Anotācija (ex-ante)

21-TA-1110: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (turpmāk – Direktīva 2014/24/ES) 6.pantu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Direktīvas 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (turpmāk – Direktīva 2014/25/ES), 17.pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Direktīvas 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk – Direktīva 2014/23/ES)  9.pantu Eiropas Komisija reizi divos gados pārskata Direktīvas 2014/23/ES 8.pantā, Direktīvas 2014/24/ES 4. un 13.pantā un Direktīvas 2014/25/ES 15.pantā minētās līgumcenu robežvērtības.
1. Ar Komisijas 2021.gada 10.novembra regulu Nr.2021/1952, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/24/ES groza publisko piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu un metu konkursu robežvērtības (turpmāk - regula Nr. 2021/1952), ir grozītas Direktīvas 2014/24/ES 4. un 13.pantā minētās līgumcenu robežvērtības.
2. Ar Komisijas 2021.gada 10.novembra regulu Nr.2021/1953, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/25/ES groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu  un būvdarbu līgumu un metu konkursu robežvērtībām (turpmāk - regula Nr.2021/1953), ir grozītas Direktīvas 2014/25/ES 15.pantā minētās līgumcenu robežvērtības.
3. Ar Komisijas 2021.gada 10.novembra regulu Nr.2021/1951, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/23/ES groza koncesiju robežvērtības (regula Nr.2021/1951), ir grozītas Direktīvas 2014/23/ES 8.pantā minētās līgumcenu robežvērtības.
Publisko iepirkumu likuma 12.pantā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 15.pantā un Publiskās un privātās partnerības likuma 13.1 pantā ir noteikts deleģējums Ministru kabinetam noteikt līgumcenu robežvērtības, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežvērtībām, kas jāievēro pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, publiskajam partnerim vai publiskā partnera pārstāvim.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta izstrādes mērķis ir noteikt publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtības, sākot no kurām par iepirkumu ir veicama obligāta publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, tādējādi nodrošinot Latvijas tiesību aktu atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem.
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
Komisijas 2021.gada 10.novembra regulas Nr.2021/1951, Nr.2021/1952 un Nr.2021/1953 2.pantā ir noteikts, ka minētās regulas piemēro no 2022.gada 1.janvāra.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Publisko iepirkumu likuma 12.pantā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 15.pantā un Publiskās un privātās partnerības 13.1pantā ir noteikts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtības, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežvērtībām, kas jāievēro pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, publiskajam partnerim vai publiskā partnera pārstāvim. Publisko iepirkumu likuma 12.pants, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 15.pants un Publiskās un privātās partnerības likuma 13.1pants arī paredz, ka Ministru kabinets nosaka minētās līgumcenu robežvērtības vismaz reizi divos gados mēneša laikā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir paziņojusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī attiecīgās līgumcenu robežvērtības.
Šobrīd Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām" piemērojamās publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtības noteiktas atbilstoši Direktīvas 2014/23/ES, 2014/24/ES un 2014/25/ES un attiecīgi regulas Nr.2019/1827, Nr.2019/1828 un Nr.2019/1829 regulējumam.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
2021.gada 11.novembrī Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L daļā (398.numurā) tika publicētas regulas Nr.2021/1951, Nr.2021/1952 un Nr.2021/1953, tādējādi, sākot ar 2022.gada 1.janvāri, tiek grozītas līdz šim noteiktās līgumcenu robežvērtības. Proti, Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Publiskās un privātās partnerības likumā 5 382 000 euro (šobrīd 5 350 000 euro) būvdarbu līgumiem un koncesiju līgumiem,  Publisko iepirkumu likuma piemērošanas gadījumā 140 000 euro (šobrīd 139 000 euro) un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanas gadījumā 431 000 euro (šobrīd 428 000 euro) piegādes un pakalpojumu līgumiem, Publisko iepirkumu likuma 6.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā – 215 000 euro (šobrīd 214 000 euro).
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā, ka piemērojamās iepirkumu līgumcenu robežvērtības tiek grozītas, lai nodrošinātu Latvijas normatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem, nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām", nosakot iepirkumu līgumcenu robežvērtības atbilstoši regulā Nr.2021/1951, Nr.2021/1952 un Nr.2021/1953 noteiktajām vērtībām.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Fiziskās personas, kuras piedāvā tirgū pakalpojumus, preces vai būvdarbus un piedalās iepirkumos
Ietekmes apraksts
-
Juridiskās personas
  • Juridiskās personas, kas piedāvā tirgū pakalpojumus, preces vai būvdarbus un piedalās iepirkumos
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts var ietekmēt fiziskās un juridiskās personas, kas piedāvā tirgū pakalpojumus, preces vai būvdarbus un piedalās iepirkumos (to precīzu skaitu nav iespējams noteikt), jo tiek paaugstināts iepirkumu līgumcenu robežvērtību slieksnis, no kāda pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, publiskajam partnerim vai publiskā partnera pārstāvim ir pienākums veikt publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Ņemot vērā, ka ar noteikumu projektu tiek paaugstinātas līgumcenu robežvērtības, sākot no kurām pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, publiskajam partnerim vai publiskā partnera pārstāvim ir obligāts pienākums veikt publikāciju par iepirkumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un attiecīgi iepirkumi līdz šīm līgumcenu robežvērtībām var tikt izsludināti tikai nacionālā līmenī, ir iespējams, ka šie grozījumi atsevišķos gadījumos netieši varētu radīt lielākas iespējas iegūt līguma slēgšanas tiesības Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, jo šādos nacionāla līmeņa iepirkumos nav plaši izplatīta ārvalstu uzņēmēju, t.sk. lielo uzņēmēju, interese un konkurence pamatā notiek starp uzņēmējiem nacionālā līmenī.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Kā jau attiecībā uz 2.2.4.sadaļu ir norādīts, noteikumu projekta rezultātā atsevišķos gadījumos varētu mainīties tirgus dalībnieku loks, kāds tiktu informēts par pasūtītāja, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, publiskā partnera vai publiskā partnera pārstāvja rīkoto iepirkumu, proti, atsevišķos gadījumos, kad šādas līgumcenu robežvērtību izmaiņas varētu ļaut pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, publiskajam partnerim vai publiskā partnera pārstāvim paziņojumu par iepirkumu izsludināt tikai nacionālā līmenī, varētu samazināties ārvalstu uzņēmumu dalība un līdz ar to kopējais konkurences līmenis šādos iepirkumos varētu samazināties. Tomēr vienlaikus nav pamata prezumēt, ka noteikumu projekts (proti, izmaiņu apjoms finansiālā izteiksmē) varētu mazināt tirgus dalībnieku vēlmi savstarpēji konkurēt vai radītu nepamatotas priekšrocības noteiktiem tirgus dalībniekiem, turklāt noteikumu projekts atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas visām dalībvalstīm ir vienlīdz saistošs.

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R1951
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2021.gada 10.novembra regula Nr.2021/1951, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/23/ES groza koncesiju robežvērtības (Dokuments attiecas uz EEZ).
Apraksts
Regula paredz, ka no 2022.gada 1.janvāra attiecībā uz iepirkumiem tiek piemērota cita līgumcenu robežvērtība, kas ir saistoša visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R1952
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2021.gada 10.novembra regula Nr.2021/1952, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/24/ES groza publisko piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu un metu konkursu robežvērtības (Dokuments attiecas uz EEZ).
Apraksts
Regula paredz, ka no 2022.gada 1.janvāra pasūtītāju rīkotajiem publiskajiem iepirkumiem tiek piemērotas citas piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu robežvērtības, kas ir saistošas visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R1953
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2021.gada 10.novembra regula Nr.2021/1953, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/25/ES groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu un metu konkursu robežvērtībām (Dokuments attiecas uz EEZ).
Apraksts
Regula paredz, ka no 2022.gada 1.janvāra sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju rīkotajiem publiskajiem iepirkumiem tiek piemērotas citas piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu robežvērtības, kas ir saistošas visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2021.gada 10.novembra regula Nr.2021/1951, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/23/ES groza koncesiju robežvērtības (Dokuments attiecas uz EEZ).
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1. pants
1.7. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu neskar.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Nav attiecināms
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2021.gada 10.novembra regula Nr.2021/1952, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/24/ES groza publisko piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu un metu konkursu robežvērtības (Dokuments attiecas uz EEZ).
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1. panta 1. punkta "a" apakšpunkts
1.1. un 1.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
1. panta 1. punkta "b" apakšpunkts
1.1. un 1.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
1. panta 1. punkta "c" apakšpunkts
Netiek pārņemts
-
Līgumcenu robežu diferencēšana atkarībā no pasūtītāja vai līguma priekšmeta veida netika pārņemta Publisko iepirkumu likumā, līdz ar to šāda līgumcenu robeža netiek noteikta šajos noteikumos.
1. panta 2. punkta "a" apakšpunkts
1.3. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
1. panta 2. punkta "b" apakšpunkts
1.4. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav pārņemta Direktīvas 2014/24/ES 4. panta „c” apakšpunktā minētā līgumcenu robežvērtība (attiecīgi netiek pārņemts arī regulas Nr.2021/1952 1. panta 1. punkta "c" apakšpunkts), bet noteikta zemāka līgumcenu robežvērtība, par kuru vienojās, izstrādājot un pieņemot Publisko iepirkumu likumu.
 
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Nav attiecināms.
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2021.gada 10.novembra regula Nr.2021/1953, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/25/ES groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu un metu konkursu robežvērtībām (Dokuments attiecas uz EEZ).
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1. panta 1. punkts
1.5. un 1.6. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
1. panta 2. punkts
1.5. un 1.6. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu neskar.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Nav attiecināms.
Skaidrojums
Ievērojot Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr.606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 120. un 121.punktā noteikto, noteikumu projekts izskatīšanai Ministru kabinetā tiek virzīts steidzamības kārtībā kā Ministru kabineta lieta.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Visi pasūtītāji, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, publiskie partneri vai publiskā partnera pārstāvji, kuri veic iepirkumus, piemērojot Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu vai Publiskās un privātās partnerības likumu.

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
Atbilstoši grozījumiem jāievēro nosacījumi par attiecīgo iepirkumu paziņojumu nosūtīšanu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kā arī periodisko informatīvo ziņojumu, statistikas pārskatu sniegšanā Iepirkumu uzraudzības birojam, tomēr tas pēc būtības nemaina administratīvo slogu.

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi