Anotācija (ex-ante)

21-TA-66: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumos Nr. 602 "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumos Nr. 602 “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi”” (turpmāk – MK Noteikumu projekts) sagatavots pēc Ekonomikas ministrijas iniciatīvas, lai precizētu normatīvā akta normas.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību, apdrošināšanas līguma minimālo atbildības limitu gadā un obligātos riskus, kurus apdrošina nekustamā īpašuma darījumu starpnieks. Noteikumu projekta izstrādes nepieciešamību pamato Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
-
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumi Nr. 602 “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi” (turpmāk – MK Noteikumi Nr.602) tika izstrādāti, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likuma (turpmāk – Likums) 9. panta trešo daļu.
2020. gada 1. augustā stājās spēkā Likums, kas paredz regulēt nekustamā īpašuma darījumu starpnieku (turpmāk – starpnieki) profesionālās darbības tiesiskos pamatus un nodrošināt šo personu profesionālās darbības uzraudzību, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu un sekmētu stabilu, drošu un uzticamu starpniecības pakalpojumu sniegšanu. Saskaņā ar  Likuma 9. panta trešo daļu starpnieks apdrošina savas profesionālās darbības civiltiesisko atbildību. Starpnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtība ir noteikta MK Noteikumos Nr.602. MK Noteikumi Nr.602 paredz, ka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu var noslēgt individuāli (attiecībā uz fizisku personu) starp vienu starpnieku un apdrošinātāju vai kolektīvi (attiecībā uz juridisku personu vai personālsabiedrību), iekļaujot tajā vienlaikus vairākus starpniekus, kuri strādā juridiskajā personā vai personālsabiedrībā. Ekonomikas ministrija ir saņēmusi civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises (attiecībā uz juridisku personu vai personālsabiedrību), kurās MK noteikumu Nr.602 4. punkts tiek tulkots atšķirīgi. Proti, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā apdrošinātais dažos gadījumos ir norādīta juridiskā persona, citos – fiziska persona/as.
MK Noteikumi Nr.602 paredz, ka minimālais starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limits ir 50 000 euro gadā. Nodrošinot praktisku starpnieku reģistrēšanu, Ekonomikas ministrija ir saņēmusi starpnieku (juridiskās personas vai personālsabiedrības) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises ar dažādiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limitiem. Proti, ja juridiskās personas vai personālsabiedrības vārdā nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus sniedz divas fiziskās personas, tad praksē ir saņemtas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises ar limitu 50 000 euro gadā, citā 100 000 euro gadā.

 
Risinājuma apraksts
MK Noteikumu projekts paredz precizēt MK Noteikumu Nr.602 4. punktu, nosakot, ka starpnieks kā juridiskā persona vai personālsabiedrība atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz starp vienu starpnieku un apdrošinātāju  vai kolektīvi, iekļaujot tajā vienlaikus vairākus starpniekus, kuri juridiskās personas vai personālsabiedrības vārdā sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus.
Ņemot vērā minēto, MK Noteikumu projekts precizē MK Noteikumu Nr.602 6. punktu, nosakot, ka starpnieka  (juridiskā persona vai personālsabiedrība) minimālais  starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limits – 50 000 euro gadā par katru fizisko personu, kura juridiskās personas vai personālsabiedrības vārdā sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Noteikumu projekts attiecināms uz nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem – privātpersonām, kas sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus. Saskaņā ar likuma anotācijā sniegto informāciju uz 2018.gada 31.decembri Valsts ieņēmumu dienesta uzraudzībā bija 1612 aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu. Laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim 73 nodokļu maksātāji reģistrējuši darbības veidu aģenta vai starpnieka pakalpojumi darījumos ar nekustamo īpašumu.
Ietekmes apraksts
Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme būs uz nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem, kas sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus. Viena nekustamā īpašuma darījumu starpnieka tiešās finansiālās izmaksas jeb apdrošinātājam maksājamās prēmijas orientējošās izmaksas, apdrošinot civiltiesisko atbildību ar minimālo atbildības limitu 50 000 euro gadā un iekļaujot tajā noteikumu projektā noteiktos obligātos atlīdzināmos zaudējumus, kurus nekustamā īpašuma darījumu starpnieks obligāti apdrošina – fiziskai personai vērtējamas provizoriski 50 euro gadā (atkarībā no apdrošinātāju piedāvājuma).
 
Juridiskās personas
  • Noteikumu projekts attiecināms uz nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem – privātpersonām, kas sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus. Saskaņā ar likuma anotācijā sniegto informāciju uz 2018.gada 31.decembri Valsts ieņēmumu dienesta uzraudzībā bija 1612 aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu. Laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim 73 nodokļu maksātāji reģistrējuši darbības veidu aģenta vai starpnieka pakalpojumi darījumos ar nekustamo īpašumu.
Ietekmes apraksts
Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme būs uz nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem, kas sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus. Viena nekustamā īpašuma darījumu starpnieka tiešās finansiālās izmaksas jeb apdrošinātājam maksājamās prēmijas orientējošās izmaksas, apdrošinot civiltiesisko atbildību ar minimālo atbildības limitu 50 000 euro gadā par katru fizisku personu, kas darbojas juridiskās personas vārdā un iekļaujot tajā noteikumu projektā noteiktos obligātos atlīdzināmos zaudējumus, kurus nekustamā īpašuma darījumu starpnieks obligāti apdrošina – juridiskai personai vērtējamas provizoriski 75 euro gadā (atkarībā no apdrošinātāju piedāvājuma).

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme būs uz nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem, kas sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus. Uz MK Noteikumu projekta izstrādes brīdi nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā reģistrēti 615 nekustamā īpašuma darījumu starpnieki. Vairāk informācijas anotācijas 2.1.punktā.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Vai ietekmē?
Izmaksas par vienību - euro
Vienību skaits
Atbilstības izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Fiziskās personas
Kopā (fiziskās personas)
33 562,50
Noteikumu projekts attiecināms uz nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem – privātpersonām, kas sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus. Saskaņā ar likuma anotācijā sniegto informāciju uz 2018.gada 31.decembri Valsts ieņēmumu dienesta uzraudzībā bija 1612 aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu. Laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim 73 nodokļu maksātāji reģistrējuši darbības veidu aģenta vai starpnieka pakalpojumi darījumos ar nekustamo īpašumu.
Vērtības nozīme:
62,50
62.50- vidējā apdrošināšanas polises izmaksas
537
537 - fizisko personu skaits
33 562,50
Ar MK Noteikumu projektu netiek veidotas jaunas atbilstības izmaksas, bet aprēķini ir precizēti. Sākotnēji tika prognozēts, ka vidējās apdrošināšanas polises izmaksas būs 300 euro no privātpersonas http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488817. Praktiski reģistrējot nekustamā īpašuma darījumu starpniekus ir konstatēts, ka vidējās apdrošināšanas polises izmaksas ir 62.5 euro no privāpersonas, tātad par 237.5 euro mazāk nekā sākotnēji tika prognozēts. Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums noteic, ka nekustamā īpašuma darījumu starpnieks apdrošina savas profesionālās darbības civiltiesisko darbību. Līdz ar to atbilstības izmaksas tika apstiprinātas pamatojoties uz Likumu saskaņā ar 2020.gada 29.septembrī Ministru kabineta noteikumiem Nr.602 “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi”. Nav iespējams precīzi identificēt juridisko un fizisko personu skaitu. Pēc šī brīža tendencēm fiziskās personas ir apmēram 1/3 no kopējā starpnieku skaita.
Juridiskās personas
Kopā (juridiskās personas)
67 187,50
Noteikumu projekts attiecināms uz nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem – privātpersonām, kas sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus. Saskaņā ar likuma anotācijā sniegto informāciju uz 2018.gada 31.decembri Valsts ieņēmumu dienesta uzraudzībā bija 1612 aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu. Laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim 73 nodokļu maksātāji reģistrējuši darbības veidu aģenta vai starpnieka pakalpojumi darījumos ar nekustamo īpašumu.
Vērtības nozīme:
62,50
62.5 - vidējā apdrošināšanas polises izmaksas
1 075
1075 - juridisko personu skaits
67 187,50
Ar MK Noteikumu projektu netiek veidotas jaunas atbilstības izmaksas, bet aprēķini ir precizēti. Sākotnēji tika prognozēts, ka vidējās apdrošināšanas polises izmaksas būs 300 euro no privātpersonas http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488817. Praktiski reģistrējot nekustamā īpašuma darījumu starpniekus ir konstatēts, ka vidējās apdrošināšanas polises izmaksas ir 62.5 euro no privāpersonas, tātad par 237.5 euro mazāk nekā sākotnēji tika prognozēts. Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums noteic, ka nekustamā īpašuma darījumu starpnieks apdrošina savas profesionālās darbības civiltiesisko darbību. Līdz ar to atbilstības izmaksas tika apstiprinātas pamatojoties uz Likumu saskaņā ar 2020.gada 29.septembrī Ministru kabineta noteikumiem Nr.602 “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi”. Nav iespējams precīzi identificēt juridisko un fizisko personu skaitu. Pēc šī brīža tendencēm juridiskās personas ir apmēram 2/3 no kopējā starpnieku skaita.
Kopā
100 750,00
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Ekonomikas ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociāciju LANĪDA
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedriskā apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://www.em.gov.lv/lv/diskusiju-dokumenti

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Viedokļi netika saņemti.

6.4. Cita informācija


Ekonomikas ministrija, vienlaikus Ekonomikas ministrija konsultējās ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociāciju LANĪDA kā sertificētus nekustamā īpašuma starpniekus apvienojošu institūciju.
Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Noteikumu projektam ir nodrošināta  sabiedrības līdzdalība no 2021.gada 20.jūlija līdz 2021.gada 6.augustam.Noteikumu projektam ir nodrošināta  sabiedrības līdzdalība līdz 06.08.2021. Noteikumu projekts :
-         20.07.2021. ievietots Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē https://em.gov.lv/lv/Ministrija/sabiedribas_lidzdaliba/diskusiju_dokumenti/ sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” -  diskusiju dokumenti. 
-         20.07.2021. ievietots Ministru kabineta tīmekļa vietnē https://www.mk.gov.lv/lv/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti “Sabiedrības līdzdalības politika” – “Ministru kabineta diskusiju dokumenti”.
Sabiedrībai bija iespēja līdz 2021. gada 6. augustam sniegt rakstisku viedokli Ekonomikas ministrijai par izstrādāto noteikumu projektu.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts ieņēmumu dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
Valsts ieņēmumu dienesta esošajās funkcijās ietilpst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzība

7.5. Cita informācija


Noteikumu projekta izpilde nerada ietekmi uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Nav nepieciešama jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija. Netiek radīta ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi