Anotācija (ex-ante)

22-TA-3451: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""(turpmāk - noteikumu projekts) sagatavots, lai izpildītu Ministru kabineta 2022. gada 17. septembra ārkārtas sēdē lemto par pedagogu beztermiņa streika vienošanās izpildi. Streika komitejai panākot vienošanos, Ministru kabinets lēma, ka Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk - ministrijai) līdz 2022. gada 1. decembrim jāsagatavo normatīvo aktu izmaiņas, kas praksē realizētu pedagogu pieprasītos uzlabojumus. Noteikumu projektā iekļautais regulējums atbilst Streika komitejas panāktajai vienošanai.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir palielināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību speciālās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, tādējādi paredzot papildu finansējumu pedagogu darba slodzes sabalansēšanai, samaksai par papildu stundām cita pedagoģiskā darba pienākumu veikšanai un pedagogu darba samaksas paaugstināšanai. 
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2023.
Pamatojums
Ministru kabineta 2022. gada 17. septembrī tika skatīts Informatīvais ziņojums "Par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu likmes paaugstināšanu" (turpmāk - informatīvais ziņojums), kur 3. sadaļā ir aprakstītas pedagogu izvirzītās prasības par kurām ir panākta vienošanās un kuru izpilde ir jānodrošina no 2023.gada 1.janvāra. 

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Informatīvā ziņojumā tika aprakstīta situācija attiecībā uz pedagogu darba slodzēm 2021./2022.mācību gadā, konstatējot, ka skolotājiem tarificēto kontaktstundu īpatsvars darba slodzē vidēji ir 72%, atsevišķos gadījumos pedagogiem netiek apmaksāts par papildu pienākumu veikšanu.  
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nerodot risinājumu pedagogu slodzes sabalansēšanai, kas atstoguļojas kā darba stundu attiecība starp kontaktstundām un darba stundām pārējo pienākumu veikšanai, turpinoties pedagogu aiziešanai no nozares, pastāv augsts risks, ka izglītības iestādes pedagogu trūkuma dēļ nevarēs nodrošināt obligātās izglītības pieejamību. 
Risinājuma apraksts
Lai novērstu pedagogu beztermiņa streiku, tika meklēti risinājumi problēmas risināšanai. Noslēdzot Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (turpmāk - LIZDA) pieteiktā pedagogu beztermiņa streika izlīgšanas komisijas darbu un noslēdzoties trīspusējām sarunām ar Valdības pārstāvjiem no vienas puses un LIZDA un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjiem no otras puses, tika panākta vienošanās, ka vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības pakāpes skolotājiem slodzes sabalansēšanai un pedagogu darba samaksas paaugstināšanai, sākot ar 2023. gada 1. janvāri tiek aprēķināts papildu finansējums 11,1% apmērā, salīdzinot ar 2022. gada dotācijas apmēru pedagogu darba samaksai. 
Saņemot papildus finansējumu pedagogu darba samaksai, izglītības iestādē direktoram būs iespēja: 
1) saglabāt skolotāja mēneša darba algas likmi esošajā apjomā un apmaksāt skolotājiem papildu stundas citu pienākumu (mācību stundas un fakultatīvās nodarbību sagatavošana, izglītojamo rakstu darbu labošana, individuālais un grupu darbs ar izglītojamiem un konsultācijas, klases audzināšana, metodiskais darbs izglītības iestādē, projektu vadība un citas ar izglītības iestādes attīstību saistītas darbības) veikšanai, kuri līdz šim nav bijuši apmaksāti. Rezultātā skolotāji veiks tādu pašu darba apjomu kā līdz šim, bet saņems lielāku darba algu; 
2) ja jau šobrīd skolotāju darba slodze ir sabalansēta, papildu finansējumu ir iespējams izmantot skolotāju mēneša darba algas likmes paaugstināšanai. Rezultātā skolotāji veiks tādu pašu darba apjomu kā līdz šim, bet saņems lielāku darba algu; 
3) ja skolotāji strādā maksimālās 40 stundas nedēļā, un skolotāja darba slodze nav sabalansēta, izglītības iestādes vadītājs var pieņemt darbā papildu skolotājus un nodrošināt skolotājiem sabalansētu slodzi, tādā gadījumā skolotāji saņems darba samaksu, iespējams, esošajā apjomā vai lielāku, bet veiks sabalansētāku darba apjomu; 
4) situācijās, kad skolotāji strādā maksimālās 40 stundas nedēļā, skolotāju slodze nav sabalansēta, taču izglītības iestādes vadītājam šajā mācību gadā nav iespēja pieņemt darbā papildu skolotājus, izglītības iestādes vadītājs vienojas par esošās slodzes saglabāšanu skolotājam, taču paaugstina mēneša darba algas likmi, tādā veidā skolotājs par esošo darba apjomu saņems lielāku darba algu. 
Ar papildu finansējuma piešķiršanu ministrija samazina identificētos riskus pedagogu pārslodzei, samaksājot par citiem pienākumiem, kas iepriekš nebija aptverti. Tas ļautu pavairot profesijas pievilcību un piesaistīt no profesijas aizgājušos.

Slodzes sabalansēšanai un pedagogu darba samaksas paaugstināšanai papildus aprēķināto finansējumu izglītības iestādes izlieto atbilstoši noteikumu 13.1 punktam, proti, 1) piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši profesionālās darbības 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi; 2) samaksai par pedagogu pienākumu, izņemot mācību stundu vadīšanu, veikšanu; 3) pedagoga mēneša darba algas likmes paaugstināšanai.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra sēdes protokola Nr. 52 3.§ "Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2023., 2024. un 2025. gadam" 9. punktu papildu nepieciešamais finansējums pedagogu darba samaksas palielināšanai un slodžu sabalansēšanai, samazinot budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" plānoto finansējumu 2023. gadam par 59 176 924 eiro, 2024. gadam un 2025. gadam – 60 256 516 eiro, tajā skaitā  papildu prasību izpildei attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu slodžu sabalansēšanu un interešu izglītības pedagogu darba samaksas palielināšanu, izmantojot resora  budžeta programmā 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi" plānoto finansējumu, tiks pārdalīts attiecīgajām nozaru ministrijām pēc tam, kad Ministru kabinetā būs izskatīta Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotā informācija ar precizētajiem fiskālās ietekmes aprēķiniem, nepārsniedzot Ministru kabineta 2022. gada 17. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 47 1. §) "Informatīvais ziņojums "Par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu un likmes paaugstināšanu"" 5. punktā noteiktās summas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra sēdes protokola Nr.49 36.§ "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 4. punktu Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 17 084 620 eiro apmērā 2023. gadā un 12 777 324 eiro apmērā 2024. gadā turpmāk ik gadu, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 900 eiro un pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 970 eiro ar 2022. gada 1. septembri, grozījumu Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" (22-TA-352) īstenošanu ar 2022. gada septembri un izglītojamo skaita uz 2022. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi (tai skaitā 4 307 296 eiro par Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri uz 2022. gada 1. septembri ir reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā ar apakšstatusu "Ukrainas civiliedzīvotājs" un turpina izglītības ieguvi arī pēc 2022. gada 1. septembra par periodu līdz 2023. gada 31. augustam), skatāms Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā un attiecīgi saskaņā ar 5. punktu, ja mainās izglītojamo skaits uz 2023. gada 1. septembri, Izglītības un zinātnes ministrijai pēc 2023. gada 5. septembra sagatavot priekšlikumus par līdzekļu avotiem nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai, izvērtējot arī citu Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmu/apakšprogrammu izpildi, tai skaitā budžeta resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" izpildi.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma anotācijas III sadaļas aprēķins skatāms Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” grozījumu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma III sadaļā.

Noteikumu 13.1 punktā paredzēto nosacījumu izmaiņas turpmākajos gados tiks nodrošinātas 62. resorā pieejamā finansējuma ietvaros.
Noteikumu projekts skatāms vienlaikus ar grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" un grozījumiem Ministru kabineta 2022.gada 21. jūnija noteikumos Nr.376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs".
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Pašvaldības, speciālās izglītības iestādes

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi