Anotācija (ex-ante)

21-TA-1141: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojumā Nr. 110 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts sagatavots, lai novērstu neprecizitāti starp Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojuma Nr. 110 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 1.1. apakšpunktu un 2. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nepiecišams precizēt 2021. gada 23. februāra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 110 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 2. punktu.
Spēkā stāšanās termiņš
Nākamā diena pēc izsludināšanas (likumprojektam)
Pamatojums
Lai novērstu neprecizitāti starp Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojuma Nr. 110 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 1.1. apakšpunktu un 2. punktu, nepieciešams precizēt 2. punktu. 
 

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ar Ministru kabineta 2021. gada 27. oktobra rīkojumu Nr. 769 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojumā Nr. 110 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””” (turpmāk – rīkojums Nr. 769) tika apstiprināts precizēts finansējums samaksai par individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam, kā arī profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem, kas sagatavo izglītojamos valsts pārbaudes darbiem Covid-19 pandēmijas laikā.

Rīkojums Nr. 769 paredz, ka tiek veikti grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojumā Nr. 110 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””” (turpmāk - rīkojums Nr. 110), precizējot 1. punktu un tā apakšpunktus, kā arī 1. pielikumu.
Rīkojuma Nr. 110 šī brīža aktuālā redakcija nosaka:
“[..]
1.1. 3 571 761 euro Izglītības un zinātnes ministrijai (62. resors);
[..]
2. Apstiprināt šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā minētā finansējuma 11 556 824 euro apmērā 62. resoram "Mērķdotācijas pašvaldībām" sadalījumu pašvaldībām (1. pielikums).”.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Rīkojuma Nr.110 2.punkta redakcija neatbilst 1.1.apakšpunktā minētajam.
 
Risinājuma apraksts
Lai rīkojums Nr.110 būtu korekts, nepieciešams veikt precizējumu 2. punktā un izteikt to atbilstoši 1.1. apakšpunktā minētajam, tas ir, izteikt 2. punktu šādā redakcijā: “2. Apstiprināt šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā minētā finansējuma 3 571 761 euro apmērā 62. resoram "Mērķdotācijas pašvaldībām" sadalījumu pašvaldībām (1. pielikums).”.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija


Projektam nav finansiāla ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi