Anotācija (ex-ante)

21-TA-1145: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1. pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Noteikumu projekts ir izstrādāts saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 13. punktu

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Lai projektu Nr.3.4.2.0/15/I/001 un Nr.3.4.2.0/15/I/002 īstenošanas ietvaros finansējuma saņēmējam atļautu veikt projektu Vienošanās grozījumus, kur tiktu atcelts 2021.gadā veicamais 2.salīdzinošais vērtējums, Valsts kanceleja virza šos grozījumus, kuros 15.9.punktā ir svītrots vārds “salīdzinošais”.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija

Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1. pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr. 389) spēkā esošā 15.9. punkta redakcija paredz, ka atbalstāma ir darbība “15.9. komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības salīdzinošais vērtējums par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, administratīvā sloga mazināšanas un korupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Valsts administrācijas skola (turpmāk – VAS) š.g. 30. septembra vēstulē Nr.01-06/104 “Par salīdzinošo vērtējumu Valsts administrācijas skolas ESF finansētajos projektos”, kura tika adresēta Valsts kancelejai kā ES fondu atbildīgajai iestādei un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā sadarbības iestādei, sniedz informāciju, ka uzsākot projektus Nr.3.4.2.0/15/I/001 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā" (turpmāk – projekts Nr.3.4.2.0/15/I/001) un Nr.3.4.2.0/15/I/002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (turpmāk – projekts Nr.3.4.2.0/15/I/002), katrā no abiem projektiem, tika plānots salīdzinošais vērtējums par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu 2017.g., 2019.g., un 2021.g.
2017. gadā (oktobrī – novembrī) atbilstoši plānotajam tika veikts 1.salīdzinošais vērtējums, savukārt 2019./2020. gadā Valsts kanceleja sadarbībā ar Finanšu ministriju  organizēja neatkarīgu, ārēju ESF projektu izvērtējumu – “Eiropas Sociālā fonda investīciju efektivitātes un ietekmes izvērtējums valsts pārvaldes attīstībā un nodarbināto profesionālajā pilnveidē”, paredzot noteikt  3.4.2.1. pasākuma ieguldījumu efektivitāti, lietderību un ietekmi identificēto valsts pārvaldes problēmu risināšanā, uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma izstrādes pilnveidošanā, kā arī korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanās priekšnosacījumu radīšanā. Ietekmes izvērtējuma saturiskais tvērums un mērķi bija tuvu stāvoši 2.salīdzinošā vērtējuma tvērumam un mērķiem, kā arī abu vērtējumu īstenošanas laiks pārklājās, tomēr ietekmes izvērtējums paredzēja atšķirīgu mērķa grupas respondentu loka apzināšanu uz ko balstīt secinājumus un ieteikumus. Lai pilnībā nodrošinātos pret iespējamajiem dubultā finansējuma riskiem un ietekmes izvērtējuma un 2.salīdzinošā vērtējuma tematisko pārklāšanos, kā arī racionāli tērētu finanšu līdzekļus, tika veikti projektu vienošanās grozījumi, atceļot abos projektos 2.salīdzinošā vērtējuma īstenošanu 2019.gadā un pārceļot to uz 2021.gadu.
1.salīdzinošā vērtējuma ietvaros izstrādātā metodoloģija un metodiskās prasības ir jāņem par pamatu arī nākamā 2. salīdzinošā vērtējuma darba uzdevumam, lai mērītu un noskaidrotu notikušās izmaiņas.
 
Risinājuma apraksts
2021.gadā, kad arvien turpinās globālās pandēmijas novēršanai ieviestie ierobežojumi arī Latvijā, pastāv virkne apstākļu un faktoru, kas ojektīvi vai hipotētiski ietekmē metodoloģijas aktuālu pielietošanu, lai precīzi atkārtoti nomērītu tieši to, ko paredzēts nevis kaut ko citu (indikatorus, jautājumu/atbilžu variantus, pētījuma izlasi) ar turpmāku derīgumu kvantitatīvo datu salīdzināmībai.
Personu apvienības Central and Southern Europe Centre of Excellence un SIA“SAFEGE Baltija” veiktais ESF projektu ietekmes izvērtējums īstenots 2019./2020. gadā, sniedzot atzinumu par pasākumu 3.4.2.1. ieviešanas efektivitāti, lietderību un ietekmi uz valsts pārvaldes attīstību un nodarbināto profesionālo pilnveidi mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā, kā arī izvērtējuma ietvaros ir sniegta metodika un instrumentārijs profesionālās pilnveides pasākumu ietekmes un valsts pārvaldes cilvēkresursu izaugsmes mērīšanai nākotnē. Papildus tam jāsecina, ka, ņemot vērā 3.4.2.1.pasākuma ietvaros plānoto projektu noslēgšanos 2022.gada 31.decembrī, tad laiks, kas nepieciešams gan 2.salīdzinošā vērtējuma īstenošanai, gan tā ietvaros gūto secinājumu un ieteikumu integrēšanai publiskās pārvaldes profesionālo pilnveides pasākumu saturā 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, būs nepietiekams, kā rezultātā 2.salīdzinošā vērtējuma īstenošana ir zaudējusi aktualitāti, bet uz tā rēķina ietaupītais projektu finansējums ir mērķtiecīgāk un efektīvāk izmantojams citās 3.4.2.1. pasākuma projektu darbībās. Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja publiskās pārvaldes profesionālās pilnveides pasākumu plānošanā un cilvēkresursu politikas prioritāšu definēšanā jau šobrīd ir ņēmusi vērā gan 1.salīdzinošā vērtējuma rezultātus, bet jo īpaši ietekmes izvērtējuma secinājumus un ieteikumus.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts administrācijas skola
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi