konceptu and eksperimentācijas nodaļā, kā arī veiks ikgadējās kontribūcijas, kas nepieciešamas Centra darbības nodrošināšanai, sākot ar 2025. finanšu gadu. Pārējo dalībvalstu saistības, tajā skaitā finansiālās saistības, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanās neietekmē.

Pievienošanās paziņojums par pievienošanos Saprašanās memorandam par darbību tiks parakstīts vienā oriģināleksemplārā un tiks deponēts Latvijā (Ārlietu ministrijā). Aizsardzības ministrija pārējiem dalībniekiem, un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābam izsniegs apliecinātu Pievienošanās paziņojumu kopijas. Pievienošanās paziņojums par pievienošanos Saprašanās memorandam par funkcijām tiks parakstīts vienā oriģināleksemplārā un tiks deponēts Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābā, kas visiem dalībniekiem izsniegs apliecinātu tā kopiju.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Spānija kā Centra dalībvalsts, veiks ikgadējas kontribūcijas. Pārējo dalībvalstu saistības, tajā skaitā finansiālās saistības, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanās neietekmē. Savukārt, kā Centra dalībniece, Spānija sniegs lielu ieguldījumu Centra uzdevumu izpildē un mērķu sasniegšanā.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Projekts atbilst iepriekš ar Saprašanās memorandu par darbību un Saprašanās memorandu par funkcionālajām attiecībām uzņemtajām starptautiskajām saistībām.
Saprašanās memoranda par darbību 15. panta un Saprašanās memoranda par funkcionālajām attiecībām 13. pants nosaka, ka jebkurš jauns Dalībnieks attiecīgajam memorandam pievienojas ar Paziņojumu par pievienošanos.
Termiņš, kādā jāpieņem projekts, nav noteikts. Tomēr, ņemot vērā Pievienošanās paziņojumā minēto, lai nodrošinātu Centra pilnvērtīgu darbību un finanšu plānošanu, Pievienošanās paziņojumu nepieciešams parakstīt iespējami ātrāk.
 

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Aizsardzības ministrija, Stratēģiskās komunikācijas izcilības cemntrs
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrība netika iesaistīta.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Aizsardzības ministrija
  • Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs.

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi