Anotācija (ex-ante)

21-TA-345: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Tiesību akts paredz veikt grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumu projekts).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ar noteikumu projektu tiks mazinātas būvniecības izmaksu pieauguma rezultātā radītās sekas 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākumā "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" (turpmāk – 4.2.1.1. pasākums). Kā arī tiks veikti tehniski precizējumi, lai pārveidotu virssaistības par React-EU finansējumu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Nelabvēlīgas globālās situācijas dēļ (loģistikas problēmas, augsts tirgus pieprasījums, ražotāju jaudu nepieaugšana, u.c.) 2021. gadā Latvijā un citviet pasaulē ir pieaugušas būvniecības izmaksas. Uz 2021. gadu būvniecības izmaksu kāpuma pamatā ir būvmateriālu cenu pieaugums, kuru cenu visvairāk ietekmē vidējā gada metāla izstrādājumu cena, būvniecības apjoms Latvijā un vidējā gada kokmateriālu cena.
Ekonomikas ministrijas pasūtītajā pētījumā par prognozētajām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksām būvniecības nozarē Latvijā no 2021. līdz 2025. gadam (turpmāk tekstā – Pētījums), iegūtās prognozes norāda, ka būvniecības izmaksas 2021. gadā pret 2020. gadu pieaugs rekordaugsti: par +6,6%, sasniedzot pēdējo deviņu gadu laikā augstāko pieaugumu. Attiecībā uz dzīvojamo māju būvniecību un atjaunošanu, pētījumā tiek prognozēts izmaksu pieaugums pat par 11,6% 2021. gadā, kam sekos mērenāks pieaugums turpmākajos gados, veidojot vidēji 6,1% pieaugumu gadā līdz 2025. gadam – nozīmīgi augstāks nekā pirms-pandēmijas periodā.
Attiecībā uz React-EU, skaidrojam, ka 4.2.1.1.pasākumam šobrīd jau ir piešķiras un projektiem piesaistītas virssaistības 35 000 000 euro apmērā. Ņemot vērā Eiropas Komisijas 30.06.2021 lēmumu par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumu apstiprināšanu, kas ļauj Latvijai pārveidot agrāk piešķirtās virssaistības par React-EU finansējumu, ir nepieciešams veikt atbilstošu 4.2.1.1.pasākuma MK noteikumu grozījumus. Šie grozījumi nemaina nedz pieejamo finansējumu, nedz arī sasniedzamos rādītājus. Grozījumi tikai pārveido agrāk piešķirtās virssaistības par React-EU finansējumu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Esošā situācija un Pētījuma prognozes tieši ietekmē 4.2.1.1. pasākuma īstenošanu un apguvi. Šobrīd 4.2.1.1. pasākuma ietvaros 989 projekti atrodas dažādās stadijās: izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikta piegādātāju atlase, saņemts pozitīvs atzinums granta piešķiršanai vai daudzdzīvokļu mājā tiek īstenoti energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi. Uz 2021. gada 17. septembri:
75 projektiem tiek izskatīta tehniskā dokumentācija;
193 projektiem ir saņemti pozitīvi tehniskās dokumentācijas atzinumi (dokumentācija saskaņota);
65 projektos iepirkumu norises dokumentācija ir  izskatīšanā;
67 projektos iepirkumu norises dokumentācija ir saskaņota vai veikta sākotnējā apsekošana;
130 projektos granta pieteikumi ir procesā (izvērtēšanā, apstiprināti vai parakstīti līgumi);
96 projektos norisinās būvniecības darbi;
285 projekti ir pabeigts un atrodas pēcuzraudzībā;
2 projektos norisinās granta atgūšanas process;
par 73 projektiem ņemts atteikums tos īstenot (projekti, kuros projekta iesniedzējs atteicies no projekta īstenošanas).
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā būvniecības izmaksu pieaugumu un 4.2.1.1. pasākuma īstenošanas laikā gūto pieredzi, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi ierosinājumus izmaiņām Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 160), lai uzlabotu un atvieglotu 4.2.1.1.pasākuma īstenošanu.
Noteikumu projekts paredz šādas izmaiņas MK noteikumos Nr. 160:

1. Noteikt, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 35 gadu periodā ir lielāks par 0.

Noteikumu projekts paredz, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atmaksāšanās periods tiek noteikts 35 gadi.
Ņemot vērā pieaugošās būvniecības izmaksas un zemos siltumenerģijas tarifus, daudzām daudzdzīvokļu mājām energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 30 gadu periodā ir negatīvs. Tādēļ daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem nākas uzņemties lielākas neattiecināmās izmaksas vai atteikties no projekta vai atsevišķu energoefektivitāti paaugstinošo pasākumu  īstenošanas 4.2.1.1. pasākuma ietvaros. Uz 2021. gada 8. septembri akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk - Altum) ir saņēmusi informāciju no pilnvarotajām personām par 14 projektiem, kas aptur projektu īstenošanu līdz brīdim, kamēr būs nostabilizējušās būvniecības izmaksas vai arī to iekšējās atdeves rādītājs būs pozitīvs.

Palielinot energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās periodu līdz 35 gadiem, samazinātos neattiecināmo izmaksu finansiālais slogs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kā arī tiktu palielināts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju skaits, kuru energoefektivitātes pasākumu īstenošana kļūtu ekonomiski pamatota.
Lai mazinātu risku, ka Altum jau šobrīd iesniegtie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu pieteikumi tiek atsaukti, Ekonomikas ministrija ierosina noteikt, ka tiem pieteikumiem, kuri ir iesniegt Altum, bet pēc noteikumu projekta apstiprināšanas Ministru kabinetā un spēkā stāšanās joprojām ir dažādās vērtēšanas stadijās, vērtēšanā piemērot 35 gadu atmaksāšanās periodu. Savukārt atbalsta pieteikumiem, par kuriem Altum būs jau pieņēmusi lēmumu un tiks nodrošināta lēmuma nosacījumu izpilde, pārvērtēšanu ņemot vērā 30 gadu atmaksāšanās periodu Altum veiks tikai, ja pilnvarotā persona iesniegs precizētu atbalsta pieteikumu.
Ekonomikas ministrija ir izvērtējusi iespējamos riskus, kas saistīti ar finansējuma saņēmēja tiesiskās paļāvības principa un tiesiskās noteiktības principa pārkāpumiem, ierosinot grozījumus MK noteikumos Nr.160. Ierosinātie grozījumi tiks attiecināti tikai uz turpmākajām tiesiskajām attiecībām, kas tiks noslēgtas pēc noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienas un šo noteikumu 65. punktu piemēro, ja garantijas pieteikums iesniegts sabiedrībā "Altum" pēc 2021. gada 1. novembra. 35 gadu atmaksāšanas periods tiks piemērots, ja Altum vēl nebūs pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai Altum būs pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu, bet pilnvarotā persona un Altum nebūs noslēgusi līgumu par finanšu instrumenta vai granta saņemšanu, un pilnvarotā persona būs iesniegusi precizētus šo noteikumu 50.punktā noteiktos dokumentus.
Altum informēs pilnvarotās personas, kuru iesniegtajiem projektiem būs pieņemts pozitīvs lēmums par atbalsta piešķiršanu, bet nebūs noslēgts līgums par finanšu instrumenta vai granta saņemšanu, par iespēju iesniegt precizētos dokumentus. Uz tiesiskām attiecībām, kas nodibinātas līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai, jaunās noteikumu normas netiks piemērotas.

2. Nepiemērot pirmos 5 gadus garantijām gada prēmijas likmi 0,65% apmērā.

Noteikumu projekts paredz pirmos 5 gadus nepiemērot garantijas gada prēmijas likmi 0,65% apmērā no garantijas saistību atlikuma, tādējādi samazinot finansiālo slogu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un samazinot projektu kopējās izmaksas.
Atvieglojums tiks piemērots garantijām, kurām pieteikumi Altum tiks iesniegti pēc 2021.gada 1. novembra.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Izmaksu samērīgums pret ieguvumiem izvērtēts programmas riksu novērtējumā.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un to pilnvarotās personas
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekta ietvaros tiktu samazināts finansiālais slogs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un tādējādi tiktu samazinātas arī projektu kopējās izmaksas.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projekts tiek virzīts steidzamības kārtībā, tādējādi neattiecinot sabiedrības līdzdalības procesu uz šo noteikumu projektu

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projekta ietvaros tiktu samazināts finansiālais slogs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un tādējādi tiktu samazinātas arī projektu kopējās izmaksas.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi