Anotācija (ex-ante)

22-TA-3776: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 3" Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otrā daļa, 42.1, 43. pants, likuma “Par autoceļiem” 4.pants un Bauskas novada domes 2022.gada 24.novembra lēmums Nr. 558 (prot. Nr.17, 43.p.) "Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 3", Vecsaules pagastā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā" (turpmāk - Lēmums Nr. 558).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas valdījumā Bauskas novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu, kas nepieciešams projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” (turpmāk – Rail Baltica projekts) īstenošanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Rail Baltica projekta īstenošanai paredzētā darbība, nosakot dzelzceļa līnijas trases novietojumu Latvijas teritorijā, akceptēta ar Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojumu Nr.467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”. Ar Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojumu Nr.468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskas lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica" nacionālo interešu objekta statuss noteikts Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica un ar tās būvniecību saistītajām būvēm atbilstoši šā rīkojuma 2.punktam un pielikumam.
Saskaņā ar pilnsabiedrības “RB Latvija” izstrādātajiem tehniskajiem risinājumiem, kā arī to detalizācijai izstrādātajā būvprojektā, Rail Baltica projekta īstenošanai valsts īpašumā iegūstams Bauskas novada pašvaldībai piekrītošais nekustamais īpašums “Rail Baltica dzelzceļa teritorija 3” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0596), Vecsaules pagastā, Bauskas novadā (turpmāk - Nekustamais īpašums).
Nekustamo īpašumu nepieciešams pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā atbilstoši likuma “Par autoceļiem” 4.pantam un 7.panta pirmajai daļai, jo tas ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai – Rail Baltica projekta īstenošanas ietvaros izmantojot valsts reģionālā autoceļa P87 posma izbūvei.
Rīkojuma projekts sagatavots, pamatojoties uz Lēmumu Nr. 558.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nekustamais īpašums izveidots, pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas apvienības pārvalde" 2022.gada 23.septembra lēmumu Nr.BAP/2022/9-1/120/APL "Par nekustamā īpašuma „Šimkevici”, Vecsaules pagastā, piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0395 sadali, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu”, sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0395, un nodalot Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo zemes vienības daļu. Savukārt, ar Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par nekustamo īpašumu „Šimkevici” ar kadastra Nr.4092 001 0395” noteikts, ka zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0395 piekrīt pašvaldībai.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0594 nepieciešama valsts autoceļa infrastruktūras izveidošanai un tās uzturēšanai.
Zemes vienība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks kadastrāli uzmērīta un Nekustamais īpašums tiks ierakstīts zemesgrāmatā, nostiprinot īpašuma tiesības uz Bauskas novada pašvaldības vārda vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij Satiksmes ministrijas personā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.1 pantam minētais nekustamais īpašums tiks ierakstīts zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
Rīkojuma projekts paredz pienākumu Satiksmes ministrijai pārņemto Nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot atpakaļ Bauskas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras un saistītās infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
Saskaņā ar Dzelzceļa likuma pārejas noteikumu 53.punktu Satiksmes ministrija Nekustamo īpašumu nodos Rail Baltica projekta ieviesējam būvdarbu veikšanai.
Izbeidzoties nepieciešamībai Nekustamo īpašumu izmantot valsts publiskās lietošanas transporta infrastruktūras uzturēšanai, tā atdošana atpakaļ Bauskas novada pašvaldībai tiks īstenota, ievērojot Civillikuma 850.pantā noteikto, ka būve ir atzīstama par nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās zemes vienības blakus lietu, ir nesaraujami saistīta ar šo zemes vienību un atbilstoši Civillikuma 853.pantam ir atsavināma kopā ar galvenajām lietām.
Risinājuma apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz pārņemt valsts īpašumā bez atlīdzības Bauskas novada pašvaldībai piekrītošo Nekustamo īpašumu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nekustamais īpašums tiek atsavināts valsts publiskās lietošanas transporta infrastruktūras izveidošanai un tās uzturēšanai.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz pārņemt Nekustamo īpašumu valsts īpašumā bez atlīdzības.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

Nosaukums
-
Apraksts
Nekustamā īpašuma nepieciešamība valsts funkciju īstenošanai konstatēta Rail Baltica projekta īstenošanas ietvaros izstrādātajos detalizētajos tehniskajos risinājumos būvprojektā.

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Nekustamais īpašums ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai.
Rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunizbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus, tostarp fiziskas personas.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Nekustamais īpašums ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai.
Rail Baltica projekta ietvaros izbūvētā transporta infrastruktūra veicinās attiecīgā reģiona ekonomisko izaugsmi.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Nekustamais īpašums ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai. Rail Baltica projekta ietvaros īstenojamie transporta infrastruktūras uzlabojumi un jaunas izbūves veicinās attiecīgā reģiona un valsts ekonomisko izaugsmi.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Nekustamais īpašums ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai, kas labvēlīgi ietekmēs citas tautsaimniecības nozares, radot iespējas palielināt eksporta apjomu un ātrumu.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt uzņēmējdarbības vidi, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi konkurences attīstībai gan Latvijā, gan ārpus tās, ņemot vērā Rail Baltica projekta pārnacionālo nozīmi.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, tostarp nodarbinātību un darbaspēka migrācijas iespējas, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Ministru kabineta rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami.
Izdevumi, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma iegūšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tiks segti no finansēšanas līguma Nr. INEA/CEF/TRAN/M2019/2098304, kas noslēgts 2020. gada 16. novembrī starp RB Rail AS un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūru, par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta attīstībai paredzētajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Satiksmes ministrija, SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas", Bauskas novada pašvaldība.

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļvietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"
  • Bauskas novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Rīkojuma projekta īstenošana tiks veikta esošo valsts pārvaldes funkciju ietvaros, tā neietekmēs pārvaldes funkcijas vai institucionālo struktūru.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzturot un veicot dzelzceļa infrastruktūras attīstību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi