Anotācija (ex-ante)

21-TA-1514: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk – MK) 17.07.2018. noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43. punktu, kā arī:
•  MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 675);
•  MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 676).
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts paredz no 2022. gada 3. janvāra nodrošināt finansējumu Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk - VID), lai izmaksātu atbalstu nodokļu maksātājiem to darbības saglabāšanai valstī noteikto saimnieciskās darbības ierobežojumu apstākļos.
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
Nodrošināt nepārtrauktu atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības saglabāšanai valstī noteikto saimnieciskās darbības ierobežojumu apstākļos.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Valstī sākot ar 2021. gada 11. oktobri noteikta ārkārtējā situācija (09.10.2021. MK rīkojums Nr. 720 (prot. Nr. 67 1. §)) un ir noteikti dažāda veida ierobežojumi, kas kopumā kavē tautsaimniecības attīstību un ekonomikas atveseļošanos, līdz ar to nepieciešams jau no 2022. gada sākuma turpināt īstenot īpašus pasākumus un atbalsta mehānismus Covid-19 krīzes pārvarēšanai.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
MK noteikumi Nr. 675 un MK noteikumi Nr. 676 paredz uzdevumu VID izmaksāt nodokļu maksātājiem un to nodarbinātajiem atbalstu saistībā ar ieņēmumu no saimnieciskās darbības samazinājumu, kas radies valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā noteikto saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ.
26.10.2021. MK sēdē pieņemts lēmums, ka atbalsta periods ir no 2021. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim - uz ārkārtas situācijas laiku.
Ņemot vērā saimnieciskās darbības ierobežojumus, tiek ierobežota ne tikai uzņēmumu pelnīt spēja, bet arī tiek krasi samazināta to iespēja segt saimnieciskajā darbībā tekošos maksājumus, piemēram, darbinieku algas, rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem u.tml. Līdz ar to īpaši svarīgi no valsts puses sniegt atbalstu, kas novērš Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem iepriekš aprakstīto situāciju un stabilizē apgrozāmo līdzekļu plūsmu.

Tiek būtiski ietekmēta saimnieciskā darbība, kā rezultātā nepieciešams tūlītējs atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem, līdz ar to paredzēts turpināt Covid-19 straujās infekcijas izplatības ierobežojumu rezultātā pieejamo atbalstu algu subsīdijas veidā darba devēju darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem Covid-19 ierobežojumu dēļ ir pārtraukta saimnieciskā darbība vai samazināts saimnieciskās darbības apjoms un bez atbalsta  darbinieku atlīdzības segšanai tiktu pārtrauktas darba attiecības vai pašnodarbināto personu un patentmaksātāju gadījumā izbeigta saimnieciskā darbība.
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu atbalstu nodokļu maksātājiem un to nodarbinātajiem saistībā ar ieņēmumu no saimnieciskās darbības samazinājumu, kas radies valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā noteikto saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ, un, pamatojoties uz MK noteikumos Nr. 675 un MK noteikumos Nr. 676 noteiktiem kritērijiem, VID veiks atbalsta izmaksu.
VID atbalsta izmaksu veic tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nav alternatīvu risinājumu
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • darba ņēmēji
  • pašnodarbinātas personas
  • patentmaksātāji
Ietekmes apraksts
-
Juridiskās personas
  • mikrouzņēmumi
  • mazie uzņēmumi
  • vidējie uzņēmumi
  • lielie uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Ir paredzēts sniedz atbalstu Latvijā reģistrētiem nodokļu maksātājiem, kas atbilst mikro, mazo un vidējo, kā arī lielo uzņēmumu statusam, atbilstoši Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 ( 2014. gada 17. jūnijs ), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu Dokuments attiecas uz EEZ noteiktajām definīcijām, kā arī darba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, atbilstoši MK noteikumos Nr.675 un MK noteikumos Nr.676 noteiktajiem atbalsta sniegšanas kritērijiem.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
25 000 000
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
25 000 000
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-25 000 000
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-25 000 000
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
25 000 000
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Atbalsta izmaksai nepieciešamā finansējuma kopējais apmērs ir norādīts, pamatojoties uz 2021. gada sākumā  VID faktiski veiktās atbalsta izmaksas nodokļu maksātājiem, un vienlaikus, ņemot vērā veiktos grozījumus MK noteikumos Nr. 675 un 676, paredzot pieteikumu skaita un atbalstam nepieciešamā finansējuma pieaugumu.
2021. gada janvārī atbalsta sniegšanai izlietoti 20 milj. euro, t.sk., apgrozāmo līdzekļu atbalsta sniegšanai novirzīts finansējums 16,2 milj.  euro apmērā, nodrošinot atbalsta sniegšanu 2 422 nodokļu maksātājiem, savukārt algu subsīdijas atbalsta kompensēšanai – 3,8 milj. euro, sniedzot atbalstu gandrīz 15 000 personām.

Ņemot vērā to, ka no 100 000 euro uz 250 000 euro tiek palielināts apgrozāmo līdzekļu atbalsta slieksnis (katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi), tiek prognozēts, ka aptuveni 100 uzņēmumi varētu kvalificēties programmai un saņemt atbalstu virs 100 000 euro mēnesī līdz pat 250 000 euro. Lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu, pēc provizoriskām aplēsēm, mēnesī papildus ir nepieciešami 4 milj. euro.
Tiek prognozēts ka aptuveni par 25% (līdz 18 750) pieaugs to personu skaits, kas saņem algu subsīdijas atbalstu.  Algas subsīdiju atbalsta sniegšanai papildu ir nepieciešams 1 milj. euro.

Lai 2022.gada sākumā nodrošinātu atbalsta izmaksu veikšanu nodokļu maksātājiem, VID no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir nepieciešams papildu finansējums 25 milj. euro apmērā (t.sk., apgrozāmo līdzekļu atbalsta sniegšanai 20,2 milj. euro, algu subsīdijas atbalsta kompensēšanai – 4,8 milj. euro).
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Valsts ieņēmumu dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi