Anotācija (ex-ante)

21-TA-985: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Caurlaižu, ar kurām ir tiesības neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības,  izsniegšanas, lietošanas, kontroles un anulēšanas kārtība" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Satiksmes ministrijas iniciatīva, pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 45.panta 2.2 daļu, kas paredz, ka šā panta otrajā daļā minēto caurlaižu izsniegšanas, lietošanas un kontroles kārtību, kā arī gadījumus un kārtību, kādā tās anulē, nosaka Ministru kabinets.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekts “Caurlaižu, ar kurām ir tiesības neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības,  izsniegšanas, lietošanas, kontroles un anulēšanas kārtība” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts nolūkā optimizēt darbu, ieviešot jaunu e-pakalpojumu, kas saistīts ar caurlaižu izsniegšanu pasta komersantu un institūciju transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus, kā arī transportlīdzekļiem, ar kuriem veic inkasāciju, un atteiktos no caurlaižu izsniegšanas papīra formā, samazinot ar to saistīto administratīvo slogu.
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2024.
Pamatojums
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ceļu satiksmes likuma 45.panta otrās daļas 1.punktā ir noteikts, ka atsevišķos gadījumos ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegtām caurlaidēm pasta komersantu transportlīdzekļiem un tādiem Saeimas, Valsts prezidenta kancelejas, Valsts kancelejas, ministriju, Augstākās tiesas un Ģenerālprokuratūras transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus, pildot attiecīgo uzdevumu, ir tiesības neievērot apstāšanās noteikumus un stāvēšanas noteikumus uz laiku līdz 30 minūtēm, blakus caurlaidei novietojot informāciju par laiku, kad transportlīdzeklis attiecīgajā vietā apturēts, kā arī ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības.
Ceļu satiksmes likuma 45.panta otrās daļas 2.punktā ir noteikts, ka atsevišķos gadījumos ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegtām caurlaidēm transportlīdzekļiem, ar kuriem veic inkasāciju, pildot attiecīgo uzdevumu, ir tiesības neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā arī ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības.
Pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 45.panta 2.2 daļu, tika izdoti Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumi Nr.738 “Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības” (turpmāk – Noteikumi Nr.738).
Saskaņā ar Noteikumu Nr.738 2.punktu Satiksmes ministrija caurlaides izsniedz pasta komersantu reģistrā reģistrēta pasta komersanta (turpmāk – pasta komersants) īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim, kuru izmanto pasta pakalpojumu sniegšanai (turpmāk – pasta komersanta transportlīdzeklis), universālā pasta pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim (turpmāk – universālā pasta pakalpojuma sniedzēja transportlīdzeklis), kuru izmanto universālā pasta pakalpojuma sniegšanai, kā arī Saeimas, Valsts prezidenta kancelejas, Valsts kancelejas, Augstākās tiesas, Ģenerālprokuratūras un ministrijas (turpmāk – institūcija) īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim (turpmāk – institūcijas transportlīdzeklis), ar kuru nogādā šo institūciju dokumentus.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.738 3.punktu Valsts policija caurlaides izsniedz apsardzes komersanta vai kredītiestādes iekšējās drošības dienesta (turpmāk – inkasents) īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim (turpmāk – inkasācijas apsardzes transportlīdzeklis).
Pamatojoties uz Noteikumos Nr.738 noteikto, Satiksmes ministrija un Valsts policija katram kalendārajam gadam veic caurlaižu pasūtīšanu papīra formā atbilstoši noteiktajiem paraugiem. Pasta komersantu un institūciju transportlīdzekļu caurlaižu vizuālais izskats atšķiras no universālā pasta pakalpojuma sniedzēja caurlaides (krāsa: zaļa - oranža), kā arī atšķiras no inkasenta caurlaides (krāsa: zila).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Iesniegto pieteikumu caurlaižu saņemšanai un to pielikumā esošo dokumentu pārbaude, vērtējot atbilstību noteikumos Nr. 738 noteiktajiem kritērijiem, caurlaižu noformēšana un datu ievadīšana VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā rāda administratīvo slogu gan Satiksmes ministrijai, gan Valsts policijai, izsniedzot caurlaides pasta komersantu, universālā pasta pakalpojuma sniedzēja, institūciju un inkasentu transportlīdzekļiem papīra formā. Tas aizņem daudz laika, jo katru gadu ir jānoformē aptuveni 1200 caurlaižu. It īpaši liela noslodze tiek radīta gada nogalē, kad pasta komersanti iesniedz pieteikumus caurlaižu saņemšanai nākamajam gadam, lai tās varētu izmantot jau no 1.janvāra. Papildus caurlaides tiek pieprasītas arī visa gada garumā, jo, paplašinoties komercdarbības apjomiem, pasta komersanti iegādājas jaunus transportlīdzekļus vai maina esošos.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai atvieglotu caurlaižu izsniegšanas procesu un atteiktos no caurlaižu noformēšanas papīra formā un nodrošinātu caurlaižu pieteikšanu un noformēšanu elektroniskā vidē, tādējādi samazinot administratīvo slogu.
Caurlaižu izsniegšanas un kontroles procesā iesaistītās institūcijas (Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators), Valsts policija, pašvaldības policija un CSDD) savstarpēji vienojās par risinājumiem caurlaižu izsniegšanai elektroniski, atsakoties no caurlaidēm papīra formā un, ieviešot e-pakalpojumu caurlaižu pieteikšanai un izsniegšanai CSDD sistēmā, kurā tiešsaistē pasta komersanti, institūcijas un inkasenti patstāvīgi veiktu ar caurlaižu saņemšanu saistītās darbības. Caurlaides pieteikšanu, izsniegšanu un anulēšanu elektroniski CSDD e-pakalpojumu vidē ir plānots nodrošināt, pamatojoties uz transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, kuru uztur CSDD, savienojot to ar pasta komersantu reģistru, kuru uztur Regulators. Ņemot vērā minēto, 2021.gadā tika organizētas vairākas sanāksmes ar iesaistītajām institūcijām (CSDD, Regulatoru, Valsts policiju un Iekšlietu ministriju) un tika saņemts konceptuāls atbalsts jaunā e-pakalpojuma izveidei.
Regulatora informācijas sistēma ar reģistrētiem pasta komersantiem nodrošina datu apmaiņu ar CSDD par pasta komersantu reģistrā iekļautajām ziņām.
Iekšlietu ministrija arī konceptuāli atbalstīja pāreju uz caurlaižu izsniegšanu inkasentiem elektroniskā vidē, atsakoties no caurlaižu izmantošanas papīra formā, taču informēja, ka automatizēta datu apmaiņa starp transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru un Licenču un sertifikātu reģistru (turpmāk - LUSR), kuru turētājs un pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, CSDD caurlaižu izsniegšanas nodrošināšanai nav iespējama un to izveidot nav lietderīgi, jo notika darbs pie apsardzes darbības reģistra izstrādes, kurš aizvietoja LUSR, sadaļā par apsardzes darbības komersantu uzskaiti. Kā ir norādījusi Iekšlietu ministrija, iepirkums par apsardzes darbības reģistra IT risinājuma izstrādes veikšanu bijis noslēdzies, līdz ar to mainīt iepirkuma dokumentācijā noteiktās apsardzes darbības reģistra tehniskās prasības, tajās iekļaujot datu izgūšanu CSDD caurlaižu izsniegšanas nodrošināšanai, vairs nebija iespējams. Šobrīd dati par inkasācijas pakalpojumu sniegšanai reģistrētiem komersantiem ir izvietoti apsardzes darbības reģistra publiskā daļā, un inkasenti, balstoties uz publiski pieejamiem reģistrācijas datiem apsardzes darbības reģistrā, patstāvīgi veic ar caurlaižu saņemšanu saistītās darbības jaunā e-pakalpojumā.
Ar noteikumu projektu tiks noteikta elektronisko caurlaižu piešķiršanas kārtība (līdz ar to transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā tiks izdarīts attiecīgs ieraksts un transportlīdzekļu kabīnēs aiz priekšējā stikla vairs netiks novietotas caurlaides papīra formā). Valsts policija un pašvaldības policija, satiksmes uzraudzības un kontroles funkcijas izpildes ietvaros konstatējot iespējamo transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu, par caurlaides, kas noformēta elektroniski, esamību pārliecināsies transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.185 “Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi” 2.punktu transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir CSDD. Minēto noteikumu 3.27.apakšpunkts noteic, ka transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā iekļauj, glabā un aktualizē informāciju arī par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļa vadītājam darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības. Noteikumu projekts paredz, ka dati par noformētām caurlaidēm tiks ierakstīti transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, tādējādi nodrošinot Valsts policijai un pašvaldības policijai iespēju iegūt nepieciešamos datus un pārliecināties par caurlaides esamību un darbības termiņu.
Caurlaidei ir noteikts derīguma termiņš viens gads, jo tā nav atļauja Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā izpratnē, kas skaidri definē, ka “atļauja ir atbildīgās iestādes izsniegts dokuments (piemēram, licence, speciāla atļauja, reģistrācijas apliecība, sertifikāts, saskaņojums), kas apliecina saimnieciskās darbības veicēja atbilstību konkrētu pakalpojumu vai pakalpojumu jomu reglamentējošu normatīvo aktu prasībām un dod atļaujas saņēmējam tiesības sniegt noteiktus pakalpojumus”. Caurlaide nedod atļauju sniegt pakalpojumus, bet nodrošina tiesības transportlīdzekļu vadītājiem neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības, pildot Ceļu satiksmes likuma 45.panta otrajā daļā minētos uzdevumus. Saskaņā ar Pasta likuma 9.pantu vispārīgās atļaujas pasta pakalpojumu sniegšanai reģistrē Regulatora uzturētajā pasta komersantu reģistrā. Pamatojoties uz Apsardzes darbības likuma 6.pantu, atļaujas apsardzes darbībai un skaidras naudas inkasācijai reģistrē Valsts policija uzturētajā apsardzes darbības reģistrā. Ceļu satiksmes drošība ir valsts interešu jautājums un valstiska mēroga komplekss pasākums, kur rezultātu sasniegšanai ir nepieciešama visu kompetencei atbilstošo atbildīgo institūciju iesaiste, nosakot  attiecīgos ierobežojumus un veicot to kontroli. Minētais caurlaides termiņš nodrošina, ka mainīgos tiesiskos un faktiskos apstākļos (kas attiecas gan uz caurlaides saņēmēju loku un statusu, gan uz caurlaides saņēmēja īpašumā vai turējumā esošajiem transportlīdzekļiem) ik gadu būtu iespēja aktualizēt caurlaižu saņēmēju loku, tādējādi nodrošinot sistēmas pilnvērtīgu darbību. Kā piemēri minami gadījumi, kad mainās transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs, un jauns īpašnieks vai turētājs  nav pasta komersants vai inkasents, vai transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs zaudē statusu, kas dod tiesības izmantot caurlaidi u.tml.
Tiesības lietot caurlaidi ir pasta komersanta transportlīdzekļa, institūcijas transportlīdzekļa un inkasācijas transportlīdzekļa vadītājam, ja transportlīdzeklis ir reģistrēts pasta komersanta, institūcijas vai inkasenta īpašumā vai turējumā atbilstoši Ceļu satiksmes likumā noteiktajām.
Pamatojoties uz spēkā esošo kārtību, kas noteic, ka caurlaides derīguma termiņš ir viens gads no ieraksta brīža transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, paredzēts, ka caurlaides, kas izsniegtas saskaņā ar Noteikumos Nr.738 noteikto, un kuras darbības termiņš ir līdz kalendāra gada beigām, ir derīgas līdz 2023.gada 31.decembrim.
Ievērojot, ka caurlaides noformēšana elektroniski vairs nebūs saistīta ar laikietilpīgām procedūrām dokumentu pārbaudei un caurlaižu izsniegšanai papīrā formā, paziņojums par atbilstību kritērijiem un ieraksts transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā tiks izdarīts automātiski jau caurlaides noformēšanas brīdī.
Caurlaides noformēšanas procesā automātiski tiek pārbaudīta atbilstība šādiem kritērijiem:
- transportlīdzeklis ir caurlaides pieteicēja īpašumā vai turējumā;
- caurlaides pieteicējs ir Regulatora reģistrā reģistrēts pasta komersants;
 - caurlaides pieteicējs ir Ceļu satiksmes likuma 45.panta otrajā daļā minētā institūcija;
- caurlaides pieteicējs ir inkasents.
Ja caurlaides pieteicējs neatbilst noteiktajiem kritērijiem, tas automātiski e-pastā saņems paziņojumu par neatbilstību kritērijiem un atteikumu noformēt caurlaidi. Lēmumu par pasta komersanta izslēgšanu no pasta komersantu reģistrā vai darbības apturēšanu pieņem Regulators, pamatojoties uz Pasta likuma 11.panta pirmo daļu. Caurlaides anulēšana elektroniski CSDD e-pakalpojumu vidē tiks nodrošināta, pamatojoties uz transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, kas ir savienots  ar pasta komersantu reģistru, kuru uztur Regulators. Ņemot vērā, ka tiks nodrošināta  datu sinhronizācija par pasta komersantu reģistrā iekļautajām ziņām starp abiem reģistriem, caurlaides anulēšana notiks automātiski tiešsaistēs režīmā. Savukārt, lēmumu par inkasenta izslēgšanu no apsardzes darbības reģistra saskaņā ar Apsardzes darbības likuma 9.panta pirmo daļu pieņem Valsts policija. Ja gadījumā, inkasents tiks izslēgts no apsardzes darbības reģistra, Valsts policija, veicot  savstarpēju sarakstu, oficiāli informēs par to Ceļu satiksmes drošības direkciju un lūgs anulēt caurlaidi inkasentam, svītrojot ierakstu par caurlaidi no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. CSDD nepieņem lēmumus par caurlaides anulēšanu. Tā kā sistēmā atbildes paziņojumi tiek saņemti uzreiz e-pakalpojuma lietošanas procesā, nav paredzēts, ka kāda institūcija pieņems lēmumu un attiecīgi nav jānosaka termiņi lēmuma pieņemšanai caurlaides noformēšanas procesā.
Ņemot vērā, ka CSDD jaunā e-pakalpojuma izveide un attiecīgas infrastruktūras uzturēšana būs saistīta ar noteiktiem izdevumiem, ir nepieciešams noteikt arī pakalpojuma maksu par caurlaides izsniegšanu CSDD nodrošināto e-pakalpojumu vidē. Ievērojot minēto, vienlaikus tiek izstrādāts un virzīts saskaņošanai Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 “Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” publisko maksas pakalpojumu cenrādis”” (23-TA-1623). Ar minēto noteikumu projektu, kas stāsies spēkā no 2024.gada 1.janvāra, tiks noteikta caurlaides maksa. Abus noteikumu projektus jāizskata Ministru kabinetā vienlaicīgi.
Pamatojoties uz CSDD aprēķiniem maksa par caurlaides noformēšanu CSDD e-pakalpojumu vidē sastādīs 7,26 euro ar PVN, kas maksājama katru reizi, noformējot jaunu caurlaidi, pēc iepriekšējās caurlaides termiņa beigām.
E-pakalpojuma lietošana caurlaides noformēšanai notiks saskaņā ar CSDD tīmekļa vietnē: https://www.csdd.lv/e-csdd-pakalpojumu-lietosanas-noteikumi-un-nosacijumi/e-csdd-pakalpojumu-lietosanas-noteikumi-un-nosacijumi pieejamo kārtību “e-CSDD pakalpojumu lietošanas noteikumi un nosacījumi”.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Institūcijas nodrošinās e-pakalpojuma apmaksu sava budžeta ietvaros.

4.1.1. Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.1000 “Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis” un (23-TA-1623).

Pamatojums un apraksts
Ņemot vērā, ka jauns e-pakalpojums tiks nodrošināts saskaņā ar Ministru kabinetā noteikto CSDD publisko maksas pakalpojumu cenrādi, vienlaikus tiek veikti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 “Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”. Abus noteikumu projektus jāizskata Ministru kabinetā vienlaicīgi.
Atbildīgā institūcija
Satiksmes ministrija
Ar noteikumu projekta spēkā stāšanās brīdi spēku zaudēs Noteikumi Nr.738.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Iekšlietu ministrija, Satiksmes ministrija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Valsts policija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Priekšlikumi un komentāri netika saņemti.

6.4. Cita informācija

Noteikumu projekta prasību atbilstības kontroli turpinās veikt Valsts policija un pašvaldības policija.
Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija nav nepieciešama un nav paredzēta.
Noteikumos noteikto uzdevumu izpilde tiks organizēta esošo cilvēkresursu ietvaros.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi