Anotācija (ex-ante)

21-TA-1348: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Nepieciešamība piešķirt finanšu līdzekļus 2021. gada nogalē un 2022. gada sākumā plānotu trīs nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai Latvijā.
Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra sēdē dotais uzdevums (prot. Nr. 74 34. §, 21-TA-1031, 7. punkts) [Informatīvais ziņojums "Par prognozēto līdzekļu neapguvi un ekonomiju valsts budžeta pamatfunkciju programmās/apakšprogrammās 2021. gadā"] par protokollēmuma 3. punktā atbalstītajiem priekšlikumiem apropriāciju izmaiņām atbilstoši informatīvā ziņojuma 2. pielikumam resoriem atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta un Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" nosacījumiem sagatavot pieprasījumus apropriācijas pārdalei.
Apraksts
Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 11. novembra sēdē nolemtais (prot. Nr.5 4.§)
Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta 13. daļas 1. punkts, 13.2 daļas 1. punkts un 9. panta 13.3 daļas 3. punkts.
Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 41. un 43. punkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Veicot apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām, piešķirt finanšu līdzekļus 340 000 euro apmērā trīs nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai Latvijā - 2021./2022. gada sezonas FIL pasaules kausa posmam kamaniņu sportā (120 000 euro), 2021./2022. gada sezonas IBSF pasaules kausa posmam skeletonā un bobslejā divniekiem (120 000 euro) un 2021./2022. gada sezonas IBSF Eiropas kausa posmam skeletonā un bobslejā divniekiem (100 000 euro).
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Latvijas Nacionālās sporta padomes 2019. gada 5. jūnija sēdē tika pieņemts zināšanai (prot.Nr.3 4.§) aktualizētais 2020. – 2022. gadā Latvijā plānoto nacionālas nozīmes starptautisko sporta sacensību un valsts mēroga komplekso sporta sacensību (Latvijas Olimpiādes un Latvijas Jaunatnes olimpiādes) kalendārs (turpmāk - Kalendārs), saskaņā ar kuru 2022.gadā Latvijā norisināsies vairākas nacionālas nozīmes starptautiskas sporta sacensības (piemēram, Pasaules čempionāta posms rallijkrosā un  motokrosā, Eiropas čempionāta posms rallijā, Pasaules kausa posms pludmales volejbolā, kamaniņu sportā, Pasaules un Eiropas kausa posmi bobslejā divniekiem un skeletonā,  u.c.), kuru sekmīgai norisei nepieciešami ievērojami papildus līdzekļi. Ņemot vērā 2022. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) valsts budžeta programmas 09.00.00 "Sports" apakšprogrammā 09.16.00 "Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā" šim mērķim paredzēto ierobežoto valsts budžeta līdzekļu apmēru (242 415 euro), kā arī nepieciešamību iespējami drīzā laikā šo starptautisko sporta sacensību organizatoriem sniegt atbildi par sacensību norises iespējamību Latvijā, viens no risinājumiem ir daļēja valsts līdzfinansējuma piešķiršana vēl 2021. gadā, turklāt atbalstot tādu 2022. gadā paredzēto sporta sacensību finansēšanu, kuras (1) ir tikušas atbalstītas arī iepriekšējos gados; (2) ir notikušas paaugstinātos epidemioloģiskās drošības apstākļos, kas ieviesti Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai; (3) sacensību rīkošanas tiesības 2022. gadā jau ir piešķirtas un to organizēšana Latvijā ir saistīta vai nu ar tradicionālu starptautisku sporta sacensību organizēšanu valsts pārvaldībā esošajās nacionālajās sporta bāzēs vai starptautisku sporta sacensību licences iegādi (t.i., sacensību rīkošanas maksu, kas jāveic attiecīgo sacensību starptautiskajiem organizatoriem (organizēšanas tiesību turētājiem)), turklāt licences maksas samaksa ir priekšnosacījums, lai garantētu Latvijas sacensību palikšanu attiecīgā sporta veida starptautiskā pasākumu kalendārā 2022. gadam un attiecīgi šīs sacensības Latvijā varētu notikt; (4) visus uz valsts budžetu attiecināmos izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, to organizatori var segt līdz 2021. gada 31. decembrim un netiek radītas saistības papildu valsts budžeta izdevumiem turpmākajiem gadiem; (5) pārējās sacensību organizēšanas izmaksas sedz to organizators. Izvērtējot Kalendārā iekļautās sacensības, minētajiem kritērijiem atbilst 2021./2022. gada sezonas FIL pasaules kausa posms kamaniņu sportā (organizē biedrība "Latvijas Kamaniņu sporta federācija" (turpmāk – LKSF)) un 2021./2022. gada sezonas IBSF pasaules un Eiropas kausa posmi skeletonā un bobslejā divniekiem (abus organizē biedrība "Latvijas Bobsleja un skeletona federācija" (turpmāk – LBSF)). Visu trīs minēto sacensību organizēšanai nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansēuma apmērs ir 340 000 euro. Abu pasaules kausa posmu organizēšana Latvijā sacensību sezonā, kurā norisinās arī 2022. gada Ziemas Olimpiskās spēles Pekinā (Ķīna), ir īpaši nozīmīga, jo mājas trasē Latvijas izlases sportistiem ir lielāks potenciāls izcīnīt augstākas vietas un attiecīgi iegūt vairāk punktus pasaules kausa sezonas kopvērtējumā, pēc kura tiks noteikti arī sportisti, kuri kvalificēsies dalībai 2022. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekinā (Ķīna), kā arī tiks veidotas starta grupas braucēju starta secības noteikšanai.

Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra sēdē, izskatot Finanšu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu "Par prognozēto līdzekļu neapguvi un ekonomiju valsts budžeta pamatfunkciju programmās/apakšprogrammās 2021. gadā" (21-TA-1031), tika nolemts (prot. Nr. 74 34. §, protokollēmuma 3. punkts) atbalstīt apropriācijas pārdali resoram apstiprinātā budžeta ietvaros valsts budžeta pamatfunkciju programmās / apakšprogrammās saistībā ar līdzekļu ekonomiju saskaņā ar informatīvā ziņojuma 2. pielikumu. Vienlaikus tika dots uzdevums (protokollēmuma 7. punkts) par protokollēmuma 3. punktā atbalstītajiem priekšlikumiem apropriāciju izmaiņām atbilstoši informatīvā ziņojuma 2. pielikumam resoriem atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta un Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" nosacījumiem sagatavot pieprasījumus apropriācijas pārdalei. Attiecībā uz ekonomiju IZM valsts budžeta pamatfunkciju programmās/apakšprogrammās informatīvajā ziņojumā tika norādīta apakšprogramma 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,2.,3. un 4. klases izglītojamiem" [kā pamatojumu prognozētai ekonomijai norādot, ka nepagūtais finansējums 2021. gadam galvenokārt veidojas no  ekonomijas par  skolēnu brīvlaika pagarinājumu (janvārī, februārī, oktobrī) un no pašvaldību neapgūta finansējuma ieturēšanas, izpildot Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai" 9.1 punktu], savukārt kā viens ieekonomēto līdzekļu novirzīšanas mērķiem tika norādīts atbalsts FIL pasaules kausa posmam kamaniņu sportā, kā arī IBSF pasaules un Eiropas kausa posmiem skeletonā un bobslejā divniekiem, paredzot tiem novirzīt 340 000 euro. Ministru kabinets šo līdzekļu pārdali konceptuāli atbalstīja.

Jautājums par finansējuma piešķiršanu 2021. gada nogalē un 2022. gadā Latvijā plānoto nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai (tai skaitā Ministru kabineta rīkojuma projektā iekļautajiem sporta pasākumiem) izskatīts arī Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 11. novembra sēdē, kā rezultātā tika nolemts (prot. Nr.5 4.§) atbalstīt plānoto apropriācijas pārdali no IZM 2021. gada budžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem" 340 000 euro apmērā uz IZM 2021. gada budžeta apakšprogrammu 09.16.00 "Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā".
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nepieciešamība piešķirt finanšu līdzekļus 2021. gada nogalē un 2022. gada sākumā plānotu trīs nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai Latvijā.
Risinājuma apraksts
Atbalstīt apropriācijas pārdali no IZM 2021. gada budžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem" 340 000 euro apmērā uz IZM 2021. gada budžeta apakšprogrammu 09.16.00 "Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā", lai 2021. gadā segtu izdevumus saistībā ar Latvijā paredzēto nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanu, tai skaitā:
(1) 2021./2022. gada sezonas FIL pasaules kausa posma kamaniņu sportā organizēšanai (LKSF) – 120 000 euro;
(2) 2021./2022. gada sezonas IBSF pasaules kausa posma skeletonā un bobslejā divniekiem organizēšanai (LBSF) – 120 000 euro;
(3) 2021./2022. gada sezonas IBSF Eiropas kausa posma skeletonā un bobslejā divniekiem organizēšanai LBSF) – 100 000 euro.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Alternatīvs risinājums būtu līdzekļu piešķiršana no 2022. gada IZM valsts budžeta programmas 09.00.00 "Sports" apakšprogrammā 09.16.00 "Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā" šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem, tomēr to apjoms (242 415 euro) ir nepietiekams visu trīs sacensību līdzfinansēšanai, turklāt 2022. gadā Latvijā ir plānoti arī citi nacionālas nozīmes starptautiski sporta pasākumi.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Valsts atbalsts minēto sacensību organizēšanai līdzīgā apmērā ir ticis sniegts arī iepriekšējos gados. Sporta sacensības norisināsies valstij piederošajā SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"", tādejādi nodrošinot tās esamību starptautiskajā sacensību apritē, turklāt šāda līmeņa sacensību norise veicinās arī ārvalstu izlases sportistu treniņprocesa norisi trasē.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Arī šajā gadā  IZM ir veikusi sākotnējo izvērtējumu par finansējuma piešķiršanas minēto sporta sacensību organizēšanai atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles regulējumam.
Lai kādu pasākumu varētu klasificēt kā komercdarbības atbalstu, tam vienlaikus jāatbilst visām četrām kumulatīvām pazīmēm1:
1. pazīme: Atbalsts tiek sniegts no publiskiem resursiem;
2. pazīme: Atbalsta saņēmējs veic saimniecisku darbību un attiecībā uz to gūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tas nevarētu gūt normālos komercdarbības veikšanas apstākļos;
3. pazīme: Pasākums ir selektīvs pēc sava rakstura;
4. pazīme: Atbalsts ietekmē konkurenci un tirdzniecību Eiropas Savienības iekšējā tirgū.
Konstatējams, ka minētā atbalsta  sniegšana LKSF un LBSF ar sporta sacensību organizēšanu saistīto izdevumu segšanai nerada konkurences kropļojumu Eiropas Savienības līmenī, jo konkrēto sporta sacensību rīkošanas tiesības 2022. gada sacensību sezonai jau ir piešķirtas (šo sporta sacensību rīkošana tieši Latvijā ir iekļauta attiecīgā sporta veida starptautiskās sporta federācijas (FIL un FIBT) kalendārā), turklāt tās ir piešķīrusi neatkarīga trešā puse (attiecīgā sporta veida starptautiskā sporta federācija – FIL un FIBT), kā rezultātā citas valstsis un sacensību norises vietas (trases), kuras nav iekļautas attiecīgā sporta veida starptautisko sporta sacensību kalendārā 2022. gada sacensību sezonai, nevar organizēt šāda veida sporta sacensības. Iepriekšminētā rezultātā secināms, ka papildus finansējuma piešķiršana FIL pasaules kausa posma kamaniņu sportā, kā arī IBSF pasaules un Eiropas kausa posmu skeletonā un bobslejā divniekiem organizēšanai vienlaikus neatbilst visām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā noteiktajām pazīmēm un attiecīgi minētais atbalsts nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu. 
Papildus minētam uzsverams, ka šo sporta sacensību organizēšana tiešā veidā ir saistīta ar valsts politikas īstenošanu sporta nozarē.

[1] Skatīt Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.pantu un Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts pozitīvi ietekmēs biedrības "Latvijas Kamaniņu sporta federācija" un biedrības "Latvijas Bobsleja un skeletona federācija" darbību un veicinās to attīstību.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Ņemot vērā to, ka jautājums ir saistīts ar valsts budžeta līdzekļu iekšēju pārdali, Rīkojuma projektam nav ietekmes uz kopējiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem. Izdevumi 2021. gada IZM budžeta apakšprogrammā 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem" par 340 000 euro samazināsies, bet attiecīgi par 340 000 euro palielināsies 2021. gada IZM budžeta apakšprogrammā 09.16.00 "Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā" paredzētie līdzekļi.

Pārdalītais finansējums 2021. gada IZM budžeta apakšprogrammā 09.16.00 "Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā" tiks novirzīts šādiem mērķiem:
(1) 2021./2022. gada sezonas FIL pasaules kausa posma kamaniņu sportā organizēšanai (LKSF) – 120 000 euro;
(2) 2021./2022. gada sezonas IBSF pasaules kausa posma skeletonā un bobslejā divniekiem organizēšanai (LBSF) – 120 000 euro;
(3) 2021./2022. gada sezonas IBSF Eiropas kausa posma skeletonā un bobslejā divniekiem organizēšanai LBSF) – 100 000 euro.

Pēc Rīkojuma projekta pieņemšanas IZM normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei.

Piešķirot finansējumu LKSF un LBSF, līdzekļi tiks izlietoti līdz 2021. gada 31. decembrim, kā arī netiks radītas saistības papildu valsts budžeta izdevumiem turpmākajiem gadiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Izglītības un zinātnes ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Biedrība "Latvijas Kamaniņu sporta federācija", Biedrība "Latvijas Bobsleja un skeletona federācija"
Cits
Latvijas Nacionālā sporta padome, kas saskaņā ar Sporta likuma 9. panta pirmo daļu ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz sportu.

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Konsultatīvā padome
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
Jautājums par finansējuma piešķiršanu 2021. gada nogalē un 2022. gadā Latvijā plānoto nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai (tai skaitā Ministru kabineta rīkojuma projektā iekļautajiem sporta pasākumiem) ir izskatīts un atbalstīts Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 11. novembra sēdē (prot. Nr.5 4.§).

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 11. novembra sēdē pieņemts lēmums (prot. Nr.5 4.§) atbalstīt plānoto apropriācijas pārdali no IZM 2021. gada budžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem" 340 000 euro apmērā uz IZM 2021. gada budžeta apakšprogrammu 09.16.00 "Dotācija nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā", lai lai 2021. gadā segtu izdevumus saistībā ar Rīkojuma projektā minēto Latvijā paredzēto nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanu.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Biedrība "Latvijas Kamaniņu sporta federācija"
  • Biedrība "Latvijas Bobsleja un skeletona federācija"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Pozitīva ietekme uz NAP2027 rādītāju [379] Latvijā sarīkoto starptautisko sporta sacensību un dalībnieku skaits gadā

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Nacionālas nozīmes starptautisko sporta sacensību norisei ir netieši pozitīva ietekme uz sacensību norises vietu attīstību. Sacensības norisināsies Siguldā.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi