Anotācija (ex-ante)

22-TA-2821: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi noteikumu projektu pēc savas iniciatīvas saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 16. punktu, kas paredz, ka Ministru kabinets nosaka mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku, kā arī brīvdienu laiku.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” mērķis ir noteikt mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku, kā arī brīvdienu laiku.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pašreiz ir spēkā Ministru kabineta 2022.gada 18.janvāra noteikumi Nr.41 “Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”, kas nosaka 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās.
Ministru kabineta noteikumi, kas noteiktu 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku, kā arī brīvdienu laiku, nav izdoti.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nav regulējumu par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku, kā arī brīvdienu laiku.
 
Risinājuma apraksts
Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”, ievērojot Vispārējās izglītības likuma 36. un 46. pantā ietverto regulējumu par mācību gada ilgumu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • skolēni
  • vecāki, izglītības iestāžu personāls, t.sk. pedagogi
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts attiecas uz izglītības iestāžu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā un nodrošināšanā iesaistīto izglītības iestāžu personālu, t.sk. pedagogiem, 1.-12. klašu izglītojamajiem (~ 221297 izglītojamie pēc datiem uz 2022. gada 1. septembri) un viņu vecākiem.
 
Juridiskās personas
  • izglītības iestāžu dibinātāji
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts attiecas uz izglītības iestāžu, kas īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, dibinātājiem (pašvaldībām un privāto tiesību juridiskajām personām, kā arī augstskolām).  
 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts izglītības satura centrs
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
Tiks papildināta pēc publicēšanas

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Tiks aizpildīta pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumi projekts nodrošina izglītojamo tiesības uz izglītības ieguvi, brīvdienu laiku. Noteikumu projektā paredzēti četri brīvdienu laiki, kas nepieciešami izglītojamo atpūtai. Tādējādi ar noteikumu projektu ir koordinētas brīvdienas.

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi