Anotācija (ex-ante)

24-TA-524: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Sabiedrības integrācijas fonda budžetu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2023.gada 23.decembra rīkojuma Nr.927 “Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2024.gadam” 5.punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir piešķirt finanšu līdzekļus Sabiedrības integrācijas fondam (turpmāk – Fonds), lai līdz 2024.gada 31.decembrim īstenotu valsts budžeta finansētās programmas “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” (turpmāk – Programma) projektus.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta rezultātā Ukrainas civiliedzīvotāji ir spiesti atstāt savas dzīvesvietas, dodoties meklēt patvērumu Eiropas Savienības valstīs, tostarp Latvijā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 23.decembra rīkojumu Nr. 927 “Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2024.gadam”  apstiprināto Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2024.gadam (turpmāk – Plāns) Kultūras ministrija ir atbildīgā institūcija un Fonds līdzatbildīgā iestāde, lai nodrošinātu Plāna 9.5.pasākuma „Kultūrorientācijas jeb integrācijas kursa nodrošināšana (Latvijas vēsture, kultūrtelpa, valsts valodas pamatprasmju kurss (20 h), valodas klubi, līdzdalības iespējas, valsts un pašvaldību pakalpojumi, bērnu tiesības u.c.) un pasākumi, lai sekmētu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā (nometnes, darbnīcas, kultūras, sporta un sadarbības pasākumi, tai skaitā ģimenēm, mijiedarbībā ar uzņemošo sabiedrību u.c.)” īstenošanu. Finansējuma avots šī pasākuma īstenošanai ir noteiktais valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” paredzētais finansējums – 4 443 120 euro apmērā Programmas īstenošanai.

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.panta piecpadsmito daļu Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības bez maksas apmeklēt latviešu valodas mācības un kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību.

2023.gadā, īstenojot programmu “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem”, divu projektu konkursu ietvaros kopā tika noslēgti 27 līgumi ar organizācijām, kas nodrošināja bezmaksas kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, pieejamību visos Latvijas reģionos par kopējo summu 1 151 896,12 euro. Vidējās izmaksas viena projekta īstenošanai bija 42 662,82 euro. Izmaksu attiecināmības periods bija no 2023.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 31.decembrim. Ņemot vērā, ka 2023.gadā īstenoto projektu noslēguma atskaites vēl nav saņemtas, aptvertās mērķa grupas apmērs nav precīzi zināms, taču 2023.gadā kopējā plānotā projektu mērķa grupa bija 10 997 personas, no kurām 8 152 – Ukrainas civiliedzīvotāji un 2 845 – uzņemošās kopienas pārstāvji.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā esošo ģeopolitisko situāciju Eiropā, īpaši – kara turpināšanos, enerģētikas resursu cenu kāpumu, Krievijas karadarbības izraisītus būtiskus civilās infrastruktūras bojājumus Ukrainā – var prognozēt, ka Ukrainas civiliedzīvotāji turpinās pamest Ukrainas teritoriju un meklēs patvērumu citās valstīs, tajā skaitā Latvijā. Tāpat, pastāvot minētajiem apstākļiem, nav pamata pieņemt, ka liela daļa Ukrainas civiliedzīvotāju, kas šobrīd apmetušies Latvijā, tuvākajā laikā varēs atgriezties Ukrainā.

Lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta laikā, Latvijas Republikas Saeima 2022.gada 3.martā pieņēma Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu.

Latvijā izveidotā primārā atbalsta sistēma Ukrainas civiliedzīvotājiem darbojas sekmīgi. Ilgstoši uzturoties Latvijā, Ukrainas civiliedzīvotāji aizvien vairāk vēlas iekļauties uzņemošajās kopienās, gan vairojot zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūrtelpu un citām sabiedrības procesu jomām, gan veidojot sociālos kontaktus ar uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem. Nevalstisko organizāciju, kā arī pašvaldību sniegtā informācija liecina, ka kopīgās interesēs balstīti pasākumi neformālā gaisotnē sekmē gan Ukrainas civiliedzīvotāju, gan uzņemošās sabiedrības locekļu savstarpēju sadarbību un kontaktu veidošanu. Uzņemošās kopienas sociālie kontakti un resursi vairos Ukrainas civiliedzīvotājiem pieejamību pakalpojumiem un atbalstam, kā arī sekmēs Ukrainas civiliedzīvotāju iesaisti uzņemošās kopienas iniciatīvās, tādējādi apliecinot viņu ieguldījumu kopienas attīstībā.

Ukrainas civiliedzīvotāji aizvien vairāk vēlas iesaistīties kultūrorientācijas kursos un to nepārtraukta pieejamība Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošinās iespējas iepazīt Latvijas vēsturi, kultūru un vērtības, valsts pārvaldes struktūru un tiesiskuma principus, latviešu valodas lietojuma prasības darbā un ikdienā, kā arī citas tēmas, kas sekmēs Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.
Risinājuma apraksts
Saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda likuma 3.panta pirmo daļu Fonda mērķis ir atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu. Sabiedrības integrācijas joma ietver plašu darbību kopumu, kas paredz ne tikai atbalsta sniegšanu valsts un ārvalstu finanšu programmu ietvaros, bet arī ikviena sabiedrības pārstāvja iekļaušanās sabiedrībā veicināšanu, īstenojot mērķtiecīgus atbalsta pasākumus.

Projektā piedāvātais risinājums sagatavots, ņemot vērā Fonda pieredzi un kapacitāti, kā arī kompetenci jautājumos, kas skar atklātu projektu iesniegumu konkursu izsludināšanu, projektu izvērtēšanu un uzraudzību. Ir izvērtēta arī līdzšinējā Kultūras ministrijas un Fonda sadarbība, īstenojot dažādas valsts budžeta finansētas programmas. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt atklātu un caurspīdīgu projektu īstenotāju atlasi iespējami īsā laikā, Fonds ir noteikts par Programmas administrētāju.

Saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda likuma 3.panta pirmo daļu Fonda mērķis ir atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu. Sabiedrības integrācijas joma ietver plašu darbību kopumu, kas paredz ne tikai atbalsta sniegšanu valsts un ārvalstu finanšu programmu ietvaros, bet arī ikviena sabiedrības pārstāvja iekļaušanās sabiedrībā veicināšanu, īstenojot mērķtiecīgus atbalsta pasākumus.

Esošais tiesiskais regulējums, kas nosaka Fonda darbību (Sabiedrības integrācijas fonda likums un Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.379 “Sabiedrības integrācijas fonda nolikums”) ļauj īstenot Programmu.

Projekts paredz no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” piešķirt Fondam finansējumu 4 443 120 euro apmērā. Programmas mērķis ir nodrošināt kultūrorientācijas kursu un pasākumu, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, pieejamību visos Latvijas reģionos.

Programmas ietvaros atbalsts paredzēts Ukrainas civiliedzīvotājiem atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 1.panta pirmās daļas izpratnei. Programmas ietvaros tiks rīkots atklāts projektu konkurss, kura mērķis ir noteikt atbilstošus pieteikumus, kuru īstenošana sniegs būtisku ieguldījumu, lai nodrošinātu kultūrorientācijas kursu un iekļaušanās pasākumu pieejamību Ukrainas civiliedzīvotājiem visos Latvijas reģionos.

Projektu konkurss norisināsies atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumiem Nr.374 “Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai”.

Projektus finansējuma saņemšanai Programmas ietvaros varēs iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētās nevalstiskās organizācijas, Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes, kas darbojas saliedētas sabiedrības attīstības, izglītības vai sociālās iekļaušanās jomā (turpmāk – projekta pieteikuma iesniedzējs).

Programmas ietvaros netiek plānots atbalsts tādām projekta pieteikuma iesniedzēja darbībām, kurām atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantam. Projektu konkursa nolikumā tiks iekļauts nosacījums, ka gadījumos, ja pretendents vienlaikus veic gan Programmā atbalstāmās darbības, gan saimnieciskās darbības, kam komercdarbības atbalsta nosacījumi būtu jāpiemēro, projekta iesniedzējs veic šo darbību nodalīšanu.

Maksa pakalpojumu sniedzējiem par sniegto pakalpojumu tiks noteikta tirgus izpētes rezultātā, nodrošinot, ka maksa par pakalpojumu sniedzēju pakalpojumiem nepārsniegs tirgus cenu, tādējādi pasākums nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts.

Lai Programma varētu sasniegt savu mērķi 2024.gadā, projektu īstenošana tiks uzsākta nekavējoties pēc lēmuma par finansējuma piešķiršanu pieņemšanas. Projektu īstenotājiem tiks izmaksāts avanss atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem. Konkursa nolikumā tiks noteikts projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš, paredzot, ka projektu īstenošanas izmaksas ir attiecināmas no 2024.gada 1.marta.

Projektu konkursa pieteikumi tiks vērtēti atbilstoši administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem. Projektu pieteikumus vērtēs projektu pieteikumu vērtēšanas komisija, taču projektu pieteikumu vērtēšanai var piesaistīt atklātā konkursā izraudzītus neatkarīgus ekspertus.

Atklāta konkursa ietvaros plānots atlasīt projektu pieteikumu iesniedzējus, kas nodrošinās bezmaksas kultūrorientācijas kursu un pasākumu, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, pieejamību Ukrainas civiliedzīvotājiem iespējami tuvu viņu apmešanās vietām visos Latvijas reģionos.

Lai apstiprinātie projektu pieteikumi sniegtu būtisku ieguldījumu Programmas mērķa sasniegšanā, apstiprinātajos projektos organizētās aktivitātes kopā paredzētas aptuveni 9 680 personām. Katra projekta ietvaros jānodrošina gan bezmaksas kultūrorientācijas kursu, gan pasākumu, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, pieejamība latviešu vai ukraiņu valodā.

Projektos atbalstāmās aktivitātes:
1) Kultūrorientācijas kursi, kuros iekļautas trīs obligātās tēmas (Latvijas vēsture, kultūra un vērtības; valsts pārvalde un tiesiskums (tai skaitā Satversme, demokrātija, līdzdalības iespējas); latviešu valoda darbā un ikdienā (prasības, apguves iespējas, tai skaitā pašmācības iespējas) un cita tematika atbilstoši mērķa grupas vajadzībām un interesēm (izglītības, sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi, uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas, sabiedrība un sadzīve, līdzdalība vietējās kopienas aktivitātēs, līderības un sadarbības prasmes u.c.).
2) Pasākumi, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un uzņemošo kopienu, gan kultūras, gan sporta, gan aktīvās atpūtas jomā (gan iekštelpās, gan ārtelpās), paredzot arī ģimenes locekļu iesaistes iespējas:
a) apmeklējot kultūras pasākumus vai kultūras iestādes, lai iepazītu amatiermākslas, profesionālās un laikmetīgās mākslas piedāvājumu vai Latvijas kultūras kanonu, tostarp izmantojot iespējas iepazīt pieejamo kultūras produktu piedāvājumu, piemēram, kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros;
b) organizējot sporta un atpūtas pasākumus;
c) organizējot pasākumus, kas veicina starpkultūru komunikāciju un saliedētas sabiedrības attīstību, iesaistot aktivitātēs mērķa grupas pārstāvjus kā lektorus vai ekspertus pasākumu norisē.
3) citas aktivitātes, kas sekmē Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Projektos attiecināmās izmaksas: pasniedzēju un ekspertu atlīdzība, mācību materiāli, telpas, mācību aprīkojums, pasākumu organizēšanas izdevumi, materiāli kultūras, sporta un sadarbības pasākumu īstenošanai u.tml.

Detalizēta finansēšanas un atskaitīšanās kārtība tiks noteikta projektu konkursa nolikuma dokumentācijā, ko apstiprinās Fonda padome.

Programmā projektu īstenošanai pieejamais finansējums ir 4 338 318 euro (Programmā kopējais pieejamais finansējums ir 4 443 120 euro, no kuriem 104 802 euro ir plānoti Programmas administrēšanas izdevumu segšanai Fondam).

Programmas finansējums veido 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no 2024.gada 1.marta līdz 2024.gada 31.decembim. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2024.gada 31.decembrim.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Ukrainas civiliedzīvotāji
Ietekmes apraksts
Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieradušies Latvijā, tiks nodrošināta kultūrorientācijas kursu un iekļaušanās pasākumu pieejamība visos Latvijas reģionos.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
4 443 120
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
4 443 120
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-4 443 120
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-4 443 120
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
4 443 120
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Programmā pieejamais finansējums ir 4 443 120 euro, no kuriem projektu īstenošanai pieejamais finansējums ir 4 338 318 euro, Programmas administrēšanas izdevumu segšanai Fondam ir plānoti 104 802 euro.

Plānotais maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam 100 000 euro, minimālais finansējums vienam projektu pieteikumam ir 10 000 euro.

Plānotais projektu skaits noteikts, balstoties uz nevalstisko organizāciju, kas veic koordinējošu darbību vai būtisku pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, sniegto informāciju. Programma paredz risinājumu, lai nodrošinātu atbalstu vidēji 44 projektu īstenošanai par maksimālo pieejamo summu vienam projektam 100 000 euro, vai, ja projektu pieteicēji iesniegs pieteikumus par finansējumu robežās no 10 000 euro līdz 100 000 euro, tad atbalstīto pieteikumu skaits attiecīgi varētu būt lielāks. Vienlaikus paredzams, ka konkursa ietvaros varētu tikt iesniegti vismaz 70 projektu pieteikumi.

Ņemot vērā attiecināmo izmaksu periodu no 2024.gada 1.marta līdz 2024.gada 31.decembrim, kas ir pilni desmit mēneši, indikatīvās projekta īstenotāja mēneša izmaksas būtu 10 000 euro dažādu izdevumu pozīciju un administratīvo izdevumu segšanai. Fonds administrēto programmu ietvaros projektu konkursos nosaka projektu īstenotājiem administratīvās izmaksas 20% robežās no kopējām projekta izmaksām. Fonds 20% administratīvo likmi ir piemērojis visās Fonda administrētajās programmās, tai skaitā 2023.gadā valsts budžeta programmā „Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem”, kā arī citās programmās, kurās atbalsts tiek sniegts NVO.

Piemērojot gūto pieredzi citās Fonda administrētajās programmās, viena aktivitāte šauram lokam nedēļā izmaksā apmēram 2 000euro, piemēram: pārgājiens, diskusiju klubs, ekskursija u.c. Savukārt mēneša finansējums 8 000 euro apmērā ir piemērojams vairāku dienu nometnes izmaksām.

Fonds programmu īstenošanā un finansēšanā darbojas, balstoties uz projektu pieeju un programmu administrēšanas izmaksas iekļauj programmu finansējumā. Fonda budžeta bāzē nav pieejams finansējums pilnā apmērā, lai segtu jaunu, iepriekš neplānotu programmu administrēšanas izdevumus. Fonda programmu administrēšanas izmaksās ietilpst programmas īstenošanā tieši iesaistīto darbinieku atlīdzība, tiešās izmaksas un netiešās izmaksas (tajā skaitā IT nodrošinājums, IT atbalsts, sakaru izdevumi, telpu noma un uzturēšana), kas tiek aprēķinātas atbilstoši programmas īstenošanā iesaistīto Fonda darbinieku proporcijai pret kopējo Fondā nodarbināto skaitu.

Programmas ietvaros aktivitāšu izmaksas projektos ir attiecināmas no 2024.gada 1.marta. Paredzams, ka konkursā varētu tikt iesniegti apmēram 70 pieteikumi. Pēc visu iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanas pēc administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem tiks atlasīti atbilstošākie projekti (40 līdz 60) un slēgti līgumi par projektu īstenošanu. Projektu pieteikumu administratīvo vērtēšanu veic Fonda darbinieki, bet atbilstības un kvalitātes vērtēšanu veic vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir jābūt pārstāvjiem no valsts pārvaldes un nevalstiskajām organizācijām. Salīdzinot ar Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” konkursa pieteikumu vērtēšanu, kura pieteikumus vērtēja tikai pēc administratīvajiem un atbilstības kritērijiem, Programmā tiek vērtēta arī pieteikumu kvalitāte, līdz ar to nepieciešams segt vērtēšanas komisijas nevalstisko organizāciju pārstāvju locekļu izmaksas par iesniegto pieteikumu vērtēšanu un dalību vērtēšanas komisijas sēdēs (skatīt zemāk atlīdzību aprēķinu vērtēšanas komisijas locekļiem).

Lai Programmas aktivitātes varētu tikt uzsāktas 2024.gada martā, Fonds Programmas konkursa dokumentācijas izstrādi uzsāka 2024.gada janvārī. Konkursā projektu pieteikumu vērtēšana provizoriski varētu notikt 2024.gada martā. Līdz ar to Fondam administratīvās izmaksas nepieciešams segt, sākot ar 2024.gada janvāri.
 
Programmas administrēšanas izmaksas – 2,36 % jeb 104 802 euro.

Ņemot vērā 2023.gada pieredzi, programmas administrēšanā un projektu uzraudzībai tiks piesaistīti vidēji 2,4 darbinieki (divi programmas vadītāji (2 slodzes), komunikācijas speciālists (0,3 slodze) un grāmatvedis (0,1 slodze)) uz 12 mēnešiem.
 
Amats Slodze Algas likme VSAOI Izmaksas mēnesī DD soc. garantijas Izmaksas kopā gadā
Programmas vadītājs 1 2 118 500 2 618 3 791 35 207
Programmas vadītājs 1 2 118 500 2 618 3 791 35 207
Komunikācijas speciālists 0,3 2 645 624 981 473 12 245
Grāmatvedis 0,1 2 645 624 327 473 4 397
Kopā: 87 056

Programmas konkursa dokumentācijas izstrāde tiek uzsākta 2024.gada janvārī. Lai sagatavotu konkursa dokumentāciju, veikta anketēšana un organizētas diskusijas ar 2023.gada programmas projektu īstenotājiem, apkopoti viedokļi par projektu īstenošanas gaitu un konstatējumiem. Nodrošināta programmas konkursa testēšana Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP). Programmas konkursa dokumentācijas sagatavošana ietver konkursa nolikuma ar pielikumiem, vērtēšanas nolikuma, vērtēšanas veidlapas, metodikas, reģistru u.c. dokumentācijas izstrādi atbilstoši Fonda procedūrām un normatīvajiem aktiem.

Atlīdzība projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji: 70 pieteikumi x 4 eksperti x 3 stundas x 7,65 euro = 6 426 euro + darba devēja sociālās iemaksas = 7 942 euro.

Programmas administrēšanas tehniskās izmaksas ir 9 804 euro, tai skaitā izdevumi par informāciju sistēmu uzturēšanu, sakaru un interneta pakalpojumiem, komunālajiem maksājumiem un telpu nomu, kuras tiek daļēji attiecinātas no Fonda administrētajām programmām piešķirtā finansējuma.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Fonda valsts budžeta finansētās Programmas projektu īstenošanai finansējums pārdalāms no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, Kultūras ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Kultūras ministrija
  • Sabiedrības integrācijas fonds

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2021.‑2027.gadam noteikts, ka imigrantu integrācijas jautājumi ir Eiropas Savienības dalībvalstu kompetence, tomēr Eiropas Savienības līmenī kopš 2004.gada tiek izstrādāti vienoti koordinācijas instrumenti, piemēram, Eiropas Savienības imigrantu integrācijas pamatprincipi (Common Basic Principles for integration of third country nationals), kas joprojām ir aktuāls dokuments un pamats ieteikumiem imigrantu integrācijas jomā. Pamatprincipiem ir rekomendējošs raksturs un tie iesaka svarīgākos jautājumus, kuriem vēlams pievērst īpašu uzmanību, veidojot integrācijas politiku. Neraugoties uz atšķirīgajiem ieceļošanas pamatiem, imigrantu iekļaušanās sabiedrībā skar gan saskarsmes jautājumus, gan iekļaušanos izglītībā un darba tirgū, gan piekļuvi veselības un citiem pakalpojumiem. Viens no imigrantu integrācijas pamatprincipiem nosaka, ka: “pamatzināšanas vietējās sabiedrības valodas, vēstures un institūciju jomā ir neaizstājami integrācijas faktori; imigrantu sekmīga integrācija ir iespējama tikai tad, ja tiem sniedz iespēju iegūt šīs pamatzināšanas”.

Lai vienlaikus nodrošinātu ārvalstu pilsoņu integrāciju un saliedētas sabiedrības veidošanos, nepieciešama sistēmiska pieeja, kas nodrošina gan valodas apguvi, gan rada motivējošu vidi tās lietošanai, gan sniedz informāciju un zināšanas par Latvijas vēsturi, demokrātijas vērtībām, kā arī tradīcijām un latvisko kultūras telpu, tādējādi palīdzot iekļauties un piedalīties sabiedrības dzīvē.

Programmas īstenošana veicinās Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi