Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
23-TA-913: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valsts nekustamā īpašuma Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 42.panta pirmā daļa un 43.pants.
Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 2.punkts.
Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 10.jūnija lēmums Nr.380 (prot.Nr.24, 30.§) "Par nekustamo īpašumu Mihaila ielā 1, Daugavpilī un Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā".
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts sagatavots, lai atbilstoši Atsavināšanas likuma regulējumam saņemtu Ministru kabineta atļauju Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, Pašvaldību likuma  4.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izpildei.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Daugavpils pilsētas dome ar 2021.gada 10.jūnija lēmumu Nr.380 (prot.Nr.24, 30.§) "Par nekustamo īpašumu Mihaila ielā 1, Daugavpilī un Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā" lūdza Finanšu ministrijai nodot pašvaldības īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, lai saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu veiktu noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas - gādātu par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana).


Daugavpils valstspilsētas pašvaldība ar 26.01.2023. vēstuli Nr.1.2. – 6/59 vēlreiz ir apliecinājusi, ka nekustamais īpašums Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, nepieciešams pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), kā arī noteikt teritoriju un būvju uzturēšanas prasības, ciktāl tas saistīts ar sabiedrības drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavu saglabāšanu, izpildei (Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 2.punkts), un, proti, pašvaldība plāno to izmantot publiskai lietošanai-  sakārtot teritoriju, izmantojot šo zemes gabalu dažādu publisko pasākumu aktivitāšu rīkošanai, festivālu, koncertu, telšu pilsētiņu organizēšanai.
 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, nostiprinātas Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000130626, lēmuma datums 19.05.2014.
 
Nekustamais īpašums Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, sastāv no zemes vienības 0.8190 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 011 1805).
Atbilstoši Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izdotajai izziņai par  būves  neesamību Nr. BIS - BV – 23.1.- 2022 – 2376 ( 3- 11/959) uz zemes vienības iepriekš esošā būve ar kadastra apzīmējumu 0500 011 1805 001 – “mācību korpuss” ir nojaukta.

Nekustamais īpašums Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, nav iznomāts.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība uz 01.01.2023. ir noteikta 1 719 euro.
Zemes vienībai noteiktais lietošanas mērķis: 0908 – pārējo sabiedriskā nozīmes objektu apbūve 0.8190 ha platībā.
Saskaņā ar zemesgrāmatas un NĪVKIS datiem zemes vienībai  noteikti šādi apgrūtinājumi:
- valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti, platība 0.8190 ha;
-  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija, platība 0.1526 ha.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ar 20.02.2023. vēstuli Nr.08-11/886 informē, ka nekustamais īpašums Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Daugavpils cietokšņa apbūve” (valsts aizsardzības Nr. 4687) un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Daugavpils cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu” (valsts aizsardzības Nr. 7428) teritorijā un  kultūras pieminekļa (vai pieminekļa daļas, vai pieminekļa teritorijā/aizsardzības zonā esoša objekta) īpašniekam (valdītājam) ir saistošs likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 11.pants.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai kā nākamajai valsts nekustamā īpašuma Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, ieguvējai, izmantojot nekustamo īpašumu, būs saistoši tiesību akti, kas regulē augstākminētā kultūras pieminekļa aizsardzību, kura teritorijā nekustamais īpašums atrodas, kā arī Aizsargjoslu likumā noteiktā kārtība atbilstoši aizsargjoslu veidam.

Atbilstoši Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 08.02.2023. vēstulei Nr.2-7/105, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.12 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 011 1805 plānotā (atļautā) izmantošana noteikta kā Jauktas centra apbūves teritorija (JC) – funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem. Zemes vienība atrodas teritorijā, kurai spēkā Daugavpils Cietokšņa detālplānojums. Pamatojoties uz detālplānojuma risinājumiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0500 011 1805 plānotā (atļautā) izmantošana noteikta kā S3 – sabiedrisko objektu teritorijas ar tehniskās apkopes staciju: atļautā izmantošana – pārvaldes, izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, sporta būve un tehniskās apkopes stacija; papildizmantošana – tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, kā arī dzīvoklis kā palīgizmantošana.
Saskaņā ar Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 08.02.2023. vēstuli Nr.2-7/105, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0500 011 1805 nodrošināta piekļūšana no Hekeļa ielas.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 25 daļā noteikto, publiskas personas nekustamo īpašumu, kas nodots bez atlīdzības funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, ir tiesības izmantot papildinošu saimniecisku darbību veikšanai tikai tiktāl, ciktāl šī saimnieciskā darbība ir nepieciešama un saistīta ar funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanu, kā arī ievērojot nosacījumus, kas izriet no Eiropas Savienības aktiem komercdarbības atbalsta kontroles jomā.
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, pārņemot valsts nekustamo īpašumu Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, to plāno izmantot publisko pasākumu aktivitāšu rīkošanai, tai skaitā festivālu, koncertu, telšu pilsētiņu organizēšanai. Ievērojot iepriekš minēto, secināms, ka nododamais valsts nekustamais īpašums Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, galvenokārt kalpos nesaimnieciskiem mērķiem, proti, publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanai un uzturēšanai; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai un plānotā papildinošā saimnieciskā darbība nekustamajā īpašumā nepārsniegs 20 % apmēru. Līdz ar to valsts nekustamā īpašuma Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, nodošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts, tādējādi nodrošinot atbilstību Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 25 daļā noteiktajam.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Informāciju skatīt  sadaļā “Pašreizējā situācija”.
 
Risinājuma apraksts
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikto valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Nekustamā īpašuma nodošana bez atlīdzības pašvaldības īpašumā saskaņā ar Atsavināšanas likumā noteikto ir viens no atsavināšanas veidiem.
Ar Finanšu ministrijas un VNĪ 18.03.2020. noslēgto Nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldīšanas līgumu, kas Finanšu ministrijā reģistrēts ar Nr. 13.7-17/12/38, VNĪ veic Finanšu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, tajā skaitā nodrošinot lietderīgu rīcību ar valsts funkciju veikšanai neizmantotiem nekustamajiem īpašumiem.
Ņemot vērā, ka pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai valsts nekustamais īpašums Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, ir nepieciešams Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai, ar VNĪ Īpašumu izvērtēšanas komisijas lēmumu nolemts atbalstīt nekustamā īpašumu Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, atsavināšanu nododot bez atlīdzības pašvaldības īpašumā pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai.
Ievērojot iepriekš minēto, ir sagatavots attiecīgs Ministru kabineta rīkojuma projekts, kas paredz saskaņā ar  Atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu un 43.pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu ( nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 011 1805) - zemes vienību 0.8190 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 011 1805) - Hekeļa ielā 3, Daugavpilī,  lai saskaņā ar Pašvaldību likuma  4.panta pirmo daļu to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai.

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu valsts nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā. Ministru kabinets lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā nosaka, kādu atvasinātas publiskas personas funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par Ministru kabineta lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem.
Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots Ministru kabineta lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā norādīto funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij.

Atbilstoši Atsavināšanas likuma 43.panta ietvertajam regulējumam šā likuma 42. pantā minētajos gadījumos lēmumu par valsts mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības pieņem šā likuma 5. pantā minētā institūcija, t.i., Ministru kabinets.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Sabiedrība kopumā, kas varēs publiski apmeklēt sakārtotu teritoriju, tai skaitā apmeklēt pašvaldības organizētos kultūras pasākumus Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijā.
 
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Sabiedrība kopumā, kas varēs publiski apmeklēt sakārtotu teritoriju, tai skaitā apmeklēt pašvaldības organizētos kultūras pasākumus Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijā.
 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami.
Izdevumus saistībā ar nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Daugavpils valstspilsētas novada pašvaldības vārda, kā arī izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma uzturēšanu, segs Daugavpils valstspilsētas pašvaldība no sava budžeta līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas – Finanšu ministrija, valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi".
 

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

Finanšu ministrija
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi