Anotācija (ex-ante)

21-TA-1197: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Dalība misijā, operācijā, iecelšana amatā u.c. ar nepublicējamiem personas datiem)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumā Nr. 170 "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Starptautiskās palīdzības likuma 12. panta pirmā daļa noteic, ka civilie eksperti piedalās starptautiskajās misijās un operācijās pēc to starptautisko organizāciju, savienību vai kopienu rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, ar kurām Latvijas Republikai ir noslēgti starptautiskie līgumi, kā arī pēc Eiropas Savienības (turpmāk – ES) vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts aicinājuma. Savukārt minētā panta otrā daļa noteic, ka lēmumu par civilā eksperta piedalīšanos starptautiskajā misijā pieņem Ministru kabinets. Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra noteikumu Nr. 598 „Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā” (turpmāk – Noteikumi Nr. 598) 6. punkts noteic, ka Ārlietu ministrija sagatavo un iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabineta rīkojuma projektu par civilā eksperta dalību starptautiskajā misijā vai operācijā.
Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija rīkojums Nr. 340 “Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā” noteica civilā eksperta Raimonda Koptenkova nosūtīšanu dalībai starptautiskajā misijā līdz 2020. gada 31. jūlijam. Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa rīkojums Nr. 171 “Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā” paredz civilā eksperta Raimonda Koptenkova nosūtīšanu dalībai starptautiskajā misijā līdz 2021. gada 31. jūlijam. Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojums Nr. 170 “Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā” paredz civilā eksperta R.Koptenkova nosūtīšanu dalībai starptautiskajā misijā līdz 2022. gada 31. jūlijam. Ārlietu ministrija saņēmusi Eiropas Ārējā darbības dienesta (turpmāk - EĀDD) 2021. gada 2. jūnija vēstuli Nr. EEAS/CPCC/JH/(2021)3779093 par izmaiņām starptautiskās misijas struktūrā, nosakot civilā eksperta R.Koptenkova dalības starptautiskajā misijā noslēgšanu 2021. gada 31. decembrī.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
-
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
EĀDD 2021. gada 2. jūnijā informēja Latviju par izmaiņām starptautiskās misijas struktūrā, nosakot civilā eksperta R.Koptenkova dalības starptautiskajā misijā noslēgšanu 2021. gada 31. decembrī. Pamatojoties uz 2021. gada 18. marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 170 “Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā” R.Koptenkovam 2022. gadā tika piešķirts finansējums Ārlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" 31 584 euro apmērā. Tādējādi, ņemot vērā to, ka R.Koptenkovs dalību starptautiskajā misijā noslēgs 2021. gada 31. decembrī, piešķirtais finansējums 2022. gadā R.Koptenkovam nebūs nepieciešams. Plānots, ka minētie līdzekļi 31 584 euro apmērā tiek novirzīti civilā eksperta Roberta Fedosejeva darbības nodrošināšanai misijā, civilā drošības sektora reformām Ukrainā 2022. gadā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nav attiecināms.
Risinājuma apraksts
-
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
22 452
0
31 584
-31 584
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
22 452
0
31 584
-31 584
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
22 452
355
31 584
-31 584
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
22 452
355
31 584
-31 584
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-355
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-355
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
355
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Ārlietu ministrija atbilstoši Noteikumu Nr. 598 19. punktam segs šādus faktiskos izdevumus saistībā ar civilā eksperta R.Koptenkova pārcelšanos no dienesta vietas, nepārsniedzot rīkojumā norādītās summas:
1) veselības apdrošināšana, pārceļoties no dienesta vietas 2021. gadā – 5 euro;
2) ceļa izdevumi, pārceļoties no dienesta vietas 2021. gadā – 250 euro;
3) izdevumi par bagāžas transportēšanu, pārceļoties no dienesta vietas 2021. gadā – 100 euro.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Atsaucoties uz 2021.gada 18.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.170 “Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā” R.Koptenkovam 2022.gadā tika piešķirts finansējums Ārlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" 31 584 euro apmērā. Ņemot vērā to, ka R.Koptenkovs dalību starptautiskajā misijā noslēgs 2021. gada 31. decembrī, piešķirtais finansējums 2022.gadā R.Koptenkovam nebūs nepieciešams.
Minētie līdzekļi 31 584 euro apmērā tiek novirzīti civilā eksperta Roberta Fedosējeva darbības nodrošināšanai misijā, civilā drošības sektora reformām Ukrainā 2022.gadā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 18. marta rīkojumu Nr.170 „Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā”, 2021. gadā ir piešķirts finansējums 22 452 euro apmērā civilā eksperta dalības nodrošināšanai līdz 2021.gada 31.decembrim.
Ar civilā eksperta pārcelšanos no dienesta vietas 2021.gadā saistītie izdevumus 355 euro apmērā tiks segti no Ārlietu ministrijas budžeta.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Aizsardzības ministrija, Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Aizsardzības ministrija
  • Tieslietu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi