Anotācija (ex-ante)

21-TA-822: Rīkojuma projekts (Apstiprināšana, iecelšana amatā, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu J.Martukānam" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu J.Martukānam” sagatavots, lai saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 20. panta trešo daļu un 22. panta pirmās daļas 11.punktu piešķirtu Valsts robežsardzes priekšnieka vietniekam (Galvenās pārvaldes priekšniekam) pulkvedim Jurim Martukānam ģenerāļa speciālo dienesta pakāpi.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu J.Martukānam” sagatavots, lai saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 20. panta trešo daļu un 22. panta pirmās daļas 11.punktu piešķirtu Valsts robežsardzes priekšnieka vietniekam (Galvenās pārvaldes priekšniekam) pulkvedim Jurim Martukānam ģenerāļa speciālo dienesta pakāpi.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Valsts robežsardzes priekšnieka vietniekam (Galvenās pārvaldes priekšniekam) pulkvedim Jurim Martukānam speciālā dienesta pakāpe – pulkvedis ir piešķirta 2010.gadā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieka amatam saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumiem Nr. 810 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju” ir noteikta amatam atbilstošā augstākā dienesta pakāpe – ģenerālis.  Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 22. panta otro daļu kārtējo speciālo dienesta pakāpi ģenerālis piešķir pēc piecu gadu nodienēšanas pulkveža speciālajā dienesta pakāpē.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā, ka J.Martukāns saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 25. panta trešo daļu nodienējis pulkveža dienesta pakāpē vairāk nekā piecus gadus, J.Martukāna  izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos izvirzītājām prasībām – iegūts maģistra grāds tiesību zinātnē (Latvijas Policijas akadēmija, 2008 gads), amatpersonas darbības un tās rezultātu novērtējums ir A2 “atbilst noteiktajām prasībām”, veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība ir atbilstošas normatīvo aktu prasībām, J.Martukānam piešķirama nākošā kārtējā speciālā dienesta pakāpe "ģenerālis" un ir sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu J.Martukānam” .
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
-
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi