Anotācija (ex-ante)

23-TA-1681: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
ES dokuments
Apraksts
Nepieciešamība pārņemt nacionālajos normatīvajos aktos regulējumu, kas iekļauts Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 20.oktobra direktīvā Nr. 2021/1883/ES par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2009/50/EK (turpmāk - Direktīva Nr. 2021/1883/ES).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Pārņemt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr. 564) Direktīvā Nr. 2021/1883/ES iekļauto regulējumu, kā arī saskaņot ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" un 2023.gada 8.jūnija likumu "Grozījumi Imigrācijas likumā".
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
1) Pašreiz nacionālajos normatīvajos aktos ir iekļauts regulējums saistībā ar Eiropas Savienības zilās kartes pieprasīšanas procedūru, bet, ievērojot to, ka 2021. gada 20. oktobrī ir pieņemts jauns Eiropas Savienības tiesību akts - Direktīva Nr. 2021/1883/ES, ir nepieciešams precizēt spēkā esošās tiesību normas, kā arī atsevišķos gadījumos papildināt ar jaunajā direktīvā iekļauto regulējumu.
2) Noteikumi Nr. 564 nav saskaņoti ar 2023. gada 8. jūnija likumu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" un 2023. gada 8. jūnija likumu "Grozījumi Imigrācijas likumā". 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Noteikumos Nr. 564 paredzēti dažādi atvieglojumi Valsts ieņēmumu dienesta administrētās padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem - īsāks izsaukuma pieteikuma izskatīšanas termiņš (divas darbdienas piecu darbdienu vietā) un atbrīvojums no uzaicinātā ārzemnieka izglītības dokumenta iesniegšanas, ja persona netiks nodarbināta reglamentētā profesijā. Ievērojot to, ka likumā "Par nodokļiem un nodevām" veikti grozījumi, paredzot no 2024.gada 1.janvāra pārtraukt padziļinātās sadarbības programmas darbību, no Noteikumiem Nr. 564 nepieciešams svītrot atsauces uz šo programmu.
Risinājuma apraksts
No Noteikumiem Nr. 564 izslēgti atvieglojumi padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem, jo programma no 2024.gada vairs netiks turpināta, to aizstājot ar Valsts ieņēmumu dienesta noteiktiem nodokļu maksātāju reitingiem. Šobrīd tiesību akta projektā netiek noteikti jauni atvieglojumi atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajiem reitingiem. Ievērojot to, ka reitingu atspoguļojums Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē ir pieejams tikai no 1.marta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei nav bijis iespējams veikt pietiekami padziļinātu analīzi par to, kāda situācija saistībā ar trešo valstu pilsoņu uzaicināšanu un normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi šajā jomā ir uzņēmumiem, kam piešķirts "A" novērtējums. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir uzsākusi izvērtējuma veikšanu saistībā ar iespējamo atvieglojumu noteikšanu, kas varētu tikt iekļauti gan šajā, gan citos normatīvajos aktos, kas regulē trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā. 
Problēmas apraksts
2023. gada 8. jūnija likums "Grozījumi Imigrācijas likumā" paredz pārtraukt pastāvīgās uzturēšanās atļauju piešķiršanu uz pirmā iesnieguma pamata personām ar latvisku (lībisku) izcelsmi un viņu ģimenes locekļiem, nosakot tiesības pieprasīt termiņuzturēšanās atļaujas uz pieciem gadiem. Noteikumi Nr. 564, savukārt, paredz gadījumus, kad personām, pieprasot termiņuzturēšanās atļaujas, nav nepieciešams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē apstiprināts izsaukums, bet šīs kategorijas ārzemnieki no šīs prasības nav atbrīvoti, lai gan viņiem Latvijas Republikā nav uzaicinātāja. 
Risinājuma apraksts
Ievērojot to, ka trešo valstu pilsoņiem ar latvisku (lībisku) izcelsmi Latvijas Republikā nav uzaicinātāja, jo viņu lēmums pārcelties uz dzīvi Latvijas Republikā nav saistīts ar ģimenes apvienošanu, bet ir patstāvīgs lēmums, kas saistīts ar personu vēlmi atgriezties etniskās izcelsmes valstī, tiesību akta projektā paredzēts atbrīvot šīs personas no nepieciešamības pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē apstiprināta izsaukuma, pieprasot termiņuzturēšanās atļauju. Šīs izņēmums attieksies arī uz šo personu ģimenes locekļiem, kas ieceļos kopā ar galveno iesniedzēju, savukārt, ja ģimenes loceklis vēlēsies ieceļot jau pēc tam, kad galvenais iesniedzējs būs pārcēlies uz dzīvi Latvijā, izsaukums būs nepieciešams. 
Problēmas apraksts
2023.gada 17. novembrī spēkā stājās Direktīva Nr. 2021/1883/ES. Lai gan lielākā daļa tajā ietverto nosacījumu jau ir pārņemti Imigrācijas likumā, nepieciešams veikt vēl atsevišķus grozījumus Noteikumos Nr. 564, jo tajos esošais regulējums nepilnīgi pārņem Eiropas Savienības tiesību aktā noteikto.
Risinājuma apraksts
Ieviešot Direktīvas Nr. 2021/1883/ES nosacījumus:
1) noteikts, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītājiem vai vecākajiem speciālistiem nepieciešama trīs gadu pieredze (piecu gadu vietā), lai kvalificētos Eiropas Savienības zilās kartes pieprasīšanai;
2) precizēts, ka Eiropas Savienības zilās kartes pieprasītājam nav nepieciešams iesniegt izglītības dokumentus, ja viņam jau bijušas piešķirtas tiesības uz nodarbinātību Latvijas Republikā un nemainās nodarbināšanas joma.
3) noteikts, ka ārzemniekam, kuram Eiropas Savienības zilā karte bijusi izsniegta citā Eiropas Savienības dalībvalstī un kurš Eiropas Savienības zilo karti pieprasa Latvijā, nav jāiesniedz izglītību vai pieredzi apliecinoši dokumenti, ja vien viņš netiks nodarbināts reglamentētā profesijā;
4) noteikts, ka Eiropas Savienības zilās kartes pieprasīšanas gadījumā darba līguma termiņam jāsasniedz vismaz sešu mēnešu laikposms;
5) noteikts, ka Eiropas Savienības zilās kartes turētāja darba devēja maiņas gadījumā personai nav jāsaņem jauna Eiropas Savienības zilā karte, bet jaunajam darba devējam jānoformē izsaukums, pēc kura apstiprināšanas viņš var uzsākt ārzemnieka nodarbināšanu. Ja darba devēja maiņa notiek brīdī, kad ārzemniekam jau iestājies bezdarba periods vai pēc tam, kad ārzemnieks vismaz 12 mēnešus jau uzturējies Latvijas Republikā ar Eiropas Savienības zilo karti, darba devējs var uzsākt viņa nodarbināšanu nekavējoties pēc izsaukuma pieteikuma iesniegšanas.
Problēmas apraksts
Noteikumu Nr. 564 pašreizējā redakcija paredz uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas kārtību, nosakot iespēju dokumentus iesniegt pa pastu vai, apstiprinot ar drošu elektronisko parakstu. Ievērojot to, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada programmas projektu "Vienotās migrācijas informācijas sistēmas programmatūras platformas modernizēšana (1.posms)", kura ietvaros līdz 2026.gada 1.novembrim paredzēts izstrādāt elektronisko pakalpojumu - migrācijas portālu, nepieciešams Noteikumos Nr. 564 noteikt, ka dokumentu iesniegšana var tikt realizēta arī, izmantojot šo elektronisko risinājumu.
Risinājuma apraksts
Projekts paredz, ka no 2026.gada 1.novembra ārzemnieki (neatkarīgi no viņu pilsonības valsts), viņu pilnvarotās personas vai uzaicinātāji varēs iesniegt pieteikumu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izstrādāto elektronisko pakalpojumu - migrācijas portālu. Portālā uzturēšanās atļaujas pieprasītājs varēs izveidot lietotāja kontu, autentificējoties ar drošu elektronisko parakstu vai bez tā (norādot personas elektroniskā pasta adresi). Personas identifikācija notiks, personai pieprasot ieceļošanas vīzu vai ierodoties saņemt uzturēšanās atļauju. Paredzams, ka šāda iesniegšanas procedūra ievērojami samazinās valsts pārvaldes iestāžu administratīvo slogu, jo personas dokumenti jau būs digitalizēti, un personas sniegtā informācija varēs tikt izmantota, neveicot tās atkārtotu ievadi informācijas sistēmā. Ievērojot to, ka personām nebūs vairākkārt jāierodas Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, lai klātienē iesniegtu dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, administratīvā sloga samazināšana attieksies arī uz pārstāvniecībām un fiziskajām personām - atļauju pieprasītājiem, turklāt portāla funkcionalitāte nodrošinās iespēju sekot dokumentu virzībai un ar portāla starpniecību elektroniski sazināties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Papildu informācijas pieprasīšanas gadījumā komunikāciju paredzēts veikt ar portāla starpniecību. Pastāvot šaubām par iesniegto dokumentu kvalitāti un autentiskumu, būs iespējams pieprasīt personām ierasties Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai sniegtu interviju un uzrādītu dokumentu oriģinālus. Saziņa ar Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām iestādēm ārvalstīs šobrīd nav paredzēta portāla ietvaros, līdz ar to gadījumos, ja personu būtu nepieciešams intervēt vai pārbaudīt viņas dokumentu oriģinālus, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde veiktu saziņu ar personu portālā, bet atbilstošo pārstāvniecību informētu līdzšinējā kārtībā - sazinoties pa elektronisko pastu vai nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu. 

Sākotnējā laikposmā tiktu saglabāta arī iespēja dokumentus atkārtotas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegt arī pa pastu, tomēr, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu pilnīgu pāreju uz portāla izmantošanu, šī iespēja tiktu nodrošināta tikai portāla darbības sākumposmā un tikai personām, kuras jau uzturas Latvijas Republikā. Atbilstošā norma iekļaujama Noteikumos Nr. 564 jau šobrīd, lai pastāvētu tiesisks pamats portāla izstrādes uzsākšanai. Vienlaikus normatīvajā aktā paredzēta iespēja ārzemniekiem, kuriem ir drošs elektroniskais paraksts, jau šobrīd iesniegt dokumentus pirmreizējas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai arī tad, ja viņi neuzturas Latvijas Republikas teritorijā. Atsevišķos, pamatotos gadījumos, ja fiziskai personai nebūtu iespējams pieteikumu iesniegt elektroniski vai pa pastu, varētu tikt pieļauta arī pieteikuma personiska iesniegšana. 

Lai veicinātu drošas autentifikācijas līdzekļu izmantošanu un fizisko personu datu aizsardzību, ārzemnieku uzaicinātājiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem nav paredzēta iespēja autentificēties elektroniskajam pakalpojumam bez droša elektroniskā paraksta, jo jau šobrīd uzaicināšanas procedūra, t.i. izsaukuma pieteikuma iesniegšana, norisinās tikai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu. 

Lai sniegtu trešo valstu pilsoņiem un viņu uzaicinātājiem precīzāku informāciju par dažādiem uzturēšanās atļaujas pieteikuma iesniegšanas veidiem, projekta tekstā atsevišķi uzsvērtas trīs veidu elektroniskās uzturēšanās atļaujas pieteikuma iesniegšanas iespējas - apliecinot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu, kā arī izmantojot vienu no diviem autentifikācijas veidiem elektroniskajā pakalpojumā (no 2026. gada) - ar drošu elektronisko parakstu un bez tā. 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • trešo valstu pilsoņi, kas pieprasa Eiropas Savienības zilās kartes Latvijas Republikā.
  • No 2026. gada - fiziskās personas, kuras uzaicina trešo valstu pilsoņus uzturēties Latvijas Republikā.
  • No 2026. gada - trešo valstu pilsoņi, kas pieprasa uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā.
Ietekmes apraksts
Projekts ietekmē fiziskās personas - ārzemniekus, kas pieprasa uzturēšanās atļaujas. Galvenā ietekme attiecas uz Eiropas Savienības zilās kartes pieprasītājiem, bet no 2026. gada 1. novembra - uz visiem ārzemniekiem, jo paredzēts mainīt uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas kārtību, nodrošinot to iesniegšanas iespēju ar elektroniskā pakalpojuma starpniecību. Elektroniskā pakalpojuma izmantošana samazinās apmeklējumu skaitu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, jo pieteikumu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai varēs iesniegt elektroniski, kā arī elektroniskās iesniegšanas iespēja par vairākām nedēļām samazinās uzturēšanās atļaujas procedūras laiku, jo nebūs nepieciešams gaidīt pieejamu pieņemšanas laiku pārstāvniecībā. Papildus iepriekš minētajam uzturēšanās atļauju pieprasītājiem, kā arī viņu uzaicinātājiem - fiziskajām personām, būs iespēja operatīvi sazināties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, risinot ar uzturēšanās atļaujas pieprasījumu saistītus jautājumus, piemēram, iesniedzot papildu dokumentus un paskaidrojumus. Uzturēšanās atļaujas procedūras principu mainīt nav paredzēts, jo personas iesniegs dokumentus, sniegs papildinformāciju, ja tāda būs nepieciešama, nepieciešamības gadījumā Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā saņems vīzu un pēc ieceļošanas Latvijā - uzturēšanās atļauju. 
Juridiskās personas
  • Juridiskās personas, kas uzaicina augsti kvalificētus ārzemniekus
  • No 2026. gada - juridiskās personas - ārzemnieku uzaicinātāji
Ietekmes apraksts
Ietekme galvenokārt skar darba devējus, kas uzaicina augsti kvalificētus ārzemniekus (Eiropas Savienības zilās kartes pieprasītājus).
Sākot no 2026.gada - brīža, kad darbību uzsāks elektroniskais pakalpojums (migrācijas portāls), jebkurai juridiskai personai, kas uzaicina ārzemniekus, būs vienkāršāk sekot līdzi uzturēšanās atļaujas lietas izskatīšanas procesam un komunicēt ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, komunikāciju veicot migrācijas portālā. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Darba devējiem būs elastīgāki  nosacījumi, uzaicinot uzturēties augsti kvalificētus trešo valstu pilsoņus - informācijas tehnoloģiju jomā nodarbinātajiem būs nepieciešams pierādīt darba pieredzi tikai trīs gadu laikposmā (nevis piecu, kā šobrīd), darba devēja maiņas gadījumā nebūs jāformē jauna Eiropas Savienības zilā karte, bet tikai jāapstiprina izsaukums ārzemnieka nodarbināšanai.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Fiziskās personas
Kopā (fiziskās personas)
-42 770,00
trešo valstu pilsoņi, kas pieprasa Eiropas Savienības zilās kartes Latvijas Republikā.
samazinās
Vērtības nozīme:
9,40
vienas stundas darbaspēka izmaksas privātajā sektorā 2023. gada 3. ceturksnī (CSP dati)
0,30
Laiks, kas nepieciešams izglītības dokumenta sagatavošanai nosūtīšanai darba devējam
500
ES zilās kartes pieprasītāji, kas atļauju pieprasa atkārtoti vai ieceļo no citas ES dalībvalsts
1
Atļauja tiek pieprasīta un izsniegta uz termiņu, kas pārsniedz vienu gadu
-1 410,00
Atbilstoši tiesību akta projektā paredzētajam ES zilās kartes pieprasītājiem, ja ES zilā karte tiek pieprasīta atkārtoti, pēc tam, kad persona jau uzturējusies Latvijas Republikā kā darba ņēmējs, vai tad, ja ES zilo karti pieprasa trešās valsts pilsonis, kam ES zilā karte bijusi izsniegta citā ES dalībvalstī, nav jaīesniedz izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
No 2026. gada - fiziskās personas, kuras uzaicina trešo valstu pilsoņus uzturēties Latvijas Republikā.
neietekmē
Trešo valstu pilsoņu uzaicinātāju administratīvās izmaksas netiek ietekmētas, jo jebkurā gadījumā saziņa ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi notiek elektroniski - gan šobrīd, gan pēc elektroniskā pakalpojuma ieviešanas. Pozitīvu nemonetāru ietekmi radīs iespēja portālā operatīvi sazināties.
No 2026. gada - trešo valstu pilsoņi, kas pieprasa uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā.
samazinās
Vērtības nozīme:
9,40
vienas stundas darbaspēka izmaksas privātajā sektorā 2023. gada 3. ceturksnī (CSP dati)
2,00
Laiks, kas nepieciešams Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības apmeklēšanai.
2 200
Personu skaits, 2023. gadā kas uzturēšanās atļaujas pieteikumu iesniegušas LV diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī
1
Atļauju pieprasa ne biežāk, kā reizi gadā.
-41 360,00
Atbilstoši projektā paredzētajam pieteikumu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai varēs iesniegt, izmantojot elektronisko pakalpojumu, līdz ar to nebūs nepieciešams apmeklēt Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, lai iesniegtu dokumentus. Aprēķinā nav ierēķināts ceļojuma laiks uz citu valsti, ja personas mītnes valstī nav pārstāvniecības. Atšķirībā no pašreizējās procedūras ilguma nepieciešamais laiks, kas jāpatērē dokumentu iesniegšanai no 2026. gada, samazināsies no 8 stundām uz 6 stundām.
Juridiskās personas
Kopā (juridiskās personas)
-940,00
Juridiskās personas, kas uzaicina augsti kvalificētus ārzemniekus
samazinās
Vērtības nozīme:
9,40
vienas stundas darbaspēka izmaksas privātajā sektorā 2023. gada 3. ceturksnī (CSP dati)
0,20
Laiks, kas nepieciešams izglītības dokumenta sagatavošanai iesniegšanai PMLP
500
ES zilās kartes pieprasītāji, kas atļauju pieprasa atkārtoti vai ieceļo no citas ES dalībvalsts
1
Atļauja tiek pieprasīta un izsniegta uz termiņu, kas pārsniedz vienu gadu
-940,00
Atbilstoši tiesību akta projektā paredzētajam ES zilās kartes pieprasītājiem, ja ES zilā karte tiek pieprasīta atkārtoti, pēc tam, kad persona jau uzturējusies Latvijas Republikā kā darba ņēmējs, vai tad, ja ES zilo karti pieprasa trešās valsts pilsonis, kam ES zilā karte bijusi izsniegta citā ES dalībvalstī, uzaicinātājam - darba devējam, izsaukuma pieteikumam nav jāpievieno izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
No 2026. gada - juridiskās personas - ārzemnieku uzaicinātāji
neietekmē
Trešo valstu pilsoņu uzaicinātāju administratīvās izmaksas netiek ietekmētas, jo jebkurā gadījumā saziņa ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi notiek elektroniski - gan šobrīd, gan pēc elektroniskā pakalpojuma ieviešanas. Pozitīvu nemonetāru ietekmi radīs iespēja portālā operatīvi sazināties.
Kopā
-43 710,00

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Tiesību akta projekta izpilde tiks nodrošināta piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32021L1883
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2021. gada 20. oktobra direktīva Nr. 2021/1883/ES par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2009/50/EK
Apraksts
Eiropas Savienības tiesību akts nosaka trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkā.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2021. gada 20. oktobra direktīva Nr. 2021/1883/ES par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2009/50/EK
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
I pielikums
3. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
5. panta 6. punkta "a" apakšpunkts
4. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
5. panta 6. punkta "a" apakšpunkts, 21. panta 4. punkta pirmās daļas "a" apakšpunkts
5. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
5. panta 1. punkta "a" apakšpunkts
7. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
15. panta 2. punkta "a" apakšpunkts un otrā daļa, 15. panta 3. punkts, 15. panta 4. punkts
9. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
1) nav paredzēts izmantot Direktīvas Nr. 2021/1883 5. panta 4. un 5. punktā paredzēto iespēju - noteikt zemāku atalgojumu augsti kvalificētajiem nodarbinātajiem, kas tiks nodarbināti profesijās, kurās konstatēts darbaspēka trūkums, kā arī jaunajiem speciālistiem. Ievērojot to, ka Latvijā ir viena no zemākajām vidējām algām Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, zemāks atalgojums neveicinātu augstas kvalifikācijas nodarbināto piesaisti Latvijas darba tirgum;
2) saistībā ar Direktīvas Nr. 2021/1883 7. panta 2. punktā paredzēto rīcības brīvību saistībā ar uzturēšanās tiesību atteikumu Latvijas nacionālajos normatīvajos aktos netiek paredzēta iespēja pārbaudīt situāciju darba tirgū, lai neradītu papildu šķēršļus augsti kvalificētu nodarbināto piesaistes procesā, savukārt tiek paredzēta "b", "c" un "d" apakšpunktā noteiktā iespēja nepiešķirt uzturēšanās tiesības gadījumos, kad konstatēti darba devēja pārkāpumi saistībā ar ārzemnieku nodarbināšanu. Netiek paredzēta 7. panta 2. punkta "e" apakšpunktā paredzētā iespēja ierobežot trešo valstu pilsoņu uzņemšanu, lai nodrošinātu ētisku darbā pieņemšanu viesstrādnieku izcelsmes valstīs profesijās, kurās konstatēts darbaspēka trūkums. Šāda iespēja netiek paredzēta, jo Latvija uzņem ļoti nelielu skaitu viesstrādnieku, būtiski neietekmējot situāciju darba tirgū viņu izcelsmes valstīs;
3) Direktīvas Nr. 2021/1883 8. panta 2. punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā noteiktā rīcības brīvība ir izmantota, Imigrācijas likumā paredzot iespēju anulēt piešķirtās uzturēšanās tiesības, ja tas saistīts ar valsts drošības, sabiedriskās kārtības vai veselības apsvērumiem, kā arī, ja personai nav pietiekamu iztikas līdzekļu vai ir konstatēts, ka personas uzturēšanās mērķis nav augsti kvalificēta nodarbinātība, vai konstatēti darba devēja pārkāpumi. Netiek paredzēta uzturēšanās tiesību anulēšana, ja personai nav derīga ceļošanas dokumenta vai viņa nav ievērojusi informēšanas pienākumu vai pārkāpusi mobilitātes nosacījumus, jo tie ir administratīvi sodāmi pārkāpumi. Nacionālajā normatīvajā aktā nav paredzēta arī uzturēšanās tiesību anulēšana vai atteikums, ja vairs netiek ievēroti nosacījumi, kas paredzēti piemērojamos tiesību aktos, izklāstīti koplīgumos vai noteikti praksē attiecīgajās augsti kvalificētas nodarbinātības profesionālās nozarēs, jo šādu nosacījumu pārkāpumu konstatēšana būtu sarežģīti īstenojama;
4) Direktīvas Nr. 2021/1883. 8. panta 4. punktā paredzētā rīcības brīvība - noteikt, ka ES zilā karte nav anulējama invaliditātes, darba nespējas vai bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, ja šis periods nepārsniedz 12 mēnešus, ir izmantota, lai radītu labvēlīgākus apstākļus augsti kvalificētajiem nodarbinātajiem, savukārt 8.panta 5. punktā paredzētā iespēja noteikt ilgākus bezdarba periodus nav izmantota, jo direktīvā noteiktie periodi ir optimāli;
5) 10. panta 1. punktā un 21. panta 3. punktā paredzētā iespēja atļaut ES zilās kartes pieteikumu iesniegt gan darba devējam, gan ES zilās kartes pieprasītājam, ir izmantota un iekļauta tiesību akta projektā. Lai veicinātu augsti kvalificēta darbaspēka piesaisti, ir izmantota arī 10. panta 3. punktā un 21. panta 3. punktā paredzētā iespēja - pieteikumu ES zilās kartes pieprasīšanai iesniegt, likumīgi uzturoties Latvijas Republikas teritorijā;
6) 11. panta 4. punktā paredzētā iespēja noteikt periodu, kādā jāiesniedz pieteikums ES zilās kartes atkārtotai pieprasīšanai, izmantota, nosakot, ka pieteikums jāiesniedz termiņā, kas nodrošina ES zilās kartes pieprasītāja likumīgu uzturēšanos pieteikuma izskatīšanas un kartes izgatavošanas laikā, t.i., pieteikums jāiesniedz vismaz 12 darbdienas pirms ES zilās kartes termiņa beigām (Imigrācijas likuma 33.panta trešās daļas 1. punkts);
7) lai neveicinātu nepamatotu ES zilās kartes pieprasījumu iesniegšanu, ir izmantota 12.panta 1.punktā paredzētā iespēja noteikt maksu par pieteikuma izskatīšanu (Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumi Nr. 557 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem";
8) nav paredzēts ieviest 13.pantā noteikto darba devēju atzīšanas procedūru, tā būtu sarežģīti administrējama, kas pie pašreizējās administratīvās kapacitātes ierobežotajām iespējām būtiski apgrūtinātu pašu ES zilās kartes pieprasījumu operatīvu izskatīšanu;
9) lai saglabātu uzraugošo iestāžu iespējas veikt pārbaudes, tiesību akta projektā paredzēts izmantot Direktīvas Nr. 2021/1883 15.panta 2. un 3. punktā noteikto iespēju - paziņot par darba devēja maiņu, kā arī Imigrācijas likuma 37. panta pirmajā un otrajā daļā noteikts pienākums ziņot par izmaiņām, kas var ietekmēt atbilstību 5. pantā izklāstītajiem uzņemšanas kritērijiem;
10) atbilstoši 15. panta 5. punktam paredzēts atļaut piekļuvi pašnodarbinātas personas aktivitātēm, jo šāda piekļuve ir atļauta jebkuram trešās valsts nodarbinātajam, līdz ar to nebūtu lietderīgi šādu piekļuvi liegt ES zilās kartes turētājam;
11) 15. panta 7. punktā pieļautā atļauja veikt citas profesionālas darbības šobrīd netiek ieviesta, jo par šo regulējumu nepieciešamas plašākas diskusijas ar citām atbildīgajām institūcijām;
12) 15. panta 8. punktā paredzētais ierobežojums piekļūt nodarbinātībai, kas pieļauta tikai valsts pilsoņiem, ir noteikts citos normatīvajos aktos (piemēram, likuma “Par tiesu varu” 51.pantā, Valsts civildienesta likuma 7. pantā u.tml.), un to nav lietderīgi mainīt ar migrāciju regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
13) saistībā ar 16.panta 2. punktā noteiktajiem ierobežojumiem izglītības apguves, stipendiju un mājokļa atbalsta ziņā rīcības brīvība ir izmantota, ierobežojumus paredzot speciālajos likumos, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas un Ekonomikas ministrijas kompetences jomā. Saistībā ar ES zilās kartes saņēmējiem speciālie likumi neparedz nekādus izņēmumus no vispārpieņemtajiem ierobežojumiem, kas attiecas uz trešo valstu pilsoņiem;
14) Direktīvas 2021/1883/ES 17. panta 7. punkta otrajā teikumā paredzētā iespēja dalībvalstīm pieprasīt, lai ES zilās kartes turētāja ģimenes loceklis, pirms viņš iegūst patstāvīgu uzturēšanās atļauju Latvijā, būtu uzturējies dalībvalstī vismaz divus gadus pirms šādas atļaujas pieprasīšanas, pārņemts likuma "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā" 3.panta pirmās daļas 3. punktā. Divu gadu uzturēšanās perioda pieprasīšana ir būtiska, lai persona šajā laikposmā varētu integrēties sabiedrībā. 
15) 20. panta 2. punktā paredzētā iespēja pieprasīt pierādīt to, ka persona ieceļo, lai veiktu saimnieciskās aktivitātes, 21. panta 2.punktā paredzētā iespēja pieprasīt uzrādīt pirmajā dalībvalstī izsniegto ES zilo karti un saistošu darba piedāvājumu, kā arī 22. panta 2. punkta otrajā daļā paredzētā iespēja pieprasīt ES zilās kartes turētāja ģimenes loceklim atbilstošu atļauju, kas izsniegta pirmajā dalībvalstī, izmantota, to nosakot Imigrācijas likuma 5.6 pantā, pretējā gadījumā Valsts robežsardzes amatpersonām nav iespējams pārliecināties par personas ieceļošanas mērķi;
16) nacionālajos normatīvajos aktos nav paredzēts veikt Direktīvas Nr. 2021/1883 21.panta 8. punktā minēto pārbaudi darba tirgū, jo tāda netiek veikta arī tad, ja Latvija ir pirmā dalībvalsts, kurā ieceļo ES zilās kartes pieprasītājs;
17) Direktīvas 21. panta 10. punkts - izvēles nosacījums par īpašas atļaujas izsniegšanu netiek pārņemts, jo persona, kuras iepriekšējās uzturēšanās atļaujas termiņš beidzies pieteikuma izskatīšanas laikā, ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā līdz lēmuma pieņemšanas brīdim (Imigrācijas likuma 33.panta septītā daļa);
18) tiesību akta projektā paredzēts neizmantot Direktīvas Nr. 2021/1883 21. panta 4. punkta trešajā daļā un 5. punktā noteikto iespēju - atkārtoti pārbaudīt augstāko profesionālo kvalifikāciju, ja šāda pārbaude tikusi veikta jau citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Šāda pārbaude radītu pārmērīgu administratīvo slogu un neveicinātu augstas kvalifikācijas strādājošo piesaisti.
19) tiesību akta projektā nav paredzēts izmantot Direktīvas Nr. 2021/1883 22.panta 4.punktā noteikto iespēju - mobilitātes gadījumā pieprasīt pierādījumus, ka Eiropas Savienības zilās kartes pieprasītāju ģimenes locekļi kopā ar viņiem uzturējušies citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Šādas nepieciešamības nav, jo Latvijas nacionālie normatīvie akti paredz iespēju apvienot ģimeni gan tad, ja ģimenes locekļiem pirms tam bijusi kopīga mājsaimniecība, gan tad, ja tādas nav bijis (piemēram, jaunizveidotās ģimenes).
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
Pārējās direktīvas 2021/1883 prasības pārņemtas Imigrācijas likumā un tam pakārtotajos Ministru kabineta noteikumos, kas šobrīd atrodas dažādās izstrādes stadijās:
Direktīvas 2. panta 1.-10. un 13.-14. punkts - Imigrācijas likuma 1. pants.
Direktīvas 2. panta 11. punkts - likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 1.panta 12.punkts. 
Direktīvas 3. panta otrā punkta "a", "c"-"h" apakšpunkts - Imigrācijas likuma 34. panta pirmās daļas 31.punkts.
Direktīvas 5. panta 1. punkts un 7. punkts - Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr.564), kas šobrīd atrodas saskaņošanas stadijā (23-TA-1681);
Direktīvas 5. panta 2. punkts - Darba likuma 20. pants;
Direktīvas 5. panta 3., 4. un 5. punkts - Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un to esības konstatēšanas kārtību" (turpmāk - Noteikumi Nr.225). Minētajā tiesību aktā netiks veikti grozījumi, bet tas ir papildināts ar atsauci uz direktīvu (23-TA-1605);
Direktīvas 5. panta 7. punkts - ir pārņemts (izpildīts) MK noteikumu Nr. 564 25. punktā, kur uzskaitīti dokumenti, kādi jāiesniedz, pieprasot uzturēšanās atļauju, t.sk., ES zilo karti. Šajā uzskaitījumā nav iekļauts dzīvesvietu apliecinošs dokuments. Personai ir jāaizpilda anketa, kurā norāda paredzamo dzīvesvietu, bet šai norādei ir tikai informatīvs raksturs. Patiesā dzīvesvieta jānorāda, saņemot uzturēšanās atļauju (MK noteikumu Nr. 564 73.5. apakšpunkts).
Direktīvas 7. panta 1. punkts - Imigrācijas likuma 34. pants;
Direktīvas 7. panta 2. punkta "b", "c" apakšpunkts - Imigrācijas likuma 22.1 pants;
Direktīvas 7. panta 2. punkta "d" apakšpunkts - Imigrācijas likuma 9.1 pants;
Direktīvas 7. panta 3. punkts un 8. panta 7. punkts, 21. panta 7. punkts - Administratīvā procesa likuma 13. pants;
Direktīvas 8. panta 1. punkts, 2. punkta pirmā daļa un 3., 4., 5. un 6. punkts - Imigrācijas likuma 35. panta pirmā daļa;
Direktīvas 8. panta 2. punkta otrā daļa - Noteikumi Nr. 225;
Direktīvas 9.panta 1. punkts - Noteikumi Nr. 564;
Direktīvas 9. panta 2. punkts - Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 6. punkts;
Direktīvas 9. panta 7. punkts - Imigrācijas likuma 4. pants;
Direktīvas 10. panta 1. punkts - Noteikumu Nr. 564 2., 3. un 3.1 punkts. 
Direktīvas 10. panta 2. un 3. punkts  - Imigrācijas likuma 32. un 33. pants, Noteikumu Nr. 564 2., 3. un 3.1 punkts;
Direktīvas 11. panta 1. punkta pirmā daļa, 4. un 5. punkts - Imigrācijas likuma 32. pants un Paziņošanas likums;
Direktīvas 11. panta 2. un 3. punkts - Administratīvā procesa likums;
Direktīvas 12. panta 1. punkts - Imigrācijas likuma 6. pants un Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumi Nr. 557 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem";
Direktīvas 14. pants - Imigrācijas likuma 9.1 pants;
Direktīvas 15. panta 1. punkts - Imigrācijas likuma 9. pants;
Direktīvas 15. panta 2. punkta "a" apakšpunkts, 3., 4. punkts - Noteikumi Nr. 564;
Direktīvas 16. pants - Darba likums,
Direktīvas 17. panta 2. punkts - pārņemts Imigrācijas likuma 23. panta ceturtajā daļā, kurā paredzētas ģimenes locekļu tiesības vienlaicīgi ar galveno iesniedzēju saņemt uzturēšanās atļauju. Minētā norma nesatur direktīvā minētos ierobežojumus.
Direktīvas 17. panta 4. punkts - Imigrācijas likuma 33.panta pirmās daļas 1.1 apakšpunkts;
Direktīvas 17. panta 5. punkts - Imigrācijas likuma 23. panta ceturtā daļa;
Direktīvas 17. panta 7. punkts, 18. panta 1. punkts un 2. punkta "a" apakšpunkts - normatīvā akta projekta 23-TA-2922 "Grozījumi likumā "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā" 1.pants;
Direktīvas 18. panta 2. punkta "b" apakšpunkts - Likuma "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā" 3. panta pirmās daļas 3. punkts;
Direktīvas 18. panta 3. un 4.punkts - normatīvā akta projekta 23-TA-2922 "Grozījumi likumā "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā" 1. un 4. pants;
Direktīvas 20. pants - Imigrācijas likuma 5.4, 5.5 un 5.6 pants;
Direktīvas 21. panta 1. un 2. punkts un ​​​​​​22. panta 2. punkts - Imigrācijas likuma 5.6 pants;
Direktīvas 21. panta 3. punkts - Imigrācijas likuma 32. panta otrā daļa un 9. panta trešās daļas 13. punkts;
Direktīvas 21. panta 4. un 5. punkts - Noteikumi Nr. 564;
Direktīvas 21. panta 6. punkts - Imigrācijas likuma 34. panta pirmā daļa;
Direktīvas 21. panta 7. punkts - administratīvās procedūras principi noteikti Administratīvā procesa likumā;
Direktīvas 21. panta 9. punkts - Imigrācijas likuma 4. pants (personai jāpamet valsts, ja viņai nav tiesību uzturēties), Noteikumu Nr. 564 100. punkts - nosaka termiņu, kādā personai jāpamet valsts. 9. punkta otrā daļa pārņemta Imigrācijas likuma 33.panta pirmās daļas 1.1 punktā, trešā daļa - 39.1 panta pirmās daļas 1. punkts);
Direktīvas 21. panta 9. punktā noteiktais par izskatīšanas termiņa iespējamo pagarināšanu jāiekļauj Imigrācijas likuma 33.pantā, jo šobrīd paredzētais termiņa pagarinājums (uz laiku līdz trim mēnešiem) pārsniedz direktīvā Nr. 2021/1883 pieļauto (30 dienas). Minētais priekšlikums iesniegts likumprojekta "Grozījums Imigrācijas likumā" izskatīšanai otrajā lasījumā (Nr. 490/Lp14);
Direktīvas 21. panta 10. punkts - izvēles nosacījums par īpašas atļaujas izsniegšanu netiek pārņemts, jo persona, kuras iepriekšējās uzturēšanās atļaujas termiņš beidzies pieteikuma izskatīšanas laikā, ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā līdz lēmuma pieņemšanas brīdim (Imigrācijas likuma 33.panta septītā daļa);
Direktīvas 22. panta 1. punkts - Imigrācijas likuma 23. panta ceturtā daļa;
Direktīvas 22. panta 2. punkts - Imigrācijas likuma 5.6 pants;
Direktīvas 22. panta 3. punkts - Imigrācijas likuma 32. panta pirmā daļa un 33. panta septītā daļa;
Direktīvas 22. panta 4. un 5. punkts - Noteikumi Nr. 564 un Imigrācijas likuma 32. panta pirmā daļa;
Direktīvas 23. panta 1. punkts - Imigrācijas likuma 35. panta trešās daļas 4. punkts;
Direktīvas 23. panta 2. punkts - Imigrācijas likuma 5.4 pants;
Direktīvas 23. panta 4. punkts - Imigrācijas likuma 9.1 pants;
Direktīvas 23. panta 5. punkts un 28. panta 1. punkts - Imigrācijas likums 39.1 pants;

Nacionālajā normatīvajā regulējumā nav nepieciešams pārņemt Direktīvas 1.pantu, 2. panta 12. punktu, 3. panta 1. punktu, 2. punkta "b" apakšpunktu un 3. punktu, 4. pantu, 5. panta 6. punktu (nav jāpārņem, jo Latvijā nav nacionālās procedūras – uzturēšanās atļaujas piešķiršanas augstas kvalifikācijas nolūkos, tomēr projektā pārņemts 5. panta 6. punkta "a" apakšpunkts, lai samazinātu administratīvo slogu), 6. pantu, 7. panta 2. punkta "a", "e" apakšpunktu, 9. panta 3.-6.punktu, 11. panta 1. punkta otro daļu, un 6.punktu, 12. panta 2. punktu, 13. pantu, 24.-27. pantu, 15. panta 2. punkta "b" apakšpunktu (jo Latvija neveic darba tirgus pārbaudi augsti kvalificētiem nodarbinātajiem), 5.-9.punktu (5.punkts - nacionālajos normatīvajos dokumentos nav noteikts aizliegums iesaistīties pašnodarbinātas personas aktivitātēs, ir jāsaņem tikai papildu ieraksts uzturēšanās atļaujā. Pašnodarbinātas personas aktivitāšu uzsākšana notiek vispārējā kārtībā. 6. punkts – nav jāpārņem, jo Latvija neizsniedz nacionālās uzturēšanās atļaujas augsti kvalificētai nodarbinātībai; 7. punkts – izvēles nosacījums, šobrīd nav pārņemts nacionālajos normatīvajos aktos. Nākotnē varētu tikt pārņemts, bet ir nepieciešamas diskusijas par pieļaujamo aktivitāšu loku; 8. punkts – nav jāpārņem nacionālajos normatīvajos aktos, jo ierobežojumi trešo valstu pilsoņiem ieņemt noteiktus amatus iekļauti speciālajos normatīvajos aktos, piemēram, likuma “Par tiesu varu” 51.pantā, Valsts civildienesta likuma 7. pantā u.tml.; 9. punkts – vispārējs nosacījums, kas ieviests, nosakot Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem vienkāršotu nodarbinātības uzsākšanas kārtību (nesaņemot tiesības uz nodarbinātību vai vīzu, vai uzturēšanās atļauju). MK 30.08.2011. noteikumi Nr. 675 “Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā”, 17. panta 1. punktu, 3. punktu (nacionālie normatīvie akti neparedz nekādus integrācijas nosacījumus, personām piesakoties termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai), 8. punktu (nav jāpārņem nacionālajos normatīvajos aktos, jo tad, ja persona bauda tiesības uz brīvu pārvietošanos, viņai piemērojami tie normatīvie akti, kas regulē personu brīvu pārvietošanos - MK 30.08.2011. noteikumi Nr. 675 “Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā”), 9. punktu (nav jāpārņem nacionālajos normatīvajos aktos. Personai, kam citā ES dalībvalstī piešķirta starptautiskā aizsardzība, tiks piemērota vispārējā kārtība – tāda, kāda jebkuram citam trešās valsts pilsonim), 10. punktu, 18. panta 5. un 6. punktu (5. punkts – attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem un pensiju un pabalstu izmaksu piemērojami normatīvie dokumenti, kas regulē attiecīgo jomu. 17. un 22. pants nosaka vispārējos principus saistībā ar ģimenes locekļu uzņemšanu, bet Latvijas normatīvie akti jau paredz visiem ģimenes locekļiem vienlīdzīgu attieksmi neatkarīgi no tā, kāds statuss ir galvenajam iesniedzējam; 6. punkts – Latvijas nacionālajos normatīvajos aktos nav noteikti ierobežojumi citu valstu ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa turētāju ieceļošanai), 19. pantu (normas nodrošina administratīvā prakse - Personu apliecinošo dokumentu informācijas sistēmā iestrādāta funkcionalitāte atbilstošas piezīmes iekļaušanai uzturēšanās atļaujā), 21. panta 8. punktu (8. punktā noteikts, ka otrā dalībvalsts nedrīkst noteikt nekādas papildu pārbaudes – Latvijas nacionālajos normatīvajos aktos tādas nav noteiktas) un un 11. punktu (nav jāpārņem nacionālajā normatīvajā aktā, jo sniegts jēdzienu skaidrojums, kā arī norādīti pārcelšanās termiņi uz citu dalībvalsti. Latvijas normatīvajos aktos nav noteikts ierobežojums pārcelšanās termiņam), 6. un 7. punktu (6. punkts - nav jāpārņem nacionālajos normatīvajos aktos, jo personai, kam citā ES dalībvalstī piešķirta starptautiskā aizsardzība, tiks piemērota vispārējā ieceļošanas kārtība – tāda, kāda jebkuram citam trešās valsts pilsonim; 7. punkts -  nav jāpārņem nacionālajos normatīvajos aktos, jo tad, ja persona bauda tiesības uz brīvu pārvietošanos, viņai piemērojami tie normatīvie akti, kas regulē personu brīvu pārvietošanos - MK 30.08.2011. noteikumi Nr. 675 “Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā”), 23. panta 3. punktu (ievērojot to, ka personu brīvprātīgas izceļošanas izmaksas nav saistāmas ar administratīvo lietu izskatīšanas procesu, jautājumi par izmaksu segšanu netiks iekļauti migrāciju regulējošajos normatīvajos aktos), 24. pantu (nosaka, kāda informācija paziņojama Eiropas Komisijai. Šādas normas migrāciju regulējošajos normatīvajos aktos netiek iekļautas, jo tās tiek nodrošinātas, veicot paziņošanas pienākumu), 26. pantu (nosaka Eiropas Komisijas kompetencē esošu jautājumu – profesiju saraksta izveidi, līdz ar to nacionālajā normatīvajā aktā to pārņemt nav nepieciešams), 28. panta 2. un 3. punktu, 29.-33. pantu. Minētajos pantos iekļautais regulējums vai nu ir vispārīgs (piemēram, direktīvas mērķis), vai nosaka Eiropas Komisijas veicamās darbības, vai attiecas uz dalībvalstu pienākumiem, kas tiek izpildīti, balstoties uz citos normatīvajos aktos noteikto (piemēram, statistikas sniegšanas pienākumu paredz Eiropas Savienības regula), vai regulē procedūras, kādas Latvijas Republikas normatīvajos aktos migrācijas jomā nav ieviestas (piemēram, darba devēju atzīšanas procedūra). Detalizēts Direktīvas pantu pārņemšanas pārskats sniegts Iekšlietu ministrijas priekšlikumos likumprojektam "Grozījumi Imigrācijas likumā", kas pieņemts Saeimā 08.06.2023. https://titania.saeima.lv/LIVS14/SaeimaLIVS14.nsf/0/4AB0CAA3B603E320C22589C000236B2F?OpenDocument 

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
-
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/7b6b0ee6-4725-4c53-9b94-7e452419aca7 

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Komentāri nav saņemti. 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
samazinās
Vērtības nozīme:
6,58
Darba samaksa Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekam, kura pienākumos ietilpst personu pieteikumu digitalizācija (saime 36, Līmenis II, Mēnešalgu grupa 8 - noteiktā mēnešalga 1098 euro : 166.92 h ( vidējais stundu skaits mēnesī 2024.gadā) = 6.58 euro ( vidējā stundas likme)
0,20
Viena pieteikuma digitalizācijai nepieciešamais laika patēriņš
90 000
Saņemtais pieteikumu skaits gadā
1
Aprēķins veikts nevis balstoties uz pieprasīšanas biežuma rādītāja izmantošanu, bet, ievērojot gada laikā saņemto kopējo pieteikumu skaitu.
-118 440,00
Galvenais Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvā sloga samazinājums, ieviešot elektronisko pakalpojumu uzturēšanās atļauju pieteikumu iesniegšanai, ir saistīts ar to, ka personas iesniegs jau digitalizētus dokumentus, līdz ar to nebūs nepieciešams veltīt laiku to digitalizēšanai. Vienkāršotā saziņa ar pieteikumu iesniedzējiem pieteikuma izskatīšanas laikā rada galvenokārt nemonetāru labvēlīgu ietekmi gan valsts pārvaldes amatpersonām, gan pieteikumu iesniedzējiem.
Kopā
-118 440,00

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
Ieviešot elektronisko pakalpojumu - migrācijas portālu, būtiski pieaugs personu iesniegto digitalizēto dokumentu īpatsvars.
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
Ieviešot elektronisko pakalpojumu - migrācijas portālu, būs iespējams optimizēt pieteikumu izskatīšanas procesu.
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Ieviešot elektronisko pakalpojumu - migrācijas portālu - tiks uzlabots uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas un piešķiršanas process.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi