Anotācija (ex-ante)

22-TA-2611: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2023. gada budžeta apstiprināšanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 13. panta  trešo daļu valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra) Likumā par budžetu un finanšu vadību (turpmāk - Likums) noteiktajā kārtībā patstāvīgi veido valsts aģentūras budžetu un to apstiprina Ministru kabinets. Savukārt saskaņā ar Likuma 41. panta 1.1 daļā noteikto budžeta nefinansētu iestāžu nākamā gada budžeta projektus apstiprināšanai Ministru kabinetā iesniedz ministrijas (pārraudzības institūcijas).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2023. gada budžeta apstiprināšanu" (turpmāk - Projekts) mērķis ir apstiprināt Civilās aviācijas aģentūras 2023. gada budžeta ieņēmumus 5 596 054 euro apmērā un atbilstošus izdevumus 5 822 672 euro apmērā. 
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2023.
Pamatojums
Likuma par budžetu un finanšu vadību 4. pants.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Civilās aviācijas aģentūra no 2010. gada 1. janvāra ir valsts budžeta nefinansēta iestāde.

Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 13. panta trešo daļu valsts aģentūra Likumā noteiktajā kārtībā patstāvīgi veido valsts aģentūras budžetu un to apstiprina Ministru kabinets. Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 14. panta otro daļu gada beigās valsts aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citiem pašu ieņēmumiem, paliek aģentūras rīcībā un to drīkst izlietot izdevumu finansēšanai nākamajā gadā vai turpmākajos gados. Likuma 6.1 panta piektajā daļā noteikts, ka budžeta nefinansētu iestāžu kārtējā gada līdzekļu atlikumu var izmantot nākamajā gadā izdevumu finansēšanai. 

Pašlaik Civilās aviācijas aģentūra tiek finansēta no ieņēmumu daļas par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumiem Nr. 30 „Aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales kārtība” un no maksas par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumiem Nr.823 „Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu”, kā arī pašu ieņēmumiem, kas gūti par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumiem Nr. 891 „Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk –  MK noteikumi Nr. 891).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Kopš Civilās aviācijas aģentūras izveidošanas 1993. gada 15. oktobrī, tās darbība tika nodrošināta tikai pašfinansēšanās režīmā. Civilās aviācijas aģentūras līdzekļu atlikums ir ticis veidots trīs līdz četru mēnešu izdevumu apjomā.

Tā kā Civilās aviācijas aģentūras ieņēmumi ir tieši atkarīgi no gaisa satiksmes intensitātes, no izlidojošo pasažieru skaita un tranzīta un transfēra pasažieru skaita, kā arī no gaisa satiksmes intensitātes Rīgas lidojumu informācijas rajonā un saskaņā ar starptautiskiem līgumiem Latvijas Republikai deleģētajā gaisa telpā, proti, regulējums, kas nosaka tarifikācijas jautājumus ir Komisijas 2019. gada 11. februāra Īstenošanas regula (EK) Nr. 2019/317, ar ko nosaka darbības uzlabošanas sistēmu un tarifikācijas sistēmu Eiropas vienotajā gaisa telpā un atceļ Īstenošanas regulas (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013 (turpmāk – Regula Nr. 2019/317). Līdzekļu atlikums tiek veidots, lai ārkārtas situācijas gadījumā, samazinoties gaisa satiksmes intensitātei, Civilās aviācijas aģentūra spētu segt izdevumus, nodrošinot nepārtrauktu tās darbības un likumā “Par aviāciju” tai deleģētu funkciju izpildi.

Tā, piemēram, ņemot vērā Covid-19 izplatības pasaulē 2020. gadā radīto graujošo ietekmi uz aviācijas nozari un uz Civilās aviācijas aģentūras ieņēmumiem, lai nodrošinātu Civilās aviācijas aģentūras funkciju izpildi, līdzās virknei īstenotu taupības pasākumu (salīdzinot ar sākotnēji 2020. gadam plānotajiem izdevumiem taupības pasākumu ietvaros kopumā samazinājums tika veikts 1 297 422 euro jeb 27,6% apmērā), Civilās aviācijas aģentūra daļēji tika finansēta no naudas līdzekļu atlikuma, kas bija izveidojies uz 2019. gada 31. decembri.

Lai arī 2021. gada otrajā pusē situācija aviācijas nozarē sāka uzlaboties, tomēr pastāvot nenoteiktībai saistībā ar Covid-19 pandēmijas turpmāku attīstību, kā arī, ņemot vērā Krievijas Federācijas 24.02.2022. veikto agresijas aktu pret Ukrainu, kas ievērojami ietekmēja lidojuma plūsmas, būtiski samazinot lidojumus uz/no Krievijas Federāciju un uz/no Āzijas, Civilās aviācijas aģentūra turpina ievērot piesardzības principu, veidojot resursu rezerves neparedzēto apstākļu radītās negatīvās ietekmes kompensēšanai.
 
Risinājuma apraksts
Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu tiks apstiprināti Civilās aviācijas aģentūras 2023. gada resursi izdevumu segšanai 5 596 054 euro apmērā, tai skaitā 1 121 197 euro saņemtie transferti Kohēzijas projekta īstenošanai un 4 474 857 euro ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, un izdevumi 5 822 672 euro apmērā atbilstoši pielikumam. No kopējā ieņēmumu apjoma 875 000 euro tiks paredzēti izmaksu segšanai, kas saistītas ar aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, kontroli, uzraudzību un citu ar civilās aviācijas drošību saistīto darbību (funkciju) izpildi, 2 906 997 euro tiks paredzēti izmaksu segšanai par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu, tai skaitā 2 615 702 euro no drošības maksas par katru izlidojošo pasažieri un 291 295 euro no drošības maksas par katru tranzīta un transfēra pasažieri saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 891, bet 692 860 euro ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izmaksu segšanai. Ieņēmumu apjoms par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu 2022., 2023. un 2024. gadam noteikts, ņemot vērā VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” prognozēto izlidojošo pasažieru skaitu šajos gados un tranzīta un transfēra pasažieru īpatsvaru, kas balstīts uz šī brīža tendenci saistībā ar kara darbību Ukrainā.

Ņemot vērā aviācijas nozares pakāpenisku atveseļošanos, Civilās aviācijas aģentūra plāno pakāpeniski atcelt iestādē ieviestos taupības pasākumus. Vienlaikus Civilās aviācijas aģentūras 2023. gada budžeta projektā netiek atjaunoti 2020.-2022. gados krīzes taupības režīmā samazinātie izdevumi nekustamā īpašuma uzturēšanai (2020. gadā tika samazināta nomājamo biroju telpu platība par 315 m2), piesardzīgi tiek atjaunoti izdevumi komandējumiem (2023. gadā izdevumi mācību, darba un dienesta komandējumiem, darba braucieniem veido vien 54% no šai izdevumu pozīcijai izlietotajiem izdevumiem pirmskrīzes 2019. gadā). Tā kā pēdējos gados saistībā ar finansējuma nepietiekamību būtiski tika samazināts izdevumu mācību pakalpojumiem apjoms (2020.-2021. gadā minētie izdevumi tika samazināti līdz 20-30% no pirmskrīzes 2019. gadā kvalifikācijas celšanai novirzītiem izdevumiem), kā arī ņemot vērā darbinieku regulāras kvalifikācijas celšanas un uzturēšanas nepieciešamību, 2023. gadā tika atjaunots izdevumu mācību pakalpojumiem apjoms.

Plānojot izdevumu atlīdzībai pakāpenisku atjaunošanu, tika ņemti vērā Valsts kancelejas ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 01.07.2022, izvirzītie mērķi un prioritātes. Ar mērķi virzīties uz savu nodarbināto atlīdzības konkurētspēju nozarē, vienlaikus ņemot vērā esošās situācijas nenoteiktību aviācijas nozarē un Civilās aviācijas aģentūras ieņēmumu tiešo sasaisti ar gaisa satiksmes intensitāti, Civilās aviācijas aģentūra piesardzīgi plāno pakāpeniski paaugstināt savu nodarbināto atlīdzību.  Tāpat tiek mainīta izdevumu atlīdzības struktūra, regulārās piemaksas integrējot mēnešalgā. Tā izdevumu piemaksām, prēmijām un naudas balvām īpatsvars atalgojuma izdevumos samazinājās no 13% 2019. gadā līdz 8% 2023. gadā. Situācijas uzlabošanās un ieņēmumu izpildes gadījumā iespēju robežās 2023. gadā tiks atjaunoti 2020. gadā apturētie Koplīgumā noteiktie labumi. Tāpat 2023. gadā pilnvērtīgai Civilās aviācijas aģentūras funkciju izpildei tiek plānots aizpildīt krīzes periodā vakantas saglabātās amata vietas. Izdevumu atlīdzībai palielinājums tāpat ietver Kohēzijas fonda projektā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas, kas kopumā plānotas 194 391 euro apmērā, tai skaitā 162 579 euro atlīdzības nodrošināšanai projekta grupai projekta vadītāja, projekta koordinatora, projekta sistēmanalītiķa un projekta grāmatveža sastāvā, un 31 812 euro piemaksu nodrošināšanai projektā papildus iesaistītajam personālam, kas papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem veic papildu pienākumus, kas saistīti ar projekta īstenošanu.

Civilās aviācijas aģentūra 2023. gadā plāno turpināt un pabeigt Kohēzijas fonda finansēto projektu, plānojot izdevumus projekta  aktivitāšu nodrošināšanai un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 27.oktobra  noteikumiem Nr. 652 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.652) otrās projektu iesniegumu atlases kārtas Kohēzijas fonda finansēto projektu “Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas izveide” (projekta identifikācijas Nr.6.1.2.0/20/I/001) īsteno Civilās aviācijas aģentūra. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.652 7.2.apakšpunktam otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 764 706 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums –1 500 000 euro un privātais finansējums – 264 706 euro. Kohēzijas fonda projekts Nr. 6.1.2.0/20/I/001 ietver Latvijas gaisa telpas drošības uzlabošanas pasākumus, veicot bezpilota gaisa kuģu reģistrācijas informācijas sistēmas izveidi un bezpilota gaisa kuģu uztveršanas iekārtas iegādi un tā īstenošana tika uzsākta 2021. gada 2. ceturksnī.

Atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un plānotajām aktivitātēm 2023. gadā paredzēts finansējums 1 319 056 euro apmērā, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums 1 121 197 euro, privātais finansējums – 197 858 euro. Daļu no attiecināmo izdevumu apjoma – 20% avansa maksājumu jeb 244 557 euro  par Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas informācijas sistēmas infrastruktūras izveidi Civilās aviācijas aģentūra plāno segt 2022. gada decembrī, bet maksājuma pieprasījumu Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai iesniegt 2023. gada februārī,  atbilstoši plānoto maksājumu pieprasījuma iesniegšanas grafikam.

Kohēzijas projekta ietvaros 2023. gadā ir plānoti šādi pasākumi un atbilstoši izdevumi 1 074 499 euro apmērā:
1) bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas informācijas sistēmas infrastruktūras izveide 949 025 euro;
2) norēķini par biznesa procesu un biznesa specifikācijas izstrādi 48 800 euro, tādējādi 2023.gadam ir plānoti kapitālie izdevumi kopsummā 997 825 euro;
3) administratoru un informācijas sistēmas lietotāju apmācību un atbalsta materiālu, tai skaitā rokasgrāmatu, izstrāde 29 200 euro;
4) aktivitātes publicitātes pasākumiem sabiedrības informēšanai, izglītošanai un iesaistei 20 416 euro;
5) projekta plānotās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 6 014 euro un projekta vadības izmaksas 21 044 euro.
Ar projekta īstenošanu nesaistītas kapitālās iegādes plānotas datortehnikas iegādei 30 600 euro apmērā.

Civilās aviācijas aģentūra nav uzskatāma par komercsabiedrību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma (turpmāk – KAKL) 1. panta otrās daļas 10. punkta izpratnē, jo tā īsteno tikai valsts funkcijas, nevis veic komercdarbību KAKL 1. panta otrās daļas 9. punkta izpratnē.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija


Civilās aviācijas aģentūras naudas līdzekļu atlikums uz 2022. gada 31. jūliju – 1 198 962 euro. Savukārt, prognozētais naudas līdzekļu atlikums uz 2022. gada 31. decembri tiks daļēji novirzīts izdevumu pārsnieguma pār ieņēmumiem segšanai.

2023. gadam plānoto nepieciešamo izdevumu apjomu kopumā un sadalījumā pa izmaksu veidiem raksturo šādi dati:
 
Rādītāju nosaukums Izdevumi pamatdarbības nodrošināšanai,       euro Kohēzijas fonda finansētā projekta izdevumi, 
    euro
2023.gadam nepieciešamie izdevumi, 
     euro
Izdevumi kopā 4 748 173 1 074 499 5 822 672
Uzturēšanas izdevumi 4 717 573 76 674 4 794 247
Kārtējie izdevumi 4 675 573 76 674 4 752 247
Atlīdzība 3 662 354 27 058 3 689 412
t.sk. Kohēzijas fonda finansētajā projektā iesaistītajam personālam* 167 333 27 058 194 391
Preces un pakalpojumi 1 013 219 49 616 1 062 835
Starptautiskā sadarbība 42 000 0 42 000
Kapitālie izdevumi 30 600 997 825 1 028 425


*Atbilstoši Kohēzijas fonda projekta Nr. 6.1.2.0/20/I/001 iesniegumam un līguma nosacījumiem, no Kohēzijas fonda līdzekļiem tiek segta projekta vadītāja atlīdzība. Pārējo Kohēzijas fona projektā iesaistīto darbinieku atlīdzība tiek segta no Civilās aviācijas aģentūras līdzekļiem.

 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts

Saskaņā ar Regulas Nr. 2019/317 22.panta 1.punktu dalībvalstis ir tiesības noteikt izmaksas, ja tās radušās saistībā ar aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu. Ņemot vērā minēto, ar rīkojumu projektu tiek noteiktas izmaksas, lai finansētu Civilās aviācijas aģentūras izdevumus, kas saistīti ar aeronavigācijas pakalpojumu nodrošināšanas, kontroles un uzraudzības, gaisa telpas bloka pārvaldības darbību (funkciju) izpildi.
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas – Satiksmes ministrija un valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
  • Satiksmes ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi