Anotācija (ex-ante)

21-TA-1659: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu,  Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr.421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43.punktu un Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija sēdēs protokollēmuma Nr.50 56§ “Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem" pagarinājumu" 3. un 4. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts paredz piešķirt finansējumu Kultūras ministrijai (Valsts kultūrkapitāla fondam) no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 115 775 euro apmērā, lai atbilstoši mērķprogrammas „Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija”  (turpmāk - mērķprogramma) 5.kārtas rezultātiem kultūras pasākumu rīkotājiem nodrošinātu biļešu kompensāciju 80% apmērā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (zaudējuši spēku ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”) noteica publisko pasākumu norises ierobežojumus, atbilstoši kuriem no 2021.gada 15.jūnija varēja noritēt publiski pasākumi, kurus varēja apmeklēt tikai pilnībā pret Covid-19 vakcinētas personas, Covid-19 pārslimojušās personas vai personas ar negatīvu Covid-19 testu.

Daudzi pasākumu rīkotāji 2020.gadā plānotos pasākumus bija pārcēluši uz 2021.gada vasaru, tomēr, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, pasākumus nevarēja apmeklēt visi, kas iepriekš bija iegādājušies biļetes uz publiskajiem pasākumiem jeb biļetes iegādi bija veikuši brīdī, kad nebija zināmi ierobežojumi, kādas personas varēs apmeklēt pasākumus, līdz to atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 56.§) “Informatīvais ziņojums “Par atbalsta programmas “Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem” pagarinājumu” (turpmāk – protokollēmums) 2.punktam tika atbalstīts Kultūras ministrijas priekšlikums par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas turpināšanu līdz 2021.gada 31.decembrim, savukārt atbilstoši protokollēmuma 3.punktam tika noteikts, ka mērķprogrammas īstenošanai, tostarp administratīvo izdevumu pamatojošo dokumentu izvērtēšanai, nepieciešamais finansējums līdz 2021.gada 31.decembrim, kas nepārsniedz 2 132 861 euro, tiks piešķirts no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Saskaņā ar protokollēmuma 4.punktu Kultūras ministrijai tika uzdots pēc Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas kārtu pieteikumu izvērtēšanas sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

Saskaņā ar informatīvo ziņojumu “Par atbalsta programmas “Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem” pagarinājumu” tika pieņemts lēmums turpināt sniegt uzsākto atbalstu biļešu kompensācijai līdz 2021.gada 31.decembrim, precizējot iepriekš noteiktos kompensācijas mehānismus un nosakot, ka biļešu kompensācija 80% apmērā tiek veikta šādos gadījumos:
1) par līdz 2021.gada 1.jūlijam atceltajiem pasākumiem, kuru biļetes tirdzniecībā bija izliktas līdz 2021.gada 15.jūnijam;
2) par līdz 2021.gada 31.augustam atgrieztajām biļetēm uz pasākumiem, kuri bija izlikti tirdzniecībā līdz 2021.gada 15.jūnijam un tie notiek ar izmainītiem norises nosacījumiem, ja persona tos nevar apmeklēt noteikto ierobežojumu dēļ (nav veikta vai pabeigta pilna vakcinācija pret Covid-19, nav atbilstošs Covid-19 tests pasākuma apmeklējumam) vai arī izmainīto norises nosacījumu dēļ (datuma un programmas maiņa);
3) par apmeklētājiem atgriezto biļeti uz pasākumu, kurš notiek, bet persona un to pavadošā persona nevar to apmeklēt pozitīva Covid-19 testa dēļ.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai atbilstoši mērķprogrammas 5.kārtas rezultātiem kultūras pasākumu rīkotājiem nodrošinātu biļešu kompensāciju 80% apmērā, nepieciešams piešķirt finansējumu Kultūras ministrijai (Valsts kultūrkapitāla fondam) no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 115 775 euro apmērā.
Risinājuma apraksts
Kultūras ministrija, ņemot vērā Valsts kultūrkapitāla fonda sniegto informāciju par mērķprogrammas 5.kārtas ietvaros saņemto un izskatīto pieteikumu nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, ir sagatavojusi Projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai Valsts kultūrkapitāla fonds varētu izmaksāt kompensāciju Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem. Šobrīd mērķprogrammas 5.kārtas ietvaros pieteikumus atbalstam iesnieguši 32 pasākumu rīkotāji un ir veikts visu iesniegto dokumentu izvērtējums, atbalstu sniedzot 26 pasākumu rīkotājiem. Lai atbilstoši mērķprogrammas 5.kārtas rezultātiem kultūras pasākumu rīkotājiem nodrošinātu biļešu kompensāciju 80% apmērā par ārkārtējās situācijas un Covid-19 noteikto pulcēšanās ierobežojumu laikā atceltajiem pasākumiem, nepieciešams finansējums 138 076,09 euro apmērā. Ņemot vērā, ka mērķprogrammas 4.kārtā SIA “AUTOOSTA 1984” atbalstu varēja sniegt kā de minimis atbalstu, SIA “AUTOOSTA 1984” sniedzot atbalstu 200 000 euro apmērā nevis tādā apmērā, kā tika aprēķināts 222 302,02 euro, izveidojās līdzekļu ekonomija 22 302,02 euro apmērā. Līdz ar to 2021.gadā papildus nepieciešamais finansējums ir 115 774,07 euro, kurus nepieciešams pārdalīt no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 16.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 3.§) „Informatīvais ziņojums „Par atbalsta programmas „Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem” finansējumu” 2.punktu tika atbalstīts Kultūras ministrijas priekšlikums, ka biļešu kompensācijām nepieciešamais finansējums Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 1.kārtā saņemto pieteikumu finansēšanai, kā arī administratīvo izdevumu pamatojošo dokumentu izvērtēšanai visās kārtās tiks nodrošināts Kultūras ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, veicot apropriācijas pārdali no valsts budžeta apakšprogrammas 22.12.00 „Latvijas valsts simtgades programma” 2021.gada finansējuma, savukārt Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 2. un 3.kārtā saņemto pieteikumu nodrošināšanai nepieciešamais finansējums, kas nepārsniedz 1 221 332 euro, tiks piešķirts no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Lai nodrošinātu mērķprogrammas 1.kārtas ietvaros saņemto pieteikumu nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, no Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 22.12.00 „Latvijas valsts simtgades programma” uz valsts budžeta apakšprogrammu 25.02.00 „Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi” tika pārdalīti 872 978 euro, tai skaitā 847 084 euro, lai nodrošinātu kultūras pasākumu rīkotājiem biļešu kompensāciju 80% apmērā par ārkārtējās situācijas laikā atceltajiem pasākumiem, un 25 894 euro, lai nodrošinātu Valsts kultūrkapitāla fonda pamatojošo dokumentu izvērtēšanas pakalpojumu. Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 1.kārtā finansējums piešķirts 25 kultūras pasākumu rīkotājiem par kopējo summu 680 220 euro. Mērķprogrammas 2.kātras ietvaros sniegts atbalsts 30 pasākumu rīkotājiem par kopējo summu 354 013 euro, savukārt mērķprogrammas 3.kārtas ietvaros sniegts atbalsts 45 pasākumu rīkotājiem 639 740 euro apmērā un un mērķprogrammas 4.kārtas ietvaros sniegts atbalsts 35 pasākumu rīkotājiem 718 607 euro apmērā (izmaksātais atbalsts 696 302 euro apmērā).
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Biļešu kompensācijas izmaksa tiešā veidā ietekmēs mākslas, izklaides un atpūtas nozares uzņēmumus, kas rīko publiskos pakalpojumus un kuriem, ņemot vērā noteiktos epidemioloģisko ierobežojumus, tika ierobežota publisko pasākumu darbība vai tie tika atcelti.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
115 775
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
115 775
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-115 775
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-115 775
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
115 775
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Finansējums 115 775 euro apmērā tiks izlietots, lai Valsts kultūrkapitāla fonds nodrošinātu mērķprogrammas 5.kārtas ietvaros piešķirtās kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācijas izmaksu.

Lai atbilstoši mērķprogrammas 5.kārtas rezultātiem 26 kultūras pasākumu rīkotājiem nodrošinātu biļešu kompensāciju 80% apmērā par ārkārtējās situācijas un Covid-19 noteikto pulcēšanās ierobežojumu laikā atceltajiem pasākumiem, nepieciešams finansējums 138 076,09  euro apmērā, kurus nepieciešams pārdalīt no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Ņemot vērā, ka mērķporgrammas 4.kārtā SIA “AUTOOSTA 1984” atbalstu varēja sniegt kā de minimis atbalstu SIA “AUTOOSTA 1984”, sniedzot atbalstu 200 000 euro apmērā nevis tādā apmērā, kā tika aprēķināts 222 302,02 euro, izveidojās līdzekļu ekonomija 22 302,02 euro apmērā. Līdz ar to 2021.gadā papildus nepieciešamais finansējums ir  115 774,07 euro, kurus nepieciešams pārdalīt no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

No piešķirtā finansējuma mērķprogrammas 5.kārtas ietvaros tiks izmaksāta kompensācija šādiem kultūras pasākumu rīkotājiem:
Finansējuma pieprasītāja organizācija Atbalsta apmērs (euro)
RJMF Events, SIA 31 505,20
ART MANAGEMENT GROUP, SIA 1 645,56
ART Forte, SIA 17 452,14
Apvienība Ars Nova, SIA 4 384,80
BiSMART, SIA 11 130,00
Latvijas Leļļu teātris,VSIA 301,65
Ultra Events, SIA 9 608,19
IDL EVENTS, SIA 349,44
BRAVO EVENTS, SIA 21 236,42
Dailes teātris, VSIA 780,02
Premium Art, SIA 59,64
Dzintaru koncertzāle, SIA 568,38
Valmieras drāmas teātris, VSIA 601,44
Sing Latvia, Nodibinājums 272,80
Latvijas Nacionālais teātris, VSIA 9 485,47
Global Technology Group, SIA 168,84
Izklaides producentu grupa 7, SIA 1 837,08
Latvijas Jaunatnes teātris, nodibinājums 294,59
Austrumlatvijas koncertzāle, SIA 1 119,76
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris, VSIA 4 075,84
FORTE PRODUCTION, SIA 596,4
Hermaņa Brauna fonds, SIA 4 396,00
Positivus, SIA 1 913,89
Lielais Dzintars, SIA 10 864,60
BRAVO EVENTS, SIA 2 485,20
Operetes teātris, SIA 942,74
                                                  KOPĀ 138 076,09
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Kultūras ministrija, Valsts kultūrkapitāla fonds
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi