Anotācija (ex-ante)

23-TA-1702: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Atsavināšanas likuma 42. panta pirmā daļa, 42.1 un 43. pants, 45. panta pirmā daļa un Pašvaldību likuma 4.panta panta pirmās daļas 10. punkts.
Rīgas domes 2023. gada 14. jūnija lēmums Nr. RD-23-2656-lē (prot. Nr. 91, 18. §) “Par Latvijas valstij piekrītošo dzīvokļu īpašumu Salnas ielā 21–39, Rīgā (kadastra Nr. 01009270857), Salnas ielā 21–52, Rīgā (kadastra Nr. 01009270870), un Salnas ielā 21–108, Rīgā (kadastra Nr. 01009270926), pārņemšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā” (turpmāk – Rīkojuma projekts) mērķis ir nodot bez atlīdzības valstij piekrītošos nekustamos īpašumus Salnas ielā 21–39, Salnas ielā 21-52 un Salnas ielā 21­­-108 Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (turpmāk – Atsavināšanas likums) noteiktajā kārtībā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ekonomisko lietu tiesa 2023. gada 27. februārī izskatīja procesus par noziedzīgi iegūtu mantu, kas izdalīti no kriminālprocesa Nr. 11816002620, un nolēma atzīt par noziedzīgi iegūtus, konfiscēt valsts labā privātpersonām piederošos nekustamos īpašumus Rīgā, Salnas ielā 21-39, kadastra numurs 0100 927 0857, Salnas ielā 21-52, kadastra numurs 0100 927 0870 un Salnas ielā 21-108, kadastra numurs 0100 927 0926.
Tiesas lēmumi stājušie spēkā 2023. gada 10.martā.

Informācija par Rīkojuma projektā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:
- Dzīvokļa īpašums Salnas ielā 21- 39 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 927 0857) sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2630 001 039 un 459/332817 domājamām daļām no kopīpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2630 un 459/332817 domājamām daļām no kopīpašumā esošās dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2630 001. Dzīvokļa platība ir 45,9 m2.
Dzīvokļa īpašums Salnas ielā 21-39  ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000062127 - 39. Zemesgrāmatas nodalījuma II. daļas 2. iedaļā ierakstīta atzīme: Nekustamajam īpašumam uzlikts arests - aizliegums nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar citām lietu vai saistību tiesībām saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 3611. pantu. 
- Dzīvokļa īpašums Salnas ielā 21-52  (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 927 0870) sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2630 001 052 un 462/332817 domājamām daļām no kopīpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2630 un 462/332817 domājamām daļām no kopīpašumā esošās dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2630 001. Dzīvokļa platība ir 43,9 m2.
Dzīvokļa īpašums Salnas ielā 21-52  ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000062127 - 52. Zemesgrāmatas nodalījuma II. daļas 2. iedaļā ierakstīta atzīme: Nekustamajam īpašumam uzlikts arests - aizliegums nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar citām lietu vai saistību tiesībām saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 3611. pantu.
- Dzīvokļa īpašums Salnas ielā 21-108 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 927 0926) sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2630 001 108 un 463/332817 domājamām daļām no kopīpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2630 un 463/332817 domājamām daļām no kopīpašumā esošās dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 0100 121 2630 001. Dzīvokļa platība ir 43,8 m2.
Dzīvokļa īpašums Salnas ielā 21-108 ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000062127 - 108. Zemesgrāmatas nodalījuma II .daļas 2. iedaļā ierakstīta atzīme: Nekustamajam īpašumam uzlikts arests - aizliegums nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar citām lietu vai saistību tiesībām saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 3611. pantu.

Saskaņā ar iepriekš minētajiem tiesu lēmumiem nekustamie īpašumi atbilstoši  Krimināllikuma 70.10 pantam ir atzīti par noziedzīgi iegūtiem un konfiscēti valsts labā.
Valsts ieņēmumu dienests ar Valstij piekritīgā nekustamā īpašuma fakta konstatācijas aktu Nr. 2818R/23-3 un Nr. 2818R/23-1 (valstij piekritīgās mantas uzskaites nodrošināšanai) pieņēma valsts uzskaitē iepriekš minētos par noziedzīgi iegūtos mantu atzītos dzīvokļu īpašumus.
Valsts ieņēmumu dienests, kas pieņēma valstij piekritīgo mantu saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumu Nr. 1354  “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1354) 7. punktu, ir atbildīgs par mantas neskartību un saglabāšanu no tās pieņemšanas brīža līdz nodošanai realizācijai, nodošanai bez maksas vai iznīcināšanai.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nepieciešams nodrošināt efektīvu valstij piekrītošu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.
Risinājuma apraksts
Pašvaldību likuma 73. panta ceturtā daļa paredz pašvaldības tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības, ievērojot likumā noteikto par rīcību ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu.
Rīgas valstspilsētas dome 2023. gada 14. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. RD-23-2656-lē “Par Latvijas valstij piekrītošo dzīvokļu īpašumu Salnas ielā 21–39, Rīgā (kadastra Nr. 01009270857), Salnas ielā 21–52, Rīgā (kadastra Nr. 01009270870), un Salnas ielā 21–108, Rīgā (kadastra Nr. 01009270926), pārņemšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”, ar kuru nolemts nekustamos īpašumus pārņemt pašvaldības īpašumā, lai īstenotu  Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10. punktā noteikto funkciju –sniegtu palīdzību iedzīvotājiem mājokļa jautājumu risināšanā.
Rīgas valstspilsētas pašvaldība rīkojuma projektā minētos nekustamos īpašumus izmantos pašvaldības funkciju īstenošanai, proti, palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem mājokļa jautājuma risināšanai saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", izņemot šā likuma III1 nodaļu “Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem”.
Tādējādi rīkojuma projekts neparedz komercdarbības atbalsta sniegšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas manta” 12. punktā noteiktajam, lai noskaidrotu, vai atsavināmais valsts nekustamais īpašums nav nepieciešams citai valsts iestādei, valsts kapitālsabiedrībai vai atvasinātas publiskas personas vai to iestādes funkciju nodrošināšanai, rīkojuma projektu izsludinot Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā, tiks nodrošināts noteikumos noteiktais pienākums. Ja divu nedēļu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma projekta izsludināšanas Vienotajā tiesību aktu projektu portālā valsts iestādes, valsts kapitālsabiedrības vai atvasinātas publiskas personas vai to iestādes nepieprasa projektā minēto nekustamo īpašumu valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, to var atsavināt likumā noteiktajā kārtībā.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, ja nekustamais īpašums vairs netiek izmantotas pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, pašvaldība šo nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 42.1 pantu  Rīgas valstspilsētas pašvaldība tiek pilnvarota parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā, vienlaikus ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu. Nostiprinot īpašuma tiesības pašvaldībai ir jānodrošina  arī zemesgrāmatu nodalījumu  II sadaļas 2. iedaļās ierakstīto atzīmju dzēšana. Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 356. panta 1.1 daļu, ja manta tiek atzīta par noziedzīgi iegūtu, tai uzliktais arests, apgrūtinājumi, aizliegumi un ķīlas tiesības, tai skaitā visi uz publiskajā reģistrā reģistrējamu mantu ierakstītie apgrūtinājumi un aizlieguma atzīmes, ir dzēšamas.
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, vienlaikus zemesgrāmatā ir jānostiprina iepriekš minētie tiesību aprobežojumi, kā arī aizliegums atsavināt nekustamo īpašumus un apgrūtināt tos ar lietu tiesību – hipotēku, izņemot gadījumu, ja tie tiek ieķīlāti valsts aizdevuma nodrošināšanai, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Rīgas pilsētas iedzīvotāji
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts attiecināms uz Rīgas valstspilsētas pašvaldību, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā
 
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Rīkojuma projektā minētos valstij piekrītošos nekustamos īpašumus valsts pašvaldībai nodos bez maksas.
Projekta ietekme uz valsts budžetu nav paredzēta un ar nekustamo īpašumu īpašnieku maiņu saistītie izdevumi tiks segti no pašvaldības līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Rīkojuma projektā risinātie jautājumi neparedz ieviest izmaiņas, kas varētu ietekmēt sabiedrības intereses.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka rīkojuma projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība rīkojuma projekta izstrādē netiek piemērota. Ar rīkojuma projektu un tā anotāciju pēc publicēšanas Tiesība aktu portālā varēs iepazīties jebkurš interesents.
 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts ieņēmumu dienests
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Izstrādes procesā izmantoto dokumentu, kas satur personas datus, apstrādes mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Rīkojuma projekta par nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstības izvērtēšanu gan normatīvajiem aktiem, gan dokumentiem, tādējādi nodrošinot, ka tiek aizsargātas visu nekustamā īpašuma daļas atsavināšanā iesaistīto pušu tiesības. Dokumenti, kas satur personas datus, ir paredzēti šauram subjektu lokam – noteiktajiem saskaņošanas dalībniekiem, kas veic rīkojuma projekta un anotācijas vērtēšanu.
 

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi