Anotācija (ex-ante)

22-TA-1016: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 7. aprīļa noteikumos Nr.194 “Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāti, lai nodrošinātu nacionālā regulējuma atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija regulai (ES) 2020/1055, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012 (turpmāk – Regula (ES) 2020/1055).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nodrošināt nacionālā regulējuma atbilstību Regulai (ES) 2020/1055, tādējādi piemērojot pārvadājumiem Latvijas teritorijā regulā noteiktās zemākas finanšu prasības tiem pārvadātājiem, kas izmanto starptautiskos pārvadājumos iesaistītos mehāniskos transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu sastāvus, kuri paredzēti tikai kravu pārvadājumiem un kuru pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas, kā arī, lai precizētu iesniedzamos dokumentus finansiālā stāvokļa atbilstības apliecināšanai atbilstoši Eiropas Savienības regulējumam.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai harmonizētu licencēšanas prasības pārvadājumiem Latvijas teritorijā ar Regulas (ES) Nr. 2020/1055 prasībām. Regula (ES) 2020/1055 nosaka zemākas finanšu prasības pārvadātājiem, kas izmanto starptautiskos pārvadājumos iesaistītos mehāniskos transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu sastāvus, kas paredzēti tikai kravu pārvadājumiem un kuru pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas, un, lai šīs izmaiņas ieviestu arī pārvadājumiem Latvijas teritorijā, noteikumos nepieciešams veikt grozījumus.
Tāpat noteikumu projekts precizē, kādi dokumenti pārvadātājam jāiesniedz, lai apliecinātu finansiālā stāvokļa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK noteiktajām prasībām pie licences saņemšanas un licences darbības laikā (turpmāk - Regula Nr. 1071/2009).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumu Nr.194 “Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus” (turpmāk - MK noteikumi Nr.194) 2.punkts noteic, ka šajos noteikumos minētos iesniegumus un iesniegumiem pievienotos dokumentus var iesniegt atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iesniedz iesniegumu iestādē, vai elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija) tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums), norādot elektroniskā pasta adresi saziņai. Identifikācijai izmanto Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātajā Vienotajā pieteikšanās modulī pieejamos personas identifikācijas līdzekļus. Savukārt ar 2020. gada 17. jūnijā grozījumiem Autopārvadājumu likumā šā likumā 5.1 pants tiek papildināts ar trešo daļu, kas noteic, ka Autotransporta direkcijai iesniegumus, iesniegumiem pievienotos dokumentus un pilnvaras var iesniegt arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums), neizmantojot drošu elektronisko parakstu, norādot elektroniskā pasta adresi saziņai. Identifikācijai izmanto Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātajā vienotās pieteikšanās modulī pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.2. apakšpunkts noteic, ka normatīvajā aktā neietver normas, kas dublē augstāka spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu, MK noteikumu Nr.194 2.punkts tiek svītrots.
Problēmas apraksts
MK noteikumu Nr.194 3.1.apakšpunkts tiek precizēts, lai novērstu situācijas, kad pārvadātājs ar pārvadājumu vadītāju mutiski vienojas pirms licences saņemšanas par savstarpējo sadarbību, lai pārvadātājs saņemtu licenci, bet pēc tam līgumiskās attiecības nenodibina. Līdz ar to kontrolējošiem dienestiem, veicot uzņēmuma pārbaudi, nepieciešamības gadījumā būs iespēja pārliecināties par to, vai pārvadājumu vadītājs atbilstoši licences saņemšanas iesniegumā norādītajam ir saistīts ar pārvadātāju. Turklāt, lai kompetentā iestāde būtu informēta, ar kādu no dokumentiem pārvadātājs pierādīs sava finansiālā stāvokļa atbilstību Regulas Nr. 1071/2009 7.punkta 1.punkta prasībām, nepieciešams jau iesniegumā veikt attiecīgu atzīmi.
Risinājuma apraksts
MK noteikumu Nr.194 3.1.apakšpunktā tiek precizēts iesniegumā norādāmais informācijas apjoms, pamatojoties uz  Regulas Nr. 1071/2009 4.panta 1.punktu. Turpmāk iesniegumā nepieciešams norādīt pārvadājumu vadītāja faktisko saistību ar pārvadātāju, norādot saistību veidu, piemēram, nodarbināta persona, direktors, īpašnieks, akcionārs vai cits. Tāpat pārvadātājs turpmāk iesniegumā ar kādu no dokumentiem pierādīs sava finansiālā stāvokļa atbilstību Regulas Nr. 1071/2009 7.punkta 1.punktam.
Problēmas apraksts
Regula (ES) 2020/1055 paredz, ka, atkāpjoties no Regulas Nr. 1071/2009 7.panta 1. punkta, kompetentā iestāde var atļaut vai pieprasīt uzņēmumam apliecināt savu finansiālo stāvokli ar apliecinošu dokumentu un šādus dokumentus nosaka kompetentā iestāde. Tādējādi MK noteikumu Nr.194 3.3.apakšpunkts ir izteikts jaunā redakcijā un MK noteikumi Nr.194 papildināti ar 3.1punktu, lai noteiktu dokumentus, kurus varēs iesniegt finansiālā stāvokļa apliecināšanai pie licences saņemšanas un licences darbības laikā, ja pārvadātāja gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 98. panta pirmajai daļai vēl nav publiski pieejams vai pārvadātājam atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 3. pantam nav pienākums sagatavot gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu. Attiecīgo dokumentu iesniegšana paredzēta gadījumos, kad  pārvadātājs nevar vai tam nav pienākuma sniegt gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam (kas nodrošina publisku tā pieejamību) vai arī kā papildu dokumentu gada pārskatam.
Risinājuma apraksts
MK noteikumu Nr.194  3.11.apakšpunktā ir noteikts, ka gadījumos, ja jauns pārvadātājs pirmo trīs mēnešu laikā pēc pirmreizējās reģistrēšanās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniedz iesniegumu licences saņemšanai, ir pietiekami Finansiālo stāvokli apliecināt ar reģistrēto pamatkapitālu, ņemot vērā īso uzņēmuma darbības termiņu.
Papildus jāņem vērā, ka ir gadījumi, kad pārvadātājiem ir nepieciešams licencēt papildu transportlīdzekļus, bet uzņēmuma iepriekšējā gada pārskatā pietrūkst finansiālo līdzekļu nepieciešamajam licencējamo transportlīdzekļu skaitam. Laika periodā no pēdējā gada pārskata iesniegšanas pārvadātāja finansiālo līdzekļu apjoms var pieaugt, un šī iemesla dēļ pārvadātājs finansiālo nodrošinājumu var apliecināt arī ar bilanci (noteikumu 3.2.apakšpunkts), kas atspoguļo uzņēmuma finansiālo stāvokli uz konkrētu datumu, kas nav senāks par pēdējiem trīs mēnešiem. Trīs mēnešu periods noteikts, jo šāds pārskats ļauj noteikt uzņēmuma aktuālo finansiālo stāvokli. Pārvadātājs var iesniegt bankas garantiju (noteikumu 3.3.apakšpunkts), kurā banka, atsaucoties uz Regulu Nr. 1071/2009, apliecina, ka pārvadātāja rīcībā ir līdzekļi noteiktajā apjomā.
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 1. panta 28.punktu pārvadātājs ir komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas pēc pasūtījuma vai līguma ar nosūtītāju, pasažieri vai uz cita tiesiska pamata uzņemas pārvadājumu saistību. Savukārt Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 3.panta pirmās daļas 2. punkts noteic, ka gada pārskatu iesniegšana attiecas arī uz zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 300 000 euro. Savukārt individuālais komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kuras īpašnieks ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, sagatavo gada pārskatu (bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu) un to iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 145 "Kārtība, kādā uzņēmumi, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji par ienākumiem no saimnieciskās darbības, sagatavo un iesniedz finanšu pārskatu". Minētie noteikumi neparedz bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskatu publiskošanu.
Risinājuma apraksts
Lai precizētu finansiālā stāvokļa apliecināšanas iespējas tiem pārvadātājiem, kuriem saskaņā ar normatīvo regulējumu nav pienākums iesniegt gada pārskatu vai to iesniegtais gada pārskats nav publiski pieejams (attiecas uz individuālajiem komersantiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām), MK noteikumi Nr.194 tiek papildināti ar 3.4.apakšpunktu, paredzot, ka papildus 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajam par finansiālo nodrošinājumu apliecinošu dokumentu tiek uzskatīts attiecīgs apliecinājums, norādot valsts reģistrā reģistrētos tā īpašumā esošos kustamos vai nekustamos īpašumus un to vērtību vai bankas izziņas par individuālā komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības kontā esošajiem naudas līdzekļiem. 3.4 apakšpunktā noteiktais apliecinājums tiek noteikts pamatojoties uz Komerclikuma 76. panta otro daļu un Likuma "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību" 3. pantā noteikto, ka individuālais komersants par savām saistībām atbild ar visu savu mantu un zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks atbild par sava uzņēmuma saistībām ar visu savu mantu, izņemot to mantu, uz kuru saskaņā ar likumu nevar vērst piedziņu.
Problēmas apraksts
No Regulas Nr. 1071/2009. 7 panta 1.punkta izriet, ka, lai izpildītu Regulas Nr. 1071/2009 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzēto prasību, pārvadātājs vienmēr attiecīgā budžeta gada laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. Šajā nolūkā pārvadātājs, pamatojoties uz gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu, kuru revidējis (pārbaudījis) zvērināts revidents , pierāda, ka katru gadu viņa rīcībā ir kapitāls un rezerves, kuru vērtība ir vismaz 9000 euro par vienu izmantoto transportlīdzekli un 5000 euro par katru papildu izmantoto transportlīdzekli vai 1800 euro par pirmo un 900 euro par katru papildu izmantoto transportlīdzekli vai transportlīdzekļu apvienojumu, kuru pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas.
Risinājuma apraksts
Termins “Kapitāls un rezerves”, kas tiek lietots Regulā 1071/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvā 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK Dokuments attiecas uz EEZ, Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likumā ir saprotams ar terminu “Pašu kapitāls”. Lai uzņēmumi apliecinātu finansiālo stāvokli, tiek ņemta vērā iedaļa "Pašu kapitāls" kopumā un attiecīgi noteikumi tiek papildināti ar 4.6.apakšpunktu, norādot konkrētu bilances iedaļu. Proti, gadījumā, ja pārvadātājs finansiālā stāvokļa atbilstību pierāda ar publiski pieejamu gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu vai 3.12. punktā minēto dokumentu, tad Autotransporta direkcija pārbauda vai bilances iedaļas "Pašu kapitāls" kopumā norādītā summa atbilst regulas 1071/2009 7. pantā 1. punktā noteiktajam finansiālajam apjomam.
Problēmas apraksts
Regula (ES) 2020/1055 paredz licencēšanas pienākumu arī transportlīdzekļiem ar pilnu masu no 2,5 tonnām un šādas kategorijas transportlīdzekļiem savienojumā ar piekabi (puspiekabi) ar pilnu masu, kas nepārsniedz 3,5 tonnas, tiek piemērotas zemākās finanšu prasības. Citāds finansiālā nodrošinājuma apmērs tiek noteikts arī gadījumos, ja uzņēmums licencē tikai šādas kategorijas transportlīdzekļus. Tādējādi MK noteikumi Nr.194 papildināmi ar nosacījumu, ka šāda pazīme ir jānorāda iesniegumā par licences kartītes saņemšanu (noteikumu projekta 8.punkts).
Risinājuma apraksts
Lai Autotransporta direkcija varētu pareizi piemērot finanšu prasības atbilstoši Regulas Nr.1071/2009 7.pantā noteiktajam un transportlīdzekļiem vai to savienojumiem ar piekabi vai puspiekabi ar pilno masu no 2,5 līdz 3,5 tonnām (ieskaitot) izsniegtu atbilstoši noformētu licences kartīti, no pārvadātāja ir nepieciešama informācija par to, vai pārvadājumos izmantojamo transportlīdzekļu vai to savienojumu ar piekabi vai puspiekabi  pilnā masa nepārsniegs 3,5 tonnas. Ja transportlīdzekļa vai tā savienojuma ar piekabi vai puspiekabi pilnā masa pārsniedz 3,5 tonnas, Autotransporta direkcija nepiemēro zemākās finanšu prasības un izsniedz licences kartīti bez noteiktās “≤3,5t” atzīmes.
Problēmas apraksts
Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa” (turpmāk – Noteikumi Nr.295) 32. punktam pagaidu atļauja nedod tiesības ar transportlīdzekli veikt bīstamo kravu pārvadājumus, smagsvara, lielgabarīta kravu pārvadājumus un pasažieru komercpārvadājumus, kā arī transportlīdzekļu vadītāju apmācību.  Savukārt kopš stājās spēkā MK noteikumi Nr.194, licencēšanas nosacījumi vairs neparedz aizliegumu saņemt licences kartīti, ja transportlīdzekļa tehniskais novērtējums ir “2”, proti, ir izsniegta pagaidu atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Tādējādi pārvadātājam, kurš saskaņā ar  Noteikumiem Nr. 295 saņēmis pagaidu atļauju piedalīties ceļu satiksmē, ir tiesības veikt  kravas komercpārvadājumus.
Risinājuma apraksts
Tiek precizēts MK noteikumu Nr.194 9.3.apakšpunkts. Tā kā Noteikumos Nr.295 nav atrunāts aizliegums veikt kravu komercpārvadājumus pa Latvijas teritoriju, tiek precizēts, ka licences kartīte izsniedzama arī, ja transportlīdzeklim ir piešķirta pagaidu atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Izvērtējums par aizliegumu veikt konkrētus pārvadājumus ir veikts Ceļu satiksmes likumā un atkārtoti to neveic, izsniedzot licences kartīti, tādējādi noteikumu 9.3.apakšpunkts tiek papildināts, atļaujot izsniegt licences kartīti kravu komercpārvadājumiem arī ar pagaidu atļauju piedalīties ceļu satiksmē.
Problēmas apraksts
Tā kā MK noteikumi Nr.194 ir papildināti ar apliecinošu dokumentu uzskaitījumu, ar kuriem uzņēmums var apliecināt savu finansiālo stāvokli atkāpjoties no Regulas Nr. 1071/2009 7.panta 1.punkta, nepieciešams attiecīgs skaidrojums attiecībā uz licences kartītes izsniegšanas nosacījumiem, ja komercpārvadājumos izmantojamo autotransporta līdzekļu skaits palielinās, bet apliecinātais finansiālais nodrošinājums ir nepietiekams autotransporta līdzekļu skaita palielināšanai.
Risinājuma apraksts
MK noteikumu Nr.194 8. punkts tiek precizēts, nosakot, kādi dokumenti pārvadātājam jāiesniedz, lai apliecinātu finansiālā stāvokļa atbilstību, ja komercpārvadājumos izmantojamo autotransporta līdzekļu skaits palielinās. Savukārt MK noteikumu Nr.194 9.punkts tiek papildināts ar 9.4.apakšpunktu, lai samazinātu administratīvo slogu pārvadātājam, nosakot, ka Autotransporta direkcija neprasa iesniegt pārvadātājam finansiālā stāvokļa apliecinājumu, ja par tā atbilstību ir iespējams pārliecināties, pārbaudot gada pārskatus, kas iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
Noteikumu projektā iekļautais dokumentu uzskaitījums ir attiecināms arī uz situācijām, kad izsniegtās licences darbības periodā nepieciešams apliecināt, ka pārvadātāja finansiālais nodrošinājums ir atbilstošs – it īpaši gadījumos, kad pārvadātājs palielina licencējamo transportlīdzekļu skaitu un iepriekš apliecinātais nodrošinājums vairs nav pietiekošs vai gadījumos, kad uzraudzības ietvaros tiek pārbaudīta šīs prasības izpilde.
Problēmas apraksts
Ņemot vērā MK noteikumu Nr.194 8.1.apakšpunktā norādīto pamatojumu un ar Regulu (ES) 2020/1055 ieviestos grozījumus, nepieciešams precizēt arī to informācijas kopumu, kas iekļaujams Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē (MK noteikumu Nr.194 10.5.apakšpunkts).
Risinājuma apraksts
MK noteikumu Nr.194 10.punkts tiek papildināts ar 10.5.apakšpunktu, iekļaujot prasību norādīt pazīmi “≤3,5t”, ja uz attiecīgo transportlīdzekli ir attiecināms zemāku finanšu prasību piemērojums. Autotransporta direkcijai kā kompetentajai institūcijai jāspēj operatīvi identificēt, kāds finansiālais nodrošinājums ir piemērots konkrētajam  transportlīdzeklim, lai aprēķinātu kopējo apliecināmo finansiālā nodrošinājuma apmēru (it īpaši gadījumos, ja uzņēmumā mainās licencēto transportlīdzekļu skaits). Tādējādi papildus nosacījumam šo atzīmi iekļaut iesniegumā par licences kartītes saņemšanu tiek noteikts, ka šāda atzīme tiek izdarīta arī Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē. Turklāt šāda kārtība padara efektīvāku arī pašu uzraudzības procesu.
Problēmas apraksts
MK noteikumu Nr.194 3.1., 4.3. un 7.2.apakšpunktā noteikts, ka Autotransporta direkcija pārbauda Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā reģistrēto pārvadājumu vadītāju vārdu, uzvārdu, personas kodu, iepriekšējo personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, dzimšanas datumu un dzimšanas vietu, kā arī pārliecinās par miršanas datumu. Savukārt 2021. gada 28. jūnijā stājies spēkā ir Fizisko personu reģistra likums un šī likuma pārejas noteikumu 1.1 punkts noteic, ka līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos terminam "Iedzīvotāju reģistrs" atbilst termins "Fizisko personu reģistrs".
Risinājuma apraksts
Aizstāt MK noteikumu Nr.194 3.1., 4.3. un 7.2.apakšpunktā vārdus “Iedzīvotāju reģistrs” ar vārdiem “Fizisko personu reģistrs”.
Problēmas apraksts
Pašlaik MK noteikumu Nr.194 13.punkts nosaka, ja pārvadātājs iesniedzis iesniegumu par licences vai licences kartītes anulēšanu, Autotransporta direkcija par licences vai licences kartītes anulēšanu pārvadātājam paziņo uz šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto pārvadātāja elektroniskā pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu. Taču Autopārvadājumu likuma 6. panta astotā daļa un 30. panta devītā daļa nosaka, ka licences kartīte tiek anulēta arī, ja Autotransporta direkcija konstatē vai no kontrolējošām institūcijām ir saņemta informācija, ka pārvadātājam nav tiesiska pamata izmantot autotransporta līdzekli. Iepriekš minētajos gadījumos Autotransporta direkcijas darbinieki pirms licences kartītes anulēšanas pārliecinās transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, ka pārvadātajam ar spēkā esošo dokumentu nav tiesiska pamata izmantot konkrēto autotransporta līdzekli. Šādus paziņojumus par licences kartītes anulēšanu gatavo sistēma pēc dokumenta anulēšanas atzīmēšanas Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē.
Risinājuma apraksts
Precizēt MK noteikumu Nr.194 13.punktu un paredzēt, ka arī Autopārvadājumu likuma 6. panta astotajā daļā un 30. panta devītajā daļa noteiktajos gadījumos, kad licences kartīte tiek anulēta, ja Autotransporta direkcija konstatē vai no kontrolējošām institūcijām ir saņemta informācija, ka pārvadātājam nav tiesiska pamata izmantot autotransporta līdzekli, paziņojums pārvadātājam par licences kartītes anulēšanu tiek nosūtīts uz šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto pārvadātāja elektroniskā pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts

Ietekmē pārvadātāju uzņēmumus, kuri veic komercpārvadājumus un izmanto transportlīdzekļus un to sastāvus, kuru pieļaujamā pilnā masa ir no 2,5 tonnām līdz 3,5 tonnām. Šādiem uzņēmumiem piemēro samazinātu finansiālo nodrošinājumu. Nepieciešams iesniegt arī apliecinājumu par uzņēmuma finansiālo stāvokli, iesniedzot noteiktus dokumentus finansiālā stāvokļa apliecināšanai licences saņemšanas un licences darbības laikā. Attiecīgo dokumentu iesniegšana paredzēta gadījumos, kad  pārvadātājs nevar vai tam nav pienākuma sniegt gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam (kas nodrošina publisku tā pieejamību) vai arī kā papildus dokumentu gada pārskatam. Ja, apvienojot transportlīdzekli ar piekabi vai puspiekabi, transportlīdzekļa sastāva pilnā masa pārsniedz 3,5 tonnas, par šādiem transportlīdzekļiem vairs nevar aprēķināt samazināto finansiālo nodrošinājumu. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32020R1055
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Regula (ES) 2020/1055, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, lai tās pielāgotu norisēm autotransporta nozarē [publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 249, 31.07.2020.].
Apraksts
Nepieciešams nodrošināt nacionālā regulējuma atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2020/1055. 

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Regula (ES) 2020/1055, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, lai tās pielāgotu norisēm autotransporta nozarē [publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 249, 31.07.2020.].
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija regulai (ES) 2020/1055, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, 1.panta 5)punkta c) un d) apakšpunkti
Noteikumu projekta 2.punkts (noteikumu 3.1.apakšpunkts), noteikumu projekta 3.punkts (noteikumu 3.3.apakšpunkts), noteikumu projekta 4.punkts (noteikumu 31punkts), noteikumu projekta 6.punkts (noteikumu 4.6.apakšpunkts), noteikumu projekta 8.punkts (noteikumu 8.1.apakšpunkts) un noteikumu projekta 13.punkts (noteikumu 9.4.apakšpunkts).
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija regulai (ES) 2020/1055, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1071/2009, (EK) Nr. 1072/2009 un (ES) Nr. 1024/2012, 1.panta 5)punkta a) apakšpunkts
Noteikumu projekta 8.punkts (noteikumu 8.1. apakšpunkts) un noteikumu projekta 14.punkts (noteikumu 10.5.apakšpunkts)
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Latvija neizmanto ar Regulu Nr. 2020/1055 grozītās Regulas 1071/2009 7.panta 1. punkta 3 daļā noteiktās tiesības pieprasīt uzņēmumiem N kategorijas transportlīdzekļiem vai N kategorijas transportlīdzekļiem apvienojumā ar piekabi vai puspiekabi, kura pilna masa pārsniedz 2,5 t, finansiālo nodrošinājumu apliecināt ar summām, kas paredzētas transportlīdzekļiem vai to apvienojumiem, kuru pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 3.5 tonnas, lai nepasliktinātu Latvijas pārvadātāju konkurētspēju attiecībā pret citu valstu pārvadātājiem.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
Saistībā ar Regulas (ES) 2020/1055 prasību ieviešanu ir veikti grozījumi Autopārvadājumu likuma normās, kā arī Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā".

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Satiksmes ministrija, VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija", VSIA "Autotransporta direkcija"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/legal_acts/headers/e6c10cbe-bbe8-45b3-b63c-258e3ade60d6/public_participations

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
  • VSIA "Autotransporta direkcija"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi