Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
22-TA-2876: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Projekts izstrādāts atbilstoši 2022. gada 29. septembrī pieņemtajam likumam “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”, ar kuru Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma (turpmāk - Kadastra likums) 22. panta 8. punktā paredzēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt gadījumus, kad var neveikt kadastrālo uzmērīšanu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir atbilstoši deleģējumam noteikt gadījumus, kad var neveikt kadastrālo uzmērīšanu. Tāpat mērķis ir noteikt kadastra datu reģistrēšanas termiņus un kārtību, ja Valsts zemes dienests saņem nepabeigtas jaunbūves deklarāciju vai no būvniecības informācijas sistēmas saņem paziņojumu par būvniecību vai paskaidrojuma rakstu attiecīgās informācijas reģistrēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kas ir no jauna noteiktie gadījumi, kad var neveikt kadastrālo uzmērīšanu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Kadastra likuma 20.1 pantā līdz 2022. gada 1. decembrim bija noteikti šādi gadījumi, kad var neveikt kadastrālo uzmērīšanu:
1) ja inženierbūve reģistrēta uz iesniegto izpildmērījumu datu pamata;
2) ja pirmās grupas ēka atbilstoši būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajam iedalījumam reģistrēta uz iesniegtās deklarācijas pamata;
3) zemes vienības daļai.
Tā kā šāds detalizēts regulējums likuma līmenī nākotnē liedz efektīvi pilnveidot būvniecības jomas normatīvo regulējumu, jo tas ir saistīts ar jautājumu par kadastrālās uzmērīšanas nepieciešamību, 2022. gada 29. septembrī pieņemtais likums “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” paredz izslēgt no Kadastra likuma 20.1 pantu un Kadastra likuma 22. panta 8. punktā noteikt deleģējumu Ministru kabinetam noteikt gadījumus, kad var neveikt kadastrālo uzmērīšanu.
Likums stājās spēkā 2022. gada 1. decembrī. Līdz noteikumu projekta spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. martam, Kadastra likuma pārejas noteikumu 48. punktā ir noteikti gadījumi, kad var neveikt kadastrālo uzmērīšanu. Ja pēc minētā datuma nebūs stājies spēkā noteikumu projekts, tad kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - Kadastra informācijas sistēmā) kadastrālā uzmērīšana veicama visiem kadastra objektiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Par būvēm, kurām var neveikt kadastrālo uzmērīšanu
Kadastra likuma 22. panta 8. punktā paredzēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt gadījumus, kad var neveikt kadastrālo uzmērīšanu.
Ministru kabineta noteikumos šādi gadījumi nav noteikti.
Risinājuma apraksts
Atbilstoši Kadastra likuma 22. panta 8. punktā paredzētajam deleģējumam projekts nosaka gadījumus, kad var neveikt kadastrālo uzmērīšanu.
Projektā paredzēts pārcelt iepriekš Kadastra likuma 20.1 pantā noteikto regulējumu attiecībā uz zemes vienības daļām, inženierbūvēm un pirmās grupas ēkām, precizējot, ka normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktā pirmās grupas ēkas reģistrācija veicama uz iesniegto izpildmērījumu datu pamata, nevis uz deklarācijas pamata. Attiecīgi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumus Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr. 263) plānots papildināt ar līdz šim kadastra jomā nenoteiktiem, taču ar būvniecības procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem* jau ieviestiem gadījumiem, kad būves kadastrālā uzmērīšana nav nepieciešama, t.i. gadījumi, kad kadastra datu reģistrēšanai un aktualizēšanai Kadastra informācijas sistēmā par ēku tiek saņemtas būvniecības informācijas sistēmas ziņas un būvniecības dokumentācija kā paziņojums par būvniecību un gadījumi, kad par ēku saņemtas būvniecības informācijas sistēmas ziņas un būvniecības dokumentācija – paskaidrojuma raksts.
*Būvniecības jomā minēto jautājumu no 2022. gada 1. marta nosaka Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.1 un 7.2 punkts.

Tāpat projekts paredz noteikt jaunu gadījumu, kad būves kadastrālo uzmērīšanu var neveikt – iesniedzot nepabeigtas jaunbūves deklarāciju. Nepabeigta jaunbūve ir ēka, kurai nav izbūvēti visi stāvi vai visi konstruktīvie elementi. Šī kārtība attiecināma tikai uz ēkām, kuru būvniecībai ir saņemta būvatļauja un pirms ēkas pieņemšanas ekspluatācijā būvniecību regulējošie normatīvie akti paredz veikt ēkas kadastrālo uzmērīšanu. Deklarācijā ir norādāms būvniecības lietas numurs būvniecības informācijas sistēmā vai arī pievienojama būvatļauja, ja tā nav pieejama būvniecības informācijas sistēmā.
Gadījumos, kad ēkas būvniecība ir saistīta ar finanšu līdzekļu aizņēmumiem, nereti būvniecības stadijas sākuma posmā (kad ēka vēl nav pabeigta) no aizņēmuma devēja puses pamatoti tiek izvirzīta prasība uz nepabeigto jaunbūvi (kaut vai tikai pamatiem) nostiprināt īpašumtiesības zemesgrāmatā. Ja nepabeigtā ēka nav pirmās būvniecības grupas ēka vai otrās būvniecības grupas palīgēka, tad spēkā esošais regulējums paredz veikt būves kadastrālo uzmērīšanu (ar Valsts zemes dienesta veiktu apsekošanu dabā), tikai tādēļ, lai panāktu nepabeigtās jaunbūves reģistrēšanu pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā, kaut gan šādas būves pieņemšanas ekspluatācijā kārtība paredz veikt būves kadastrālo uzmērīšanu tieši pirms pieņemšanas ekspluatācijā. Tas nozīmē, ka vienai un tai pašai ēkai pašlaik ir jāveic būves kadastrālā uzmērīšana divas reizes, kaut gan lietderīgi būtu to veikt tikai pirms ēkas pieņemšanas ekspluatācijā – brīdī, kad tā nav būvēšanas jeb nemitīgā mainīšanās stadijā.

Šādā kārtībā (bez būves kadastrālās uzmērīšanas) reģistrēti kadastra dati būs pietiekami jaunbūves ierakstīšanai zemesgrāmatā, jo atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 4. pantam tiesnesis nekustamā īpašuma ierakstīšanai nepieciešamo informāciju par būves reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja kadastra darbības reglamentējošie normatīvie akti neparedz veikt būves kadastrālo uzmērīšanu, iegūst Kadastra informācijas sistēmā.
Tātad, projekts rada jaunus Valsts zemes dienesta pakalpojumus par būves kadastra datu reģistrēšanu un aktualizāciju bez Valsts zemes dienesta veiktas apsekošanas apvidū (būves kadastrālās uzmērīšanas), turklāt, šādā veidā (no paziņojuma par būvniecību vai paskaidrojuma raksta) reģistrētie kadastra dati būs pietiekami (derīgi) būves ierakstīšanai zemesgrāmatā.
Problēmas apraksts
Termiņi un kārtība kadastra datu reģistrēšanai paziņojuma par būvniecību, paskaidrojuma raksta vai nepabeigtas jaunbūves deklarācijas iesniegšanas gadījumā.
Normatīvajos aktos kadastra jomā nav noteikts, kādos termiņos un kādā kārtībā veikt kadastra datu reģistrāciju un aktualizāciju Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.1 un 7.2 punktā noteiktajos gadījumos, kad kadastra datu reģistrēšanai un aktualizēšanai Kadastra informācijas sistēmā par ēku tiek saņemtas būvniecības informācijas sistēmas ziņas un būvniecības dokumentācija kā paziņojums par būvniecību un gadījumos, kad par ēku saņemtas būvniecības informācijas sistēmas ziņas un būvniecības dokumentācija – paskaidrojuma raksts. Tāpat nav noteikts termiņš un kārtība, kādā veic kadastra datu reģistrāciju un aktualizāciju nepabeigtas jaunbūves deklarācijas iesniegšanas gadījumā.
Risinājuma apraksts
Projekts nosaka termiņus un kārtību, kādā veic kadastra datu reģistrēšanu un aktualizēšanu, ja tiek iesniegta nepabeigtas jaunbūves deklarācija, saņemtas būvniecības informācijas sistēmas ziņas un būvniecības dokumentācija kā paziņojums par būvniecību vai paskaidrojuma raksts.
Projektā noteikts, ka Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība 15 darbdienu laikā reģistrē būvi vai aktualizē būves vai telpu grupas datus, ja saņemts būvniecības ierosinātāja būvniecības informācijas sistēmā iesniegts paziņojums par būvniecību, pabeidzot būvdarbus, vai paskaidrojuma raksts ar pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, kas vienlaicīgi ir uzskatāms par iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai. Ēkas kadastra datu reģistrāciju vai aktualizāciju no nepabeigtas jaunbūves deklarācijas Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība veic 10 darbdienu laikā - atbilstoši noteiktajam vispārējam regulējumam.

Paziņojuma par būvniecību un paskaidrojuma raksta iesniegšanas gadījumā ēkas vai telpu grupas kadastra datu aktualizācija iespējama tad, ja ēka Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta būves kadastrālās uzmērīšanas datu apjomā un Valsts zemes dienesta rīcībā ir ēkas stāva plāni (elektroniskā vai papīra formātā), kurus aktualizēt, bet kadastra datu reģistrācija iespējama tad, ja iesniegtās ziņas un dokumenti satur stāva plāna sagatavošanai nepieciešamo informāciju. Kadastra datu aktualizāciju veic ar izmaiņām skartajā ēkas daļā, bet stāva plāns tiek aktualizēts (nepieciešamības gadījumā rasēts, pārzīmējot papīra formātā esošos stāva plānus) robežās, kuras ierobežo telpu grupas robežas un konkrētais stāvs, kurā ir izmaiņas. Stāva plāns tiek izgatavots vai aktualizēts atbilstoši specifikācijai, kas noteikta būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā. Nepabeigtas jaunbūves deklarācijas iesniegšanas gadījumā ēkas stāva plānu negatavo.
Loga, durvju, u.c. aiļu izmaiņas arī kadastra jomā tiek uzskatītas par izmaiņām būvi vai telpu grupu raksturojošos datos (rādītājos), līdz ar to kadastra jomā spēkā esošais regulējums nav jāmaina un attiecīgo kadastra datu aktualizācija ir veicama spēkā esošā regulējuma (85.1. apakšpunkta) ietvaros.
Ņemot vērā, ka būves reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā notiks no dokumentiem un no būvniecības informācijas sistēmas ziņām, nevis kadastrālās uzmērīšanas, tad šajos gadījumos būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta netiks sagatavota. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas vai cita veida dokumenta izgatavošana par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem ir atsevišķa pasūtījuma ietvaros risināms jautājums, kuru katrā situācijā var risināt individuāli.
Projekts nenosaka ierobežojumu nepabeigtas jaunbūves deklarāciju iesniegt tikai par kādas konkrētas būvniecības grupas ēku.
Projekts nosaka nepabeigtas jaunbūves deklarācijas saturu, taču nenosaka tās formu vai konkrētu veidlapas paraugu. Nepabeigtas jaunbūves deklarācijas paraugs un tās aizpildīšanas kārtība tiks publicēta Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē (www.vzd.gov.lv). Deklarācijā paredzēts iekļaut būves raksturojošos rādītājus, kas iegūstami apvidū atbilstoši izbūvētajam apjomam, kā arī ierosinātāja identificējošo informāciju pasūtījuma izpildei un saziņai ar klientu (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta (fiziskai personai), nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese (juridiskai personai), tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese). Būtisks deklarācijas elements ir ierosinātāja apliecinājums, ka deklarācijā norādītie dati atbilst situācijai apvidū. Deklarācijai pievieno arī ēkas fotoattēlu, kas apliecina deklarācijā norādītos būves raksturojošos rādītājus. Tāpat deklarācijai ir pievienojams ēkas novietnes izpildmērījuma plāns, kurā attēlota ēkas kontūra. Ēkas kontūra plānā attēlojama atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” noteiktajām prasībām. Atbilstoši izpildmērījuma plānam ēkas kontūra tiks attēlota kadastra kartē. Datus Kadastra informācijas sistēmā reģistrēs atbilstoši deklarācijai, tai pievienotajiem dokumentiem vai dokumentiem, kas par konkrēto būvniecības lietu pieejami būvniecības informācijas sistēmā.
Ar nepabeigtas jaunbūves deklarāciju veicama ne tikai ēkas datu pirmreizējā reģistrācija, bet arī ēkas kadastra datu aktualizācija, piemēram, lai pēc veiktām faktiskajām izmaiņām ēkā nodrošinātu iespēju ar tādu pašu deklarāciju kadastra datus aktualizēt vai, lai nodrošinātu iespēju labot iepriekš iesniegtā deklarācijā pieļautu kļūdu. Aktualizēt ēkas kadastra datus ar nepabeigtas jaunbūves deklarāciju paredzēts neatkarīgi no tā, kāda procesa ietvaros ēka tika reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā. Ja ēka ir pieņemta ekspluatācijā, tad tā nav definējama kā jaunbūve un uz to nav attiecināms projektā paredzētais regulējums par ēkas kadastra datu aktualizāciju no nepabeigtas jaunbūves deklarācijas. Ja Valsts zemes dienests konstatēs pretrunu starp nepabeigtas jaunbūves deklarācijas saturā norādīto un tās pielikumiem (piemēram, fotogrāfijā attēloto) vai ziņām būvniecības informācijas sistēmā par ēku, tad, atbilstoši vispārīgajam regulējumam šajā jomā, Valsts zemes dienests var pieprasīt papildu informāciju par konkrēto ēku vai pieņem lēmumu par kadastra objekta reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas atteikumu.
Ja tiks konstatētas tehniskas problēmas, kuru dēļ paziņojuma par būvniecību vai paskaidrojuma raksta informāciju no būvniecības informācijas sistēmas Dienests nebūs saņēmis, tad problēmu paredzēts risināt iestāžu sadarbības ietvaros (neiesaistot privātpersonu). Lai pēc iespējas  izslēgtu kadastra datu reģistrācijas un aktualizācijas atteikumus paziņojuma par būvniecību vai paskaidrojuma raksta gadījumos, kad informāciju Dienests saņem no būvniecības informācijas sistēmas un būvniecības process ir bijis tiesisks un būvniecības informācijas sistēmā ir noslēdzies, Dienests lūgs trūkstošo informāciju būvvaldēm un personām atbilstoši Administratīvā procesa likumā nostiprinātājām tiesību normām, to skaitā atbilstoši kurām iesniedzējam ir pienākums sadarboties ar iestādi un sniegt tā rīcībā esošo informāciju, kura nepieciešama lēmuma pieņemšanai. Tāpat Dienests un Ekonomikas ministrija sadarbosies procedūru pilnveidošanas un normatīvo aktu interpretācijas jautājumos, lai tie nebūtu iemesls atteikuma lēmumiem un nepieciešamības gadījumā veiks izmaiņas normatīvajos aktos un sadarbības procedūrās.
Ēkas stāva plāna vai telpu grupas plāna izgatavošanai un aktualizēšanai projekts nosaka tādus pašus kritērijus kādi ir noteikti būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos - paziņojuma par būvniecību vai paskaidrojuma raksta gadījumā ēkas stāva plānu neizgatavo pirmās grupas ēkai un otrās grupas palīgēkai. Vienlaicīgi projekts nosaka, ka paziņojuma par būvniecību vai paskaidrojuma raksta gadījumā stāva plānu izgatavo, ja ēka nav pirmās grupas ēka vai otrās grupas palīgēka, un, ja kaut kādu iemeslu dēļ būvniecības informācijas sistēmā pieejamā informācija par plānojumu nav vai tā ir, bet tā nav pietiekoša kadastra datu reģistrācijai (tajā skaitā plāna izgatavošanai), tad, ja ierosinātājs izsaka šādu vēlmi, plānu izgatavo veicot kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu apvidū.

Valsts zemes dienests plāno veikt papildus izvērtēšanu tiem pasūtījumiem, kas līdz projekta spēkā stāšanās brīdim būvniecības informācijas sistēmā ar paziņojumu par būvniecību vai paskaidrojuma rakstu Valsts zemes dienestā ierosināti kā būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumi (ar apsekošanu apvidū), bet nav izpildīti. Ja pasūtījuma izvērtēšanā Valsts zemes dienests konstatēs, ka pasūtījumu var izpildīt kā kadastra datu aktualizāciju bez apsekošanas apvidū, tad par to informēs pasūtījuma ierosinātāju un vērsīs uzmanību uz ierosinātāja tiesībām jau ierosināto būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu (ar apsekošanu apvidū) ar iesniegumu pārtraukt* un bez papildu izmaksām**, ierosināt jaunu pasūtījumu*** par kadastra datu aktualizāciju bez apsekošanas apvidū.
* atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 16.1.apakšpunktam.
** atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.787 “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība” pielikuma 7.punktā noteiktajai maksai, kāda noteikta par būves vai telpu grupas teksta un grafisko datu aktualizāciju, neveicot kadastrālo uzmērīšanu apvidū.
***atbilstoši jaunajam pakalpojumam, kas tiks ieviests saskaņā ar projektu. Jaunā pakalpojuma izpildi Valsts zemes dienests veiks atbilstoši būvniecības informācijas sistēmā esošajām ziņām un dokumentiem, tādēļ atkārtotas vai citas darbības būvniecības informācijas sistēmā ierosinātājam nebūs jāveic.
Problēmas apraksts
Kritēriji būvei, lai to varētu reģistrēt kā kadastra objektu.
Kadastra jomā tikai būves kadastrālās uzmērīšanas regulējošajos normatīvajos aktos ir noteikti kritēriji būvei, lai to varētu reģistrēt kā kadastra objektu, taču šādam regulējumam ir jābūt noteiktam arī jomā, kas paredz būves reģistrāciju bez būves kadastrālās uzmērīšanas un apsekošanas apvidū - projektā.
Risinājuma apraksts
Projekts no būvju kadastrālās uzmērīšanas jomas pārņem un nosaka kritērijus būvei, lai to varētu reģistrēt Kadastra informācijas sistēmā, tādā veidā vienādus kritērijus un principus pret būvi nosakot neatkarīgi no tā, vai būves kadastra datus reģistrē vai aktualizē pēc būves kadastrālās uzmērīšanas vai no iesniegtajiem dokumentiem un būvniecības informācijas sistēmā pieejamiem dokumentiem.
Vienlaicīgi ar kritēriju pārņemšanu no būvju kadastrālās uzmērīšanas jomas projekts precīzāk definē gadījumus, kad līdz galam neizbūvētu inženierbūvi kadastrā nereģistrē. Ja inženierbūvei nav izbūvēta (neeksistē) daļa kurai ir jāeksistē, lai noteiktu būves faktiskos apjoma rādītājus atbilstošu būvju kadastrālās uzmērīšanas jomas normatīvajiem aktiem, tad nav iespējams veikt šādas būves kadastra datu reģistrāciju tādā apjomā, kas nodrošinātu tās kadastrālo novērtēšanu. Reģistrēt plānotos būves apjomus arī nav pieļaujams, jo neeksistējošu (nepatiesu) informāciju par būvi reģistrēt Kadastra informācijas sistēmā būtu pretrunā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 2.pantā noteiktajam mērķim uzturēt patiesu un aktuālu informāciju par kadastra objektu. Ēkas un inženierbūves kadastra datu reģistrēšanas kārtībā ir atšķirības, jo ēka (arī nepabeigta ēka) veido telpu (iekštelpu vai ārtelpu), taču nepabeigtas vai tikai “inženierbūves pamatu” izbūvēšana nedod iespēju visām inženierbūvēm iegūt un reģistrēt pašu būvi raksturojošos kadastra datus, kas noteikti Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 6.pielikumā, kā arī nedod iespēju šādu inženierbūvi kadastrāli novērtēt, jo kadastrālās vērtēšanas jomas normatīvie akti neparedz un nekad nav paredzējuši šādu inženierbūves “pamatu” kadastrālo vērtēšanu. Projekta mērķis nav ieviest jaunu un līdz šim neesošu kārtību, kas paredzētu inženierbūvju pamatu reģistrēšanu Kadastra informācijas sistēmā, kā arī risināt jautājumus par šādu objektu kadastrālo novērtēšanu.
Problēmas apraksts
Būves datu noteiktība.
Normatīvajos aktos ārpus būvju kadastrālās uzmērīšanas jomas nav noteikta būves datu noteiktība. Tas rada dažādas interpretācijas par to, cik detāli vai precīzi norādāmi būves dati dokumentā, kas paredzēts būves datu reģistrācijai bez būves kadastrālās uzmērīšanas. Neskaidrību dēļ, piemēram, platība vienā dokumentā var tikt norādīta ar noteiktību 0,01m2 (rezultātu noapaļojot līdz vienam kvadrātcentimetram), bet citā dokumentā ar noteiktību 1m2 (rezultātu noapaļojot līdz vienam kvadrātmetram).
Risinājuma apraksts
Projekts minēto problēmu risina un nosaka noteiktību katram būves datu veidam, piemēram laukumam, tajā skaitā apbūves laukumam, telpu platībām un visām citām platībām tiek noteikta noteiktība 0,1m2. Projekts datiem noteiktību nosaka, to salāgojot ar būves kadastrālās uzmērīšanas jomā esošo noteiktību, kā arī Kadastra informācijas sistēmā iestrādāto un praksē līdz šim izmantoto noteiktību.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Visi zemes, zemes vienības daļas un būves īpašnieki, vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, – lietotāji. Mērķgrupas precīzu lielumu nav iespējams noteikt.
Ietekmes apraksts
Projekta izmaiņas paredz vienkāršotu samaksas piemērošanu, zemākas izmaksas par pakalpojumiem noteikta veida būvēm un ātrāku pakalpojuma izpildi
Juridiskās personas
  • Visi zemes, zemes vienības daļas un būves īpašnieki, vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, – lietotāji. Mērķgrupas precīzu lielumu nav iespējams noteikt.
Ietekmes apraksts
Projekta izmaiņas paredz vienkāršotu samaksas piemērošanu, zemākas izmaksas par pakalpojumiem noteikta veida būvēm un ātrāku pakalpojuma izpildi. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
samazinās pakalpojuma izmaksas, vienkāršota samaksas piemērošana

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
ātrāk iespējams nodot objektu ekspluatācijā

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
samazinās izmaksas, ātrāk iespējams nodot objektu ekspluatācijā un uzsākt uzņēmējdarbību

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
samazinās izmaksas, ātrāk iespējams nodot objektu ekspluatācijā un uzsākt uzņēmējdarbību

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
samazinās izmaksas, ātrāk iespējams nodot objektu ekspluatācijā un uzsākt uzņēmējdarbību

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
samazinās izmaksas, ātrāk iespējams nodot objektu ekspluatācijā un uzsākt uzņēmējdarbību

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Fiziskās personas
Kopā (fiziskās personas)
-4 896,00
Visi zemes, zemes vienības daļas un būves īpašnieki, vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, – lietotāji. Mērķgrupas precīzu lielumu nav iespējams noteikt.
samazinās
Vērtības nozīme:
8,16
Vidējās algas stundas likme - euro
3,00
Laika patēriņš uz vienību - stundās
200
objektu skaits
1
.
-4 896,00
Pārskatot kadastrālās uzmērīšanas procesu attiecībā uz jaunbūvēm, vairs netiks prasīta jaunbūves kadastrālā uzmērīšana, bet datus Kadastra informācijas sistēmā reģistrēs no iesniegtā dokumenta - jaunbūves deklarācija. 2.2 Samazināsies laika patēriņš, kas nepieciešams pasūtījuma izpildē, tas ir, nav jātērē laiks, lai pasūtītājs būtu klātienē objektā, kad notiek jaunbūves kadastrālā uzmērīšana Projekta grozījumi ietekmēs 200 objektus gadā, kas var piederēt gan juridiskajām, gan fiziskajām personām. Pieņēmumi: 1. laiks, kas nepieciešams personai, lai nodrošinātu klātbūtni objekta apsekošanas laikā - 3 stundas (h), tajā skaitā ceļš uz un no objekta; 2. Vidējā darba alga 2022.gada II ceturksnī (CSP dati) 1362 euro, 1 h izmaksas ir 8,16 euro; Esošā situācija 200*3*8,16= 4 896,00 euro Plānotā situācija - 0,00 euro
Juridiskās personas
Kopā (juridiskās personas)
0,00
Visi zemes, zemes vienības daļas un būves īpašnieki, vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, – lietotāji. Mērķgrupas precīzu lielumu nav iespējams noteikt.
skatīt aprēķina skaidrojumu pie fiziskām personām
Kopā
-4 896,00

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
33 326
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
33 326
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-33 326
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-33 326
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
33 326
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Lai nodrošinātu projektā paredzēto normu izpildi Tieslietu ministrijas budžeta programmā 07.00.00 “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” 2023. gadā nepieciešams valsts budžeta finansējums 33 326 euro apmērā.
Preces un pakalpojumi {2000}: 33 326 euro.
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi {2250}: 454,96 euro ārpakalpojuma cilvēkdienas likme x 73.25 cilvēkdienas = 33 326 euro pilnveidojumiem Dienesta informācijas sistēmās.
NIVKIS papildināt būves inventarizācijas veida klasifikatoru ar jaunām vērtībām:
1.         Ēkas reģistrēšana no paziņojuma par būvniecību;
2.         Ēkas reģistrēšana no paskaidrojuma raksta;
3.         Ēkas aktualizēšana no paziņojuma par būvniecību;
4.         Ēkas aktualizēšana no paskaidrojuma raksta;
5.         Telpu grupas aktualizēšana no paziņojuma par būvniecību;
6.         Telpu grupas aktualizēšana no paskaidrojuma raksta;
7.         Ēkas reģistrēšana no jaunbūves deklarācijas;
8.         Ēkas aktualizēšana no jaunbūves deklarācijas.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekta izpildi Valsts zemes dienests nodrošinās ar esošajām amata vietām.
Cita informācija
Projekta normu izpildei 2023. gadam nepieciešamais papildu finansējums tiks nodrošināts Tieslietu ministrijas budžeta programmas 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

4.1.1. 2014. gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

Pamatojums un apraksts
2014. gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 234. punktā noteikts, ka minēto noteikumu 4.2 un 4.3 punkts stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi", kas paredz, ka šo noteikumu 4.2 un 4.3 punktā minētais būvniecības ierosinātāja paziņojums par būvniecību, pabeidzot būvdarbus, vai iesniegums (paskaidrojuma raksta II daļa) vienlaikus ir uzskatāms par iesniegumu Valsts zemes dienestam ēkas vai telpu grupas datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, un tiks iekļauts noteikumu redakcijā uz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienu.
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts zemes dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/a23c6038-dabb-4971-bcfe-7c392fa77519

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Saņemts priekšlikums no Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse un Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA par nepieciešamību rast iespēju bez būves kadastrālās uzmērīšanas (bez Valsts zemes dienesta veiktas apsekošanas apvidū) Kadastra informācijas sistēmā reģistrēt nepabeigtu ēku, piemēram, ēku pamatus, jo tos nepieciešams reģistrēt zemesgrāmatā.

6.4. Cita informācija

Sabiedrības līdzdalība veikta Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts zemes dienests
  • Ekonomikas ministrija
  • Būvniecības valsts kontroles birojs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
Tiks radīti jauni pakalpojumi, kas paredz būves kadastra datu reģistrēšanu un aktualizāciju bez Valsts zemes dienesta veiktas apsekošanas apvidū, turklāt, šādā veidā reģistrētie kadastra dati būs pietiekami būves ierakstīšanai zemesgrāmatā.
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekts pēc būtības paredz jaunu pakalpojumu izveidi, kas paplašina būvju un gadījumu loku, kurā ir iespējama būves kadastra datu reģistrēšana no dokumentiem, turklāt tā, lai dati būtu derīgi būves ierakstīšanai zemesgrāmatā.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekts paredz jaunu (lētāku) veidu, kā reģistrēt būves kadastra datus bez būves apsekošanas apvidū (bez būves kadastrālās uzmērīšanas, kurā veic ēkas apsekošanu).

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi