Anotācija (ex-ante)

21-TA-1395: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valsts nekustamā īpašuma “Kaucmindes mežs”, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta ceturtā daļa, Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.187 “Zemkopības ministrijas nolikums” 1.punkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nodot Zemkopības ministrijas valdījumā valsts meža zemi, kas nav nepieciešama izglītības un zinātnes funkciju nodrošināšanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Valsts nekustamais īpašums “Kaucmindes mežs” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4076 008 0414), Rundāles pagastā, Bauskas novadā, sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 008 0405) 17,41 ha platībā, tai skaitā 15,61 ha mežs, un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 008 0407) 33,68 ha platībā, tai skaitā 32,2 ha mežs (turpmāk – nekustamais īpašums). Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas Latvijas valstij Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) personā Zemgales rajona tiesas Rundāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000619634.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 008 0405) (bez adreses) reģistrēti šādi apgrūtinājumi: ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem 0,18 ha, ceļa servitūta teritorija 0,04 ha, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos 3,74 ha, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju 0,1 ha, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju 0,1 ha, drošības aizsargjoslas teritorija gar naftas produktu cauruļvadu 2,76 ha, ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs 0,8 ha.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 008 0407) (bez adreses) reģistrēti šādi apgrūtinājumi: no 10 līdz 25 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos 3,09 ha, ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs 0,81 ha, ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs 2,35 ha, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju 0,06 ha, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju 0,06 ha, drošības aizsargjoslas teritorija gar naftas produktu cauruļvadu 1,79 ha.
Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu, un ir reģistrētas Zemgales rajona tiesas Rundāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000619634 - ceļa servitūta teritorija 0,04 ha, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos 3,74 ha, uz zemes gabala atrodošās Kaucmindes pils ēka un parks ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi (valsts aizsardzības Nr.6180, 6179), nostiprinātas beztermiņa zemes servitūta tiesības par labu SIA "LATTELECOM" nodokļu maksātāja kods 40003052786, 10 kvm platībā elektronisko sakaru iekārtu uzstādīšanai, būvniecībai, attīstīšanai, ekspluatācijai un rekonstrukcijai.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nekustamais īpašums nav nepieciešams ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu funkciju nodrošināšanai. 
Risinājuma apraksts
Zemkopības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozarēs. Tās viena no funkcijām ir organizēt un koordinēt lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politikas īstenošanu (Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.187 “Zemkopības ministrijas nolikums”). Saskaņā ar Meža likuma 4.panta otrajā daļā noteikto akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” nodibināta valsts meža īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai un tā nodrošina valstij piekrītošās un valsts īpašumā esošās uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstītās meža zemes apsaimniekošanu un aizsardzību. 
Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka nekustamais īpašums nav nepieciešams ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu funkciju nodrošināšanai, nekustamais īpašums (valsts meža zeme) ir nododams Zemkopības ministrijas valdījumā.
Zemkopības ministrijai pēc nekustamā īpašuma pārņemšanas būs saistoši Aizsargjoslu likumā  un likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” noteiktie nekustamā īpašuma lietošanas ierobežojumi.
Nekustamo īpašumu apsaimnieko Bauskas novada pašvaldība. Pamatojoties uz starp ministriju un Bauskas novada pašvaldību noslēgtās vienošanās noteikumiem, Bauskas novada pašvaldība lietos nekustamo īpašumu līdz nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja maiņai.
Lai akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (turpmāk - LVM) varētu nodrošināt zemes vienību (zemes vienību kadastra apzīmējumi 4076 008 0405 un 4076 008 0407) apsaimniekošanu un aizsardzību, pēc minēto zemes vienību nodošanas Zemkopības ministrijas valdījumā un LVM pārvaldīšanā, ministrijai jānoslēdz ar LVM servitūta līgums par zemes vienību (zemes vienību kadastra apzīmējumi 4076 008 0404 un 4076 008 0406) daļu (12 - 15 m platā joslā) ar tiesībām izbūvēt ceļus piekļuves zemes vienībām (zemes vienību kadastra apzīmējumi 4076 008 0405 un 4076 008 0407) nodrošināšanai.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami. Nekustamā īpašuma īpašuma tiesību maiņas reģistrāciju zemesgrāmatā veiks akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” par saviem finanšu līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Ar rīkojuma projektu netiek mainīts normatīvais regulējums, kā arī tas neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas, līdz ar to sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes rīkojuma projekta izstrādē netika organizētas (Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punkts).
Rīkojuma projekta būtība skar Ministru kabineta kompetenci lemt par rīcību ar ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu. Rīkojuma projektā risinātie jautājumi neparedz ieviest izmaiņas, kas varētu ietekmēt sabiedrības intereses.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Zemkopības ministrija
  • AS "Latvijas valsts meži"
  • Izglītības un zinātnes ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi