Anotācija (ex-ante)

23-TA-2300: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - Ministrija) 2023. gada 5. jūnijā saņēma Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības (turpmāk – Biedrība) vēstuli, kurā Biedrība un Latvijas Ārstu biedrība kopīgi aicina Ministriju veikt izmaiņas Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 89) un Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 709), novēršot papildus slogu ārstiem un pirmsskolu audzēkņu vecākiem, ko rada obligātā prasība pēc ārstu zīmēm kavējuma gadījumā, lai saglabātu pašvaldības līdzfinansējumu. Vēstulē tiek aicināts atcelt kavēto dienu skaita ierobežojumu, kas tiek attaisnotas ar vecāku zīmēm, novēršot papildus slodzi ārstiem un ļaujot vecākiem nodrošināt kavējumu attaisnojumus.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Grozījumu projekta mērķis ir noteikt gadījumus, kad bērna prombūtni veselības stāvokļa privāto pirmsskolas izglītības iestādē var apliecināt ar bērna likumīgā pārstāvja sniegto informāciju par saslimšanu uz laiku līdz piecām darbdienām. Saslimšana, kas ir ilgāka par piecām darbdienām, ir jāapliecina ar ārsta izsniegtu izziņu. 
Tiek redakcionāli precizēts, ka bērniem citu gadījumu dēļ var būt attaisnota prombūtne līdz 60 darbadienām kalendārajā gadā, par kuru bērna likumīgais pārstāvis izglītības iestādi rakstiski informējis pirms šīs plānotās prombūtnes.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
MK noteikumu Nr. 709 9. punkts noteic, ka pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar spēkā esošo regulējumu, ja bērns veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi, tad jau par pirmo saslimšanas dienu ir nepieciešama ārsta izziņa. Kavēto dienu skaits, kas attaisnotas ar ārsta zīmi, nav ierobežots, bet ir noteikts skaits dienu, kad kavējumi tiek attaisnoti ar vecāku zīmēm (kalendārajā gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim nepārsniedzot 60 kalendārās dienas). Ir virkne gadījumu, kad bērns neapmeklē pirmsskolu, jo nepieciešams stiprināt imunitāti, īpaši pavasara un rudens periodā, ir nelielas saaukstēšanās pazīmes vai tamlīdzīgas situācijas, kad vēršanās pie ārsta bērna veselības nodrošināšanai nav nepieciešama, taču vecāki ir spiesti to darīt, neraugoties uz lielo ārstu noslodzi.
Risinājuma apraksts
Lai mazinātu administratīvo slogu ārstiem, ar šo MK noteikumi Nr. 709 grozījumu projektu tiek noteikts, ja bērns veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi, tad to apliecina ar bērna vecāka (likumīgā pārstāvja) sniegtu informāciju par saslimšanas ilgumu līdz piecām darbdienām. Saslimšanu, kas ilgāka par piecām darbdienām, ir jāapliecina ar ārsta izsniegtu izziņu. 
Noteikumu projekta 9.1. un 9.2. apakšpunkti ir alternatīvi, t.i., sasniedzot 9.2. apakšpunktā noteikto dienu skaitu (60 darba dienas kalendārā gadā), bērnam joprojām būs tiesības arī būt prombūtnē veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ar bērna likumīgā pārstāvja sniegtu informāciju par saslimšanas gadījumiem, kur katrs saslimšanas gadījums atsevišķi ir līdz piecām darbdienām.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Ārsti
  • Pirmsskolas vecuma bērnu vecāki (likumiskie pārstāvji)
Ietekmes apraksts
Ārstiem samazināsies administratīvai slogs, jo ārstu zīmes būs jāizraksta tikai gadījumos, ja bērns nevar apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi veselības stāvokļa dēļ ilgāk par piecām darbdienām.
Gadījumos, ja bērnam ir neliela saslimšana, kas nav ilgāka par piecām darbadienām, tad vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) nevajadzēs vērsties pie ārstiem, lai saņemtu ārsta zīmi, kas pamatotu bērna prombūtni privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. 
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Izglītības un zinātnes ministrija, Veselības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas Pašvaldību savienība
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/4d6c8fc2-53e7-423c-b238-3931ded0ee49

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrības līdzdalības laikā iebildumi vai priekšlikumi saņemti netika. Savukārt pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām 2023. gada 8. novembrī tika saņemta vēstule ārpus TAP portāla ar Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības viedokli par noteikumu projektu, kurā tiek piedāvāts MK noteikumu Nr. 709 9. punktu izteikt šādā redakcijā: "Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma prombūtne veselības stāvokļa dēļ vai cita gadījuma dēļ, ko apliecina ārsta zīme vai ar bērna likumīgā pārstāvja sniegtu informāciju.”
Par piedāvāto priekšlikumu diskusijas notika saskaņošanas sanāksmē 2024. gada 4. janvārī, un tika panākta vienošanās par MK noteikumu Nr. 709 9. punkta redakciju.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Ģimenes ārsti
  • Privātās pirmsskolas izglītības iestādes

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Gadījumos, kad bērns veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi līdz piecām darba dienām, bērnu vecāki (likumiskie pārstāvji) būs atbildīgi par to sniegt apliecinājumu izglītības iestādei.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi