Anotācija (ex-ante)

21-TA-455: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
Likumprojekts par "Par valsts budžetu 2022. gadam".
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi""  (turpmāk - noteikumu projekts) izstrādāts, lai paplašinātu atbalsta centra pakalpojumu klāstu, proti, nodrošinot sociālā darbinieka konsultācijas aizbildņiem un adoptētājiem.
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
Ministru kabinets 2021.gada 24.septembrī  (ārkārtas sēdes protokols Nr. 63, 1. §.), izskatītais informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022. gadam un ietvaram 2022.-2024. gadam", kur atbalstīja papildus finansējuma piešķiršanu Labklājības ministrijai 2022.gadā (2.punkts), kas paredz paplašināt atbalsta centru pakalpojumu klāstu, nodrošinot sociālā darbinieka konsultācijas aizbildņiem un adoptētājiem.
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2022. gadam” (izskatīts Saeimā 1.lasījumā)

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
ANO Bērnu tiesību komiteja 2016.gada ieteikumos Latvijai par ANO Bērnu tiesību konvencijas izpildi ģimenes vides un alternatīvās aprūpes attīstības jomā atzinīgi novērtē to, ka samazinās bērnu skaits, kuri tiek ievietoti bērnu aprūpes iestādēs, bet tomēr pauž bažas par samērā lēnu audžuģimeņu tīkla attīstību Latvijā (1 115 bērni audžuģimenēs 2012.gadā, savukārt 1 224 bērni 2014.gadā). ANO Bērnu tiesību komisija iesaka nostiprināt audžuģimenes aprūpes sistēmu, lai samazinātu bērnu nonākšanu bērnu aprūpes iestādēs un nostiprinātu valsts un pašvaldības iestāžu lomu un atbildību bērnu aprūpes jautājumos. Ņemot vērā, ka gan Latvijas Nacionālās attīstības plānā 2021.- 2027.gadam, gan Labklājības ministrijas izstrādātā un valdības apstiprinātā “Koncepcija par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu”, gan  Rīcības plānā deinstitucionalizācijas īstenošanai dokumentos  norādīts uz nepieciešamību nodrošināt pēc iespējas ģimeniskai videi pietuvinātu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu pieejamību bērniem, kuri tiek šķirti no ģimenes, tādējādi mazinot to bērnu skaitu, kuri tiek ievietoti bērnu aprūpes iestādēs.
Bērnu tiesību aizsardzības likums (turpmāk - BTA likums) no 2018.gada 1.jūlija paredz jaunu bērnu ārpusģimenes aprūpes modeli jeb specializētās audžuģimenes un, lai attīstītu audžuģimeņu tīklu Latvijā un uzlabotu tā darbību, izveidoti ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri. 
Lai nodrošinātu BTA likumā noteiktā deleģējuma izpildi, 2018.gada 26.jūnijā tika pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi -Nr. 355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi” (turpmāk – Atbalsta centra noteikumi), kuri stājās spēkā 2018.gada 1.jūlijā. Atbalsta centra noteikumi paredz veidot ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrus (turpmāk – atbalsta centri), kuru mērķis ir nodrošināt pasākumu kopumu, kas veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu skaita pieaugumu.
Ar Labklājības ministra 2018.gada 16.jūlija rīkojumu Nr.71 “Par ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru izvērtēšanas komisijas izveidošanu”  tika izveidota atbalsta centru izvērtēšanas komisija, lai atbilstoši Atbalsta centra noteikumiem izvērtētu pretendenta atbilstību ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram noteiktajām prasībām un piešķirtu atbalsta centra statusu. Atbilstoši Atbalsta centru noteikumos noteiktajam ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrus var reģistrēt nodibinājums, biedrība vai komersants. Pirmais atbalsta centrs tika reģistrēts 2018.gada 16.augustā. Uz 2021.gada 30.septembru Labklājības ministrijā reģistrēti 18 atbalsta centri.
Audžuģimeņu noteikumi un Atbalsta centra noteikumi nosaka, ka audžuģimenes un specializētās audžuģimenes atbalsta centrā var saņemt:
1) sociālā darbinieka konsultācijas;
2) psihologa konsultācijas;
3)atbalsta grupas;
4) ikgadējās zināšanu pilnveides mācības;
5) atsevišķos gadījumos arī citu speciālistu konsultācijas (atbilstoši audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes atbalsta un tajā ievietotā bērna individuālās attīstības plānam).
Papildus atbalsta centra speciālisti sagatavo audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes atbalsta un tajā ievietotā bērna individuālās attīstības plānu. Atbalsta plāna ietvaros atbalsta centra speciālisti sadarbojas ar pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, atbalsta centriem un citām iestādēm, lai piesaistītu papildus resursus identificētās problēmas risināšanai. Kā arī atbalsta centri organizē bērna tikšanos ar bioloģiskajiem vecākiem un citiem radiniekiem un sniedz informāciju bāriņtiesai par audžuģimeni un tajā ievietoto bērnu.
Atbalsta centra noteikumi nosaka, ka atbalsta centri aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm nodrošina:
1)psihologa konsultācijas;
2) atbalsta grupas.
Savukārt potenciālajām audžuģimenēm un specializētājām audžuģimenēm atbalsta centri nodrošina:
1)psihologa konsultācijas atzinuma sagatavošanai;
2)laulāto/personas/audžuģimenes raksturojuma un informācijas par mācību programmas apguvi sagatavošanu;
3)mācību programmas apguvi.
Potenciālajiem adoptētājiem nodrošina:
1)psihologa konsultācijas atzinuma sagatavošanai;
2)mācību programmas apguvi.

Noteikumu projekts paredz, ka sociālā darbinieka konsultācijas tiek nodrošinātas laikā periodā no 2022.gada 1.janvārim līdz 2022.gada 31.decembrim, ņemot vērā, ka Ministru kabineta 24.09.2020. sēdē (prot.Nr.63 1.§), izskatot un atbalstot informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022. gadam un ietvaram 2022.–2024. gadam”, Labklājības ministrijai atbalstīts papildu finansējums prioritārā pasākuma “Atbalsts ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbībai” (Nr.18_13_P) īstenošanai 2022.gadam 1 090 483 euro apmērā (tai skaitā atbalsta centru sniegto sociālā darbinieka konsultāciju adoptētājiem un aizbildņiem apmaksai 900 642.60 euro apmērā). Ņemot vērā, ka finansējums sociālo darbinieku konsultācijas atbalstīts un piešķirts vienam gadam, Labklājības ministrija atkārtoti Ministru kabinetā sniegts priekšlikumus prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam.

 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ministru kabineta 2020.gada 19.maijā sēdē tika apstiprināts informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem  specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai”. Tajā ietverti priekšlikumi par nepieciešamajiem pasākumiem, lai veicinātu specializēto audžuģimeņu attīstību un uzlabotu atbalsta centru sniegto pakalpojumu kvalitāti. Informatīvā ziņojumā izstrādes procesā, darba grupa, kuras uzdevumi bija nodrošināt vienotu specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības praksi, pārraudzību un sniegt priekšlikumus specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības prakses nodrošināšanai, izvērtēja atbalsta centra sniegtos pakalpojumus. Darba grupā atbalsta centra speciālisti norādīja, ka gan aizbildņiem, gan adoptētājiem nepieciešams tāds pats atbalsts kā audžuģimenēm. Aizbildņi un adoptētāji, tāpat kā audžuģimenes savā aprūpē uzņem ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus. Ārpusģimenes aprūpē esošais bērns ir piedzīvojis traumatisku pieredzi, tiekot šķirts no bioloģiskās ģimenes, tādējādi aizbildņiem un adoptētājiem laika gaitās ir nepieciešams atbalsts, padoms vai iedrošinājums problēmu risināšanā, kas saistītas ar uzņemtā bērna aprūpi. Pie atbalsta centra speciālistiem dažādu jautājumu risināšanā vēršas gan aizbildņi, gan adoptētāji. Ņemot vērā minēto, nepieciešams nodrošināt sociālā darbinieka konsultācijas aizbildņiem un adoptētājiem analogi kā audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, dažādu sociālo problēmu risināšanai.

 
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu atbalstu aizbildņu un adoptētāju ģimenēm noteikumu projekts paredz sociālā darbinieka konsultācijas aizbildņiem un adoptētājiem (līdz 10 konsultācijām gadā vienai ģimenei). Tādējādi tiks nodrošināts, ka aizbildņi un adoptētāji varēs saņemt sociālā darbinieka konsultācijas dažādu jautājumu risināšanā, nepieciešamības gadījumā sniedzot tūlītēju atbalstu, lai stiprinātu ģimenes, palīdzētu rast risinājumus problēmsituācijām, kā arī veicinot aizbildņu un adoptētāju sadarbību ar valsts, pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Aizbildņi un adoptētāji, kā arī tajās ievietotie bērni. 
2020.gadā ārpusģmenes aprūpē atradās 6004 bērni, no tiem 4059 bērniem bija iecelti 3228 aizbildņi un ik gadu tiek adoptēti aptuveni 120 bērni. 
Sociālā darbinieka konsutlācijas sniegs palašāku atbalstu aizbildņu un adoptētāju ģimenēm, tādējādi nodoršinot iespēju rast risinājumu dažādām problēmsituācijām atbalsta centrā, ņemto vērā, ka aizbildņiem un adoptētājiem ir izveidojosies sadarbības ar atbalsta centreiwem, saņemot gan psihologa konsultācijas, gan atbalsa grupas. 
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
Ietekmes apraksts
18 atbalsta centru sniegto pakalpojumu klāsts tiks palielināts, tādējādi nodrošinot plašākas atbalsta iespējas aizbildņiem un adoptētājiem un šajās ģimenēs esošajiem bērniem.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
1 788 208
0
1 788 208
0
1 788 208
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
1 788 208
0
1 788 208
0
1 788 208
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
1 788 208
0
1 788 208
900 643
1 788 208
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
1 788 208
0
1 788 208
900 643
1 788 208
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-900 643
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-900 643
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-900 643
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
2021.gadā norādīts LM pamatbudžeta apakšprogrammas 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei” ietvaros plānotais finansējums Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbībai.

2022.-2023.gadā norādīts LM pamatbudžeta apakšprogrammas 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei” ietvaros plānotais finansējums Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbībai saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021.-2023.gadam

Saskaņā ar prioritāro pasākumu “Atbalsts ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbībai” (Nr.18_13_P), viena gada ietvarā plānots apmaksāt atbalsta centru sniegtās sociālā darbinieka konsultācijas adoptētājiem un aizbildņiem 900 643 euro apmērā.Atbalsta centru sniegtās sociālā darbinieka konsultācijas adoptētājiem un aizbildņiem

 
  Apjoms gadā Pakalpojuma saņēmēji Ģimeņu skaits Izdevumi par vienu konsultāciju Izdevumi kopā gadā par konsultācijām 10% administrēšanas izdevumi Izdevumi gadā
Sociālā darbinieka konsultācijas 10 Adoptētāji
Aizbildņi
3 499 23.4 818 766.00    81 876.60 900 642.60


Ministru kabineta 24.09.2020. sēdē (prot.Nr.63 1.§), izskatot un atbalstot informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022. gadam un ietvaram 2022.–2024. gadam”, LM atbalstīts papildu finansējums prioritārā pasākuma “Atbalsts ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbībai” (Nr.18_13_P) īstenošanai 2022.gadam 1 090 483 euro apmērā (tai skaitā atbalsta centru sniegto sociālā darbinieka konsultāciju adoptētājiem un aizbildņiem apmaksai 900 642.60 euro apmērā, un atbalsta centru izmaksājamo maksājumu par sniegtajiem ikmēneša atbalsta pasākumiem audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm palielināšanai, piemērojot koeficientu 1.25 par sniegtajiem ikmēneša atbalsta pasākumiem audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm atbilstoši pakalpojumu groziem, kas nodrošina pakalpojumus/izvietojušies ārpus lielajām pilsētām/novadiem) 189 839.73 euro apmērā.

 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Finansējums Labklājības ministrijai noteikumu projektā paredzētā pasākuma īstenošanai 2022.gadā iekļauts likumprojektā “Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam”
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Nav attiecināms, jo tiek izstrādāts atbilstoši likumprojketam "Par valsts budžetu 2022.gadam"

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
Tiks nodrošinātas sociālā darbinieka konsultācijas aizbildņiem un adoptētājiem
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Tiek paplaššinats atbalsta centra sniegto paklapojumu klāsts, kas pieejams aizbildņiem un adoptētājiem

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Tiks uzlabota aizbildņu un adoptētāju sociālā situācija, kā arī sniegts sociālā darbinieka atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuriem ir iecelts aizbildnis un bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kurus adoptējuši adoptētāji. Tiks nodrošināts, ka problēmjautājumu risināšanā tiek sniegtas sociālā darbinieka konsultācijas.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi