Anotācija (ex-ante)

22-TA-173: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts sagatavots, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24 un 25. pantu, kā arī Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 43. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekta mērķis ir piešķirt finansējumu izglītības iestādēm 2 962 984 euro apmērā, lai sniegtu atbalstu saistībā ar papildu veiktajiem darbiem izglītības iestādēs epidemioloģisko nosacījumu prasībām ievērošanai, t.sk. testēšanu, darbu loģistiku un organizāciju. Rīkojuma projekts paredz piešķirt piemaksu 30% apmērā no aprēķinātā finansējuma apmēra izglītības iestādes administrācijai un šo piemaksu izmaksāt divas reizes, t.i. kopumā 60% apmērā 2021./2022.mācību gada otrajā semestrī.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2021. gada 28. septembrī Ministru kabinetā tika pieņemti noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas ierobežošanai", kas aizstāja noteikumus Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Noteikumu Nr. 662 105. punkts ietver izglītojamo testēšanas pienākumu pamata un vidējās izglītības pakāpē; savukārt noteikumu Nr. 662 332. punkts paredzēja pienākumu līdz 2021. gada 15. novembrim testēt arī izglītības iestāžu nodarbinātos.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Atbilstoši 2022. gada 6. janvārī Ministru kabinetā pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas ierobežošanai" saglabājas izglītojamo testēšanas pienākums, un atjaunots pienākums testēt arī izglītības iestāžu nodarbinātos.
Risinājuma apraksts
Ievērojot papildu organizatorisko darbu apjomu, kas jāīsteno izglītības iestādē, Izglītības un zinātnes ministrija uzskata par iespējamu iesniegt priekšlikumu izskatīt iespējas, kā nodrošināt finansiālu atbalstu šo papildu pienākumu kompensācijai arī 2021./2022.mācību gada otrajā semestrī.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Komercdarbības atbalsta kontroles likuma (turpmāk – KAKL) kontekstā, ministrija ir veikusi privāto vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības iestāžu finansiālā atbalsta izvērtējumu, secinot, ka neizpildās viena no četrām KAKL 5. pantā minētajām pazīmēm, t.i. ceturtā pazīme - netiek ietekmēta tirdzniecība starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, atbalsts privātajām vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības iestādēm nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
2 962 984
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
2 962 984
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-2 962 984
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-2 962 984
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
2 962 984
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Nepieciešamais finansējums 2 962 984 euro sadalījumā pa valsts budžeta resoriem:
10. Aizsardzības ministrija – 5 190 euro;
15. Izglītības un zinātnes ministrija – 358 898 euro;
16. Zemkopības ministrija – 6 204 euro;
18. Labklājības ministrija – 2 792 euro;
22. Kultūras ministrija – 106 838 euro;
29. Veselības ministrija – 1 528 euro;
62. Mērķdotācijas pašvaldībām – 2 481 534 euro.
Aprēķini Excel formātā nosūtīti Finanšu ministrijai.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas".
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi