Anotācija (ex-ante)

22-TA-3062: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts atbilstoši:
- Ministru kabineta 2021. gada 23. jūlija rīkojuma Nr. 517 "Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai" (turpmāk – rīkojums Nr. 517) 5. punktam;
- Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 43. punktam.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nodrošināt Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) finansējumu 57 427 euro apmērā, lai segtu izdevumus par humānās palīdzības sniegšanā Lietuvai izlietoto valsts materiālo rezervju (trīs telšu) atjaunošanu, un Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) finansējumu 15 999 euro apmērā, lai segtu izdevumus par humānās palīdzības sniegšanā Lietuvai izlietoto valsts materiālo rezervju (segu) atjaunošanu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar rīkojuma Nr. 517 5. punktu Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju jāapkopo informācija par humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai nepieciešamo finansējumu, kā arī jāsagatavo un jāiesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projekts par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā. Rīkojuma Nr. 517 5. punktā dotā uzdevuma 2021. gada termiņš tika pagarināts ar Ministru kabineta 2021. gada 14. decembra rīkojumu Nr. 935 "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 23. jūlija rīkojumā Nr. 517 "Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai"", ievērojot, ka 2021. gadā nevarēja pabeigt iepirkumus, kā arī ievērojot faktisko piegādes un maksājuma veikšanas laika grafiku, tādējādi finansējums tiek pieprasīts 2022. gadam. Vienlaikus rīkojuma Nr. 517 5. punktā ir noteikts, ka papildus piešķiramais finansējums, kas nepieciešams humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai, nepārsniedz 124 550 euro.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Pildot rīkojuma Nr. 517 2. punktā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam doto uzdevumu, Nodrošinājuma valsts aģentūra veica centralizētas iepirkuma procedūras, lai iegādātos trīs teltis un trīs elektroģeneratorus, nodrošinot humānai palīdzībai Lietuvai izsniegto valsts materiālo rezervju atjaunošanu, savukārt, pildot rīkojuma Nr.517 3.punktā doto uzdevumu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests veicis iepirkuma procedūru, lai iegādātos segas, kas nepieciešamas humānās palīdzības sniegšanā Lietuvai izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai.

Rīkojuma Nr. 517 5. punktā ir noteikts, ka papildus piešķiramais finansējums, kas nepieciešams humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju (trīs teltis, trīs elektroģeneratori, pieci apgaismošanas komplekti, piecas metāla spoles ar kabeli apgaismošanas komplektiem, 3000 segas) atjaunošanai, nepārsniedz 124 550 euro.

Rīkojuma Nr. 517 sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) (TA-1795) finansējums plānots 124 550 euro, no tiem 45 000 euro Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) un 79 550 euro Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam).

Rīkojuma Nr. 517 sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) (TA-1795) tika indikatīvi plānoti izdevumi 3000 segu iegādei (15 euro x 3000 gab.) 45 000 euro apmērā.
Saskaņā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta organizētā iepirkuma rezultātiem vienas segas cena ir 16,80 euro (bez PVN). Tādējādi 3000 segu iegādei ir nepieciešami 60 984 euro (ar PVN). Sākotnēji plānoto 45 000 euro ietvaros varēja iegādāties tikai 2213 segas. Ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 391 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) piešķirts finansējums 44 986 euro apmērā, lai segtu izdevumus par humānās palīdzības sniegšanā Lietuvai izlietoto valsts materiālo rezervju (2213 segu) atjaunošanu.
Ņemot vērā pieaugošos ģeopolitiskos riskus, nepieciešams atjaunot humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju resursus pilnā apjomā (tas ir, 3000 segas). Lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam nodrošinātu izlietoto materiālo rezervju (3000 segu) atjaunošanu, papildus ir nepieciešams finansējums 15 999 euro apmērā, lai varētu nodrošināt trūkstošo 787 segu iegādi.

Rīkojuma Nr. 517 sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) (TA-1795) tika indikatīvi plānoti izdevumi trīs telšu iegādei kopā 58 000 euro apmērā. Saskaņā ar Nodrošinājuma valsts aģentūras organizētā iepirkuma rezultātiem vienas telts cena ir 19 142,20 euro (ar PVN). Līdz ar to trīs lielgabarīta telšu iegādei ir nepieciešami 57 427 euro (ar PVN). Lai Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošinātu izlietoto valsts materiālo rezervju (trīs lielgabarīta apsildāmo telšu) atjaunošanu, papildus ir nepieciešams finansējums 57 427 euro apjomā.
Teltis tiks nodotas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kas tās ņems uzskaitē kā valsts materiālo rezervju resursus.

Rīkojuma Nr. 517 sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) (TA-1795) tika indikatīvi plānoti izdevumi trīs elektroģeneratoru iegādei kopā 16 500 euro apmērā. Saskaņā ar Nodrošinājuma valsts aģentūras organizētā iepirkuma rezultātiem viena 12 kV elektroģeneratora cena ir 3400,10 euro (ar PVN) un viena 9kV elektroģeneratora cena ir 3206,50 euro (ar PVN). Līdz ar to trīs elektroģeneratoru (viens 12 kV un divi 9kV) iegādei ir nepieciešami 9814 euro (ar PVN). Pirms līguma noslēgšanas pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, 2022. gada 11. oktobrī informēja, ka ģeneratoru piegādes laiks ir 2023. gada februāris. Tādējādi rīkojuma projektā trīs elektroģeneratoru iegādes izdevumi nav ietverti. Finansējums tiks nodrošināts 2023. gadam piešķirtā finansējuma ietvaros.

Rīkojuma Nr. 517 sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) (TA-1795) tika indikatīvi plānoti izdevumi piecu apgaismošanas komplektu un piecu metāla spoļu ar kabeli apgaismošanas komplektiem iegādei kopā 4400 euro apmērā, taču šis finansējums netiks pieprasīts.
Risinājuma apraksts
Rīkojuma projekts paredz:
- uzdevumu Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt:
1.1.Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) finansējumu 57 427 euro apmērā, lai segtu izdevumus par humānās palīdzības sniegšanā Lietuvai izlietoto valsts materiālo rezervju (trīs telšu) atjaunošanu;
1.2. Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) finansējumu 15 999 euro apmērā, lai segtu izdevumus par humānās palīdzības sniegšanā Lietuvai izlietoto valsts materiālo rezervju (segu) atjaunošanu;

- uzdevumu Iekšlietu ministrijai un Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem''.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
44 986
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
44 986
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
44 986
73 426
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
44 986
73 426
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-73 426
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-73 426
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
73 426
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Saskaņā ar rīkojuma projektu Iekšlietu ministrijai un Veselības ministrijai papildu nepieciešamais finansējums kopā 73 426 euro, tai skaitā:

Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) nepieciešams finansējums 57 427 euro apmērā (EKK 2390 "Pārējās preces").
Aprēķins: 15 820,00 euro (bez PVN) (cena saskaņā ar iepirkuma rezultātiem) x 1,21 (PVN) x 3 teltis = 57 427 euro.

Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) nepieciešams finansējums 15 999 euro apmērā (EKK 2390 "Pārējās preces").
Aprēķins: 16,80 euro (bez PVN) (cena saskaņā ar iepirkuma rezultātiem) x 1,21 (PVN) x 787 segas = 15 999 euro.

Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumam Nr. 391 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un Finanšu ministrijas 2022. gada 7. septembra rīkojumam Nr. 525 "Par līdzekļu piešķiršanu" no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) piešķirts finansējums 44 986 euro apmērā, lai segtu izdevumus par humānās palīdzības sniegšanā Lietuvai izlietoto valsts materiālo rezervju (2 213 segu) atjaunošanu.

Ievērojot rīkojuma projektā un Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumā Nr. 391 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" iekļauto finansējumu, kopējais rīkojuma Nr. 517 izpildes ietvaros nepieciešamais finansējums par humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai ir 118 412 euro, kas nepārsniedz rīkojuma Nr. 517 5. punktā norādītos 124 550 euro.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Amata vietu skaita izmaiņas netiek plānotas.
Cita informācija

Izdevumi tiks segti Iekšlietu ministrijas un Veselības ministrijas budžeta programmas 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" ietvaros, līdzekļus pārdalot no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
Rīkojumā Nr. 517 paredzēto trīs elektroģeneratoru iegādes izdevumi 2023. gadā tiks segti Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Iekšlietu ministrija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

Rīkojuma projekts attiecas uz finansējuma piešķiršanu humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai. Rīkojuma projekts paredz finansējuma pārdali starp valsts budžeta programmām.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Finanšu ministrija
  • Veselības ministrija
  • Nodrošinājuma valsts aģentūra
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi