Anotācija (ex-ante)

21-TA-1091: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 104) 7. punkts uzdod Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) mēneša laikā pēc projektu izvērtēšanas atbilstoši šo noteikumu minētajiem kritērijiem un informācijai iesniegt Ministru kabinetā MK noteikumu Nr.104 6. punktā noteiktajā kārtībā sarindotus atbalstāmos investīciju projektus.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Tiesību akta projekta "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai" (turpmāk - rīkojuma projekta) mērķis ir apstiprināt pašvaldību investīciju projektu sarakstu, kas saskaņā ar MK noteikumu Nr.104 3. punktu iesniegti VARAM no 2021. gada 4. oktobra līdz 2021. gada 1. novembrim, un kam piešķirams valsts budžeta aizdevums Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pašvaldību atbalstam Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai 2021. gada 11. februārī tika pieņemti MK noteikumi Nr.104, kas nosaka kritērijus un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti jauni valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. MK noteikumi Nr.104 aizstāj Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, saskaņā ar kuriem jau iepriekš tika piešķirti valsts aizdevumi pašvaldībām.
MK noteikumu Nr.104 7. punkts uzdod VARAM mēneša laikā pēc projektu izvērtēšanas atbilstoši MK noteikumu Nr.104 nosacījumiem iesniegt Ministru kabinetā šo noteikumu 6.punktā noteiktajā kārtībā sarindotus atbalstāmos investīciju projektus.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.104 5. punktu izveidota pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisija, un tās sastāvs noteikts Ministru kabineta 2021. gada 12.marta rīkojuma Nr. 165 “Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju” 1. punktā.
Atbilstoši MK noteikumu Nr.104 3. punktam 2021. gada devītais investīciju projektu iesniegšanas cikls norisinājās no 2021. gada 4. oktobra līdz 2021. gada 1. novembrim. Šajā vērtēšanas kārtā tika izvērtēti 15 projekti (līdz 2021. gada 1. novembrim VARAM saņemtie un iepriekšējā kārtā atliktie pašvaldību investīciju projekti) no 10 pašvaldībām.

Mērķi, kuros var iesniegt investīciju projektu pieteikumus, ir noteikti MK noteikumu Nr.104 3.1. apakšpunktā.
Izvērtējot iesniegto projektu atbilstību MK noteikumu Nr.104 noteiktajām prasībām:
a. atbalstāmi ir 9 investīciju projekti, kopējais finansējums 8 346 594,13 euro, aizņēmuma apmērs – 7 094 605,00 euro;
b. noraidāmi ir 6 investīciju projekti, kopējais finansējums 2 871 609,35 euro, aizņēmuma apmērs – 2 440 861,82 euro.
Investīciju projektu noraidīšanas iemesli ir: projekti neatbilst MK noteikumu Nr. 104 3.1. apakšpunktam, 3.3. apakšpunktam un 3.1.11. apakšpunktā noteiktajam mērķim.

2021. gada 11. novembrī attālināti notika pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisijas sēde, kurā tika izskatīts VARAM sagatavotais sākotnējais vērtējums par atbalstāmajiem un noraidāmajiem projektiem. Vērtējot pašvaldību investīciju projektus atbilstoši MK noteikumu Nr.104 5. punktam, tika izvērtēta pašvaldību sniegtā informācija, vai atbalsts šo projektu ietvaros potenciāli nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. Visos projektos tika konstatēts, ka atbalsts šo projektu ietvaros nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. Vienlaikus atsevišķu projektu gadījumā, kur atbalsts pašvaldības investīciju projekta ietvaros potenciāli var tikt kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, VARAM informēs pašvaldību, kas iesniegusi investīciju projektu, par komercdarbības atbalsta kontroles normu izvērtēšanu un nepieciešamības gadījumā to piemērošanu atbalsta saderības nodrošināšanai ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Ņemot vērā minēto, rīkojuma projekta pielikumā ir atbalstāmo pašvaldību iesniegto investīciju projektu saraksts, un rīkojuma projekts paredz apstiprināt investīciju projektus:
1. 2021. gadā – 2 128 381,49 euro apmērā no likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešajā daļā minētā pašvaldību aizņēmumu palielinājuma 150 000 000 euro apmērā;
2. 2022. gadā – 4 966 223,51 euro apmērā no likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 14. pantā noteiktā pašvaldību kopējo aizņēmumu palielinājuma 118 138 258 euro apmērā.

Lai maksimāli ātri veicinātu valsts ekonomisko izaugsmi, īstenojot tieši 2021. gadā augstas gatavības investīciju projektus, Finanšu ministrija, atbilstoši pašvaldības aizņēmuma pieprasījumam, var precizēt rīkojuma projektā atbalstīto aizdevumu sadalījumu pa gadiem ar nosacījumu, ka tiek samazināts 2022. gada aizdevuma apmērs un attiecīgi palielināts 2021. gada aizdevuma apmērs, nepārsniedzot apstiprināto kopējo maksimālo aizdevuma summu investīciju projektam, ņemot vērā investīciju projekta īstenošanas laika grafiku un ievērojot MK noteikumos Nr. 104 noteiktos nosacījumus, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējuma apmēra nosacījumus. Neapgūto aizdevuma apmēru izmaksas netiek pārceltas uz nākamajiem gadiem.

Ņemot vērā, ka šī ir pēdējā 2021. gada kārta, pašvaldībām aizņēmuma pieprasījumus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai jāiesniedz tādā termiņā, lai izpildītu MK noteikumu Nr. 104 12. punktā noteikto, ka pašvaldībai pēc valsts aizdevuma līguma noslēgšanas līdz 2021. gada 31. decembrim jānodrošina 30 procentu valsts budžeta aizdevuma īpatsvaru no visa attiecīgajam investīciju projektam pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra, pretējā gadījumā tā 2021. gadā neapgūto valsts budžeta aizdevuma īpatsvaru nodrošina no pašvaldības budžeta līdzekļiem, iesniedzot Valsts kasē apliecinājumu par to, ka šāds ieguldījums ir veikts. Valsts kase valsts budžeta aizdevuma izmaksu 2022. gadā veic tikai pēc minētā apliecinājuma saņemšanas atbilstoši valsts aizdevuma līgumā noteiktajam apmēram un nosacījumiem.
Problēmas un risinājumi
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts nodrošinās tiesisko regulējumu, lai pašvaldībām būtu iespējas saņemt aizņēmumus investīciju projektu īstenošanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Tiesiskais regulējums pozitīvi ietekmēs iedzīvotājus, uzlabojot pašvaldību pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Pašvaldību investīciju projektu realizācija sekmēs Covid-19 izraisīto seku mazināšanu nodarbinātības jomā.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.104 11. punktu VARAM, iesniedzot Ministru kabinetā projektu sarakstu, pievieno Finanšu ministrijas sagatavoto informāciju par pieejamo pašvaldību aizdevuma limitu atbilstoši Ministru kabineta lēmumam. Atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2021.gadam” ir noteikts, ka 2021. gadam pašvaldību aizņēmumu kopējais pieļaujamais palielinājums ir 268 138 258 euro apmērā, tai skaitā 150 000 000 euro pašvaldību aizdevumiem  šādiem mērķiem:
1) jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanas investīciju projektiem, mazinot bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs;
2) izglītības iestāžu investīciju projektiem, tai skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mākslas, mūzikas vai dejas profesionālās ievirzes izglītības programmas, investīciju projektiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgas izglītības funkcijas izpildi;
3) valstiski nozīmīga investīciju projekta “Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija” īstenošanai;
4) pašvaldību investīciju projektu īstenošanai, tai skaitā transporta infrastruktūras projektiem un būvprojektu izstrādei Eiropas Savienības fondu projektiem, ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai;
5) katras pašvaldības vienam noteiktam prioritāram investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo pašvaldības aizņēmumu summu 400 000 euro apmērā.

Savukārt saskaņā ar likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 14. pantu 2022. gadam  noteiktais pašvaldību kopējais aizņēmumu pieļaujamais palielinājums ir 118 138 258 euro. Sagatavojot likumu par valsts budžetu 2022. gadam un likumu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam, kopējais aizņēmumu pieļaujamais palielinājums tiek precizēts. 2021., 2022. un 2023. gadam galvenā aizņēmumu prioritāte ir aizņēmumi Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošanai ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu, aizņēmumi jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, lai mazinātu pašvaldībā reģistrēto bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, aizņēmumi izglītības iestāžu investīciju projektiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgas izglītības funkcijas izpildi. Ministru kabinets 2021. gada 12. oktobra sēdē akceptēja  likumprojektu “Par valsts budžetu 2022. gadam” iesniegšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Minētajā likumprojektā ir noteikts, ka 2022.gada pašvaldību kopējais aizņēmumu pieļaujamais palielinājums ir 188 138 258 euro, t.sk. 70 000 000 euro aizņēmumu palielinājums pašvaldību investīciju projektu, tajā skaitā izglītības iestāžu investīciju projektu, īstenošanai atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma noteiktajai kārtībai.

Atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešās daļas 1. punkta d) apakšpunktam un ar Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 381 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums” ir atbalstīta valsts budžeta aizdevuma piešķiršana septiņiem investīciju projektiem par kopējo aizdevuma summu 14 443 300 euro (2021. gadā -  7 196 777,40 euro, 2022. gadā - 5 620 109,80 euro, 2023. gadā - 1 626 412,80 euro). Ar Ministru kabineta 2021. gada 6. oktobra rīkojumu Nr. 715 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums” ir atbalstīta valsts budžeta aizdevuma piešķiršana diviem investīciju projektiem par kopējo aizdevuma summu 5 112 000 euro (2021. gadā -  1 022 400 euro, 2022. gadā - 3 513 600 euro, 2023. gadā - 576 000 euro).

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 20. aprīļa noteikumiem Nr. 258 „Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” ir sniegti pozitīvi atzinumi par 79 investīciju projektiem par kopējo valsts budžeta aizdevuma summu 76 812 508,38 euro (2021. gadā – 32 702 637,99 euro, 2022. gadā – 38 760 515,39 euro, 2023. gadā – 5 349 355,00 euro).

Atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešās daļas 5. punktam VARAM veic pašvaldību prioritāro investīciju projektu pieteikumu izvērtēšanu valsts budžeta aizdevumu saņemšanai. Līdz šim ir izvērtēti 82 pašvaldību aizdevumu pieteikumi, no kuriem pozitīvi VARAM atzinumi ir sniegti 72 pašvaldību  prioritāro investīciju projektiem par kopējo valsts budžeta aizdevuma summu 23 990 531,37 euro.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 5. maija sēdes protokollēmumu Nr. 30 37.§ Informatīvais ziņojums “Par valstiski nozīmīga investīciju projekta “Mežaparka Lielās estrādes Ostas prospektā 11, Rīgā, rekonstrukcija” B daļas 2.posma īstenošanu”” minētā projekta īstenošanai kopējā  atbalstītā valsts budžeta aizdevuma summa ir 22 773 944 euro, tai skaitā 2021. gadā 14 370 796 euro.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumu Nr. 175 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” ir apstiprināts pašvaldību investīciju projektu pirmais saraksts valsts aizdevumu piešķiršanai 2021. gadā 17 402 048,79 euro apmērā no likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešajā daļā minētā pašvaldību aizņēmumu palielinājuma 150 000 000 euro apmērā un 2022. gadā 5 183 347,52 euro apmērā no “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 14. pantā noteiktā pašvaldību kopējo aizņēmumu palielinājuma 118 138 258 euro apmērā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 5. maija rīkojumu Nr. 300 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” ir apstiprināts pašvaldību investīciju projektu otrais saraksts valsts aizdevumu piešķiršanai 2021. gadā 10 833 107,59 euro apmērā no likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešajā daļā minētā pašvaldību aizņēmumu palielinājuma 150 000 000 euro apmērā un 2022. gadā 3 186 226,46 euro apmērā no “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 14. pantā noteiktā pašvaldību kopējo aizņēmumu palielinājuma 118 138 258 euro apmērā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 31. maija rīkojumu Nr. 357 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” ir apstiprināts pašvaldību investīciju projektu trešais saraksts valsts aizdevumu piešķiršanai 2021. gadā 7 106 436,78 euro apmērā no likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešajā daļā minētā pašvaldību aizņēmumu palielinājuma 150 000 000 euro apmērā un 2022. gadā 1 880 375,75 euro apmērā no “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 14. pantā noteiktā pašvaldību kopējo aizņēmumu palielinājuma 118 138 258 euro apmērā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 453 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” ir apstiprināts pašvaldību investīciju projektu ceturtais saraksts valsts aizdevumu piešķiršanai 2021. gadā 9 988 890,51 euro apmērā no likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešajā daļā minētā pašvaldību aizņēmumu palielinājuma 150 000 000 euro apmērā un 2022. gadā 8 963 837,74 euro apmērā no “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 14. pantā noteiktā pašvaldību kopējo aizņēmumu palielinājuma 118 138 258 euro apmērā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta rīkojumu Nr. 582 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” ir apstiprināts pašvaldību investīciju projektu piektais saraksts valsts aizdevumu piešķiršanai 2021. gadā 4 666 478,24 euro apmērā no likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešajā daļā minētā pašvaldību aizņēmumu palielinājuma 150 000 000 euro apmērā un 2022. gadā 3 683 598,22 euro apmērā no “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 14. pantā noteiktā pašvaldību kopējo aizņēmumu palielinājuma 118 138 258 euro apmērā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 1. septembra rīkojumu Nr. 613 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” ir apstiprināts pašvaldību investīciju projektu sestais saraksts valsts aizdevumu piešķiršanai 2021. gadā 7 624 836,81 euro apmērā no likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešajā daļā minētā pašvaldību aizņēmumu palielinājuma 150 000 000 euro apmērā un 2022. gadā 4 818 644,35 euro apmērā no “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 14. pantā noteiktā pašvaldību kopējo aizņēmumu palielinājuma 118 138 258 euro apmērā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 6. oktobra rīkojumu Nr. 716 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” ir apstiprināts pašvaldību investīciju projektu septītais saraksts valsts aizdevumu piešķiršanai 2021. gadā 8 138 093,65 euro apmērā no likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešajā daļā minētā pašvaldību aizņēmumu palielinājuma 150 000 000 euro apmērā un 2022. gadā 13 741 387,69 euro apmērā no “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 14. pantā noteiktā pašvaldību kopējo aizņēmumu palielinājuma 118 138 258 euro apmērā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 27. oktobra rīkojumu Nr. 777 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” ir apstiprināts pašvaldību investīciju projektu astotais saraksts valsts aizdevumu piešķiršanai 2021. gadā 1 930 396,78 euro apmērā no likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešajā daļā minētā pašvaldību aizņēmumu palielinājuma 150 000 000 euro apmērā un 2022. gadā 2 681 655,48 euro apmērā no “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 14. pantā noteiktā pašvaldību kopējo aizņēmumu palielinājuma 118 138 258 euro apmērā.

Kopumā valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai iepriekšējo projektu pieteikumu vērtēšanas ciklu ietvaros (2021. gada marts, aprīlis, maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris, oktobris) Ministru kabinetā ir apstiprināti pašvaldību investīciju projekti valsts aizdevumu piešķiršanai 2021. gadā 67 690 289,15 euro apmērā no likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta trešajā daļā minētā pašvaldību aizņēmumu palielinājuma 150 000 000 euro apmērā un 2022. gadā 44 139 073,21 euro apmērā no “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 14. pantā noteiktā pašvaldību kopējo aizņēmumu palielinājuma 118 138 258 euro apmērā.

Pamatojoties uz VARAM apkopoto informāciju par pašvaldību aktivitāti aizņēmumu saņemšanā, kuru investīciju projekti atbalstīti ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu, veidojas neizņemto aizdevumu summa, kas ir 8 323 128 euro (projekti, kuri divu mēnešu laikā nav iesnieguši aizņēmuma pieprasījumu Finanšu ministrijā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  un nav saņēmuši termiņa pagarinājumu).  
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Ar rīkojuma projektu netiek mainīts normatīvais regulējums, un tas neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas, tāpēc rīkojuma projekta izstrādes laikā netika īstenoti pasākumi sabiedrības līdzdalības iesaistei, kā arī netika paredzēti īpaši saziņas pasākumi ar sabiedrību (Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. punkts). Rīkojuma projekta būtība attiecas uz Ministru kabineta kompetenci apstiprināt pašvaldību iesniegtos investīciju projektus aizņēmuma saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu rīkojuma projekts tiks publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī būs pieejams bezmaksas normatīvo aktu bāzē www.likumi.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  • Finanšu ministrija
  • Valsts kase
  • Pašvaldības

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi