Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
23-TA-854: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par nekustamā īpašuma "Dzelzāmuri" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A2 "Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)" pārbūves projekta īstenošanai" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 9.panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz no nekustamā īpašuma īpašnieka atsavināt nekustamā īpašuma daļu, kas nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai – valsts galvenā autoceļa A2 “Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)” posma 39,40. – 46,10. km pārbūves projekta īstenošanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Valsts galvenā autoceļa A2 “Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)” posma 39,40. – 46,10. km pārbūves projekta īstenošanai nepieciešams no nekustamā īpašuma īpašnieka atsavināt nekustamā īpašuma “Dzelzāmuri” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8064 003 0157) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 003 0373) 0,1532 ha platībā  – Inčukalna pagastā, Siguldas novadā (turpmāk - Nekustamais īpašums).
Nekustamais īpašums tiek atsavināts transporta infrastruktūras attīstībai un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai.
Projekta konceptuālā nepieciešamība ir apliecināta ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķī “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana”  - Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta noteikumiem Nr.243 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošanas noteikumi”.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nekustamais īpašums ir ierakstīts Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 624. Īpašuma tiesības nostiprinātas fiziskai personai.
Nekustamajam īpašumam saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ir noteikti šādi apgrūtinājumi:
- būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas attīstības plānošanas dokumentā – 0,1532 ha platībā;
- dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0,0462 ha platībā;
- tauvas joslas teritorija gar upi – 0,0079 ha platībā.
Saskaņā ar ierakstiem Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 624  nekustamais īpašums "Dzelzāmuri", Inčukalna pagastā, Siguldas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8064 003 0157) atrodas valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijā - Gaujas nacionālā parkā un tā apsaimniekošanā ievērojams aizsardzības un izmantošanas režīms.
Noteiktie apgrūtinājumi neietekmē projekta īstenošanu, projekta īstenošana tiek veikta normatīvajos aktos noteiktā kārtība, saskaņojot to ar visām iesaistītajām pusēm.
Atsavināšanas procesā Nekustamā īpašuma īpašnieks ir pieteicis šādus zaudējumus:
1) par Nekustamo īpašumu;
2) par meža gabalu;
3) par augļu un dārza stādījumiem (ābeles, avenes, jāņogas, kastaņi);
4) par meliorācijas kanālu;
5) ja būvdarbu veikšanas laikā tiks bojāta vai pēc darbu veikšanas tiks radītas sekas ēkai ar litera Nr. 001, jo atsavināmās zemes robeža atradīsies pie ēkas;
6) par pagrabu, liters Nr. 003, ja tas nonāks atsavināšanā vai tiks bojāts veikto darbu laikā;
7) par piebraucamā ceļa un pieguļošo nekustamo īpašumu teritoriju “Dzelzāmuri” izmantošanu plānoto darbu vietai saistībā ar valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)-posma km 39,40. - 46,10. rekonstrukciju. Nekustamajam īpašumam “Dzelzāmuri” jāpaliek sākotnējā stāvoklī vai arī jāatlīdzina sekas par veiktajām manipulācijām caur nekustamā īpašuma “Dzelzāmuri” teritoriju.
Noraidīti Nekustamā īpašuma īpašnieka pieteiktie zaudējumi ar šādu skaidrojumu:
- par 3., 5. un 6. punktā minētajām zaudējumu pozīcijām, jo atsavinot Nekustamo īpašumu, netiek skarti augļu un dārza stādījumi, kā arī netiek skarta ēka ar litera Nr. 001 un pagrabs ar litera Nr. 003, līdz ar to pieteiktie prasījumi nav pamatoti;
- par 4. punktā minēto zaudējuma pozīciju, jo uz Nekustamā īpašuma ir izvietota valsts autoceļam piederoša būve – caurteka, minētā būve nepieder Īpašniekam, līdz ar to pieteiktais prasījums nav pamatots;
- par 7. punktā minēto zaudējuma pozīciju, jo Nekustamais īpašums atrodas blakus valsts galvenajam autoceļam A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene), tādēļ nav paredzēts izmantot nekustamā īpašuma “Dzelzāmuri” piebraucamo ceļu un tam piegulošo teritoriju, līdz ar to pieteiktais prasījums nav pamatots.
Nekustamā īpašuma īpašnieks ir piekritis Nekustamā īpašuma atsavināšanai atbilstoši aprēķinātajam atlīdzības apmēram, informējot par to telefoniski.

Pamatojoties uz Likuma 9. pantu un Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumu Nr. 204 „Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 36.1.apakšpunktu, Satiksmes ministrija ar 2023.gada 30.marta lēmumu Nr.03.1-14/878 nolēma:
1) apstiprināja taisnīgas atlīdzības apmēru par nekustamā īpašuma “Dzelzāmuri” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80640030157) daļas – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 80640030373) 0,1532 ha platībā – Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu, nosakot to 4328,32 euro, kas sastāv no Nekustamā īpašuma tirgus vērtības 4228,32 euro un zaudējumiem par Nekustamajā īpašumā augoša apauguma koksni 100 euro;
2) noraidīja Nekustamā īpašuma pieteiktos zaudējumus, atbilstoši iepriekš sniegtajam skaidrojumam.

Atlīdzību veido Nekustamā īpašuma tirgus vērtība un zaudējumu kompensācija par koksni, pārējie Nekustamā īpašuma īpašnieka atsavināšanas procesā pieteiktie zaudējumi tika noraidīti, kam Nekustamā īpašuma īpašnieks ir piekritis.
Saskaņā ar Likuma 27. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto Īpašniekam ir tiesības apstrīdēt Satiksmes ministrijas noteikto atlīdzības apmēru.
Ja netiks noslēgts pirkuma līgums par Nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu, tiks virzīts likumprojekts par Nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
Satiksmes ministrija īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprinās zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
Risinājuma apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz atsavināt nekustamā īpašuma “Dzelzāmuri” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8064 003 0157) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 003 0373) 0,1532 ha platībā  – Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nekustamais īpašums tiek atsavināts transporta infrastruktūras attīstībai. Satiksmes ministrija ir meklējusi risinājumus un līdzekļus mērķa sasniegšanai, un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Taisnīga atlīdzība par Nekustamo īpašumu aprēķināta un apstiprināta, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projektā risinātie jautājumi netiešā veidā skar valsts galvenā autoceļa A2 “Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)” lietotājus.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projektā risinātie jautājumi netiešā veidā skar valsts galvenā autoceļa A2 “Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)” lietotājus.
Uzlabojot transporta infrastruktūru, pastarpināti tiek veicināta arī uzņēmējdarbība autopārvadājumu jomā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, jo, plānojot un veicot autoceļu būvniecību vai pārbūvi, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
4 328
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
4 328
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
4 328
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
4 328
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Projekts šo jomu neskar.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Projekts šo jomu neskar.
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Projekts šo jomu neskar.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami. Izdevumi, kas saistīti ar nepieciešamā nekustamā īpašuma daļas pirkšanu, tiks segti no valsts budžetā 2023. gadam Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" paredzētajiem līdzekļiem.
Izdevumi, kas saistīti nepieciešamā Nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā tiks segti no valsts budžetā 2023. gadam Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" paredzētajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Ministru kabineta rīkojuma projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

rojekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Satiksmes ministrija un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļvietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Ministru kabineta rīkojuma projekta īstenošana tiks veikta esošo valsts pārvaldes funkciju ietvaros, tā neietekmēs pārvaldes funkcijas vai institucionālo struktūru.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzlabojot transporta infrastruktūru, tiek veicināta attiecīgā reģiona ekonomiskā izaugsme.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzturot un veicot autoceļu attīstību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Izstrādes procesā izmantoto dokumentu, kas satur personas datus, apstrādes mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Rīkojuma projekta par nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstības izvērtēšanu gan normatīvajiem aktiem, gan dokumentiem, tādējādi nodrošinot, ka tiek aizsargātas visu nekustamā īpašuma atsavināšanā iesaistīto pušu tiesības. Dokumenti, kas satur personas datus, ir paredzēti šauram subjektu lokam – noteiktajiem saskaņošanas dalībniekiem, kas veic Rīkojuma projekta un anotācijas vērtēšanu.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi