Anotācija (ex-ante)

23-TA-1239: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 547 "Noteikumi par atliktajām piegādēm"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts sagatavots, lai aktualizētu materiālo resursu veidus, kas tiek plānoti atlikto piegāžu veidā.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir aktualizēt Ministru kabineta 2005. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 547 “Noteikumi par atliktajām piegādēm” (turpmāk – Noteikumi Nr. 547) noteiktos materiālo resursu veidus, kuri tiek plānoti atliktajām piegādēm. Noteikumu projekts sagatavots, lai no materiālo resursu veidiem, kuri tiek plānoti atliktajām piegādēm izņemtu pirmās nepieciešamības rūpniecības preces.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd spēkā esošie Noteikumi Nr. 547 nosaka, ka atliktajām piegādēm, cita starpā, plāno pirmās nepieciešamības rūpniecības preces.

Pamatojoties uz likumdevēja Mobilizācijas likuma 9. panta 6.prim punktā doto deleģējumu Ministru kabinets 2015. gada 22. decembrī ir pieņēmis noteikumus Nr. 755 “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā” (turpmāk – Noteikumi Nr. 755), kas nosaka kārtību, kādā valsts apdraudējumu gadījumā iedzīvotāji tiek nodrošināti ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm. Tostarp atbilstoši spēkā esošajiem Noteikumiem Nr. 755 pirmās nepieciešamības preču iegādes kārtība tiek īstenota atlikto piegāžu veidā.


Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā” (22-TA-2628), kas paredz aizstāt spēkā esošos Noteikumus Nr. 755.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā” (22-TA-2628) paredz mainīt kārtību, kādā tiek plānota iedzīvotāju nodrošināšana ar pirmās nepieciešamības precēm. Tostarp turpmāk ir plānots aizstāt atlikto piegāžu veidu ar faktisku preču iegādi Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Īstenojot Noteikumos Nr. 755 noteiktās funkcijas Covid-19 infekcijas izplatības laikā, Ekonomikas ministrija (turpmāk - Ministrija) izskatīja iespēju noslēgt atlikto piegāžu līgumus par precēm. Tomēr, ņemot vērā mazumtirgotāju un vairumtirgotāju ieteikumus, kā arī, lai  neradītu mākslīgu preču iztrūkumu un satraukumu iedzīvotāju vidū, atlikto piegāžu līgumi netika slēgti.  Minētais pamatā bija saistīts ar pamatojumu, ka liela daļa no Latvijas iedzīvotāju lietotājām precēm netiek ražotas Latvijā,  kas ir īpaši būtisks apstāklis pastāvīgas preču piegāžu īstenošanas ietvarā. Proti, rodoties būtiskiem piegāžu ķēžu traucējumiem, tādā veida situācijās kā COVID-19 infekcijas sākotnējā posmā, kad iedzīvotājiem pastiprināti izpērkot atsevišķas preču kategorijas (ar motivāciju veidot ilgstošākus uzkrājumus), atsevišķu preču kategoriju uzkrājumi mazumtirgotāju un vairumtirgotāju noliktavās būtiski samazinājās. Pie šādiem apstākļiem, slēdzot atlikto piegāžu līgumus, mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā tiktu radīts vēl lielāks preču iztrūkums.

Turklāt tā kā liela daļa no precēm tiek ražotas citās valstīs vai arī Latvijas uzņēmumi ir būtiski atkarīgi no citu valstu izejvielu piegādēm, tad atlikto preču iegāde var radīt eventuālu risku, ka preces var nebūt pieejamas krīzes situācijās, kas savukārt radītu iespēju, ka  Ministrija nevarētu nepieciešamības gadījumā nodrošināt iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības precēm. 

Tāpat atzīmējams, ka spēkā esošajos Noteikumos Nr. 755 noteiktajā atlikto piegāžu organizācijā ir iesaistīts liels skaits institūciju (proti, Ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, pašvaldības, Nodrošinājuma valsts aģentūra un atlikto piegāžu sniedzēji).

Ievērojot minēto, kā arī ņemot vērā to, ka kopumā spēkā esošajā noteiktajā kārtībā, kādā iedzīvotāji valsts apdraudējuma gadījumā tiek nodrošināti ar pirmās nepieciešamības precēm, ir konstatējami būtiski riski, kas dod pamatu uzskatīt, ka esošajā organizācijā pastāv iespēja, ka iedzīvotāji var netikt nodrošināti ar pirmās nepieciešamības precēm. Tādējādi ir nepieciešams vienkāršot organizatorisko kārtību, kādā iedzīvotāji valsts apdraudējuma gadījumā tiek nodrošināti ar pirmās nepieciešamības precēm.
 
Risinājuma apraksts
Ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā” (22-TA-2628), kas paredz aizstāt spēkā esošos Noteikumus Nr. 755.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā” nosaka:

1) tās pirmās nepieciešamības preces, ar kurām nodrošināmi iedzīvotāji valsts apdraudējuma gadījumā;
2) nodrošinājuma ar pirmās nepieciešamības precēm plānošanas, kā arī pirmās nepieciešamības preču izsniegšanas un tās kontroles kārtību valstī;
3) valsts un pašvaldību institūciju uzdevumus un pienākumus iedzīvotāju nodrošināšanā ar pirmās nepieciešamības precēm.

Sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā” paredz veikt pirmās nepieciešamības preču iegādi Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Tādējādi Ministru kabineta noteikumu projektā pirmās nepieciešamības preces vairs netiek plānotas atliktajām piegādēm.

Attiecīgi, lai starp hierarhiski viena līmeņa tiesību aktiem neveidotos pretrunas, ir sagatavots Noteikumu projekts, kas paredz svītrot pirmās nepieciešamības rūpniecības preces no tiem materiāliem resursu veidiem, kuriem tiek plānotas atliktās piegādes.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Valsts apdraudējuma gadījumā, daļa sabiedrības tiks nodrošināta ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm
 
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā” (22-TA-2628)

Pamatojums un apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā” paredz, ka turpmāk pirmās nepieciešamības rūpniecības preces netiks iegādātas atlikto piegāžu veidā.
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Laika periodā no 2023.gada 18.maija līdz 2023.gada 1.jūnijam organizēta publiska apspriešana. Viedokļi par Noteikumu projektu un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) nav saņemti. 
 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi