Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-791: Likumprojekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Administratīvās atbildības likumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likumprojekts "Grozījums "Administratīvās atbildības likumā"" (turpmāk – likumprojekts) ir izstrādāts, lai Administratīvās atbildības likumā paredzētu izņēmumu aviācijas jomas administratīvo sodu maksimālo apmēru noteikšanai atbilstoši nozares specifikai. 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Lai nodrošinātu civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošumu un civilās aviācijas drošību, ar likumprojektu paredzēts panākt, ka administratīvie sodi aviācijas jomā ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši, un noteikt, ka administratīvo sodu apmērs aviācijas jomā tiek piemērots proporcionāli administratīvā pārkāpuma subjekta finanšu radītājiem.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd administratīvo sodu apmērs aviācijas jomā nepārsniedz Administratīvās atbildības likuma 16.panta ceturtajā daļā noteikto maksimālo naudas soda apmēru - 400 naudas soda vienību fiziskajām personām, un 4000 naudas soda vienību juridiskajām personām. Pienākums dalībvalstīm paredzēt sankcijas, kurām ir jābūt efektīvām, samērīgām un atturošām, ko piemēro par pārkāpumiem civilās aviācijas jomā izriet no 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk – Konvencija) 12.panta un Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 4.jūlija regulas (ES) Nr.2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru (turpmāk - Regula Nr.2018/1139) 131.panta, kas noteic, ka dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to piemērošanu. Paredzētajām sankcijām ir jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Iespēja veikt lidojumus uz Amerikas Savienoto Valstu (ASV) lidostām ir nozīmīgs faktors Latvijas Republikas aviācijas nozares attīstībai. Latvijā reģistrētas aviosabiedrības AS “Air Baltic Corporation”, SIA “Smartlynx Airlines” un AS “Union Aviation” ir ieinteresētas attīstīt sadarbību ar ASV aviosabiedrībām, tai skaitā, uzsākt lidojumu kodu koplietošanu un arī patstāvīgi organizēt pasažieru un kravu aviopārvadājumus starp ASV un Eiropas Savienības lidostām. Latvijas Republikā reģistrētu aviosabiedrību kapacitātes stiprināšana, noņemot administratīvus šķēršļus veikt lidojumus uz ASV, ir būtiska arī Rīgas lidostas kā tranzīta aviopārvadājumu centra attīstībai.
Lai nodrošinātu Latvijas aviosabiedrībām piekļuvi ASV gaisa pārvadājumu tirgum, ir nepieciešams saņemt ASV Federālās Aviācijas administrācijas (turpmāk - FAA) 1.kategorijas atzinumu. Šai sakarā 2022.gada oktobrī un 2023.gada martā valsts aģentūrā “Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) tika veikts FAA audits, kura laikā tika pārbaudīta Latvijas Republikas civilās aviācijas uzraudzības sistēmas atbilstība  Konvencijas 1., 6. un 8. pielikuma prasībām.
Audita laikā tika konstatēts, ka administratīvo sodu, kas noteikti likuma “Par aviāciju” 119., 123. un 124.pantā, kas ir viens no  gaisa kuģu lidojuma drošuma prasību izpildes nodrošināšanas elementiem, apmēri, tajā skaitā, Administratīvās atbildības likuma 16.panta ceturtajā daļā noteiktie limiti, ir nepietiekami, lai nodrošinātu un izpildītu starptautiskajos tiesību aktos noteikto prasību, ka sankcijām ir jābūt preventīvām un efektīvām.
Atbilstoši šobrīd spēkā esošajam regulējumam, nevar uzskatīt, ka regulējums aviācijas nozares administratīvo sodu jomā ir atbilstošs iespējamajām sekām, ko pārkāpumi par gaisa kuģu ekspluatācijas un aeronavigācijas noteikumu neievērošanu var radīt gaisa kuģu lidojumu drošumam un civilās aviācijas drošībai.
Naudas soda maksimālie apmēri, kas noteikti Administratīvās atbildības likumā, ir noteikti atbilstoši tiesiskajai un ekonomiskajai situācijai Latvijas Republikā. Ņemot vērā to, ka administratīvās atbildības subjekti ir gan Latvijas Republikā reģistrēti gaisa kuģu ekspluatanti un tos apkalpojošās tehniskās organizācijas, gan arī citu valstu gaisa pārvadātāji aviosabiedrības (piemēram, Lufthansa, Ryanair, Turkish Airlines, un citas), pašlaik spēkā esošais regulējums nevar nodrošināt to, ka administratīvie sodi nevar nodrošināt atbilstošo prasību ievērošanu, jo, gaisa pārvadātājam atsevišķos gadījumos var būt finansiāli izdevīgāk samaksāt administratīvo sodu, nevis ievērot noteiktas prasības civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma jomā. Situācijas, kad gaisa pārvadātāji ir motivēti izdarīt administratīvo pārkāpumu, parasti ir saistītas ar pasažieru savlaicīgu nogādāšanu galamērķī. Izmaksas gadījumos, kad gaisa kuģa pasažieri (aptuveni 150 pasažieri) netiek savlaicīgi nogādāti galamērķī, vai tiek nogādāti citā galamērķī, veido kompensāciju izmaksa pasažieriem par atceltu vai aizkavējušos lidojumu un naktsmītņu nodrošināšana pasažieriem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulai Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr.295/91, naktsmītņu nodrošināšana gaisa kuģa apkalpei, negūtā peļņa un citi izdevumi. Saskaņā ar gaisa pārvadātāju sniegto informāciju, vidēji viena atcelta reisa izmaksas ir 25000 euro (par vairāk kā divas stundas garu lidojumu), 40000 euro (par aptuveni četras stundas garu lidojumu) vai 60000 euro (par aptuveni sešas stundas ilgu lidojumu). Viesnīcas izdevumi pasažieru un apkalpes izmitināšanai ir līdz 10000 euro. Izdevumi, kas rodas negūtās peļņas rezultātā, nav precīzi aprēķināmi un ir atkarīgi no katra individuāla gaisa pārvadātāja.
Likuma “Par aviāciju” 119.panta trešā daļa paredz, ka par gaisa kuģa nodošanu lidojumu veikšanai personai, kurai nav atbilstošas kvalifikācijas, juridiskajām personām piemēro naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām (1750 euro). Praksē var būt situācija, kad reisā jādodas pilotam, kura gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļa apliecībā ierakstītajai kvalifikācijas atzīmei beidzies derīguma termiņš. Cits pilots konkrētajā gadījumā nav pieejams, tādēļ gaisa pārvadātājs pieņem lēmumu reisu veikt, nevis atcelt.
Likuma “Par aviāciju” 119.panta septītā daļa paredz, ka par gaisa kuģa tehniskās apkopes vai lidotspējas uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu juridiskajām personām piemēro naudas sodu līdz tūkstoš sešsimt naudas soda vienībām (8000 euro). Šāds pārkāpums varētu būt periodiskās apkopes derīguma termiņa neievērošana. Periodiskajām apkopēm ir derīguma termiņš, un gadījumos, kad gaisa kuģis lidostā, kas nav gaisa kuģa bāzes lidosta, aizkavējas neparedzētu iemeslu dēļ, un nav pieejams darbinieks tehniskās apkopes veikšanai, var rasties situācija, kad gaisa pārvadātājs var pieņemt lēmumu veikt lidojumu.
Likuma “Par aviāciju” 123.panta pirmā daļa paredz, ka par gaisa satiksmes pārvaldību regulējošu normatīvo aktu prasību pārkāpšanu, maksimālais soda apmērs, kuru var piemērot juridiskai personai, ir trīssimt piecdesmit naudas soda vienības (1750 euro). Praksē varētu gadīties, ka pilots saņem paziņojumu par to, ka laikapstākļu dēļ pēc stundas tiks slēgta Starptautiskā lidosta “Rīga”, tādēļ izvēlas neatļauti ielidot trokšņa jūtīgā zonā, lai saīsinātu maršrutu un paspētu nosēsties. Pretējā gadījumā nosēšanās tiktu novirzīta uz Tallinu, kur pasažieriem būtu jānodrošina naktsmājas un transports uz Rīgu.
Ņemot vērā aviācijas nozares izmaksas kopumā, var secināt, ka šobrīd Administratīvās atbildības likumā noteiktais maksimālais naudas soda apmērs aviācijas jomā nesasniedz tā mērķi.
Risinājuma apraksts
Lai novērstu FAA audita laikā konstatēto, un to, ka administratīvajiem sodiem aviācijas nozarē ir jābūt būtiski lielākiem, lai tie pildītu prevencijas un samērīguma funkciju, ir nepieciešams veikt grozījumu Administratīvās atbildības likumā, nosakot, ka aviācijas nozares administratīvo sodu apmērs ir nosakāms līdzīgi kā finanšu nozarē – nepārsniedzot 10 procentus no iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījuma vai apgrozījuma (ieņēmumiem) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā. Vienlaikus ar grozījumiem Administratīvās atbildības likumā veicami grozījumi likuma “Par aviāciju” 119., 123. un 124.pantā.
Veicot grozījumus likumā “Par aviāciju” un aprēķinot maksimālo likumā “Par aviāciju” 119., 123. un 124.pantā iekļaujamo naudas soda apmēru par pārkāpumiem gaisa kuģu ekspluatācijas jomā, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā, plānots ņemt vērā 2022.gada datus par aviācijas uzņēmumu finanšu rādītājiem. Šāds risinājums atbilst jau šobrīd Eiropas Savienībā iedibinātajai praksei. Tā, piemēram, Vācijā gaisa pārvadātājiem un citiem ceļojumu nozarē strādājošiem uzņēmumiem piemēro naudas sodu, kura apmērs tiek noteikts procentuāli no šo uzņēmumu finanšu rādītājiem.
Veicot grozījumus likumā “Par aviāciju”, administratīvo sodu maksimālie apmēri tiks noteikti tādi, lai tie būtu efektīvi, samērīgi un atturoši, un neveicinātu administratīvo pārkāpumu izdarīšanu.  
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Tika apsvērti vairāki risinājumi:
1) veikt grozījumus likumā "Par aviāciju" un palielināt naudas soda maksimālo apmēru līdz Administratīvās atbildības likuma 16.panta ceturtajā daļā pieļautajam maksimumam (4000 naudas soda vienības);
2) izmantot Administratīvās atbildības likuma 16.panta sestajā daļā paredzēto izņēmumu;
3) paredzēt jaunu izņēmumu Administratīvās atbildības likuma 16. pantā, nosakot īpašu fiksētu naudas soda maksimālo apmēru aviācijas jomā.
Visi šie risinājumi tika atzīti par neizmantojamiem. Nav iespējams pamatot, ka Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos tiesību aktos ir ietverta lielāka naudas soda nepieciešamība. Savukārt Administratīvās atbildības likuma 16.panta ceturtajā daļā noteiktais naudas soda maksimālais apmērs ir pārāk mazs, lai šajā gadījumā to atzītu par efektīvu un atturošu sodu. Tāpat administratīvās atbildības sistēmai neatbilst pieeja paredzēt vēl jaunus izņēmumus noteiktām jomām (nozarēm).
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Nozares komersanti
Ietekmes apraksts
Likumprojekts attiecas uz juridiskām personām, kuras darbojas civilās aviācijas nozarē un var tikt sauktas pie administratīvās atbildības aviācijas jomā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Tiks uzlabota Latvijas starptautiskā savienojamība un palielināta aviācijas nozares daļa valsts iekšzemes kopproduktā. Palielināsies Latvijas aviācijas eksporta pakalpojumu apjoms, paplašināsies pieejamo tiešo un transfēra lidojumu galamērķu skaitu, kā arī samazināsies aviobiļešu izmaksas atsevišķos maršrutos.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Aviācijas nozares uzņēmumiem būs iespēja piekļūt jauniem gaisa pārvadājumu tirgiem, tādējādi tiks veicināta Latvijā reģistrētu gaisa pārvadātāju uzņēmējdarbības attīstība.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība nozarē.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
Atbilstoši Administratīvās atbildības likumā veiktajiem grozījumiem tiks veikti grozījumi likuma "Par aviāciju" 12.nodaļā.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32018R1139
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 212 22.08.2018.).
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
Starptautiskā dokumenta nosaukums
Konvencija par starptautisko civilo aviāciju, parakstīta 1944.gada 7.decembrī, Čikāgā.
Apraksts
Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 12.pants noteic, ka katra līgumslēdzēja valsts apņemas nodrošināt visu to personu, kuras pārkāpj piemērojamos noteikumus, saukšanu pie atbildības.

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 212 22.08.2018.).
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Regulas Nr.2018/1139 131. pants
Projekta 1.pants
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Projekts šo jomu
Cita informācija
-

5.5. 2. tabula. Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei

Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums
Konvencija par starptautisko civilo aviāciju, parakstīta 1944.gada 7.decembrī, Čikāgā.
Starptautiskās saistības pasākums/uzdevums
Projekta vienība, ar ko izpilda A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
A
B
C
Konvencijas 12.pants
Projekta 1.pants
Pārņemtas pilnībā
Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Satiksmes ministrija, Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/e5fb31ea-d12c-445f-91f3-ca83e07235c6/edit

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Iebildumi un priekšlikumi netika saņemti.

6.4. Cita informācija

Likumprojekts atbalstīts Tieslietu ministrijas Administratīvās atbildības likuma pastāvīgās darba grupas 2023.gada 20.aprīļa sēdē.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Naudas soda apmērs, kas noteikts proporcionāli administratīvā pārkāpuma subjekta finanšu radītājiem, skar cilvēktiesību aizsardzības aspektu (personas tiesības uz īpašumu). Ņemot vērā to, ka šāds regulējums jau pastāv finanšu, muitas un nodokļu jomā, likumprojektā ietvertā regulējuma ietekme uz cilvēktiesībām uzskatāma par samērīgu un atbilstošu cilvēktiesību principiem.

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi