Anotācija (ex-ante)

21-TA-993: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 14 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 19.,  24. un 25.pants.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Samazināt ar MK 11.01.2021. rīkojumu Nr. Nr.14 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” piešķirto finansējumu jaunā speciālista pabalstam, ņemot vērā tā faktisko izpildi un kompensējot faktiski veiktos izdevumus slimības pabalstam ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” par 2021.gada II.ceturksni.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar MK 11.01.2021. rīkojumu Nr.14 Labklājības ministrijai (VSAA) no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir piešķirts finansējums, kas nepārsniedz 217 080 euro, lai atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 19. pantam nodrošinātu jaunā speciālista pabalsta izmaksu pirmos divus mēnešus 500 euro apmērā, trešajā un ceturtajā mēnesī 375 euro apmērā personām, kuras gada laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas ir beigušas mācības augstskolā vai koledžā, kur ir ieguvušas augstāko izglītību, un ir ieguvušas bezdarbnieka statusu ārkārtējās situācijas laikā vai triju mēnešu laikā pēc tās beigām.
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 19.panta otro daļu jaunā speciālista pabalstu izmaksā līdz brīdim, kad persona zaudē bezdarbnieka statusu, bet ne ilgāk par četriem mēnešiem un ne ilgāk kā līdz 30.06.2021.
Pieprasījums jaunā speciālista pabalsta izmaksai tika pamatots uz pieņēmumu, ka  2021.gadā plānotais saņēmēju skaits – 90 personas vidēji mēnesī, vidējais izmaksājamais apmērs mēnesī – 402 euro.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Uz 24.10.2021. jaunā speciālista pabalsta izmaksu nodrošināšanai izlietoti līdzekļi 132 173 euro apmērā jeb 60,9% no ar MK rīkojumu Nr.14 apstiprinātā finansējuma.
Saskaņā ar VSAA statistikas datiem periodā no 01.01.2021. līdz 30.06.2021 (ar izmaksas termiņu 31.07.2021.) pabalsts tika izmaksāts 54 personām vidēji mēnesī, vidējais izmaksātais apmērs – 350,59 euro.
Līdz 2021.gada beigām izdevumi jaunā speciālista pabalsta izmaksām vairs netiek prognozēti, līdz ar to pabalsta izmaksām ir izveidojusies līdzekļu ekonomija 84 907 euro apmērā, salīdzinot ar MK rīkojumu Nr.14 piešķirto finansējumu.
Risinājuma apraksts
LM ierosina veikt grozījumus MK 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.14, samazinot ar rīkojumu piešķirtos līdzekļus jaunā speciālista pabalstam par 84 907 euro.
Līdz ar to MK rīkojuma projekts paredz grozīt MK 11.01.2021. rīkojumā Nr.14 skaitli  “217 080” aizstājot ar skaitli “132 173”.
Vienlaikus LM virza priekšlikumu izdevumu jaunā speciālista pabalstam prognozētās ekonomijas novirzīšanai – izdevumu slimības pabalsta ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” daļējai kompensēšanai (84 907 euro) par 2021.gada II.ceturksni, lai novērstu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz slimības pabalsta izdevumiem. Kopējie izdevumi sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” slimības pabalstam ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” II.ceturksnī, kurus nepieciešams kompensēt, piešķirot finansējumu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, ir 22 250 717 euro.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Personas, kuras ir ieguvušas augstāko izglītību
Ietekmes apraksts
Personas, kuras gada laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas ir beigušas mācības augstskolā vai koledžā, kur ir ieguvušas augstāko izglītību un ir ieguvušas bezdarbnieka statusu ārkārtējās situācijas laikā vai trīs mēnešu laikā pēc tās beigām.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
132 173
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
132 173
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
132 173
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
132 173
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
*Saskaņā ar MK 11.01.2021. rīkojumu Nr.14 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un FM 14.01.2021. rīkojumu Nr. 18  "Par līdzekļu piešķiršanu” un FM 03.09.2021. rīkojumu Nr.523 "Par līdzekļu piešķiršanu".
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Saskaņā ar MK 11.01.2021. rīkojumu Nr.14 no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir piešķirts finansējums jaunā speciālista pabalsta izmaksām, kas nepārsniedz 217 080 euro ar maksimālo izmaksu termiņu – ne ilgāk kā līdz 30.06.2021. (izmaksas par jūniju tika veiktas līdz 31.07.2021.).
Atbilstoši faktiskajiem izpildes datiem uz 24.10.2021., izdevumi jaunā speciālista pabalstam ir veikti 132 173 euro apmērā, kopumā veikti 377 maksājumi jeb pabalsts izmaksāts 54 personām vidēji mēnesī, vidējais izmaksātais apmērs – 350,59 euro (aprēķini veikti, ņemot vērā VSAA statistikas datus, Excel vidē).
Ņemot vērā pabalsta izmaksas nosacījumus, pabalsta izmaksas tika veiktas līdz 31.07.2021. 2021.gada augusta, septembra un oktobra mēnesī pabalsta izmaksas vairs netika veiktas un līdz 2021.gada beigām izdevumi jaunā speciālista pabalsta izmaksām vairs netiek prognozēti.
Līdz ar to pabalsta izmaksām ir izveidojusies līdzekļu ekonomija 84 907 euro apmērā, salīdzinot ar MK rīkojumu Nr.14 piešķirto finansējumu un finanšu resursu ietaupījumu tiek plānots novirzīt nodrošinot daļu izdevumu slimības pabalsta ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” kompensēšanai par 2021.gada II.ceturksni, lai novērstu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz slimības pabalsta izdevumiem.
MK rīkojuma projektam nav papildus ietekmes uz valsts budžeta izdevumiem kopumā.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi