Anotācija (ex-ante)

22-TA-83: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Eiropas reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta 1. kārtas ietvaros laika posmā no 2017. līdz 2020. gadam tika realizēta būvniecības procesu digitalizācija, attīstot Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) funkcionalitāti. Ievērojot, ka būvniecības regulējumā iekļaujas arī būves ekspluatācijas uzraudzība, savukārt dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozarē tā ir nodota dzīvojamo māju pārvaldniekiem, īstenojot pārvaldīšanas darbības, tad būves ekspluatācijas uzraudzības sadaļas funkcionalitātes attīstīšana BIS ietvaros īstenota ERAF projekta 2. kārtā (informācija par ERAF projekta 2. kārtu pieejama https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta). Minētās kārtas procesu un pilnveidojumu apraksts tika apstiprināts ar Ministru kabineta 2019. gada 12. jūlija (prot. Nr.32 46.§) rīkojumu Nr. 346 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 54.0. versija)”, kurā pie procesa “Būvju ekspluatācijas uzraudzība” identificētie pilnveidojumi saistīti ar būves ekspluatācijas lietas vešanas funkcionalitātes izveidi, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mājas lietu (turpmāk – mājas lieta) kārtošanas un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas funkcionalitātes izveidi.

Ievērojot to, ka Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk – BIS noteikumi) 1. punkta 1.3. apakšpunkts paredz, ka BIS noteikumi nosaka BIS saturu, ir nepieciešams veikt grozījumus BIS noteikumos, ietverot tajos regulējumu arī būves ekspluatācijas lietas un mājas lietas kārtošanai, un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai BIS ietvaros.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Grozījumu mērķis ir nodrošināt tiesisko regulējumu būvniecības lietas, būves ekspluatācijas lietas, mājas lietas un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas elektroniskā formā funkcionalitātei BIS ietvaros.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 8. panta pirmā daļa nosaka, ka mājas lieta iekārtojama par ikvienu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Savukārt minētā panta trešā daļa satur dokumentu un informācijas, kas obligāti iekļaujama mājas lietā, uzskaitījumu. Jāuzsver, ka mājas lieta satur būves ekspluatāciju raksturojošos dokumentus un atbilstoši Būvniecības likuma 21. panta ceturtajai daļai būves īpašniekam jānodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu Būvniecības likumā noteiktajām būves būtiskajām prasībām. Vienlaikus būves ekspluatāciju raksturojošo dokumentu uzglabāšana pilnībā nodota dzīvokļu īpašnieku (praksē – pārvaldnieku) ziņā un pamatā tie tiek glabāti papīra dokumentu formā, tādējādi praktiski apgrūtinot to pieejamību, kā arī turpmāku nodošanu nākamajiem mājas pārvaldniekiem.

Attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu Dzīvokļa īpašuma likuma 18. panta otrā daļa paredz, ka dzīvokļu īpašnieku kopība par savā kompetencē esošajiem jautājumiem lēmumus var pieņemt: dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, nesasaucot kopsapulci – aptaujas veidā, citādi savstarpēji vienojoties. Jānorāda, Dzīvokļa īpašuma likums neparedz ierobežojumus attiecībā uz formu, kādā dzīvokļu īpašnieku kopība tiesīgi pieņemt lēmumus uzskaitītajos veidos, proti, dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumus gan ierastā rakstveida procesā, gan izmantot alternatīvus elektroniskus rīkus, piemēram, pārvaldnieku izveidotas / nodrošinātas mobilās aplikācijas. Tāpat Dzīvokļa īpašuma likums neaizliedz dzīvokļu īpašnieku kopībai lēmumu pieņemšanai piedalīties aptaujā elektroniski, tajā skaitā parakstīt aptaujas lapas ar drošu elektronisko parakstu. Attiecīgi, lai nodrošinātu dokumentu apriti arī elektroniskā veidā, jāievēro Dokumentu juridiskā spēka likuma 3. panta pirmā vai otrā daļa (drošs elektroniskais paraksts vai elektroniskais paraksts), kā arī Dokumentu juridiskā spēka likuma 3. panta pirmās daļas (tiesībspēja, rīcībspēja) un 4. panta (dokumenta rekvizīti) nosacījumi.

Būvniecības likuma pārejas noteikumu 21. punkts nosaka, ka ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski BIS, bet 12. panta septītā daļa nosaka, ka būvvalde būvniecības un ekspluatācijas kontroles ietvaros nepieciešamās procesuālās darbības atspoguļo un lēmumus izdod BIS. Šo procesu nodrošināšanai ERAF projektu ietvaros BIS ir izveidota un jau tiek lietota būvniecības lietas un būves ekspluatācijas lietas kārtošanas funkcionalitāte, taču tām nepieciešams noteikt tiesisko regulējumu.

Papildus ERAF projektu ietvaros veiktas izmaiņas atsevišķos datu apmaiņas procesos ar citām informācijas sistēmām, tādēļ BIS noteikumos nepieciešams precizēt uz BIS padodamo un no BIS nododamo datu saturu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 3. punkts paredz, ka dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības iepazīties ar mājas lietu bez ierobežojumiem. Savukārt atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12. panta pirmajai daļai no pārvaldīšanas līguma izrietošās saistības un lietas nododamas atbilstoši nodošanas – pieņemšanas aktam. Attiecīgi minētā panta otrā daļa paredz īpašnieka pienākumu mēneša laikā nodrošināt pārvaldīšanas uzdevuma izpildei nepieciešamo lietvedību, tajā skaitā mājas lietu vai atsevišķus tās dokumentus.

Praksē minēto tiesību un pienākumu izmantošana un izpilde ir apgrūtināta. Ekonomikas ministrijā pastāvīgi tika saņemtas dzīvokļu īpašnieku un pārvaldnieku rakstveida un mutvārdu sūdzības un iesniegumi, vēršot Ekonomikas ministrijas uzmanību uz to, ka pārvaldnieki nereti liek šķēršļus dzīvokļu īpašniekiem iepazīties ar savas mājas dokumentiem, proti, pārvaldnieks nesadarbojas ar īpašniekiem dokumentu uzrādīšanai vai arī pieprasītie dokumenti nemaz netiek ievietoti mājas lietā. Kā otru problemātiku jāmin mājas lietas pēctecības nenodrošināšana no pārvaldnieku puses. Praksē mājas lieta var netikt nodota pilnā apjomā nākamajam pārvaldniekam, kuram dzīvokļu īpašnieki ir uzticējuši pārvaldīšanas pienākumu pildīšanu.

Attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu, norādāms, ka to pieņemšanas procesa efektivizēšana ir ilggadēji aktuāls jautājums, kura risinājums kā prioritārs mērķis tika uzstādīts arī Valdības rīcības plānā (skatīt Ministru kabineta 2019. gada 7. maija rīkojumu Nr. 210 ”Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” 52.1. pasākumu; pieejams https://likumi.lv/ta/id/306691-par-valdibas-ricibas-planu-deklaracijas-par-artura-krisjana-karina-vadita-ministru-kabineta-iecereto-darbibu-istenosanai). Dzīvokļu īpašnieku kopības nespēju operatīvi pieņemt lēmumus rada nepieciešamā kvoruma nodrošināšana noteiktā laikā un telpā līdztekus gan tam, ka dzīvokļu īpašnieki ikdienas ritmā ir pakļauti noteiktai dienas kārtībai, gan tādēļ, ka daudzi nevar piedalīties lēmuma pieņemšanā, jo atrodas ārpus valsts. Līdz ar tehnoloģiju attīstību, dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozarē ir sastopama prakse, ka pārvaldnieki dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai nodrošina elektroniskus rīkus, taču šāda prakse ir retums. Turklāt, izplatoties Covid-19 infekcijai, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšana attālinātos apstākļos ir kļuvusi par akūti risināmu jautājumu.

ERAF projektu ietvaros būvju ekspluatācijas uzraudzības procesa nodrošināšanai BIS izveidota būves ekspluatācijas lietas kārtošanas funkcionalitāte. Būves ekspluatācijas lietā plānots uzkrāt datus, datnes un dokumentus, kas saistīti ar konkrētās būves ekspluatāciju, piemēram, būvspeciālistu sagatavotos un iesniegtos tehniskās apsekošanas atzinumus, kā arī būvvalžu izdotos atzinumus, lēmumus, izziņas u. c. dokumentus, tādējādi nodrošinot informācijas atkalizmantošanu, tā kļūs pieejamāka dažādām ar būvniecību un būves ekspluatāciju saistītām pusēm, kā arī kontrolējošām iestādēm. Lai nodrošinātu iepriekš minētās funkcionalitātes pilnvērtīgu lietošanu, nepieciešams noteikt būves ekspluatācijas lietas tiesisko regulējumu.
Risinājuma apraksts
Lai efektivizētu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu, nodrošinātu pārvaldnieku godīgas konkurences apstākļus, kā arī dzīvokļu īpašnieku brīvu un drošu savas mājas ekspluatācijas dokumentācijas glabāšanu un pieejamību vienuviet, kā arī tās turpmāku atkārtotu izmantošanu un nodošanu pilnīgā un nemainīgā veidā nākamajiem pārvaldniekiem, BIS funkcionalitāte papildināta ar dzīvojamo māju elektroniskās mājas lietas funkcionalitāti, kurā noteiktus dokumentu veidus un informāciju varēs sagatavot un uzglabāt tikai BIS. Turklāt dokumentus un informāciju, kas jau ir pieejama BIS citos reģistros, piemēram, informācija par ēkas energosertifikātu, būvprojektu, tehniskās apsekošanas atzinumus, mājas lietas kārtotājs varēs iegūt, izmantojot jau esošus BIS reģistrus un būvniecības lietas. Papildus 2022. gada 3. maijā stājās spēkā likums “Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā” (Nr.1116/Lp13), kurā iekļauti nosacījumi mājas lietas vešanai, kā arī likums “Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā” (Nr.1115/Lp13). Savukārt BIS noteikumu grozījumu projekts satur grozījumus šādos punktos un šādam mērķim:
2.1. – sistēmas pārzinis māju pārvaldīšanas funkciju izpildei nodrošina mājas lietas kārtošanu un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu BIS;
2.3. – sistēmas pārzinis nodrošina mājas lietas un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, dokumentu un strukturētu datu uzglabāšanu vienuviet;
2.5. – sistēmas pārzinis nodrošina sabiedrību ar elektroniskiem pakalpojumiem mājas lietas kārtošanas un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas jomā;
4.15., 4.16. – sistēmā iekļaujamās informācijas apmaiņā vai piekļuvē ir iesaistīti dzīvojamo māju pārvaldnieki un dzīvokļu īpašnieki;
9. – mājas lietu kārto atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 8. pantam;
15.7., 16. – papildināts, ka BIS ietver ne tikai Būvniecības likumā minēto informāciju, vienoto elektroniskās darba laika uzskaites datubāzi un reģistrus, bet arī lietas (mājas lietu);
17.9. – noteikts, kādu BIS noteikumu 15. punktā noteikto reģistru informāciju un 24.2. apakšpunkta informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas satur mājas lieta;
17.13. – noteikts, ka mājas lietā izmanto informāciju no ēku energosertifikātu reģistra, kadastra objekta identifikācijas un nekustamā īpašuma sastāva informāciju, kā arī pamatdatus par nekustamā īpašuma piederību (ievērojot likuma "Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā" (pieņemts 31.03.2022.) 20.prim viens pantu, kas paredz, ka Dzīvokļa īpašnieku identificējošos datus (fiziskajai personai — vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskajai personai — nosaukumu, reģistrācijas numuru), kā arī datus par dzīvokļa īpašniekam piederošā dzīvokļa īpašuma atsevišķā īpašuma adresi un domājamām daļām un kadastra numuru dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai Būvniecības informācijas sistēmā nodrošina bez maksas, izmantojot valsts informācijas sistēmas). 

Projekta 15.11. apakšpunktā nostiprināta būvniecības lietas kā BIS funkcionalitātes esamība, 15.1 punktā definēts, kas ir būvniecības lieta, un 17.11. apakšpunktā noteikts tajā izmantoto datu apjoms, savukārt, lai nodrošinātu būves ekspluatācijas lietas kārtošanu BIS, 15.12. apakšpunktā noteikta tās esamība, 15.2 punktā definēts, kas ir būves ekspluatācijas lieta, un 17.12. apakšpunktā noteikts tajā izmantoto datu apjoms, bet viscaur tekstā esošās normas papildinātas ar būvniecības lietu un būves ekspluatācijas lietu.

Projekts papildināts ar jauniem datiem no Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas – lai būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādes sniegtu atskaites Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī lai nodrošinātu ārvalstnieku autentifikāciju BIS, Projekts papildināts ar fizisko personu valstisko piederību. Datu apjoms ir minimizēts, katrai personu grupai nosakot savu datu apjomu.

Papildus projekts satur šādus grozījumus:
- 28. punktā, lai saņemtu jaunus datus (dzimšanas datums un valstiskā piederība) no jaunās Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas un tādējādi nodrošinātu ārvalstnieku identifikāciju BIS, kā arī papildinātu statistiku par būvspeciālistiem un būvinspektoriem;
- 42. punktā – būvniecības atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēma aizstāta ar Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu.

Projekts satur arī tehniskus grozījumus – noteikumos iekļauti BIS iestrādātie un ekspluatācijā esošie četri reģistri (harmonizēto būvizstrādājumu standartu reģistrs, būvizstrādājumu neatbilstību reģistrs, uzņēmumu energoauditoru reģistrs un uzņēmumu energopārskatu reģistrs), kā arī precizētas un papildinātas BIS jau realizētās datu apmaiņas ar Valsts zemes dienestu, Tiesu administrāciju, Valsts reģionālās attīstības aģentūru, Valsts vides dienestu, Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", Valsts kasi, Izglītības un zinātnes ministriju, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" un Valsts aģentūru "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs".

Projektā noteikts, ka Valsts zemes dienests nodrošinās BIS piekļuvi Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes augstas detalizācijas topogrāfiskajiem datiem. Tas tiks realizets, izmantojot WMS (OpenGIS® Web Map Service) tīmekļa pakalpi.

Papildus norādāms, ka turpmākās ERAF projekta kārtās uzlabojama BIS funkcionalitāte, nodrošinot, ka ēkas īpašnieks var piekļūt ēku energosertifikātu pielikumiem, kā arī ēkas īpašniekam BIS ēku energosertifikātu reģistrā ir iespēja atlasīt informāciju par visām īpašniekam piederošām ēkām izsniegtajiem ēku energosertifikātiem un BIS reģistrētajiem datiem.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki
Ietekmes apraksts
Mājas lietas kārtošana un lēmumu pieņemšana dzīvojamās mājas kopīpašuma jautājumos ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pienākums. Radot iespēju elektroniski kārtot gan mājas lietu, gan pieņemt lēmumus aptaujas veidā, tiek nodrošināta ātra, ērta, efektīva un caurspīdīga procedūra sava īpašuma pārvaldīšanai, kā arī droša vide dokumentu un informācijas glabāšanai un turpmākai izmantošanai un nodošanai nākamajiem dzīvojamās mājas pārvaldniekiem. 
Juridiskās personas
  • Dzīvojamo māju pārvaldnieki
Ietekmes apraksts
Ievērojot, ka mājas lietas kārtošana ir laikietilpīgs process un pārvaldīšanas pienākuma izpildei dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki pilnvaro pārvaldnieku, mājas lietas kārtošana būs pārvaldniekiem pilnvarots uzdevums. Mājas lieta BIS funkcionalitātē nodrošinās ātru, ērtu, efektīvu un caurspīdīgu procedūru dzīvojamo māju pārvaldīšanai, kā arī drošu vidi dokumentu un informācijas glabāšanai un turpmākai izmantošanai un nodošanai nākamajiem pilnvarotajiem dzīvojamās mājas pārvaldniekiem. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Likumprojekts Nr.1115/Lp13 “Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā”

Pamatojums un apraksts
Ietverti nosacījumi dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai aptaujas veidā, izmantojot BIS funkcionalitāti, kā arī kopsapulču norisei un dokumentu noformēšanai, ievietošanai mājas lietā, ja kopsapulce notikusi izmantojot eletkroniskās saziņas līdzekļus. Pieejams: https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webAll?SearchView&Query=([Title]=*dz%C4%ABvok%C4%BCa+%C4%ABpa%C5%A1um*)&SearchMax=0&SearchOrder=4
 
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija

4.1.2. Likumprojekts Nr.1116/Lp13 “Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā”

Pamatojums un apraksts
Likumprojektā iekļauti nosacījumi mājas lietas kārtošanai: tiesīgās personas (mājas lietas kārtotājs), identificēti dokumenti un informācija, kas ir obligāti iekļaujama mājas lietā un termiņi iekļaušanai, identificēti dokumenti, kuri sagatavojami tikai Būvniecības informācijas sistēmā u.c. Pieejams: https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webAll?SearchView&Query=([Title]=*p%C4%81rvald%C4%AB%C5%A1anas*)&SearchMax=0&SearchOrder=4 
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedriskā apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

BIS pilnveidojumu apraksts attiecībā uz būves ekspluatācijas lietu, mājas lietas kārtošanu un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu tika apstiprināts ar Ministru kabineta 2019.gada 12.jūlija (prot. Nr.32 46.§) rīkojumu Nr.346 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 54.0. versija)”, kurā pie procesa “Būvju ekspluatācijas uzraudzība". Šī funkcionalitāte BIS ietvaros īstenota ERAF projekta 2.kārtā laika posmā no 2020. līdz 2021. gadam (ieskaitot), kurā piedalījās arī pārvaldīšanas nozares pārstāvji - pārvaldnieki un Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, kā arī dzīvokļu īpašnieku interešu pārstāvji.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi