Anotācija (ex-ante)

21-TA-1827: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2022.gadam” 39.pantu, kas paredz, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” (turpmāk – programma) īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim izglītības iestāžu, kuras īsteno klātienes vispārējās un profesionālās izglītības programmas, dibinātājiem (turpmāk – izglītības iestāžu dibinātāji), kā arī programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumus, tādējādi 2022.gadā turpinot Latvijas valsts simtgadē uzsākto programmu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts paredz noteikt kārtību, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu izglītības iestāžu dibinātājiem programmas īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim, lai nodrošināt iespēju izglītojamiem no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Latvijas valsts simtgades programmai 2021.gada 31.decembrī beidzoties, ir svarīgi nodrošināt programmas nepārtrauktību un pēctecību, jo tā pierādījusi savu vērtību gan no kultūras un izglītības nozaru perspektīvas, gan sabiedrības saliedētības veicināšanā kopumā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.81 98.§) „Informatīvais ziņojums „Par Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvu pēctecības nodrošināšanu”” 2.punktu no 2022.gada 1.februāra programmas administrēšana tiek nodota Latvijas Nacionālajam kultūras centram. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumu Nr.882 „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.931 „Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums”” 1.1. un 2.punktu Latvijas Nacionālais kultūras centrs no 2022.gada 1.februāra veic jaunu uzdevumu – īsteno programmu, nodrošinot iespēju pamata un vidējās vispārējās un profesionālās izglītības programmu izglītojamiem apmeklēt mākslas un kultūras norises mācību un audzināšanas darba ietvaros.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Projekts sagatavots, lai atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2022.gadam” 39.pantam, Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.81 98.§) „Informatīvais ziņojums „Par Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvu pēctecības nodrošināšanu”” 2.punktam un Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumu Nr.882 „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.931 „Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums”” 1.1. un 2.punktam noteiktu kārtību, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu izglītības iestāžu dibinātājiem programmas īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.
Risinājuma apraksts
Projekts paredz noteikt:

1. valsts budžeta programmas 21.00.00 „Kultūras mantojums” iekļautās programmas īstenošanai paredzētā finansējuma sadalījumu izglītības iestāžu, kurās klātienē tiek īstenotas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, tai skaitā profesionālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības iestādēs un pamata un vidējās profesionālās izglītības programmas (turpmāk – izglītības programmas), dibinātājiem. Projekta 1.pielikumā noteikts programmas īstenošanai paredzētā finansējuma sadalījums, savukārt Projekta 2.pielikumā apstiprināta pārskata veidlapa par programmas īstenošanai piešķirtā finansējuma izlietojumu un sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem.
Programmas mērķis ir dot iespēju izglītojamiem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu. Lai sasniegtu šo mērķi, tiek īstenota kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, mazinātu sociālo nevienlīdzību. Programma integrē izglītības saturā daudzveidīgu kultūras nozaru iepazīšanu un kultūrizglītības kompetenču attīstību, sniedzot būtisku ieguldījumu valsts izglītības standartos noteiktos mērķu sasniegšanā, tostarp dažādojot mācību organizācijas formas. Lai sniegtu metodisko atbalstu pedagogiem programmas īstenošanā, Projekts papildināts un precizēts ar aptveramās kultūras nozarēm, tā sniedzot ieguldījumu jauno izglītības standartu mērķu sasniegšanā. Kultūras pieredzes apguve līdz ar programmas īstenošanu kļūst par neatņemamu pamata un vidējās izglītības satura komponenti, samazinot nevienlīdzības riskus kultūrizglītības pieejamībā, kā arī attīstot kultūras kapitālu kā vērtību jaunajā paaudzē.
Finansējuma apmērs attiecīgajam finansējuma saņēmējam aprēķināts, izmantojot šādu formulu:
D = S x K, kur
D – programmas īstenošanai piešķirtā finansējuma apmērs attiecīgajam izglītības iestādes dibinātājam;
S – Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītais un apstiprinātais izglītojamo skaits uz 2021.gada 1.septembri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, tai skaitā profesionālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības iestādēs, un izglītojamo skaits uz 2021.gada 1.oktobri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno pamata un vidējās profesionālās izglītības programmas;
K – no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 21.jūnijam 6 euro, no 2022.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim 4 euro.
Finansējums aprēķināts, izmantojot datus par izglītojamo skaitu, uz kuriem attiecināts programmas finansējums, ko 2021.gada 18.oktobrī sniedza Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē reģistrēto izglītojamo skaitu attiecīgajās izglītības programmās:
1) aprēķinot piešķiramo programmas finansējumu vispārējās izglītības iestādēs, izglītojamo skaits noteikts uz 2021.gada 1.septembri;
2) profesionālās izglītības iestādēm piešķiramais programmas finansējums aprēķināts, ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 2021.gada 1.oktobri. Budžeta finansējuma apmērs 2021.gada piešķīrumiem profesionālās izglītības programmās aprēķināts, ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 2021.gada 1.oktobri, lai maksimāli precīzi atspoguļotu reālo izglītojamo skaitu un ņemtu vērā situāciju, ka septembrī profesionālās izglītības iestādēs notiek izglītojamo papildus uzņemšana. Informācija no Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzes saņemta atbilstoši šim kritērijam;

2. programmas ietvaros attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas radušās laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 21.jūnijam un laikposmā no 2022.gada 1.septembra līdz 31.decembrim:
2.1. pasākuma ieejas maksa un izdevumi par biļetēm izglītojamiem un personām, kuras pavada grupu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo personu skaitu (atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.oktobra noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”);
2.2. maksa pakalpojuma sniedzējam par pasākuma norises nodrošināšanu (tehniskās izmaksas, pakalpojuma sniedzēja personāla atlīdzība, tai skaitā autoratlīdzība, kas saistīta ar pasākuma nodrošināšanu, pakalpojuma sniedzēja transporta izmaksas);
2.3. pasākuma piekļuves (ieejas) maksa vai maksa par digitāla pasākuma norises nodrošināšanu;
2.4. transporta izdevumi (izdevumi par degvielu un transporta nomu) izglītojamo un pavadošo personu nokļūšanai uz pasākuma norises vietu un atpakaļ;

3. kārtību, kādā finansējuma saņēmēji sagatavo pārskatu par finansējuma izlietojumu no 2022.gada 1.janvāra līdz 21.jūnijam un no 2022.gada 1.septembra līdz 31.decembrim un iesniedz elektroniski (Projekta 2.pielikums), izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus. Latvijas Nacionālais kultūras centrs, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati, mēneša laikā pēc pārskata saņemšanas pārbauda tajā sniegtās informācijas atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam, lūdz veikt precizējumus vai sniegt skaidrojumus, ja tādi nepieciešami, un pēc atbilstības atzinuma pieņemšanas pārskatu apstiprina;

4. Kultūras ministrija pēc pārskatu par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2021.gadā apstiprināšanas informē Latvijas Nacionālo kultūras centru par atlikuma apmēru. Latvijas Nacionālais kultūras centrs atlikumu, ko finansējuma saņēmējs norādījis pārskatos par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2021.gadā (atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 4.februāra noteikumiem Nr.78 „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim”), ietur no finansējuma saņēmējam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 21.jūnijam, savukārt atlikumu, kas varētu veidoties 2022.gadā, drīkst izmantot programmas īstenošanai no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 20.jūnijam. Attiecīgi par šo summu tiek samazināts nākamajam pārskata periodam finansējuma saņēmējam pārskaitāmais finansējums. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka valstī ieviesto Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ izglītības iestāžu dibinātājiem piešķirtie līdzekļi programmas īstenošanai netika izmantoti pilnā apmērā un pēc pārskatu iesniegšanas par 2020.gada otro semestri un 2021.gada abiem semestriem izveidojās finansējuma atlikumi. Šāda regulējuma ieviešana ļaus samazināt administratīvo slogu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Lai nodrošinātu Projekta izpildi, Latvijas Nacionālais kultūras centrs slēgs līgumus ar izglītības iestāžu dibinātājiem par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu, iekļaujot šādas būtiskās sastāvdaļas:
1. līgumslēdzējpuses un to rekvizītus;
2. valsts budžeta finansējuma apmēru (atbilstoši Projekta 1.pielikumam);
3. valsts budžeta finansējuma piešķiršanas mērķi, termiņus un attiecināmās izmaksas (atbilstoši Projekta 2. un 8.punktā noteiktajam);
4. pārskatu par izlietoto finansējumu iesniegšanas termiņus un kārtību (saskaņā ar Projekta 10.punktā noteikto kārtību), kā arī kārtību, kādā finansējuma saņēmējs veic pārskaitītā finansējuma vai tās daļas atmaksu;
5. nosacījumu finansējuma saņēmējam, ka izdevumu pozīcijas, kas saistītas ar pasākuma satura veidošanu, nav attiecināmas;
6. nosacījumu finansējuma saņēmējam, ka tas nodrošina regulāru informācijas izplatīšanu par programmas īstenošanu;
7. citus nosacījumus, kas nepieciešami programmas sekmīgai īstenošanai.
Latvijas Nacionālais kultūras centrs nodrošinās metodiskos ieteikumus sekmīgai programmas norisei, kā arī regulāri atjaunos informāciju par ieteicamajām kultūras norisēm, kas šobrīd pieejami Kultūras ministrijas tīmekļvietnē: https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem.
Programmas ietvaros var finansēt arī programmas mērķim atbilstošas aktuālās izstādes, koncertus u.c. kultūras norises, kas nenotiek regulāri un tādēļ nav iekļautas kultūras norišu apkopojumā. Pašvaldību deleģētie programmas koordinatori, kā arī programmas koordinatori privātskolās un profesionālās izglītības iestādēs regulāri saņem vēstkopu ar aktualitātēm un ieteikumiem kvalitatīvai, efektīvai un jēgpilnai programmas īstenošanai.
Papildu informācija par programmas īstenošanu, tai skaitā izglītības iestāžu pieredze un aktualitātes, pieejama: https://www.lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • pedagogi
  • kultūras nozarē strādājošie
Ietekmes apraksts
Izglītojamie un pedagogi izglītības iestādēs, kas īsteno klātienes vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, tai skaitā profesionālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības iestādēs, un pamata un vidējās profesionālās izglītības programmas, kuriem pieejamas mūsdienīgas metodes izglītības kvalitātes nodrošināšanai.
Kultūras nozares profesionāļi, kuriem paplašinās nodarbinātības iespējas.
Juridiskās personas
  • Izglītības iestāžu dibinātāji
Ietekmes apraksts
Nodrošinot skolēniem iespēju iepazīt Latvijas kultūru un mākslu, tiek sekmēta izglītības un kultūras nozaru sadarbība.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Programma veicina pieprasījumu pēc mobilām, kvalitatīvām un mūsdienīgām kultūras norisēm, kas veicina uzņēmējdarbību kultūras nozarē.

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Programma sekmē nodarbinātības pieaugumu kultūras nozarē, tai skaitā radošajās industrijās, starpnozaru un zināšanu pārneses projektos u.tml.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
2 500 000
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
2 500 000
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
2 500 000
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
2 500 000
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2022.gadam” programmas īstenošanai valsts budžeta programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums” paredzēts finansējums 2 500 000 euro, tai skaitā programmas biroja darbības nodrošināšanai 120 000 euro – četru darbinieku atlīdzībai 98 720 euro un precēm un pakalpojumiem 21 280 euro, atbalstam programmas aktivitātēm izglītojamiem 2 336 000 euro, savukārt 44 000 euro plānots novirzīt jaunu metodisku materiālu veidošanai un programmas tīmekļvietnes izveidošanai. Detalizēta informācija par programmas administrēšanu sniegta Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumu Nr.882 „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.931 „Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums”” sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumā (anotācijā).
Finansējums izglītības iestāžu dibinātājiem programmas norišu nodrošināšanai tiks pārskaitīts saskaņā ar līgumu. Iesaistītajām ministrijām finansējums tiks pārdalīts transfertu veidā no valsts budžeta programmas 21.00.00 „Kultūras mantojums”, tai skaitā Aizsardzības ministrija – 300 euro, Izglītības un zinātnes ministrija – 191 060 euro, Labklājības ministrija – 290 euro un Tieslietu ministrija – 160 euro.
Finansējuma apmērs finansējuma saņēmējiem aprēķināts, 2022.gada pirmajā pusgadā Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto un apstiprināto izglītojamo skaitu atbilstošajās izglītības programmās izglītības iestādēs uz 2021.gada 1.septembri (vispārizglītojošās izglītības programmas) un 2021.gada 1.oktobri (profesionālās izglītības programmas) reizinot ar 6 euro un 2022.gada otrajā pusgadā ar 4 euro. Koeficients K 2022.gadā ir mainījies, jo samazinājies programmai piešķirtais finansējums (līdz šim bija 3 500 000 euro, 2022.gadā – 2 500 000 euro). Lai maksimāli saglabātu programmas kvalitāti 2022.gada pirmajam pusgadam, lietots lielāks finansējuma koeficients – 6 euro (kopējās semestra izmaksas 1 401 600 euro, jo pavasara mācību semestris ir ilgāks), attiecīgi rudens semestra koeficients ir 4 euro (kopējās semestra izmaksas 934 400 euro).
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Projekta sagatavošanas gaitā notikušas konsultācijas ar programmas īstenotājiem gan no kultūras, gan izglītības nozares. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktu sabiedrības pārstāvji līdz 2022.gada 16.janvārim tika aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par Projektu.
Projekta izstrādes procesā sabiedrības līdzdalības ietvaros saņemti šādi viedokļi un atbilstoši precizēts Projekts:
1) Latvijas Universitātes aģentūras „Rīgas 1.medicīnas koledža” viedoklis TAP portālā, kurā tā informē par atteikumu dalībai programmā, jo Rīgas 1.medicīnas koledžā netiek īstenota vispārējā vidējā un pamatizglītība;
2) SIA „RIMS-Rīga International meridian school” viedoklis TAP portālā, kurā tā informē par atteikumu dalībai programmā, jo uzskata, ka administratīvais slogs šī projekta īstenošanā pārsniedz projekta sniegtos ieguvumus;
3) Rīgas Stradiņu universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 2022.gada 14.janvāra vēstule Nr.1-11/4, kurā tā informē par atteikumu dalībai programmā, jo Sarkanā Krusta medicīnas koledža neatbilst programmas nosacījumiem.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Kultūras ministrija
  • Latvijas Nacionālais kultūras centrs
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Valsts un nevalstiskās kultūras institūcijas

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Programma attīsta kultūras pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru reģionos, kā arī nodrošina kultūras norišu pieejamību izglītojamajiem neatkarīgi no dzīvesvietas, jo īpaši piedāvājot kvalitatīvas digitālās norises.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Programma veido ieradumu sistemātiski pieredzēt kultūru un palīdz izmantot gūto pieredzi savai personīgajai, profesionālajai un pilsoniskajai izaugsmei, kā arī veicina kultūras pieejamību un mazina sociālās atstumtības riskus.

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi