Anotācija (ex-ante)

22-TA-2291: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 13. punktu, kas paredz Ministru kabineta kompetenci Eiropas Savienības fondu vadības nodrošināšanā, dodot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt specifiskā atbalsta mērķa pieejamo finansējumu, atbalstāmo darbību, izmaksu attiecināmības nosacījumus un kārtību.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Palielināt 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" (turpmāk – 1.1.1.5.pasākums) kopējo finansējumu, pārdalot finansējumu no 1.2.2.3.pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” (turpmāk – 1.2.2.3.pasākums) uz 1.1.1.5.pasākumu Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju akadēmiskā un zinātniskā personāla digitālo prasmju stiprināšanai, kā arī jaunu institucionālā līmeņa izglītības inovāciju projektu prototipēšanu/pilotēšanu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2018.gada vasarā pēc informācijas tehnoloģiju (un ar to saistīto) nozaru iniciatīvas tika meklētas iespējas palielināt augstskolu absolventu skaitu datorzinātņu jomā (-s) no apmēram 500 uz 3000 gadā. Izvērtējot ASV un Lielbritānijas (kā pasaules līderu datorzinātnēs) augstskolu pieredzi, izkristalizējas 4 galvenie secinājumi:
1) informācijas/ datortehnoloģiju studiju kursi tiek plaši piedāvāti citu specialitāšu studentiem, tādējādi nodrošinot dažādu specialitāšu absolventus ar labām zināšanām informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) jomā;
2) IT studiju programmas, savukārt, ir papildinātas ar studiju kursiem (projektu vadīšana, inženierzinātņu komunikācijas, IT risinājumu pielietošana dažādās nozarēs), kas nodrošina absolventu plašas iespējas IT risinājumu izstrādē un ieviešanā;
3) informācijas/ datortehnoloģiju studiju kursi tiek pasniegti, maksimāli izmantojot nozarei pieejamos brīvpieejas un profesionālos resursus, tādējādi ļaujot mācībspēkiem fokusēties uz dažāda veida projektiem, individuālajiem uzdevumiem un grupu darbiem. Šāda pieeja nodrošina augstu studiju kursa intensitāti, lielu zināšanu pārnesi un ļauj studiju kursā piedalīties studentiem ar dažādām iepriekšējām zināšanām;
4) galveno priekšmetu, fakultātes un visas augstskolas līmenī studentiem tiek piedāvāta atbalsta sistēma, kas palīdz “vājākiem” studentiem sekot līdzi un apgūt paredzētos studiju kursus.

Lai risinātu Latvijas datorzinātņu nozares izaicinājumus, 2019.gada aprīlī Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, informācijas tehnoloģiju nozare, finanšu nozare, Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk – RTU), Latvijas Universitāte (turpmāk – LU) un RTU Rīgas Biznesa skola parakstīja vienošanos par sadarbību: 1) jaunas dubultā diploma bakalaura programmas izveidošanu LU un RTU; 2) mācībspēku apmācības programmas izveidošanai; 3) jaunu iniciatīvu izstrādei un īstenošanai. Šīs sadarbības ietvaros:
1) 2019.gadā tika uzsākta dubultā/trīskāršā bakalaura diploma (starp RTU, LU un Ņujorkas štata Bufalo Universitāti) programma “Datorzinātne un Organizāciju tehnoloģijas”;
2) uzsāktas augstskolu mācībspēku apmācības programma Ņujorkas štata Bufalo Universitātē, kurā 2019./2020.ak.g. piedalījās 14, bet 2021./2022.ak.g. - 44 mācībspēki. Pēc atgriešanās Latvijā mācībspēki piedalās ar datorzinātnēm saistīto studiju kursu uzlabošanā, jaunu studiju kursu izstrādē un universitātes līmeņa stratēģisku iniciatīvu realizēšanā – Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk –  RSU) notiek darbs pie jauniem “lielo datu” kursiem dažādos līmeņos, RTU Starptautiska konsorcija ietvaros iesniedza pieteikumu “Digitālai-Eiropai” par jaunas “Digitālās transformācijas” studiju programmas izstrādi, vairākās augstskolās notiek “digitālās” komponentes iekļaušana citu jomu studiju programmās un studiju kursos;
3) tika sagatavots Latvijas redzējums par augsta līmeņa datorzinātņu speciālistu sagatavošanu, kas tika prezentēts ES Sakaru (DG Connect) un Zinātnes (DG Research) ģenerāldirektorātu vadītajiem. Latvijas pārstāvji tika uzaicināti piedalīties “Digitālās-Eiropas” (Digital Europe) finansējumā programmas konsultatīvajā grupā, un daļa no Latvijas ieteiktajiem risinājumiem ir ietverti programmas finansējuma vadlīnijās (piemēram, Starpdisciplināru Datorzinātņu maģistratūras programmu izstrādei).
Savukārt, lai veicinātu šī procesa institucionalizēšanos, 2020.gada rudenī ar valdības deleģējumu RTU parakstīja līgumu ar vienu no pasaules pedagoģisko inovāciju līderiem - Masačūsetsas Tehnoloģiskā Institūta (Massachusetts Institute of Technology; MIT) Globālās izglītības laboratoriju (J-Wel) par Latvijas valsts pārvaldes, augstskolu un nozares līderu apmācību. Šīs sadarbības ietvaros ir plānots “apmācīt” 60 cilvēkus no 2022. līdz 2024.gadam. Jau pirmajā grupā, kas apmācību ietvaros viesojās Bostonā 2022.gada maijā, tika likti pamati jaunām iniciatīvām:
- Lai programmas dalībniekiem un citiem augstskolu profesionāļiem sniegtu atbalstu jaunu institucionālā līmeņa inovāciju projektu izstrādē, ir pieņems lēmums paplašināt sadarbību ar MIT, veidojot atbalsta/kompetences “laboratoriju” Latvijā – Izglītības inovāciju laboratoriju (Laboratory for innovation in education).
- Lai stiprinātu moderna starpdisciplināra satura pieejamību Datorzinātņu jomā, ir panākta vienošanās ar Hārvarda Universitātes CS50 (Computer Science for non-majors) kursa komandu par atļauju lokalizēt saturu latviski.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Problēmas apraksts
Latvijas darba tirgū ik gadu trūkst vismaz 3000 speciālistu ar augstām digitālām prasmēm, taču Latvijas augstskolas gadā spēj sagatavot aptuveni 500 jaunos speciālistus. Lai sasniegtu nepieciešamo kvalificēto speciālistu apjomu, pārņemot un ieviešot Ņujorkas štata Bufalo Universitātes pieredzi Latvijā (īpaši laikā, kad Covid-19 infekcijas izplatība ir veicinājis globālu izglītības nozares transformāciju) tika secināts, ka pilnvērtīgai pieredzes pārņemšanai ir nepieciešams saskaņots pasākumu komplekss, kas ietver:
- mācību materiālu pieejamību,
- pedagoģisko atbalsta vidi,
- sadarbību ar nozari un nozares gatavība sadarboties,
- atbilstošu motivācijas sistēmu izstrādi,
- studentu vēlmju un studēšanas mērķu “modernizēšanu”.

Līdz ar to tiek plānots:
1) adaptēt un Latvijas augstskolās pilotēt Hārvarda Universitātes datorzinātņu kursu CS50 (Computer Science for non-majors);
2) sadarbojoties Izglītības inovāciju laboratorijai ar MIT J-WEL un Latvijas augstskolām un uzņēmumiem, īstenot indikatīvi 5-7 izglītības inovāciju projektu prototipēšanu/pilotēšanu, kas palīdzētu stiprināt izglītības ekosistēmas vājākos posmus,  tai skaitā veicinātu starptautisko tīklošanās un sadraudzības pasākumu norisi turpmākas sadarbības attīstībai;
3) turpināt akadēmiskā sektora profesionāļu augsta līmeņa digitālo prasmju mācības Ņujorkas štata Bufalo Universitātē.
Taču, augstāk minēto darbību īstenošanai RTU 1.1.1.5.pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros īstenota projekta ietvaros nav pieejami nepieciešamie finanšu līdzekļi.
Risinājuma apraksts
Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju ir izstrādājusi priekšlikumu finansējuma pārdalei no Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības fondu 1.2.2.3.pasākuma uz Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Savienības fonda 1.1.1.5.pasākumu, lai digitālo prasmju mācības īstenotu starptautiskās partnerības ietvaros, izmantotu nozarei pieejamos brīvpieejas un tirgū balstītos profesionālos resursus un tos sistēmiski integrētu Latvijas izglītības sistēmā. Tādējādi, turpinot Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju akadēmiskā un zinātniskā personāla mācības augsta līmeņa digitālo prasmju jomā, kā arī nodrošinot rezultātus ilgtspēju un augstas kvalitātes mācību piedāvājumu jaunajiem speciālistiem.
Rezultātā, adaptējot un apgūstot Hārvarda Universitātes datorzinātņu kursus, tiks stiprinātas un pilnveidotas digitālās prasmes Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju akadēmiskajam un zinātniskajam personālam, kā arī studentiem, kas nav saistīti ar datorzinātņu studiju programmām un kur pašlaik pietrūkst jaudīga starptautiski konkurētspējīga satura. Tostarp tiks īstenoti transformatīvi izglītības inovāciju projekti Izglītības inovāciju laboratorijas ietvaros sadarbībā ar Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (Massachusetts Institute of Technology - MIT) Globālās izglītības laboratoriju (J-WEL), kas palīdzētu stiprināt izglītības ekosistēmas vājākos posmus, lai panāktu izrāvienu mācību sniegumā.

Pārdales rezultātā 1.1.1.5.pasākuma RTU otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros īstenotā projekta kopējais attiecināmais finansējuma palielināsies par 1 742 533euro (ERAF finansējums par 1 481 153 euro un valsts budžeta līdzfinansējums par 261 380 euro), kas tiks novirzīts:

1) 816 107 euro apmērā Hārvarda Universitātes datorzinātņu kursa CS50 (Computer Science for non-majors) adaptēšanai un pilotēšanai Latvijas augstskolās. Tas ir starptautiski atzīts moderns starpdisciplinārs saturs Datorzinātņu jomā, kas ir piemērots Latvijas augstskolu studentiem. Paredzēts hibrīdai mācīšanai.
Augstskolās augstas kvalitātes digitālo prasmju kursi studiju programmu studentiem (kas nav saistīti ar datorzinātnēm) ir nepietiekami pieejami.
Lai sniegtu studentiem jaunākās un aktuālākas zināšanas datorzinātņu jomā, ir svarīgi studentiem piedāvāt modernu studiju mācību saturu atbilstoši izglītojomo vajadzībām un prasmēm. Skatoties uz esošajiem studiju mācību materiāliem, tie strauji noveco, kas akadēmisko un zinātnisko personālu noslogo ar nemitīgu jaunu materiālu meklēšanu un programmu pārveidošanu un pielāgošanu. Līdz ar to, lai risinātu šo problēmu un studentus iepazīstinātu ar studiju mācību programmām, kas šajā brīdī atbilst nozares un pasaules vajadzībām, nozīmīgi ir izmantot starptautiski atzītus studiju mācību līdzekļus, kas regulāri tiek pielāgoti un atjaunoti, tādā veidā akadēmiskajam un zinātniskajam personālam ļaujot koncentrēties uz savu kompetenču stiprināšanu un individuālās pieejas nodrošināšanu studentiem. 
Analizējot pieejamās starptautiskās mācību programmas un ievadkursus datorzinātņu jomā, Hārvarda Universitātes datorzinātņu kursa CS50 kurss tika atzīts par piemērotāko, jo tas ir pasaulē izteikti populārākais CS kurss (gandrīz 40 reizes populārāks kā otrs populārākais kurss, t.i. FutureLearn kurss “Computer Programming for Everyone”), kā arī kurss regulāri tiek aktualizēts (pēdējā aktualizācija veikta 2022. gada jūlijā), tādējādi nodrošinot jomā aktuālāko pie pierasītāko kursa saturu. Hārvarda Universitātes datorzinātņu kurss CS50 ir ievadkurss datorzinātnēs, kas izstrādāts 2012. gadā Hārvarda Universitātē, pēc universitāšu retinigiem vienā no prestižākajām augstskolām pasaulē, un kursa mērķis ir veicināt studējošo (gan ar pieredzi, gan bez pieredzes programmēšanā) algoritmisko domāšanu un problēmu risināšanu, apgūstot dažādās programmēšanas valodas. Kursa noslēgumā, studenti izstrādā projektus, pielietojot kursā iegūtās zināšanas un prasmes. Kursa laikā studenti gūst nepieciešamās zināšanas un pamatbāzi programmēšanas valodās, lai tālāk šīs zināšanas pielietotu jebkurā izvēlētajā jomā.
Hārvarda Universitātes datorzinātņu kurss CS50 kurss ietver pilnu studiju mācību komplektu – video lekcijas, prezentācijas pasniedzējiem, projektu sagataves, diferencētus uzdevumus, kā arī nepieciešamās programmatūras, tai skaitā automātisko koda vērtēšanu, kas atvieglo pasniedzēju darbu un ļauj studentam ātrāk iegūt atgriezenisko saiti. Sudiju materiāli katru gadu tiek atjaunoti un video lekcijās pārfilmētas. Visi mācību līdzekļi ir pieejami Harvardx vidē un edX mācīšanās platformā.
1.1.1.5.pasākuma ietvaros veikto darbību rezultātā, Hārvarda Universitātes datorzinātņu kursus plānots pilotēt Latvijas augstskolās, tostarp, LU, RSU un RTU, piesaistot “Buffalo pasniedzējus”, proti, Latvijas augstskolu pasniedzējus, kuri izglītojušies atbilstoši Hārvarda Universitātes prasībām. Lai efektīvi pasniegtu kursu pēc Hārvarda Universitātes materiāliem, Latvijas pasniedzējiem ir jāizprot ASV datorzinātņu pasniegšanas metodoloģija. Tādējādi, saskaņā ar Hārvarda Universitātes prasībām šiem pasniedzējiem, kas Latvijas augstskolās pasniegs kursu pašiem, ir jāapgūst konkrētais priekšmets (attālināti).
Līdz ar to, atbalsts Hārvarda Universitātes materiālu aprobācijai un pilotēšanai Latvijas augstskolās sniegs atbalstu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ES fondu Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteiktā 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanā, jo tiks veicināta Latvijas zinātniskā un akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidei, kā arī tiks veicināta starptautiskā tīklošanās un sadarbība. Tostarp tiks sekmēta datorzināšanu pārnese visās tautsaimniecības jomās, īpaši RIS3 specializācijas jomu attīstīšanā, jo Hārvarda Universitātes CS50 kurss ir paredzēts datorzinātņu mācīšanai, galvenokārt nedatorzinātņu specilaizācijas studentiem, tādā veidā, lai studenti efektīvi spētu lietot datorzinātnes jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai savā nedatorzinātņu jomā.
Plānots, ka vismaz 500 studenti, kas nav saistīti ar datorzinātņu studiju programmām, apgūs šos kursus. Par turpmāko Hārvarda Universitātes CS50 kursu īstenošanu augstskolām, kas pēc Hārvarda Universitātes CS50 kursa adaptēšanas un pilotēšanas konkrētajā augstskolā vēlēsies turpināt studiju procesā izmantot Hārvarda Universitātes CS50 kursu, pašām būs jānodrošina licences maksājumi, kas par vienu studentu varētu būt robežās no 70 līdz 100 euro. Ja šīs mācības mērogo uz plašāku augstskolu loku, tad no attiecīgo augstskolu pašu līdzekļiem būtu jāparedz investīcijas pasniedzēju mācībām darbam ar šo kursu.
Hārvarda Universitātes datorzinātņu kursa CS50 indikatīvās izmaksas 816 107 euro veido šādas izmaksu pozīcijas:
1) 341 417 euro - kursu lokalizācijas latviešu valodā sistēmas konfigurēšana un integrēšana (t.i. IT vadītājs, sistēmu arhitekts, savietojamības un integrācijas speciālists, tehniskās tulkošanas un terminoloģijas sistēmu eksperts; lokalizācijas sistēmas noma; sistēmas integrācijas pakalpojumi; satura eksperti, pilotēšanas pasniedzēju apmācība);
2) 474 690 euro augstskolu mācību vides pielāgošana, pilota apmācības augstskolu pasniedzējiem un studentiem (jomas eksperti; mācību materiālu pieejas tiesības, dalībnieku piesaistes koordinators).
Noteikumu projekts paredz RTU jaunu atbalstāmo darbību, tas ir, starptautiskās prakses pārņemšana un pielāgošana augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšanai Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās, kuru nodrošinās Rīgas Biznesa skola adaptējot un pilotējot Latvijas augstskolās Hārvardas Universitātes CS50 kursu (tas ir, MK noteikumu Nr.315 44.11. apakšpunkts). Cita starpā, ņemot vērā to, ka tiek paplašināts atbalstāmo darbību loks, MK noteikumu projekts tiek papildināts ar jaunās atbalstāmās darbības attiecināmajām izmaksām, t.i. mācību izmaksas, tai skaitā mācību maksa un mācību materiāli, mācību koordinēšana, uzraudzība un kvalitātes kontrole, mācību koordinēšanas un pārraudzības izmaksas RTU, ko veido personāla atlīdzības izmaksas, veselības apdrošināšanas izmaksas, jaunradīto darba vietu izmaksas, komandējumu izmaksas, izdales un informatīvo materiālu izmaksas, netiešās izmaksas, kā arī pakalpojumu izmaksas un e-risinājumu pielāgošanas, izstrādes, integrēšanas un ieviešanas izmaksas, lai RTU sadarbībā ar Rīgas Biznesa skolu lokalizētu Hārvardas Universitātes CS50 kursu latviešu valodā, adaptētu un pilotētu to Latvijas augstskolās.
Hārvarda Universitātes CS50 kursa adaptēšanai un pilotēšanai piekļuve mācību materiāliem un e-videi tiks nodrošināta par tirgus cenu un netiks sniegtas ekonomiskās priekšrocības Hārvarda Universitātei. Pārējās attiecināmās izmaksas Hārvarda Universitātes CS50 kursa adaptēšanai un pilotēšanai tiks nodrošinātas saskaņā ar MK noteikumu Nr.315 51. punktā noteikto kārtību.
Augstāk minētās izmaksas Hārvarda Universitātes CS50 kursa adaptēšanai un pilotēšanai ir attiecināmas ar 2022.gada 1.septembri. Izmaksu sadalījums pa pozīcijām ir indikatīvs un detalizētāk izstrādājot projekta aktivitātes varētu tik precizēts.
Hārvarda Universitātes intelektuālo mācību materiālu pieejas un izmantošanas tiesības ir mācību satura iegādes pakalpojums. Ņemot vērā Publiskā iepirkumu likuma 10. panta trešajā daļā noteikto, pasūtītājs var nepiemērot Publiskā iepirkumu likumu publiskam pakalpojuma līgumam, kurš tiek slēgts par mācību prakses vai studiju prakses, vai darba vidē balstītu mācību nodrošināšanu, ja tā paredzamā līgumcena ir mazāka par 750 000 euro. Tādējādi no minētā secināms, ka Hārvarda Universitātes intelektuālo mācību materiālu pieejas un izmantošanas tiesības ir iespējams iepirkt bez iepirkuma procesa. Nepieciešamības gadījumā, 1.1.1.5.pasākuma otrās atlases kārtas finansējuma saņēmējs – RTU, nekavējoties lūgs viedokli Iepirkumu uzraudzības birojam par izvēlēto risinājumu un informēs Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par rezultātu pie attiecīgā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas.

2) 796 426 euro apmērā Izglītības inovāciju laboratorijai sadarbībā ar MIT J-WEL un Latvijas augstskolām un uzņēmumiem, lai īstenotu indikatīvi 5-7 izglītības inovāciju projektu prototipēšanu/pilotēšanu, kas palīdzētu stiprināt izglītības ekosistēmas vājākos posmus, lai panāktu izrāvienu studentu un skolēnu mācību sniegumā.
Šobrīd plānots paplašināt sadarbību ar MIT J-WEL, paredzot sadarbību MIT Hartas ietvaros, tādējādi veicinot iespēju Latvijas augstskolām un zinātniskām institūcijām iegūt pieeju plašākam pakalpojumu klāstam nekā to paredz esošā sadarbība.
MIT Hartas ietvaros varēs īstenot mentoringa pakalpojumus MIT J-WEL virzītajiem projektiem, papildus jau iepriekš paredzētajiem pakalpojumiem, piemēram, studiju vizītēm Bostonā, edX kursiem, darbnīcām u.c. Mentoringa pakalpojumi iekļauj MIT J-WEL pasniedzēju un komandas palīdzību individuālo projektu ideācijai un īstenošanai, ņemot vērā viņu pieredzi gan MIT J-WEL ietvaros, gan citās organizācijās, kur MIT J-WEL komanda ir strādājusi. Papildus tam, plānoto darbību ievaros ir iekļauta MIT J-WEL vizīte Latvijā, kuras laikā MIT J-WEL pārstāvji strādās ar Izglītības inovāciju laboratorijai, lai atbalstītu Izglītības inovāciju laboratorijas projektu virzību.
Primāri finansējumu paredzēts novirzīt nacionālās ekspertu komandas kapacitātei, kas var augsti profesionālā līmenī vadīt izglītības inovācijas projektu kopdizainu un prototipēšanu, aptverot Latvijas izglītības iestādēm un uzņēmumiem aktuālus ambiciozus pārmaiņu projektus, kas balstīti globālajā pieredzē un labākajā praksē. Cita starpā, lai veicinātu šī procesa institucionalizēšanos, 2020.gada rudenī ar valdības deleģējumu RTU parakstīja līgumu ar vienu no pasaules pedagoģisko inovāciju līderiem - MIT J-Wel par Latvijas valsts pārvaldes, augstskolu un nozares līderu apmācību. Savukārt, 2022.gada jūnijā MIT un Latvija parakstīja sadarbības memorandu par Izglītības inovāciju laboratorijas izveidi, kas piedāvātu atbalstu un inkubācijas kapacitāti inovatīviem izglītības projektiem.
Eiropas Savienības politiskajā līmenī augstākās izglītības procesa/sistēmas inovācijas ir viens no atbalstāmajiem virzieniem (piemēram, “Digitālas Eiropas” un Eiropas Tehnoloģiju Institūta programmās). Šie resursi varētu stiprināt Izglītības inovāciju laboratorijas kapacitāti un zināšanu izplatīšanu plašāka Eiropas mērogā. ASV atbalsta “finanšu mehānismi” ir izteikuši interesi par sadarbību ar Latviju ASV pieredzes aprobācijai Austrumeiropas valstīs. Latvijai vēsturiski ir jau pieredze šādu projektu realizācijai Baltkrievijā, kas nes būtisku finansiālu pienesumu. Savukārt, izveidotā nacionālā izglītības inovāciju analītiķu un metodiķu komanda, kas pilnveidotu savu pieredzi un kapacitāti sadarbībā ar MIT un vadošo augstskolu profesoriem, strādājot pie izglītības inovācijas projektu izpētes un prototipēšanas, pēc projekta noslēguma turpinātu atbalstīt izglītības inovācijas, piesaistot publiskos un privātos resursus.
Noteikumu projekta plānotās atbalstāmās darbības atbilst 2014.–2020.gada plānošanas perioda ES fondu Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteiktajam, jo tās veicina Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanu, stiprinot inovāciju kapacitāti un attīstot inovāciju sistēmu, kā arī caur jaunām zināšanām un sadarbību, tās veicinās inovācijas nozares efektīvu pārvaldību. Jaunās darbības atbilst 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķim un 1.1.1.5.pasākuma mērķiem, jo piedaloties MIT J-Wel kopienas programmā, Latvijas augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes vadības personāls iegūst zināšanas, kuras ir vērstas uz pētniecībā balstītas augstākās izglītības un zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas nozares cilvēkkapitāla attīstību, kā arī Latvijas tautsaimniecības zināšanu absorbcijas spējas palielināšanu un stiprinātu starptautisko sadarbību.
Indikatīvās izmaksas 796 426 euro apmērā veido šādas izmaksu pozīcijas:
-) 378 626 euro Laboratorijas vadība un starpnozaru ekspertu un pētnieku ieviešanas komanda (vadītājs, koordinators, satura vadītājs, institucionālais analītiķis, asistents, LV viespasniedzēji/ mentori, starptautiskie viespasniedzēji/mentori; komandējumu izdevumi).
-) 97 800 euro zināšanu pārnese - izplatīšanas pasākumi  (apaļā galda diskusijas, praktiskie semināri, konference, informatīvie materiāli)
-) 320 000 euro sadarbībai MIT Hartas ietvaros, kas ietver tostarp augstāk minētos mentoringa pakalpojumus.
Augstāk minētās izmaksas MIT J-WEL ir attiecināmas ar 2022.gada 1.septembri. Izglītības inovāciju laboratorijai sadarbībai ar MIT J-WEL un Latvijas augstskolām un uzņēmumiem plānotās darbības atbilst MK noteikumu Nr.315 44.9 un 44.10.apakšpunktos noteiktajām darbībām un 45.2 apakšpunktā noteiktajām izmaksām. Cita starpā, ņemot vērā to, ka sadarbības ietvaros paredzēti tostarp zināšanu pārneses - izplatīšanas pasākumi  (apaļā galda diskusijas, praktiskie semināri, konference, informatīvie materiāli), MK noteikumu projektā paredzēts noteikt jaunu - 45.24.apakšpunktu, kas paredz ar konferenču, diskusiju un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas, tai skaitā telpu īre, ja projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja vai projekta īstenošanas sadarbības partnera juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses, izdales materiālu izmaksas un datortehnikas noma šo noteikumu 44.9. un 44.10.apakšpunktos norādīto darbību īstenošanai.
Izmaksu sadalījums pa pozīcijām ir indikatīvs un detalizētāk izstrādājot projekta aktivitātes varētu tik precizēts.
Ņemot vērā to, ka 1.1.1.5.pasākuma otrās kārtas ietvaros tiek piesaistīs papildu finansējums, MK noteikumu Nr. 315 35.16.apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam ir noteikts jauns specifiskais iznākuma rādītājs, t.i. augstskolu skaits, kuru akadēmiskais un zinātniskais personāls piedalās mācības, kuru ietvaros pilnveido kompetenci augsta līmeņa digitālo prasmju jomā un inovāciju projektos, vismaz 11.
Tāpat, ievērojot to, ka 1.1.1.5.pasākuma otrajā kārtā tiek palielināts pieejamais finansējums, plānots, ka specifiskā iznākuma rādītāja – augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes vadības personāls, kas pilnveidojis kompetenci starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomā (vismaz 30 personas) – ietvaros varētu tikt pilnveidotas kompetences vismaz 45 personām.

3) 130 000 euro mācībspēku digitālo prasmju mācībām 2022/2023.ak.g. rudens un pavasara semestrim Bufalo universitātē. Pašlaik spēkā esošajos MK noteikumos Nr.315 apstiprinātais budžets mācībspēku digitālo prasmju mācībām Bufalo universitātē ir 837 620 euro, bet lai nodrošinātu nepieciešamās mācības, papildus nepieciešami ir 130 000 euro valūtas kursa svārstību dēļ (Buffalo projekta izmaksas, kas tiks veiktas USD valūtā (50% 15.08.2022., 50% 31.12.2022) - 681 551 euro; Plānotā euro izmaksa projekta apstiprināšanas brīdī - 578 419; Plānotā faktiskā euro izmaksa – 702 195; Starpība –indikatīvi 130 000). Mācībspēku digitālo prasmju mācībām 2022/2023.ak.g. rudens un pavasara semestrim Bufalo universitātē valūtas kursa izmaksas atbilst MK noteikumu Nr.315 44.8.apakšpunktā minētās darbību īstenošanai un 45.1 apakšpunktā noteiktajām izmaksām. 
Līgumā par mācībspēku digitālo prasmju mācībām Bufalo universitātē līdz 2022.gada 20. jūnijam kā minimums bija noteikts, ka mācības jāapgūst 30 pasniedzējiem, tomēr vienlaikus noslēgtais līgums paredzēja iespēju pēc minētā termiņa uz mācībām Bufalo universitātē sūtīt vairāk pasniedzējus ņemot vērā tās pašas cenas, kas tika noteiktas līgumā.

Ņemot vērā, ka 2021. gada 8. jūnijā stājās spēkā grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, papildinot likumu ar normām, kas nosaka pienākumu atgūt nelikumīgo komercdarbības atbalstu gadījumos, kad Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par nelikumīga un nesaderīga ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu atbalsta atgūšanu, kā arī to, ka nelikumīgs valsts atbalsts ir atgūstams, kad citas institūcijas konstatē nelikumīga atbalsta piešķiršanas gadījumus (tai skaitā, Eiropas Komisija), precizēts MK noteikumu Nr. 315 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5.pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”” 82.punkts, kas paredz, gadījumā  ja, īstenojot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu, sadarbības iestāde projekta īstenošanas laikā vai piecu gadu laikā pēc noslēguma maksājuma konstatē, ka projekts neatbilst šo noteikumu 2.1. un 2.5. apakšpunktā minētajam kritērijam, atbalsta saņēmējam ir pienākums atbalsta sniedzējam atmaksāt visu projekta ietvaros saņemto publisko finansējumu. Atbalstu saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu atmaksā kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta.

Noteikumu projektā ietvertie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 28. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 71.pantam. Noteikumu projekta grozījumiem nav ietekmes uz 1.1.1.5.pasākuma otrās atlases kārtas finansējuma saņēmējiem (izņemot projektu Nr. 1.1.1.5/18/I/008), ņemot vērā, ka atlase ir noslēgusies.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Akadēmiskais personāls Zinātniskais personāls
Ietekmes apraksts
MK noteikumu Nr. 315 grozījumu projekts ietekmēs augstskolu un zinātnisko institūciju personāla augsta līmeņa digitālo prasmju attīstību.
Juridiskās personas
  • Augstākās izglītības iestādes Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde
Ietekmes apraksts
MK noteikumu Nr.315 grozījumu projekts ietekmē augstskolu un zinātnisko institūciju personāla kompetenču attīstību kvalitatīvāka darba nodrošināšanai iestādēs.
Tiks veikta 1.1.1.5. pasākuma projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju, kurus ietekmē grozījumi, informēšana par grozījumiem pēc to apstiprināšanas Ministru kabinetā

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

-

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

-

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

-

2.2.5. uz konkurenci:

-

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Paaugstina augstskolu un zinātnisko institūciju personāla kvalitāti un spēju efektīgāk apmācīt studentus - potenciālo darbaspēku.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
444 303
0
1 036 850
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
444 303
0
1 036 850
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
522 709
0
1 219 824
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
522 709
0
1 219 824
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-78 406
0
-182 974
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-78 406
0
-182 974
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
-78 406
-182 974
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
-78 407
-183 974
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Noteikumu projekts paredz, ka tiek palielināts 1.1.1.5.pasākuma kopējais finansējums par 1 742 533 euro (t.sk. ERAF finansējums par 1 481 153  euro un valsts budžeta finansējums par 261 3808 euro). Finansējuma izmaiņas 1.1.1.5.pasākumam pa gadiem ir šādas (finansējuma sadalījums pa gadiem norādīts indikatīvi un var tikt precizēts): 
- 2022.gadā 1.1.1.5. pasākuma plānotais kopējais attiecināmais finansējums palielinās par 522 709 euro (tai skaitā ERAF - 444 303 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 78 406 euro);
- 2023.gadā 1.1.1.5.pasākuma plānotais kopējais attiecināmais finansējums palielinās par 1 219 824 euro (tai skaitā, ERAF - 1 036 850 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 182 974 euro).

No Ekonomikas ministrijas 1.2.2.3.pasākuma uz 1.1.1.5.pasākumu tiks pārdalīts finansējums 1 481 153 euro apmērā, kas atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumu Nr.365 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6.specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi” 9.punktā noteiktajam ir ERAF finansējums. Ievērojot minēto un, lai nodrošinātu nemainīgu 1.1.1.5.pasākuma finansējuma intensitāti, t.i. ERAF finansējums būtu 85%, bet nacionālais publiskais finansējums 15%, nepieciešams valsts budžeta līdzfinansējums 261 380 euro apmērā.

Ņemot vērā, ka Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā nav citu brīvu līdzekļu trūkstošā valsts budžeta finansējuma nodrošināšanai, negatīva MK lēmuma gadījumā attiecībā uz atbrīvotā finansējuma izmantošanu nebūs iespējams: 1) adaptēt un Latvijas augstskolās pilotēt Hārvarda Universitātes datorzinātņu kursu CS50 (Computer Science for non-majors); 2) sadarbojoties Izglītības inovāciju laboratorijai ar MIT J-WEL un Latvijas augstskolām un uzņēmumiem, īstenot izglītības inovāciju projektu prototipēšanu/pilotēšanu; 3) turpināt akadēmiskā sektora profesionāļu augsta līmeņa digitālo prasmju mācības Ņujorkas štata Bufalo Universitātē.
Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā tas būtu nesamērīgs zaudējums, jo trūkstošā valsts budžeta finansējuma 261 380 euro apmērā dēļ nebūtu iespējams īstenot projektu kopsummā 1 742 533  euro.
Tādējādi, nepieciešamais finansējums 1.1.1.5 pasākuma īstenošanai tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

Pēc MK noteikumu projekta apstiprināšanas RTU kā 1.1.1.5.pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma saņēmējs veiks grozījumus vienošanās par projekta īstenošanu, saskaņojot tos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Noteikumu projektā plānotām pārdalēm ir ietekme uz intervences kodiem, jo pārdales rezultātā palielinās ERAF finansējums par 1 481 153euro intervences jomā - 060 “Pētniecības un inovācijas darbības publiskos pētniecības centros un kompetences centros, kas ietver sadarbības tīklu veidošanu”.

4.1.1. Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumi Nr.365 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi”

Pamatojums un apraksts
Finansējuma pārdale no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta Nr.1.2.2.3/16/I/003 “Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei”. Pārdalāmais finansējums nav atlikums no iepriekš veiktas iepirkuma procedūras, bet mācībām paredzētais finansējums, kuru piedāvājam īstenot starptautisku sadarbības iniciatīvu veidā 1.1.1.5.pasākuma otrās kārtas RTU projekta ietvaros. Kopējos specifiskā atbalsta mērķa rādītājus šī pārdale neietekmēs, jo Ekonomikas ministrijas atbildībā ir arī citas apmācību programmas, kurās šie rādītāji tiks nosegti un sasniegti.
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Sabiedrības līdzdalība noteikumu projekta izstrādē tiks nodrošināta, ievietojot informāciju par noteikumu projektu IZM tīmekļvietnes www.izm.gov.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
1.1.1.5.pasākuma projekta īstenošana veicinās augstskolu un zinātnisko institūciju akadēmiskā un zinātniskā personāla augsta līmeņa digitālo prasmju attīstību, kā rezultātā uzlabosies personāla darba kvalitāte institūcijās, kas tai skaitā sniedz publiskos pakalpojumus.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Pasākuma ietvaros tiks ievēroti nosacījumi, kas veicina personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas un tiesības, piemēram:
- tiks ievēroti tādi personāla atlases nosacījumi un prakses, kas ir nediskriminējošas un iekļaujošas cilvēkiem ar invaliditāti, piemēram, nodrošinot darbiniekam ar invaliditāti pielāgotu darba vietu/formu un tehnoloģijas;
- īstenojot projekta komunikācijas aktivitātes, tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos par cilvēkiem ar invaliditāti u.c.

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Pasākuma ietvaros tiks īstenotas vispārīgas darbības un ievēroti nosacījumi, kas netieši veicina dzimumu līdztiesību, piemēram:
- sievietēm un vīriešiem tiks nodrošināta vienāda samaksa par vienādas vērtības darbu;
- mērķa grupai tiks piedāvātas alternatīvas darba formas un elastīgs darba laiks;
- visi dati par pasākuma mērķa grupu, kur vien tas ir iespējams,  tiks sniegti dzimumu griezumā; 
- pētījumos un izvērtējumos iegūtie dati, kas attiecas uz personām, kur vien tas ir iespējams, tiks norādīti dzimumu griezumā;
- īstenojot projekta komunikācijas aktivitātes, tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos par dzimumu līdztiesību.

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi