Anotācija (ex-ante)

23-TA-2088: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 336 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma (turpmāk – Likums) 7.panta trešās daļas 9.punkts, vienpadsmitā un trīspadsmitā daļa, kā arī 7.2 panta devītā un vienpadsmitā daļa un 8. pants.
Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2022. gada 21. decembra rīkojuma Nr. 966  "Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam" 5. punkts.
Likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 65. pants.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Finansējuma nodrošināšana Labklājības ministrijai (turpmāk – LM) (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (turpmāk – VSAA)), lai segtu no 2023. gada 1. maija līdz 2023. gada 31. jūlijam radušos izdevumus valsts sociālo pabalstu izmaksām Ukrainas civiliedzīvotājiem atbilstoši Likumā noteiktajam.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Likuma 8. panta pirmā daļa paredz, ka pasākumus atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri finansē no valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem, kas iedalīti no budžeta finansētajām institūcijām. MK pēc pamatota ministriju pieprasījuma var pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotā finansējuma šajā likumā noteiktā atbalsta sniegšanai.
Likuma 7. panta trešā daļa paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tādas pašas tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, kādas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktas Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem, kā arī 7.2 panta pirmā daļa nosaka, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tādas pašas tiesības uz atbalsta pasākumiem invaliditātes seku mazināšanai kādas noteiktas Invaliditātes likumā, ciktāl Likumā nav noteikts citādi.
Likuma 7. panta trešās daļas 9. punkts nosaka, ka valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem Ukrainas civiliedzīvotājam izmaksā VSAA.
Likuma 7. panta vienpadsmitā daļa paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības saņemt Valsts sociālo pabalstu likumā noteikto bērna piedzimšanas pabalstu, ja bērns ir piedzimis Latvijas Republikā pēc 2022. gada 24. februāra, bet bērna kopšanas pabalstu un ģimenes valsts pabalstu – ja viņš kopā ar bērnu uzturas Latvijas Republikā. Bērna kopšanas pabalstu un ģimenes valsts pabalstu Ukrainas civiliedzīvotājam VSAA izmaksā ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā, sākot ar Likuma spēkā stāšanās dienu. Ārkārtas aizbildnis bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt, ja ārkārtas aizbildnība ir nodibināta līdz brīdim, kad bērns sasniedz viena gada vecumu, un pabalsts jau nav izmaksāts citai personai. Minētos pabalstus piešķir arī tad, ja personai vai bērnam nav Latvijas Republikā piešķirta personas koda un aktīva statusa Fizisko personu reģistrā. Uz Ukrainas civiliedzīvotājiem nav attiecināma Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta 1.2 un otrā daļa.
Likuma 7. panta trīspadsmitā daļa paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš sasniedzis likumā "Par valsts pensijām" noteikto vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuram nav tiesību uz vecuma pensiju Latvijas Republikā un kurš uzturas Latvijas Republikā ar derīgu ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, kas izsniegta atbilstoši Likuma 3. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajām prasībām, piešķir valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kāds noteikts Valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā minētajām personām, ja Ukrainas civiliedzīvotājs Latvijas Republikā ir uzturējies vismaz trīs mēnešus kopš minētās ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas izsniegšanas dienas. VSAA Ukrainas civiliedzīvotājam valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu izmaksā ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā. Minēto pabalstu izmaksā avansa maksājumā līdz brīdim, kad VSAA saskaņā ar Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā saņem no Ukrainas kompetentās institūcijas informāciju par Ukrainā piešķirto un saņemto pensiju un tās apmēru, kas nepieciešama Latvijas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksai. Pēc avansa maksājuma radusies pārmaksa no Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek atgūta, kā arī uz viņiem nav attiecināma Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta 1.2 un otrā daļa un piektās daļas 1. punkts.
Likuma 7.2 panta pirmā daļa paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tādas pašas tiesības uz invaliditātes ekspertīzi, kādas Invaliditātes likumā noteiktas Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem, kā arī uz atbalsta pasākumiem invaliditātes seku mazināšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ja viņi uzturas Latvijas Republikā ar derīgu ilgtermiņa vīzu vai termiņuzturēšanās atļauju.
Likuma 7.2 panta devītā daļa paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem noteikta invaliditāte atbilstoši Likuma 7.2 panta pirmajai daļai un kuri uzturas Latvijas Republikā ar derīgu ilgtermiņa vīzu vai termiņuzturēšanās atļauju, kas izsniegta atbilstoši Likuma 3. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajām prasībām, ir tiesības uz Valsts sociālo pabalstu likumā noteikto piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana. Minētos pabalstus Ukrainas civiliedzīvotājiem VSAA izmaksā Latvijā noteiktās invaliditātes laikā, uz viņiem neattiecinot Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta 1.2 un otro daļu.
Likuma 7.2 panta vienpadsmitā daļa paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem noteikta invaliditāte atbilstoši Likuma 7.2 panta pirmajai daļai un kuri uzturas Latvijas Republikā ar derīgu ilgtermiņa vīzu vai termiņuzturēšanās atļauju, kas izsniegta atbilstoši Likuma 3. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajām prasībām, ir tiesības uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kāds noteikts Valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta pirmās daļas 2. punktā minētajām personām, ja Ukrainas civiliedzīvotājs Latvijas Republikā ir uzturējies vismaz trīs mēnešus kopš minētās ilgtermiņa vīzas vai termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas dienas. VSAA Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem noteikta invaliditāte atbilstoši Likuma 7.2 panta pirmajai daļai, Latvijas valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu izmaksā līdz Latvijā noteiktās invaliditātes termiņa beigām. Minēto pabalstu izmaksā avansa maksājumā līdz brīdim, kad VSAA saskaņā ar Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā saņem no Ukrainas kompetentās institūcijas informāciju par Ukrainā piešķirto un saņemto pensiju un tās apmēru, kas nepieciešama Latvijas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksai. Pēc avansa maksājuma radušies pārmaksa no Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek atgūta, kā arī uz viņiem nav attiecināma Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta 1.2 un otrā daļa un piektās daļas 1. punkts.

Lai segtu izdevumus, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, VSAA valsts sociālos pabalstus sākotnēji izmaksā no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” izdevumiem VSAA pamatpakalpojumu nodrošināšanai.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam VSAA ir veikusi valsts sociālo pabalstu izmaksu Ukrainas civiliedzīvotājiem 2 942 887 euro apmērā (noapaļojot līdz pilniem euro, detalizēta informācija anotācijas pielikumā), tai skaitā:
1) bērna piedzimšanas pabalstu (Likuma 7. panta 11. daļa; MK 2022. gada 21. decembra rīkojuma Nr. 966 “Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam” (turpmāk – Plāna) pielikuma 4.10. punkts);
2) bērna kopšanas pabalstu (Likuma 7. panta 11. daļa; Plāna pielikuma 4.10. punkts);
3) ģimenes valsts pabalstu (Likuma 7. panta 11. daļa; Plāna pielikuma 4.10. punkts);
4) valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā (Likuma 7. panta 13. daļa; Plāna pielikuma 4.15. punkts);
5) valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu personām ar invaliditāti (Likuma 7.2 panta 11. daļa; Plāna pielikuma 4.6. punkts);
6) piemaksa pie ģimenes valsts pabalstu par bērnu ar invaliditāti (Likuma 7.2 panta 9. daļa; Plāna pielikuma 4.6. punkts);
7) bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu (Likuma 7.2 panta  9. daļa; Plāna pielikuma 4.6. punkts);
8) pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana (ar noteiktu invaliditāti Latvijā) (Likuma 7.2 panta 9.daļa; Plāna pielikuma 4.6. punkts);
9) valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem (Likuma 7. panta trešās daļas 9. punkts; Plāna pielikuma 4.6. punkts).

Minētie pasākumi ir noteikti Plāna pielikumā, t.sk.
Nr.
p. k.
 
Pasākums Atbildīgā institūcija vai organizācija Līdzatbildīgās institūcijas, komersanti Iesaistāmie resursi Izpilde
                                       4. Sociālā palīdzība, finansiālais atbalsts, pakalpojumi
4.6. Atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem Latvijā noteikta invaliditāte (pabalsti un pakalpojumi) LM, pašvaldības Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija un VSAA, VARAM Budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” atsevišķā programmā paredzētais finansējums Pēc nepiecie-šamības
4.10. Ar ģimeni un bērna aprūpi saistīto valsts sociālo pabalstu nodrošināšana LM VSAA, Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
4.15. Atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri sasnieguši likumā “Par valsts pensijām” noteikto vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem nav tiesību uz vecuma pensiju Latvijas Republikā LM VSAA

VSAA izmaksāto pabalstu skaits un nepieciešamais finansējuma apjoms gadā tiek plānots atbilstoši iepriekšējo gadu faktiskajai izpildei, analizējot pieprasījuma izmaiņu tendences un prognozējot faktisko nepieciešamību. Finansējuma apjomu, kas izlietots, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu Ukrainas civiliedzīvotājiem atbilstoši Likumā noteiktajam, sagatavojot apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” prognozes 2023. gadam, kas apstiprinātas likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”, LM nav plānojusi.

Saskaņā ar MK 2023. gada 8. jūnija rīkojumu Nr. 336 “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai”” un Finanšu ministrijas 2023. gada 20. jūnija rīkojumu Nr. 182 “Par apropriācijas pārdali” veikta apropriācijas pārdale 1 735 922 euro apmērā no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai” uz LM pamatbudžeta apakšprogrammu 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti”, lai segtu izdevumus, kas radušies no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. aprīlim saistībā ar valsts sociālo pabalstu izmaksām Ukrainas civiliedzīvotājiem atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7. panta trešās daļas 9. punktam, vienpadsmitajai un trīspadsmitajai daļai, kā arī 7.2 panta devītajai un vienpadsmitajai daļai.

Līdz ar to, lai nodrošinātu Likumā noteikto normu ieviešanu saistībā ar VSAA veiktajiem izdevumiem pabalstu izmaksām Ukrainas civiliedzīvotājiem laikposmā no 2023. gada 1. maija līdz 2023. gada 31. jūlijam, ir nepieciešams palielināt apropriāciju LM pamatbudžeta apakšprogrammā 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” 1 206 965 euro apmērā.
Risinājuma apraksts
MK 2022. gada 21. decembra rīkojuma Nr. 966 “Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam” 5. punkts paredz ministrijām, kuras iesaistītas Plāna īstenošanā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un attiecīgajam ministram iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” atsevišķā programmā plānotā finansējuma atbilstoši faktiski nepieciešamajiem izdevumiem.
Savukārt likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 65. pants nosaka, ka budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai” noteikto apropriāciju 95 359 480 euro apmērā finanšu ministrs pārdala ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai atbilstoši MK apstiprinātajam pasākumu plānam atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadā, ja ir pieņemts attiecīgs MK lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.

Līdz ar to LM sagatavotais MK rīkojuma projekts paredz atbalstīt apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai” 2 942 887 euro apmērā uz LM pamatbudžeta apakšprogrammu 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti”, lai segtu izdevumus, kas radušies no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. jūlijam saistībā ar valsts sociālo pabalstu izmaksām Ukrainas civiliedzīvotājiem atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7. panta trešās daļas 9. punktam, vienpadsmitajai un trīspadsmitajai daļai, kā arī 7.2 panta devītajai un vienpadsmitajai daļai.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Ukrainas civiliedzīvotāji
Ietekmes apraksts
Nodrošināts atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
1 735 922
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
1 735 922
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
1 735 922
1 206 965
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
1 735 922
1 206 965
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-1 206 965
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-1 206 965
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
1 206 965
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Kolonā "saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam" norādīts ar Finanšu ministrijas 2023. gada 20. jūnija rīkojumu Nr. 182 “Par apropriācijas pārdali” piešķirtais finansējums.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Lai segtu izdevumus, kas radušies laikposmā no 2023. gada 1. maija līdz 2023. gada 31. jūlijam, nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem valsts sociālajiem pabalstiem, kas veikti atbilstoši Likuma 7. panta trešās daļas 9. punktam, vienpadsmitajai un trīspadsmitajai daļai, kā arī 7.2 panta devītajai un vienpadsmitajai daļai, VSAA ir izmaksājusi pabalstus kopsummā 1 206 965 euro apmērā, izdevumus sākotnēji sedzot no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti" (detalizēts izdevumu aprēķins anotācijas pielikumā) izdevumiem pamatpakalpojumu nodrošināšanai.

Ņemot vērā atbalsta nodrošinājuma gaitu un pieprasījumu pēc attiecīgajiem pakalpojumiem par izdevumiem, kas radīsies turpmākajā periodā no 2023. gada 1. augusta līdz 2023.gada beigām, LM izvērtēs nepieciešamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK rīkojuma projektu par papildus apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai” uz LM pamatbudžeta apakšprogrammu  20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti”, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar VSAA valsts sociālo pabalstu izmaksām Ukrainas civiliedzīvotājiem atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7. panta trešās daļas 9. punktam, vienpadsmitajai un trīspadsmitajai daļai, kā arī 7.2 panta devītajai un vienpadsmitajai daļai.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
LM normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par pamatbudžeta apropriācijas pārdali 1 206 965 euro apmērā.

Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām, un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas neizteiks iebildumus, tad tik veiktas apropriācijas izmaiņas.

Izdevumi tiks veikti LM pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” ietvaros, līdzekļus pārdalot no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Pielikums anotācijai