Anotācija (ex-ante)

21-TA-1324: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" 3.10. sadaļai  un paredz pagarināt atbalsta saņemšanas periodu, ņemot vērā to, ka Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosaka ārkārtējo situāciju valstī līdz 2022. gada 11. janvārim, kā arī ņemot vērā to, ka 2021. gada decembrī un 2022. gada janvārī joprojām paredzami saimnieciskās darbības ierobežojumi epidemioloģiskās situācijas uzlabošanai.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir ārkārtējās situācijas periodā, kad saimnieciskās darbības veicējiem ir noteikti epidemiloģiskās drošības ierobežojumi sniegt iespēju pieteikties uz atbalstu darbinieku daļējai atlīdzības kompensēšanai. 
 
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
 

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Valstī 2021.gada 11.oktobrī atkārtoti izsludināta ārkārtējā situācija saskaņā ar 2021.gada 9.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 un sabiedrības veselības un dzīvības aizsardzībai ir noteikti dažāda veida ierobežojumi, kas negatīvi ietekmē nodokļu maksātāju spēju nodrošināt tādu saimniecisko darbību, kādu to varēja īstenot pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, tai skaitā nodrošināt darbinieku nodarbināšanu tādā skaitā kā pirms ārkārtējās situācijas.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Epidemioloģisko ierobežojumu rezultātā lielai daļai darba devēju un pašnodarbināto personu ir būtiski ietekmēta saimnieciskā darbība, kā rezultātā nepieciešams tūlītējs atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem, līdz ar to Noteikumu projekts paredz turpināt Covid-19 straujās infekcijas izplatības epidemiloģisko ierobežojumu rezultātā pieejamo atbalstu algu subsīdijas veidā 2021.gada decembrī un 2022. gada janvārī darba devēju darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuru darbība ir liegta. 2021.gada 26.oktobra Ministru kabineta pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.675 paredz, ka atbalstam piesakās par periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim, taču ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un to, ka saimnieciskās darbības ierobežojumi liedz atsevišķām nozarēm strādāt un šādi ierobežojumi paredzami arī 2021. gada decembrī un 2022.gada janvārī ir nepieciešams pagarināt atbalsta saņemšanas periodu.
 
Risinājuma apraksts
Ievērojot Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" noteikumos paredzēto iespēju atbalstīt tādus uzņēmumus, pašnodarbinātās personas vai patentmaksātājus, kuriem Covid-19 epidemiloģisko ierobežojumu dēļ ir pārtraukta saimnieciskā darbība vai samazināts saimnieciskās darbības apjoms un bez atbalsta  darbinieku atlīdzības segšanai tiktu pārtrauktas darba attiecības vai pašnodarbināto personu un patentmaksātāju gadījumā izbeigta saimnieciskā darbība, ir izstrādāts Noteikumu projekts, kura mērķis ir pagarināt periodu, kurā kompensē darba devēju darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzību saimnieciskās darbības ierobežojumu rezultātā. 

Noteikumu projekts paredz, ka atbalsts pieejams no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim, attiecīgi visā Noteikumu projektā aizstāts “2021.gada 30.novembris” ar “2022.gada 31.janvāri”. Atbalsta periods noteikts vadoties pēc izsludinātās ārkārtējās situācijas visā valsts teritorijā, ņemot vērā pastāvošos un paredzamos saimnieciskās darbības ierobežojumus un vienlaikus vadoties pēc tā, lai atbalsta mēnesis darba devēju, pašnodarbinātās personas un patentmaksātāja pusē, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta pusē būtu vieglāk administrējams, t.i. atbalsts piešķirams par pilnu kalendāro mēnesi. Vienlaikus Noteikumu projekts nosaka, ka atbalsts periodā no 01.10.2021. - 30.11.2021. ir tiesīgi pieteikties darba devēji un pašnodarbinātās personas, kas neveic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs, kā arī patentmaksātāji un autoratlīdzības saņēmēji, kas neveic saimniecisko pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs. Savukārt atbalsta periodā no 01.12.2021. - 31.01.2022. ir tiesīgi pieteikties tikai tie darba devēji un pašnodarbinātās personas, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 4. pielikumā minētajās nozarēs, kā arī patentmaksātāji un autoratlīdzības saņēmēji, kas veic saimniecisko pamatdarbību šo noteikumu 4. pielikumā minētajās nozarēs. 4.pielikumā iekļautās nozares veidotas pamatojoties uz Ministra kabineta noteiktajiem ierobežojumiem, kas pēc stingri noteiktajiem mājsēdes ierobežojumiem joprojām nav atviegloti un liedz saimnieciskās darbības veicējiem strādāt. 

Kvalificēšanās atbalstam arī turpmāk pagarinātajā periodā notiek pēc iepriekš apstiprinātajiem kritērijiem:
1. Uz atbalstu ir tiesīgi pretendēt darba devēji par saviem darbiniekiem, pašnodarbinatās personas un patentmaksātāji, kuri neveic saimniecisko pamatdarbību noteikumu 3.pielikumā minētajās nozarēs (atbalsta periodā no 01.10.2021. - 30.11.2021.) vai veic saimniecisko  pamatdarbību noteikumu 4.pielikumā minētajās nozarēs (atbalsta periodā no 01.12.2021. - 31.01.2022.). 
2. Uz atbalstu var pretendēt tikai tādi darba devēja darbinieki, pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas fakts vai piesakoties uz atbalstu par 2021.oktobra mēnesi ir uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un piesakoties uz atbalstu par 2021.gada novembra, decembra un 2022.gada janvāra mēnesi ir pabeigta vakcinācija. Izņēmums vakcinācijas neesamībai ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcenēties.
3. Uz atbalstu var pieteikties tikai tie darba devēji, pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi atbilstoši Noteikumu projektā noteiktajiem kritērijiem ir samazinājušies Covid-19 saimnieciskās darbības ierobežojumu rezultātā.
Saimnieciskās darbības veicēju ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai tiek vērtēti atbilstoši 2021.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Atbalsta apmērs arī turpmāk pagarinātajā periodā notiek pēc iepriekš apstiprinātajiem kritērijiem:

Atbalsts subsīdijas veidā strādājošo, pašnodarbināto personu vai patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai tiek aprēķināts un izmaksāts par pilnu kalendāro mēnesi:

1. darba devēja darbiniekam 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2021.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku.Vienlaikus ar Noteikumu projektu noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību. 
2.pašnodarbinātai personai 50% apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021. gada 1. jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi. 
3.pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs – 50 % apmērā no mēneša vidējā ceturkšņa apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi;
4. patentmaksātājam 250 euro par kalendāra mēnesi, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un patents ir bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Ja ar 2021. gada 1. oktobri patentmaksas maksātājs ir mainījis nodokļu maksāšanas režīmu, tam izmaksājams atbalsts kā patentmaksas maksātājam.

Periodā no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 30.jūnijam algu subsīdijas atbalstu piemēro nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai un par periodu no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.janvārim darbinieku atlīdzības kompensēšanai. 


Pieteikšanās atbalstam.

Ņemot vērā atbalsta perioda pagarinājumu līdz 2022. gada 31. janvārim Noteikumu projektā tiek noteikts, ka iesniegumus par 2021. gada decembri iesniedz līdz 2022. gada  15. janvārim un iesniegumus par 2022. gada janvāri iesniedz līdz 2022. gada 15. februārim.  Uz algu subsīdijas atbalstu darba devēji, pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji piesakās tāpat kā līdz šim Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmā, iesniedzot iesniegumu. 


Noteikumi nosaka, ka atbalsts ir piešķirams, ja darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu, vai kuri, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākuši vakcināciju (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju), un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, decembri vai 2022. gada janvāri, ir pabeiguši vakcināciju (saņemtas divas vakcīnas pret Covid-19 infekciju vai viena vakcīna, ja tā uzskatāma par vakcinācijas procesa pabeigšanu).  

Atbilstoši 26.10.2021. MK noteikumu Nr. 723 noteikumu 42.punktam Nacionālais veselības dienests pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma informē Valsts ieņēmumu dienestu par darba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kuri ir uzsākuši vakcināciju vai kuri var neveikt vakcināciju, pamatojoties uz ārstu konsīlija slēdzienu par atļauju nevakcinēties. Situācijā, ja vakcinācija ir uzsākta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un Nacionālā veselības dienesta rīcībā nav šādas informācijas, Noteikumu projektā tiek paredzēta norma, kas ļauj Valsts ieņēmumu dienestam lūgt pašnodarbinātām personām, patenmaksātājiem un darba devējiem par darba ņēmējiem iesniegt citas Eiropas Savienības vai citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kas izdots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 14. jūnija regulai (ES) 2021/953 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru, nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā, minētie attiecīgie sertifikāti. 

Lai nodrošinātu vienotu pieeju Noteikumu projektā veikti tehniski precizējumi (saskaņots noteikumu 2.1 punkts ar 26.2 2. punkts), Noteikumu projekta 2.1  punkts papildināts paredzot, ka uz atbalstu laika periodā no 01.10.2021. - 30.11.2021. var pretendēt pašnodarbinātās personas vai patentmaksātājs, kas neveic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 3.pielikumā minētajās nozarēs. Savukārt periodā no 01.12.2021. - 31.01.2022. uz atbalstu var pretendēt pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāji kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 4.pileikumā minētajās nozarēs. 


Noteikumā projektā veikti tehniski precizējumi, ņemot vērā to, ka 26.10.2021. MK noteikumi Nr. 723 un 09.11.2021. MK noteikumi Nr. 746 nav stājušies spēkā, līdz ar to punkts: "Ja Nacionālā veselības dienesta rīcībā nav šo noteikumu 41. punktā minētā informācija, pēc Valsts ieņēmumu dienesta  pieprasījuma pašnodarbinātās personas, patentmaksātāji un darba devēji par darba ņēmējiem iesniedz citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kas izdots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 14. jūnija regulai (ES) 2021/953 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā.", kas ir jauns punkts pievienots kā 42.punkts. 
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Izstrādājot atbalsta risinājums vienlaikus ir vērtēti dažāda atbalsta risinājumi, ņemot vērā epidemioloģiskos ierobežojumus.  Kā alternatīvs risinājums uzņēmējiem tika izvērts atbalsts pa dīkstāvi. Paralēli algu subsīdijas atbalstam, lai kompensētu nodokļu maksātāju tekošo izdevumu kompensēšanu paredzēts atbalsts granta veidā apgrozāmo līdzekļu krituma kompensēšanai, papildus uzņēmējiem paredzēts atbalsts tirdzniecības un sporta centriem, kultūras, atpūtas un izklaides vietām ieņēmumu kritumu kompensēšanai.  
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Tiesību akts ietekmē fiziskas personas (darba ņēmējus), kuras darba devējs var pieteikt atbalsta saņemšanai 
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Regulējums ietekmēs visus saimnieciskās darbības veicējus, kuriem ir noteikti epidemiloģiskās drošības ierobežojumi un tos darba devējus, pašnodarbinātās personas un patenmaksātājus, kuriem būs iestājies Noteikumu projektā noteiktais ieņēmumu kritums. Atbalsta mehānisma administrēšana ietekmēs VID darbību. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Atbalsta risinājums sniegs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, jo ierobežojumu rezultātā ļaus darba devējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem vieglāk pārvarēt Covi-19 radīto krīzes situāciju un pakāpeniski atceļoties ierobežojiem turpināt saimniecisko darbību ierastajā rezīmā.  

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Atbalsta risinājums sniegs pozitīvu ietekmi uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, jo ierobežojumu rezultātā ļaus darba devējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem vieglāk pārvarēt Covi-19 radīto krīzes situāciju un pakāpeniski atceļoties ierobežojiem turpināt saimniecisko darbību ierastajā rezīmā.  

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Atbalsta risinājumam ir pozitīva ietekme uz nodarbinātību, jo sniedz finansiālu atbalsta darba devējam darbinieka atlīdzības daļējai kompensēšanai. 

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
9 000 000
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
9 000 000
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-9 000 000
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-9 000 000
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
9 000 000
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Atbalsta aprēķins veidots pamatoties uz Covid-19 ierobežojumu atbalsta piešķiršanas un izmaksas tendencēm periodā no 09.11.2020. - 30.06.2021. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem šajā periodā nozarēm, kuras iekļautas šo noteikumu 4.pielikumā un kurām paredzēts turpmāks atbalsts kopumā izmaksāti 36 milj. euro, kas ir vidēji 4,5 milj. euro mēnesī. 
Ņemot vērā minēto, tiek aplēsts, ka pagarinot atbalstu par diviem mēnešiem 4.pielikumā iekļautojām nozarēm ir nepieciešams papildus finansējums 9 milj. euro. 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
26.10.2021. MK noteikumos Nr.723 tika paredzēts, ka algu subsīdijas atbalstam periodā no 01.10.2021. - 30.11.2021. nepieciešams finansējums 64 milj. euro apmērā. 
Nepieciešamais finansējums Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai nodrošināšanai tiks  pārdalīts no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, Valsts ieņēmumu dienestam finansējumu pieprasot pa daļām atbilstoši nepieciešamajam apmēram.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
-
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
-
Apraksts
Atbalsts tiek sniegts saskaņā Pagaidu regulējuma 3.10. sadaļu. 

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Komisijas paziņojuma 43.punkta e) apakšpunkts 
noteikuma projekta 1.10. un 1.13. apakšpunkts.
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas paziņojuma 43.punkta d) apakšpunkts 
Noteikuma projekta 1.11 un 1.13. apakšpunkts.
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas paziņojuma 43.punkta b) apakšpunkts
 
Noteikumu projekta 1.2. un 1.3.apakšpunkts. Noteikuma projekta 3. un 4.pielikums 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas paziņojuma 43.punkta c) apakšpunkts 
Noteikumu projekta 1.8, 1.13. un 1.20. apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības 
Komisijas paziņojuma 89.punkts 
Noteikumu projekta 1.21.apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības 
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu neskar.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Ekonomikas ministrija sniegs paziņojumu par šo atbalsta pasākumu, lai saņemtu Eiropas Komisijas lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu. 
Cita informācija
Nav
Skaidrojums
Pie risinājumu izstrādes regulāri tiek vērtēti saimnieciskās darbības veicēju sniegtie priekšlikumi.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

Projekta izpilde tiks nodrošināta Valsts ieņēmumu dienesta esošo funkciju un cilvēkresursu ietvaros, kā arī nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija. 
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Atbalsts Covid-19 krīzes situācijā ļauj darba devējiem daļēji kompensēt darbinieku atlīdzību,  kā arī pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem saņemt darba algas kompensējošu atbalstu, līdz ar to mazinot bezdarbnieku skaita pieaugumu un vienlaikus nodrošinot iztikas līdzekļus saimnieciskās darbības ierobežojumu laikā. 
 

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi