Anotācija (ex-ante)

21-TA-548: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 29. aprīļa rīkojumā Nr. 198 "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta 2019. gada 29. aprīļa rīkojuma Nr. 198 “Par robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” attīstību” (turpmāk – MK rīkojums Nr.198) 1.2.apakšpunkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts sagatavots, lai precizētu valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk arī  – VNĪ) īstenotajam projektam “Robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstības I posma būvniecība” finansējuma sadalījumu pa gadiem (precizējot  nepieciešamā finansējuma apmēru 2021.gadā), vienlaikus precizējot kopējās projekta izmaksas. Projekts vienlaikus paredz precizēt RŠV “Silene” un “Pāternieki” modernizācijas projekta I posma būvniecības pabeigšanas gala termiņu, nosakot to 2021.gada 31.decembris.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 198 Finanšu ministrijai (VNĪ):
- uzdots nodrošināt Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas RŠV “Silene” un “Pāternieki” attīstības I posma būvniecības pabeigšanu līdz 2021. gada 31.jūlijs (1.punkts);
- atļauts Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" paredzēt ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" rekonstrukcijai" 2020. gadā 4 551 881 euro apmērā un 2021. gadā 600 000 euro apmērā un noteikt, ka robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstības I posma būvniecības izdevumi 2019.–2021. gadā nepārsniedz 5 646 375 euro (2.punkts).

Pamatojoties uz ēkas lietotāju (Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS ) un Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) izvirzītajām papildus prasībām attiecībā uz kontroles paviljonu izbūvi RŠV “Silene” un RŠV “Pāternieki” 2021.gadā nepieciešams veikt papildus būvdarbus VRS un VID darbības nodrošināšanai, lai rastu iespēju dienestiem izmantot kopēju infrastruktūru, tai skaitā ceļu infrastruktūru.


 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
VNĪ būvprojektu RŠV „Silene” un „Pāternieki” attīstība uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas (I posms) faktiskā izpildes gaita:

I. RŠV “Silene”:
Saskaņā ar atklātā konkursa “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana robežšķērsošanas vietā “Pāternieki” un robežšķērsošanas vietā “Silene””, iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ 2019/7/2-3/AK-61 rezultātiem 2019.gada 27.decembrī ar personu apvienību “BA” tika noslēgts būvdarbu līgums Nr. IZD/2019/3362 par summu  2 421 061,15 euro bez PVN.

Lai nodrošinātu projekta realizāciju atbilstoši ēkas lietotāju izvirzītajām prasībām, objektā ir nepieciešams veikt papildu un neparedzētos būvdarbus, kas sākotnēji netika iekļauti tehniskajā specifikācijā. Lai ievērotu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantā noteikto, kā atbilstošākā rīcība konkrētajā gadījumā ir grozījumu izdarīšana Būvdarbu līgumā, kas noslēgts ar personu apvienību “BA”.
Darbi ir nepieciešami izstrādāto būvprojektu “RŠV „Silene” un „Pāternieki” attīstība uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas” (I posms) realizācijai pilnā apjomā.

Papildus būvdarbu nepieciešamība veidojas šādu iemeslu dēļ:
- Siltummezgla izbūve administratīvās ēkas piebūvei;
- Tehnisko telpu un sanitāra mezgla izbūve RŠV “Silene” autobusa termināla 2.stāvā;
- Pastiprinātas segas konstrukcijas un pilnas segas konstrukcijas izbūve atbilstoši projektētāja izanalizētajam un izprojektētajam segas konstrukciju piedāvājumam. Paredzēt saliņu pārbūvi zem nojumēm, papildus segumu atjaunošanu inženiertīklu izbūves zonās un papildus remontzonu (pārejas posmu) izbūvi, lai būvdarbus savienotu ar esošo situāciju;
Esošās siltumtrases pārbūve pie plānotas administratīvas ēkas piebūves (autobusa termināla);
- Paredzēt papildus latojumu un antikondensāta plēvi, lai nodrošinātu ražotāja rekomendēto soli, uz kura balstīt metāla jumta segumu, un kondensāta nenokļūšanu bēniņos;
- Paredzēt nesošo profilloksni, uz Z profiliem ar soli 2.0 m. Lai novērstu iespējamās problēmas nepietiekamā jumta slīpuma dēļ, izbūvējot jauno jumta segumu jāievēro ražotāja norādījumi – katru jumta plakni izbūvēt no vienas veselas profilētas loksnes bez papildus, perpendikulāriem lietus ūdens noteces virzienam, šķērsojošiem savienojumiem; korē iestrādāt blīvējumu;
- Uz būvdarbu laiku nepieciešams pārcelt bagāžas skeneri uz citu telpu un  pēc būvdarbu pabeigšanas bagāžas skeneris tiks novietots atpakaļ telpā. Darbus veiks SIA Saint-Tech, kuram joprojām darbojās garantijas saistības;
Veikt administratīvās ēkas posma, kur atrodas telpas Nr. 2., 3., 4., 5 BTIL demontāžu un jaunu apjoma izbūvi;
- Veicot esošo aku apsekošanu, tika konstatēts ka trīs kabeļu akas, kuras dotajā brīdī atrodas uz ietves, bet pēc jaunā plānojumā atradīsies zem brauktuves, turklāt uz autobusu joslas, ir izbūvēti pārāk sekli un ar plānoto akas lūku nomaiņu uz smagā tipa lūku un regulēšanu neiztikt, līdz ar to  ir nepieciešams akas pazemināt kopā ar caurulēm, pretēja gadījuma akas pārsegums atradīsies pārāk tuvu asfalta virskārtai un ir liela varbūtība ka akas pārsegums neizturēs slodzi un plīsis. Projektēšanas laikā precizēti nepieciešamie inženiertīklu risinājumi, kā rezultātā mainās (palielinās) darbi EST/ESS inženiertīklu izbūves apjomi;
- Nomainīt trīs papildus apgaismojuma stabus, lai varētu veikt paredzētos teritorijas pārbūves darbus;
- Nomainīt elektrības sadali, kabeļa posmu, lai varētu veikt paredzētos teritorijas pārbūves darbus;
- Balstoties uz zemes grunts stāvokli, tika iesniegts projekta autora viedoklis, ka ēkas pamatiem jābūt izveidotiem kā betona plātne, jo tāds risinājums neietekmētu projektējamās ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti ekspluatācijas laikā;
- VID VND serveri pārcelt un tam pielāgot telpu Nr. 6 BTIL. Telpā paredzēt dzesēšanas sistēmu;
- Videonovērošanas ierīkošana administratīvās ēkas piebūvē (autobusa terminālī).

Piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu un radītu ievērojamas grūtības būvdarbu turpmākai veikšanai un projekta gala izpildes termiņa ievērošanai.

II. RŠV “Pāternieki”:
Saskaņā ar atklāta konkursa “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana robežšķērsošanas vietā “Pāternieki” un robežšķērsošanas vietā “Silene””", iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ 2019/7/2-3/AK-61 rezultātiem 2019.gada 27.decembrī ar pilnsabiedrību “MMG” tika noslēgts būvdarbu līgums Nr. IZD/2019/3361 par summu  3 193 415,75 euro bez PVN.

Lai nodrošinātu projekta realizāciju atbilstoši ēkas lietotāju izvirzītajām prasībām,  objektā ir nepieciešams veikt papildu un neparedzētos būvdarbus, kas sākotnēji netika iekļauti tehniskajā specifikācijā.  Lai ievērotu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantā noteikto, kā atbilstošākā rīcība konkrētajā gadījumā ir grozījumu izdarīšana Būvdarbu līgumā ar pilnsabiedrību “MMG”.
Darbi ir nepieciešami izstrādātā būvprojekta “RŠV „Silene” un „Pāternieki” attīstība uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas” (I posms) realizācijai pilnā apjomā.

Papildus būvdarbu nepieciešamība veidojas šādu iemeslu dēļ:
1. Teritorijas sadaļā lai veiktu kvalitatīvu ceļu būvdarbu izpildi ir nepieciešams paredzēt:                                                                              
- aizturēto autotransporta līdzekļu stāvlaukuma seguma nomaiņu;
-  gājēju celiņu ierīkošana Latvijas Republikā izbraucošajā un iebraucošajā transporta pusē;
 - esošā ceļu seguma demontāžu un jauna seguma izbūve.    
                                                
2.  Arhitektūras sadaļā:
Autobusa termināla 2.stāvā papildus ir nepieciešama sanitārā mezgla izbūve, ir nepieciešama UK tīklu izbūve 24 m garumā, ieskaitot klozetpodu un izlietņu, maisītāju montāžas darbus, ir nepieciešama elektroinstalācijas izbūve sanmezglos. 

3.  Ugunsdrošības pasākumu sadaļā:
- Atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales Reģiona brigādes vēstulei Nr. 22/9-1.7-37 tiek paredzēta iekšējā ūdensapgādes krānu sistēma ziemeļu un dienvidu nojumēm. Normatīvais ūdens patēriņš ārējās ugunsdzēsības vajadzībām projektētajai ēkai ir 20 l/s, kā divstāvu būvei ar būvtilpumu no 5 001 līdz 25 000 m3. Lielākais ēkas būvtilpums ir 6620 m3, kas ir robežkontroles punkta ēkai;
- Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde ir nodrošināta ar pazemes ūdens rezervuāru. Esošajā situācijā ir izbūvēts rezervuārs ar tilpumu 100 m3, taču kopējais nepieciešamais ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes tilpums ir vismaz 216 m3;
- Realizējot projektu, jānodrošina rezervuāru izbūve ar nepieciešamo kopējo darba tilpumu 216 m3, kas nodrošinās ēkas ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādi 3 stundu ilgā periodā dzēšot ar 20 l/s. Plānots izbūvēt papildus 185,80 m3 lielu rezervuāru ar ūdens tilpumu V=150,90 m3.

Piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu un radītu ievērojamas grūtības būvdarbu turpmākai veikšanai un projekta gala izpildes termiņa ievērošanai.
Risinājuma apraksts
Lai risinātu iepriekš minēto, Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 29.aprīļa rīkojumā Nr.198 “Par robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” attīstību”” un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz precizēt Finanšu ministrijas budžetā  finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam “Dotācija robežšķērsošanas vietu  “Silene” un “Pāternieki” rekonstrukcijai” apmēru pa gadiem paredzot finansējumu 2021. gadā  2 450 000 euro.
Ņemot vērā, ka palielinās 2021.gada finansējums,  kopējās projekta izmaksas sastāda 5 816 375 euro.

Vienlaicīgi ar rīkojuma projektu tiek paredzēts precizēt projekta I posma būvniecības pabeigšanas gala termiņu, nosakot to 2021.gada 31.decembris.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Autopārvadātāji un privātpersonas, kas pārvietojas caur RŠV “Silene”, “Pāternieki”.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Autopārvadātāji un privātpersonas, kas pārvietojas caur RŠV “Silene”, “Pāternieki”.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
600 000
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
600 000
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
600 000
1 850 000
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
600 000
1 850 000
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-1 850 000
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-1 850 000
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
1 850 000
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.13.00 “"Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" finansējums ilgtermiņa saistību pasākumam “Dotācija robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” rekonstrukcijai” 2021.gadam 1 850 000 euro apmērā, t.  sk. 170 000 euro kopējā projekta izmaksu pieaugums, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pārdalīts no budžeta resora " 74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve".
Pēc papildu finansējuma piešķiršanas kopējie robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” attīstības I posma būvniecības izdevumi 2019. -2021. gadā ir 5 816 375 euro.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija


Kravu transporta un tūristu plūsmas palielināšanās pozitīvi ietekmēs Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, administratīvo slogu nemaina.
 
Pielikumi