Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
24-TA-143: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 24 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
2024.gada 11.janvārī Saeimā 3.lasījumā tika pieņemts likumprojekts " Grozījumi "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā"1 (Saeimas reģ. Nr. 48/Lp141) (turpmāk - likumprojekts), kurā tika noteikts regulējums un aprites prasības jaunai produktu kategorijai - tabakas aizstājējproduktiem. Pieņemot likumprojektā noteiktos grozījumus,Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma (turpmāk - Tabakas likums) 3.panta pirmā daļa tika papildināta ar 7.punktu, nosakot, ka aizliegts laist tirgū tabakas aizstājējproduktus, par kuriem nav iesniegta informācija Veselības inspekcijai (turpmāk - VI) atbilstoši šā likuma 5.1 pantā noteiktajam un nav veikta samaksa par sniegtās informācijas apstrādi saskaņā ar  VI maksas pakalpojumu cenrādi. Vienlaikus likumprojektā iekļautie grozījumi paredzēja papildināt ar jaunu 5.1 pantu, un kur tā pirmā daļa nosaka, ka ražotāji un importētāji sniedz VI informāciju par tabakas aizstājējproduktiem, kuri jau laisti tirgū, un tiem, kurus plānots laist tirgū vai kuriem tiek mainīts sastāvs, kā arī tad, ja ir jauna vai tiek aktualizēta iesniegtā informācija un apmaksā sniegtās informācijas apstrādi par tabakas aizstājējproduktiem saskaņā ar VI  maksas pakalpojumu cenrādi.  Papildus likumprojekts paredz veikt grozījumus arī Tabakas likuma 3.panta sestajā daļā, nosakot, ka  izdevumus, kas saistīti ar novērtējumu par to vai tabakas aizstājējproduktos un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumos ir izmantotas aizliegtas piedevas vai aromatizētāji un vai tabakas aizstājējprodukti un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumi satur piedevas tādā daudzumā, kas ievērojami vai izmērāmi palielina attiecīgā tabakas aizstājējprodukta un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidruma toksisko vai atkarību izraisošo ietekmi, vai piedevai piemīt kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas īpašības, sedz ražotāji un importētāji saskaņā ar VI maksas pakalpojumu cenrādi.
Ņemot vērā likumprojektā iekļautos grozījumus, kā arī to, ka VI sniegto uzraudzības un kontroles pakalpojumu izcenojums ir iekļauts Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 24 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"2 (turpmāk – MK noteikumi Nr. 24), nepieciešams veikt grozījumus MK noteikumos Nr.24 un noteikt, ka  
arī tabakas aizstājējproduktu ražotājiem un importētājiem ir jāveic samaksa par sniegtās informācijas apstrādi, lai nodrošinātu, ka arī uz šiem ražotājiem un importētājiem tiek piemēroti tie paši noteikumi, kas šobrīd attiecināmi uz citiem Tabakas likumā regulētajiem produktiem - tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu un to uzpildes tvertņu ražotājiem un importētājiem. Vienlaikus nepieciešams papildināt MK noteikumu Nr.24 pielikumu arī ar samaksas apmēru par tabakas aizstājējproduktos un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumos  veikto izvērtējumu, vai tajos nav izmantotas aizliegtas piedevas vai aromatizētāji.

1 -  https://www.vestnesis.lv/op/2024/18.2
2 - https://likumi.lv/ta/id/329155-veselibas-inspekcijas-maksas-pakalpojumu-cenradis

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 24 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" (turpmāk - MK noteikumu projekts) mērķis ir veikt grozījumus MK noteikumu Nr.24 pielikumā, nosakot samaksas apmēru importētājiem, ražotājiem VI par sniegtās informācijas apstrādi par tabakas aizstājējproduktiem, kā arī papildinot ar samaksas apmēru par tabakas aizstājējproduktos un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumos pievienoto piedevu un aromatizētāju izvērtējumu.
Spēkā stāšanās termiņš
01.08.2024.
Pamatojums
Atbilstoši Saeimā 2024.gada 11.janvārī trešā lasījumā apstiprinātā likumprojektā iekļautajam pārejas noteikumu 19.punktam, grozījums Tabakas likumā, pievienojot  5.1 pantu un tajā noteiktais regulējums stāsies spēkā 2024.gada 1.augustā. Ņemot vērā minēto, MK noteikumu projektā iekļautajām normām ir  jāstājas spēkā 2024.gada 1.augustā. 

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Latvijā tirgū ir pieejama jauna produktu kategorija  - tabakas aizstājējprodukti (piemēram, bez tabakas nikotīna spilventiņi), kuriem šobrīd netiek piemērotas Tabakas likumā  noteiktā prasība ražotājiem un importētājiem sniegt VI  informāciju par par tabakas aizstājējproduktiem, kuri jau laisti tirgū, kurus plānots laist tirgū vai kuriem tiek mainīts sastāvs, kā arī tad, ja ir jauna vai tiek aktualizēta iesniegtā informācija. Šāda prasība šobrīd saskaņā ar Tabakas likuma 5.panta pirmo daļu tiek attiecināta uz tabakas izstrādājumiem un elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem, paredzot, ka minēto produktu ražotāji un importētāji saskaņā ar VI maksas pakalpojumu cenrādi, veic samaksu par sniegtās informācijas apstrādi. Ar Saeimā 2024.gada 11.janvārī apstiprinātajiem grozījumiem Tabakas likumā tika iekļauts regulējums tabakas aizstājējproduktiem, tai skaitā Tabakas likums papildināts ar jaunu 5.1 pantu, kura pirmajā daļā ir noteiks, ka ražotāji un importētāji sniedz VI informāciju par tabakas aizstājējproduktiem, kuri jau laisti tirgū, un kurus plānots laist tirgū vai kuriem tiek mainīts sastāvs, kā arī tad, ja ir jauna vai tiek aktualizēta iesniegtā informācija, nosakot, ka kārtību, kādā ražotāji un importētāji sniedz informāciju par tabakas aizstājējproduktiem, un sniedzamās informācijas apjomu nosaka Ministru kabinets. Papildus minētā daļa paredz, ka  ražotājiem un importētājiem ir noteikts, ka par sniegtās informācijas apstrādi par tabakas aizstājējproduktiem tie veic samaksu saskaņā ar VI maksas pakalpojumu cenrādi. Vienlaikus likumprojekts paredz arī papildināt Tabakas likuma 3.panta pirmo daļu ar jaunu 7.punktu, nosakot, ka aizliegts laist tirgū tabakas aizstājējproduktus, par kuriem nav iesniegta informācija VI atbilstoši Tabakas likuma 5.1pantā noteiktajam un nav veikta samaksa par sniegtās informācijas apstrādi saskaņā ar VI maksas pakalpojumu cenrādi. 
Ņemot vērā minēto, samaksa par VI sniegtajiem uzraudzības un kontroles pasākumiem, tai skaitā iesniegtās informācijas apstrādi par tabakas izstrādājumiem, elektroniskām cigaretēm un to uzpildes flakoniem ir noteikta MK noteikumu Nr.24 pielikuma 19., 20.punktā, tomēr noteikto samaksu nevar attiecināt uz jauno produktu grupu - tabakas aizstājējproduktiem, jo šāda produktu grupa nav iekļauta MK noteikumu Nr.24 pielikumā. Vienlaikus šobrīd MK noteikumu Nr.24 pielikuma 21.punktā noteikts tikai samaksas apmērs par aizliegtu piedevu novērtējuma veikšanu tabakas izstrādājumiem, tomēr netiek paredzēts apmaksas apmērs par aizliegtu piedevu vai aromatizētāju klātbūtnes noteikšanu elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumos vai tabakas aizstājējproduktos, Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams veikt grozījumus MK noteikumu Nr.24 pielikuma 19., 20. un 21.punktā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd MK noteikumu Nr. 24 pielikuma 19. punktā ir noteikts samaksas apmērs par pirmreizēji sniegtās informācijas apstrādi par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem. Savukārt MK noteikumu Nr.24 pielikuma 20.punktā  ir noteikta ikgadējā sniegtās informācijas apstrāde par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem. Ņemot vērā Saeimā 2024.gada 11.janvārī pieņemtos grozījumus Tabakas likumā papildinot to ar 5.1 pantu un paredzot ražotājiem un importētājiem pienākumu sniegt VI informāciju par tabakas aizstājējproduktiem, kuri jau laisti tirgū, un kurus plānots laist tirgū,  nosakot, ka par sniegtās informācijas apstrādi  ir jāveic samaksa atbilstoši VI maksas pakalpojumu cenrādī noteiktajam, nepieciešamas papildināt MK noteikumu Nr.24 pielikuma 19.un 20.punktu un pievienot jaunu produktu grupu -tabakas aizstājējproduktus, tādējādi paredzot tādu pašu veiktās samaksas apmēru par informācijas apstrādi par tabakas aizstājējproduktiem, kāda šobrīd tiek attiecināta uz tabakas izstrādājumiem, elektroniskām cigaretēm un to uzpildes flakoniem. 
Vienlaikus VI līdz šim veicot Eiropas Savienības (turpmāk - ES) kopīgā ievades portālā (turpmāk - EU-CEG datu bāze)  datu analīzi ir konstatējusi tendenci, ka informācijas iesniedzēji - ražotāji, importētāji, aizvien biežāk jau iepriekš paziņotiem produktiem pievieno jaunas prezentācijas (pat vairāk kā 15). Šādu iespēju pieļauj šobrīd  MK noteikumu Nr.440 32.punktā noteiktais, ka izstrādājumiem ar vienādu sastāvu un dizainu, ražotāji un importētāji, cik iespējams, izmanto vienu un to pašu izstrādājuma identifikācijas numuru (turpmāk - ID). Tomēr no uzraudzības un kontroles prakses  VI secinājusi, ka daļa iesniedzēju šo iespēju izmanto ļaunprātīgi un zem esoša produkta ID pievieno jaunu produkta prezentāciju, kura nav identiska jau paziņotajam produktam sastāva vai dizaina ziņā, tādējādi apejot MK noteikumos  Nr.24 19.punktā noteikto prasību par samaksas veikšanu par informācijas  iesniegšanu par jauniem produktiem un noteikto sešu mēnešu termiņu tādiem produktiem kā jaunieviesti tabakas izstrādājumi, elektroniskās cigaretes un to uzpildes flakoni. Tāpat, ir konstatēti gadījumi, kad paziņotam produktam līdz ar jaunas prezentācijas paziņošanu (un iepriekšējās atsaukšanu) tiek mainīts arī produkta veids (piemēram, no elektroniskās cigaretes uz uzpildes flakonu). Šobrīd Tabakas likuma 5.panta pirmā daļa, kā arī MK noteikumu Nr.440 6. un 18.punkts nosaka iesniedzēju pienākumu ziņot VI ikreiz, kad tiek mainīts produkta sastāvs. Šīs izmaiņas būtiski ietekmē sniedzamās informācijas apjomu, jo tas ietekmē gan produkta emisijas, gan toksikoloģiskās informācijas datus un to apjomu. Visas šīs izmaiņas iesniegtajā informācijā par produktu rada papildus darba slodzi VI amatpersonām, jo jāpārbauda informācijas izmaiņas jau iepriekš paziņotajiem produktiem (vai tās nav būtiskas un nenoved pie jauna produkta ID), kā arī jāveic daudzveidīga, sarežģītas informācijas analīze, dažkārt pat zinātniskā līmenī, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija par jauno produkta prezentāciju tiešām apliecina, ka izstrādājumam ir tāds pats sastāvs un dizains, kā sākotnēji paziņotajam un iesniegtās informācijas apjoms atbilst MK noteikumos Nr. 440 noteiktajam. Līdz ar to, veicot informācijas pārbaudi par katru jaunu produktam pievienotu prezentāciju, VI amatpersonu veiktā darba apjoms ir līdzvērtīgs ar darba apjomu, kas nepieciešams informācijas apstrādei, kas iesniegta par jaunu produktu (ID). Ņemot vērā minēto, nepieciešams papildināt MK noteikumu Nr.24 pielikuma 19.punktu ar samaksu par katras prezentācijas informācijas apstrādi, kas iesniegta EU-CEG datu bāzē, ja prezentācijā iekļautais zīmola un apakšzīmola nosaukums atšķiras no pirmreizēji sniegtās informācijas.  
Šobrīd MK noteikumu Nr.24 pielikuma 21.punktā ir noteikta samaksa aizliegtu vai ierobežotu piedevu klātbūtnes tabakas izstrādājumos un raksturīgā aromāta cigaretēs, tinamajā tabakā vai karsējamās tabakas izstrādājumā novērtējumam, kur samaksu veic paši importētāji un ražotāji atbilstoši VI maksas pakalpojumu cenrādim.  Vienlaikus ar 2024.gada 11.janvārī Saeimā 3.lasījumā pieņemto likumprojektu tika veiktas izmaiņas Tabakas likumā 3. panta sestajā daļā, attiecinot tajā noteiktās prasības arī uz elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumiem un tabakas aizstājējproduktiem, paredzot, ka izdevumus, kas saistīti ar novērtējumu vai šajos produktos ir izmantotas aizliegtas piedevas vai aromatizētāji un vai minētie produkti satur piedevas tādā daudzumā, kas ievērojami vai izmērāmi palielina attiecīgā produktu toksisko vai atkarību izraisošo ietekmi, vai piedevai piemīt kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas īpašības, sedz ražotāji un importētāji saskaņā ar VI maksas pakalpojumu cenrādi un izdevumus, kas saistīti ar tabakas izstrādājumu un tabakas aizstājējproduktu testēšanu akreditētā laboratorijā, kur izmaksas sedz ražotāji un importētāji attiecīgajai laboratorijai.  Paredzot šādu prasību Tabakas likumā, ir nepieciešams papildināt arī MK noteikumu Nr.24 pielikuma 21.punktu, lai paredzētu samaksas apmēru ražotājiem un importētājiem par minēto novērtējuma veikšanu attiecībā uz aizliegtu piedevu vai aromatizētāju pievienošanu tabakas aizstājējproduktiem vai elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumiem.  
Līdz ar 2024.gada 11.janvārī pieņemtajiem grozījumiem Tabakas likumā ir mainījies tā nosaukums, tādēļ nepieciešams veikt grozījumus MK noteikumu Nr. 24 pielikuma 2. piezīmē, lai tur precizētu Tabakas likuma nosaukumu atbilstoši  aktuālajam nosaukumam, kurā iekļauti arī jaunā produktu grupa- tabakas aizstājējprodukti. 
Risinājuma apraksts
Lai risinātu minētās problēmas, MK noteikumu projekts paredz veikt  šādus grozījumus MK noteikumu Nr.24 pielikumā:
1) 19. un 20.punktā, papildinot tos ar jaunu produktu kategoriju - tabakas aizstājējproduktiem, paredzot tādu pašu samaksu par pirmreizējas informācijas apstrādi, kāda šobrīd ir noteikta attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, elektroniskām cigaretēm un uzpildes flakoniem;
2)  19.punktā, papildinot, ka samaksa ražotājiem un importētājiem VI ir jāveic arī par  tabakas izstrādājumiem, tabakas aizstājējproduktiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem katras jaunas pievienotas prezentācijas apstrādi, ja prezentācijā iekļautais zīmola un apakš zīmola nosaukums atšķiras no pirmreizēji sniegtās informācijas;
3)  21.punktā, papildinot ar samaksu par aizliegtu vai ierobežotu piedevu un aromatizētāju klātbūtnes  tabakas aizstājējproduktos un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumos novērtējumu, kā arī kancerogēnu, mutagēnu, reproduktīvai sistēmai toksisku piedevu un piedevu, kas ievērojami vai izmērāmi palielina attiecīgā tabakas aizstājējprodukta un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidruma toksisko vai atkarību izraisošo ietekmi novērtējumu. 21. punktā noteiktā pakalpojuma maksa sedz VI administratīvās izmaksas, bet neietver testēšanas izmaksas akreditētā laboratorijā, jo testēšanas izmaksas importētājiem un ražotājiem ir jāsedz saskaņā ar attiecīgās akreditētās laboratorijas cenrādi.
4)2.atsaucē precizēts aktuālais Tabakas likuma nosaukums. 

Ņemot vērā, ka TAP portālā tehniski nav iespējams veikt labojumus katrā no MK noteikumu Nr.24  pielikuma punktiem, tad MK noteikumu projekts paredz izteikt visu MK noteikumu Nr.24 pielikumu jaunā redakcijā, bet realitātē grozījumi tiek veikti tikai pielikuma 19., 20. un 21. punktā,kā arī pielikuma 2.atsaucē, neveicot izmaiņas citos pielikumā esošajos punktos noteiktajos pakalpojumos un tiem noteiktajā samaksā VI.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Ir izvērtēts, vai samērīgi ir uzlikt un attiecināt tādas pašas prasības  tabakas aizstājējproduktu importētājiem un ražotājiem, kādas šobrīd tiek attiecinātas uz  tabakas izstrādājumu un elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu  ražotājiem un importētājiem, tādējādi nodrošinot vienādus apstākļus un konkurences nosacījumus visiem tirgus dalībniekiem. Vienlaikus nodrošinot, piemēram, nepieciešamo izvērtējuma veikšanu, vai tabakas aizstājējprodukti vai elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumi, satur aizliegtas piedevas vai aromatizētājus, kas  nepieciešams produktu sastāva atbilstības  nodrošināšanai, tiks nodrošināts, ka patērētājiem tirgū piedāvāto produktu sastāvs atbilst Tabakas likumā noteiktajām prasībām.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • tabakas aizstājējproduktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu, kā arī tabakas aizstājējproduktu ražotāji un importētāji
Ietekmes apraksts
Jaunas uzraudzības funkcijas iekļaušana attiecībā uz pirmreizējas informācijas apstrādi par tabakas aizstājējproduktiem, kā arī papildus informācijas apstrādi par  tabakas izstrādājumiem, tabakas aizstājējproduktiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem katras jaunas pievienotas prezentācijas apstrādi, ja prezentācijā iekļautais zīmola un apakš zīmola nosaukums atšķiras no pirmreizēji sniegtās informācijas, kā arī samaksas par aizliegtu vai ierobežotu piedevu un aromatizētāju klātbūtnes  tabakas aizstājējproduktos un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumos novērtējuma veikšanu kopumā nepalielina līdz šim MK noteikumu Nr.24 pielikuma 19., 20. un 21. punktā aprēķināto un noteikto pakalpojuma cenu par viena izstrādājumu un tiek saglabāta esošā cena uz visiem produktu veidiem, tai skaitā jaunajiem produktu veidiem - tabakas aizstājējproduktiem. 
Vienlaikus ar MK noteikumu projektā iekļautajiem grozījumiem tiks radītas papildus izmaksas tabakas aizstājējproduktu ražotājiem un importētājiem, jo tiem būs jāmaksā VI par sniegtās informācijas apstrādi, ko šobrīd minētie ražotāji un importētāji neveica, jo par minēto produktu grupu nebija jāsniedz informācija VI.  Par pirmreizēji  VI sniegtās informācijas apstrādi par tabakas aizstājējproduktiem un katras jaunas pievienotās prezentācijas apstrādi, ja prezentācijā iekļautais zīmola un apakš zīmola nosaukums atšķiras no pirmreizēji sniegtās informācijas importētājiem un ražotājiem būs jāmaksā  - 125,50 eiro par katru izstrādājumu. Ikgadējā maksa par sniegtās informācijas apstrādi par tabakas aizstājējproduktiem sastādīs 78,49 eiro par izstrādājumu.  Ar MK noteikumu projektā iekļautajiem grozījumiem netiek mainīts jau šobrīd MK noteikumos Nr.24 noteiktais samaksas apmērs.
Šobrīd nav iespējams noteikt precīzas aplēses, cik lielu tirgotāju vai ražotāju loku skars jaunās prasības, jo pašreiz nekur nav pieejama objektīva informācija par tabakas aizstājējproduktu tirgotāju un ražotāju skaitu. Kā arī VI nav pieejami precīzi dati par tabakas aizstājējproduktu zīmolu, kas  šobrīd tiek laisti tirgū Latvijā, skaitu. Pašreiz ir izplatītākais  tabakas aizstājējprodukta veids tirgū ir beztabakas nikotīna spilventiņi.
Vienlaikus papildus izdevumi radīsies arī tabakas aizstājējproduktu un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumu ražotājiem un importētājiem, ja tiks veikts aizliegtu piedevu vai aromatizētāju pievienošanas novērtējums pēc VI pieprasījuma, maksu par veikto novērtējumu veicot attiecīgajai laboratorijai. MK noteikumu projekts paredz, ka par aizliegtu vai ierobežotu piedevu un aromatizētāju klātbūtnes tabakas aizstājējproduktos un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumos izvērtējumu, kā arī kancerogēnu, mutagēnu, reproduktīvai sistēmai toksisku piedevu un piedevu, kas ievērojami vai izmērāmi palielina attiecīgā tabakas aizstājējprodukta un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidruma toksisko vai atkarību izraisošo ietekmi  novērtējuma pēc iesniegtās informācijas un testēšanas pārskatiem apmērs ir 61,20 euro. 
Papildus MK noteikumu projektā iekļautie grozījumi ietekmēs VI, kura  jau šobrīd uzrauga  Tabakas likumā noteiktos raksturīgā aromāta ierobežojumus cigaretēm un tinamai tabakai, karsējamai tabakai un aizliegtu piedevu pievienošanu tabakas izstrādājumiem. Tāpat VI veic pirmreizēji iesniegtās informācijas apstrādi par tabakas izstrādājumiem, elektroniskām cigaretēm un uzpildes flakoniem. Saskaņā ar MK noteikumu projektā iekļautajiem grozījumiem VI nodrošinās arī izvērtējuma veikšanu par to, vai tabakas aizstājējprodukti un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumi nesatur aizliegtas piedevas vai aromatizētājus, nepieciešamības gadījumā pieprasot ražotājus un importētājus veikt  izvērtējumu akreditētā laboratorijā.  Tāpat VI veiks pirmreizējās informācijas apstrādi par jauno produktu grupu - tabakas aizstājējproduktiem, tāpat veiks informācijas apstrādi par katru jaunu prezentāciju, ko līdz šim neveica. VI minētās papildus uzraudzības funkcijas veiks esošās uzraudzības ietvaros. Attiecīgi MK noteikumu projektā iekļautās normas nav saistītas ar jaunu pienākumu noteikšanu VI.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Papildus MK noteikumu projektā iekļautie grozījumi ietekmēs VI, kura  jau šobrīd uzrauga  Tabakas likumā noteiktos raksturīgā aromāta ierobežojumus cigaretēm un tinamai tabakai, karsējamai tabakai un aizliegtu piedevu pievienošanu tabakas izstrādājumiem. Tāpat VI veic pirmreizēji iesniegtās informācijas apstrādi par tabakas izstrādājumiem, elektroniskām cigaretēm un uzpildes flakoniem. VI ar MK noteikumu projektā iekļautajiem grozījumiem nodrošinās arī izvērtējuma veikšanu par to, vai tabakas aizstājējprodukti un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumi nesatur aizliegtas piedevas vai aromatizētājus, nepieciešamības gadījumā pieprasot iesniegt akreditētā laboratorijā veiktus testēšanas pārskatus importētājiem un ražotājiem.  Tāpat VI veiks pirmreizējas informācijas apstrādi par jauno produktu grupu - tabakas aizstājējproduktiem, tāpat veiks informācijas apstrādi par katru jaunu prezentāciju, ko līdz šim neveica. VI minētās papildus uzraudzības funkcijas veiks esošās uzraudzības ietvaros. Attiecīgi MK noteikumu projektā iekļautās normas nav saistītas ar jaunu pienākumu noteikšanu  VI.  Vienlaikus tā kā turpmāk arī tabakas aizstājējproduktu ražotāji un importētāji par iesniegtās informācijas apstrādi veiks samaksu VI, kā arī samaksa būs jāveic visiem tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu, tabakas aizstājējproduktu ražotājiem par katras jaunas prezentācijas par produktu, kas iepriekš netika paziņots, pievienošanu, MK noteikumos iekļautajiem grozījumiem būs arī ietekmi uz VI budžetu. Detalizēts aprēķins tiks pievienots MK noteikumu projektu virzot saskaņošanai TAP portālā ar valsts iestādēm.

4.1.1. Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 440 "Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem"

Pamatojums un apraksts
MK noteikumu projektā iekļautie grozījumi ir saistīti arī ar  nepieciešamo grozījumu veikšanu 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.440 “Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem” (turpmāk - MK noteikumi Nr.440), pie kuru grozījumiem arī šobrīd strādā Veselības ministrija  (TAP portālā tiesību akta lietas ID 24-TA-180). Ar Saeimā 2024.gada 11.janvārī apstiprinātajiem grozījumiem Tabakas likums tika papildināts ar jaunu 5.1 pantu, kura pirmajā daļā ir noteiks, ka ražotāji un importētāji sniedz VI informāciju par tabakas aizstājējproduktiem, kuri jau laisti tirgū, un kurus plānots laist tirgū vai kuriem tiek mainīts sastāvs, kā arī tad, ja ir jauna vai tiek aktualizēta iesniegtā informācija, nosakot, ka kārtību, kādā ražotāji un importētāji sniedz informāciju par tabakas aizstājējproduktiem, un sniedzamās informācijas apjomu nosaka Ministru kabinets. Papildus minētā daļa paredz, ka  ražotājiem un importētājiem ir noteikts, ka par sniegtās informācijas apstrādi par tabakas aizstājējproduktiem tie veic saskaņā ar VI maksas pakalpojumu cenrādi. Attiecīgi, MK noteikumu projektam ir jāstājas spēkā vienlaicīgi ar grozījumiem MK  noteikumos Nr.440, jo tajos tiks noteikts iesniedzamās informācijas apmērs tabakas aizstājējproduktu importētājiem un ražotājiem un tieši par šīs iesniedzamās informācijas apstrādi būs jāveic atbilstoša samaksa VI.
Atbildīgā institūcija
Veselības ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Veselības inspekcija
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Veselības inspekcija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Papildus MK noteikumu projektā iekļautie grozījumi ietekmēs VI, kura  jau šobrīd uzrauga  Tabakas likumā noteiktos raksturīgā aromāta ierobežojumus cigaretēm un tinamai tabakai, karsējamai tabakai un aizliegtu piedevu pievienošanu tabakas izstrādājumiem. Tāpat VI veic pirmreizēji iesniegtās informācijas apstrādi par tabakas izstrādājumiem, elektroniskām cigaretēm un uzpildes flakoniem. VI ar MK noteikumu projektā iekļautajiem grozījumiem nodrošinās ari izvērtējuma veikšanu pieprasot testēšanas pārskatus no importētājiem un ražotājiem par to, vai tabakas aizstājējprodukti un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumi nesatur aizliegtas piedevas vai aromatizētājus, nepieciešamības gadījumā pasūtot izvērtējumu akreditētā laboratorijā.  Tāpat VI veiks pirmreizējās informācijas apstrādi par jauno produktu grupu - tabakas aizstājējproduktiem, tāpat veiks informācijas apstrādi par katru jaunu prezentāciju, ko līdz šim neveica. VI minētās papildus uzraudzības funkcijas veiks esošās uzraudzības ietvaros. Attiecīgi MK noteikumu projektā iekļautās normas nav saistītas ar jaunu pienākumu noteikšanu  VI.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi