Anotācija (ex-ante)

22-TA-2628: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā" (turpmāk - Noteikumu projekts) ir izstrādāts, pamatojoties uz:
1) ar Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra protokollēmuma (Prot.Nr. 50 52.§) 5. punktā doto uzdevumu;
2) ar Ministru kabineta 2024.gada 20.janvārta rīkojuma Nr. 55 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” 1. punktu apstiprinātā Valdības rīcības plāna īstenojamo pasākumu Nr. 2.6. “Valsts apdraudējuma gadījumā iedzīvotāji nodrošināti ar pirmās nepieciešamības precēm”;
3) Mobilizācijas likuma 9.panta 6.1 punktā doto deleģējumu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus, kas pārvietoti valsts apdraudējuma gadījumā, ar pirmās nepieciešamības precēm.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 755 “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā” (turpmāk – Noteikumi Nr. 755) nosaka kārtību, kādā iedzīvotāji tiek nodrošināti ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā. Tostarp Noteikumi Nr. 755 nosaka, ka pirmās nepieciešamības rūpniecības preces tiek iegādātas atlikto piegāžu veidā.

Atbilstoši Noteikumiem Nr. 755 Ekonomikas ministrija sadarbībā ar pašvaldībām plāno finanšu līdzekļus, lai organizētu atlikto piegāžu līgumu slēgšanu, organizē preču iepirkumu, slēdz atlikto piegāžu līgumus, kā arī kontrolē piegādātāju spējas veikt atlikto līgumu izpildi.

Iestājoties valsts apdraudējumam, Ekonomikas ministrija veic apmaksu par piegādātajām precēm atbilstoši piegādātāju iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, ja nepieciešams, organizē papildus preču iegādi, kontrolē izsniegto preču skaitu, informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par piegādātajām precēm un konstatētajiem pārkāpumiem pašvaldību darbībā. 

Savukārt pašvaldības atbilstoši Noteikumiem Nr. 755 nozīmē atbildīgās personas, nosaka preču izsniegšanas punktus, rīcības plānu preču izsniegšanai, veic citus sagatavošanās pasākumus. Vienlaikus pašvaldības valsts apdraudējuma gadījumā informē iedzīvotājus par pirmās nepieciešamības preču izsniegšanas punktiem un preču izsniegšanas kārtību, sazinās ar preču piegādātājiem, ar kuriem noslēgti atlikto piegāžu līgumi, pieņem preces, nodrošina to izsniegšanu iedzīvotājiem un uzskaiti, informē ministriju par izmantotajām precēm un par nepieciešamību piegādāt papildus preces.

Vienlaikus Noteikumi Nr. 755 nosaka, ka piegādātājs, ar kuru tiek slēgts atlikto piegāžu līgums, ir atbildīgs par preču krājumu izveidi un to pieejamību Ekonomikas ministrijas pārbaužu veikšanai, preču nogādāšanu pašvaldību norādītajās vietās un Ekonomikas ministrijas informēšanu par piegādātajām precēm.

Atbilstoši Noteikumiem Nr. 755 preču saraksts, kas paredzēts vienam iedzīvotājam, tiek iedalīts trīs daļās –  iedzīvotājiem līdz 2 gadu vecumam; 2-18 gadu veciem iedzīvotājiem un iedzīvotājiem, kas vecāki par 18 gadiem. Preču klāsts ir paredzēts minimālo higiēnas prasību ievērošanai, iedzīvotāju nodrošināšanai ar apģērbu un apaviem, kā arī tiek paredzēts galda trauku piederumu komplekts, gaismas avots, radio aparāts, sērkociņi, sausais spirts un sveces. Preču  apjoms ir noteikts vienam mēnesim.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
[1] Līdz šim atlikto piegāžu līgumi par pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm saskaņā ar Noteikumiem Nr. 755 nav slēgti, ņemot vērā finansējuma neesību. Vienlaikus COVID-19 infekcijas straujās izplatības laikā tika izskatīta iespēja noslēgt atlikto piegāžu līgumus par noteiktām precēm. Tomēr, ņemot vērā mazumtirgotāju un vairumtirgotāju ieteikumus, kā arī, lai netiktu radīts mākslīgs preču iztrūkums mazumtirdzniecībā un satraukums sabiedrībā, atlikto piegāžu līgumu slēgšana netika īstenota. Minētais galvenokārt ir pamatots ar to, ka ievērojama daļa no Latvijas iedzīvotāju ikdienā lietotājām precēm vai to izejvielām netiek ražotas Latvijā, tomēr vienlaikus ir būtiski nodrošināt pastāvīgu preču piegādi iedzīvotājiem. Rodoties piegāžu ķēžu traucējumiem, kā tas bija COVID-19 infekcijas sākumā, un iedzīvotājiem pastiprināti izpērkot atsevišķas preces (veidojot ilgstošākus uzkrājumus), atsevišķu preču uzkrājumi mazumtirgotāju un vairumtirgotāju noliktavās būtiski samazinājās. Pie šādiem apstākļiem, ja valsts slēgtu atlikto piegāžu līgumus par precēm, kuras attiecīgajā brīdī ir deficīts, piegādātājiem būtu nepieciešams rezervēt jau tā deficītā esošās preces. 

[2] Tāpat Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšana Latvijā ieskicēja, ka sabiedrība krīzes situācijas ir vienota un ir gatava atbalstīt līdzcilvēkus, tostarp ar dažādu preču ziedojumiem. Tādējādi faktiski pēdējo gadu ģeopolitiskie notikumi ir likuši izdarīt secinājumus, ka ir nepieciešams pārskatīt Noteikumu Nr. 755 1. pielikumā noteikto pirmās nepieciešamības preču sarakstu, piesaistot saraksta aktualizēšanā arī nevalstiskās organizācijas un valsts institūcijas, kas ikdienā strādā ar patvēruma meklētājiem Latvijas Republikā.

[3] Atbilstoši spēkā esošajiem Noteikumiem Nr. 755, lai valsts apdraudējuma gadījumā nodrošinātu iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības precēm, kopējā procesā tiek iesaistītas vairākas institūcijas, tostarp - Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, pašvaldības, Nodrošinājuma valsts aģentūra un atlikto piegāžu sniedzēji. Minētais iesaistīto institūciju skaits rada iespējamību, ka krīzes situācijas iedzīvotāju nodrošināšana ar pirmās nepieciešamības preces var netikt īstenota savlaicīga un koordinēti. Turklāt preču saņemšana no piegādātājiem atbilstoši spēkā esošajiem Noteikumiem Nr.755  ir paredzēta decentralizēti, kas apgrūtina gan preču nodrošināšanu, gan uzskaiti un kontroli. Ievērojot minēto, ir nepieciešams vienkāršot kopējo kārtību, kādā iedzīvotāji tiek nodrošināti ar pirmās nepieciešamības precēm, lai iedzīvotāji pēc iespējas ātrāk spētu saņemt nepieciešamo atbalstu.

[4] Spēkā esošais regulējums faktiski paredz, ka valsts iegādājas tikai pakalpojumu par pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanu, bet faktiski pirmās nepieciešamības preces nav valsts īpašumā. Tādējādi valsts apdraudējuma gadījumā būtu nepieciešams piesaistīt ievērojamus papildus valsts budžeta līdzekļus pirmās nepieciešamības preču faktiskai iegādei. Tādējādi esošais modelis faktiski veido lielu fiskālo slogu uz valsts budžeta līdzekļiem.  
Risinājuma apraksts
[1] Ar Noteikumu projektu tiek paredzēts, ka Noteikumu projekta 3. punktā minētais valsts pārvaldes uzdevums - nodrošināt iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības precēm, tiek deleģēts veikt SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk - Possessor).

Ievērojot to, ka valsts tiešās pārvaldes iestādes Ekonomikas ministrijas primārā funkcija ir izstrādāt, organizēt un koordinēt politiku tās kompetencē esošajās jomās, tās kapacitāte ir nepietiekama faktiskai iesaistei pašā izpildes procesā. 

Possessor ir Latvijas Republikai 100% piederoša sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras daļu turētājs ir Ekonomikas ministrija. Possessor pamatdarbība ir saistīta ar tai deleģētu atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, pakalpojumu sniegšanu publiskajām personām. Possessor galvenokārt ir šādas darbības jomas (biznesa virzieni valsts aktīvu pārvaldībā):
- Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti;
- Dzīvojamās mājas un dzīvokļu īpašumi;
- Kapitāla daļas un problemātiskie aktīvi;
- Līgumu kontrole;
- Privatizācijas sertifikāti;
- Valsts naftas produktu drošības rezervju (turpmāk - drošības rezerves) pārvaldība.

Tādējādi, lai arī Possessor nav iepriekšēja pieredze ar pirmās nepieciešamības preču nodrošināšanu, Possessor vēsturiski ir izveidojusi būtisku pieredzi dažādu valsts aktīvu pārvaldībā. Vienlaikus Possessor juridiskais statuss dod iespēju sekmīgi plānot darbību ilgtermiņā.

Turklāt ar Noteikumu projektu tiek mainīts pirmās nepieciešamības preču nodrošināšanas konceptuālais risinājums, atsakoties no līdzšinējā atlikto piegāžu modeļa, tā vietā veicot faktisku pirmās nepieciešamības preču iegādi valsts īpašumā. 

Saskaņā ar Enerģētikas likuma 72. panta pirmo un otro daļu, drošības rezervju pārvaldība ir deleģēta Possessor. Izvērtējums drošības rezervju pārvaldītāja uzdevumu deleģēšanai Possessor ir veikts ar Ministru kabineta 2023. gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 458 "Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts naftas produktu drošības rezervju pārvaldību"" atbalstītajā konceptuālajā ziņojumā "Par valsts naftas produktu drošības rezervju pārvaldību", kurā, citā starpā, ir uzsvērta Possessor institucionālā sagatavotība dažādu Latvijas valsts aktīvu pārvaldīšanā. 

Lai arī pirmās nepieciešamības preču un drošības rezervju pārvaldība iever sevī arīdzan būtiskas atšķirības, tomēr to pārvaldīšanai ir nepieciešamas būtiskas savstarpēji saskanīgas un kopīgas kompetences. Tostarp:
- iepirkumu organizēšana par valsts rezervju (gan drošības rezervju, gan pirmās nepieciešamības preču) iegādi valsts īpašumā;
- ar valsts rezervju uzglabāšanu un saimnieciskās aprites saistīto jautājumu organizēšana;
- ar valsts rezervju transportēšanu saistīto jautājumu organizēšana, u.c.

Ņemot vērā minētās komponentes,  Latvijā faktiski nav alternatīvu publisku institūciju, kas bez speciālas sagatavošanās varētu veikt valsts pārvaldes uzdevumu - nodrošināt iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības precēm. Turklāt, nododot savstarpēji salīdzināmas funkcijas vienai institūcijai un izveidojot efektīvu un sistematizētu valsts rezervju pārvaldības modeli, tas dotu iespēju kopumā ilgtermiņā samazināt kopējās valsts izmaksas.

Tāpat visu iepriekš minēto Possessor deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes uzraudzību ilgstoši īsteno Ekonomikas ministrija. Tādējādi Ekonomikas ministrijai ir ilgstoša pieredze Possessor darbības uzraudzībā jautājumos, kas saistīti ar Possessor deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi. Arīdzan Noteikumu projektā tiek paredzēts, ka, pildot Noteikumu projekta 3. punktā minēto valsts pārvaldes uzdevumu - nodrošināt iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības precēm, Possessor atrodas Ekonomikas ministrijas funkcionālā pārraudzībā un par Noteikumu projekta 3. punktā noteikto uzdevumu izpildes uzraudzību Ekonomikas ministrija ar Possessor noslēdz līgumu par Noteikumu projekta 3. punktā noteiktā uzdevuma izpildi un informācijas sniegšanu par tā izpildi, kā arī uzraudzības kārtību pār tā izpildi.
 
[2] Noteikumu projekta 3.4. apakšpunktā ir noteikts, ka šajā apakšpunktā minētie līgumi tiek slēgti, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto regulējumu iepirkuma veikšanai. Ar Noteikumu projekta 3.4. apakšpunktā minēto norādi uz Publisko iepirkumu likumu, cita starpā, arīdzan tiek saprasts Publisko iepirkumu likuma 3. panta pirmās daļas 1.punktā minētais Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmums. 

[3] Noteikumu projekta 3.5. apakšpunkts nosaka, turpmāk pirmās nepieciešamības preču uzglabāšana tiks organizēta tās sadalot pa uzglabāšanas vietām proporcionāli attiecīgajā pašvaldības teritorijā reģistrētajam iedzīvotāju skaitam. Šāda pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanas vietu decentralizācija ir būtiska, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Nosakot glabājamo preču apjomu uzglabāšanas vietās, svarīgi ir ņemt vērā iedzīvotāju un dzimuma sadalījumu katrā pašvaldību teritorijā. Lai iegūtu iedzīvotāju dzimuma un vecuma datus par katru pašvaldību, paredzēts, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sniedz datus par katru pašvaldību pēc Possessor pieprasījuma. Dati tiks izmantoti, plānojot iepērkamo preču daudzumu un veidus.

[4] Gadījumos, kad ir nepieciešams veikt preču krājumu atjaunošanu, bet nav pieejams pilns budžeta apjoms, ir svarīgi paredzēt iespēju noteikt preču prioritizāciju un krājumus atjaunot pakāpeniski, ņemot vērā prioritāti un par to informējot attiecīgās pašvaldības.

[5] Tāpat paredzēts, ka pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk - komisijas) deleģē par precēm atbildīgās kontaktpersonas un informē Possessor par kontaktpersonu vai tās maiņu, nosaka preču izsniegšanas punktus. Valsts apdraudējuma gadījumā komisijām jānodrošina preču piegāde no uzglabāšanas vietām līdz izsniegšanas punktiem, jānodrošina iedzīvotāju informēšanu par pirmās nepieciešamības preču izsniegšanas kārtību un izsniegšanas punktiem, jāorganizē preču izsniegšana un uzskaite un jāinformē Possessor par izsniegtajām precēm.

Pirmās nepieciešamības preču izsniegšanas kārtība tiek noteikta un rīcības plāni faktiskai pirmās nepieciešamības preču izsniegšanai iedzīvotājiem tiek īstenoti vienlaikus ievērojot:

1) Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumos Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” un Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” ietverto civilās aizsardzības sistēmu un atbilstoši iesaistīto institūciju kompetencei iedzīvotāju nodrošināšanā ar pamatvajadzībām attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2) ar Ministru kabineta 2020. gada 26. augusta rīkojumu Nr. 476 “Par Valsts civilās aizsardzības plānu” apstiprinātā Valsts civilās aizsardzības plāna 33. pielikuma “Katastrofas pārvaldīšanas pasākumi kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā” 1.19. apakšpunktā noteikto pasākumu – “Izstrādāt kārtību, kādā tiek izsniegtas pirmās nepieciešamības preces iedzīvotājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā”.

[6] Atbilstoši  valsts un nevalstisko institūciju ieteikumiem vienlaikus ir ticis pārskatīts preču saraksts, ņemot vērā pārvietoto cilvēku izmitināšanas vietu infrastruktūru, iedzīvotāju atsaucību un vēlmi ziedot un cilvēku pamatvajadzības. Latvijas valsts iedzīvotāju nodrošināšana ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā tiek plānota, balstoties uz šādiem apsvērumiem:
1) preces tiek glabātas vairākās uzglabāšanas vietās Latvijas teritorijā, Possessor informējot pašvaldības par to, kurā uzglabāšanas vietā tiek glabātas tām paredzētās preces. Preču apjoms glabāšanas vietā tiek noteikts proporcionāli attiecīgajās pašvaldībās reģistrētajam iedzīvotāju skaitam;
2) izsniedzamo pirmās nepieciešamības preču sarakstā izdalītas preces, kas izsniedzamas vienam mēnesim;
3) preču saraksts noteikts, sadalot iedzīvotājus vecumposmos: iedzīvotāji līdz 2 gadu vecumam un iedzīvotāji no 2 gadu vecuma;
4) vecumposmā līdz 2 gadu vecumam tiek plānotas autiņbiksītes dažādos izmēros un daudzumā: 0-6 mēnešu (līdz 6 kg) veciem bērniem - 8 autiņbiksītes dienā, 6-12 mēnešu (6-10 kg) veciem bērniem - 5 autiņbiksītes dienā, 12-24 mēnešu (10-15 kg) vecumu bērniem - 2 autiņbiksītes dienā; arī barošanas pudelīte ar knupīti un knupītis/māneklītis plānoti atbilstoši vecumam– 0-3 mēnešu veciem bērniem, 3-6 mēnešu veciem bērniem un 6-12 mēnešu veciem bērniem;  78% mākslīgā piena maisījuma veido piena pulveris atbilstoši vecumposmiem, proti, 0-6 mēnešu veciem bērniem, 6-12 mēnešu veciem bērniem un 12-24 mēnešu veciem bērniem, 20% - speciālais piena maisījums bērniem, kam ir piena olbaltumvielu alerģija,  2% - piena maisījums priekšlaicīgi dzimušajiem bērniem;
5) iedzīvotājiem kategorijā no 2 gadu vecuma izsniedzamo preču sarakstā īpaši izdalītas preces šādām vecuma grupām -  higiēniskās paketes meitenēm/sievietēm vecumposmā no 10 līdz 55 gadiem; autiņbiksītes iedzīvotājiem vecumposmā no 70  gadiem; šampūns vecuma grupai 2-6 gadiem un no 7 gadiem, kā arī zobu pasta.

Preces ir paredzētas valsts apdraudējuma gadījumā pārvietotajiem iedzīvotājiem, kuri tiek izmitināti pagaidu izmitināšanas telpās (izglītības iestādēs, kultūras iestādēs, sporta infrastruktūrā, u.t.t.), lai iedzīvotājiem būtu iespēja ievērot minimālās higiēnas normas.

[7] Ar Noteikumu projektu tiek paredzēts, ka līdz 2025. gada 31. decembrim ar pirmās nepieciešamības precēm tiks nodrošināti 6% iedzīvotāji, kas noteikti, pamatojoties uz šādiem apsvērumiem:
 -  Valsts apdraudējuma gadījumā vienlaicīgi tiktu ietekmētas vairākas administratīvās teritorijas. Attiecīgi ir izvērtēti iespējamie attīstības scenāriji un aptuvens ietekmēto teritoriju pastāvīgo iedzīvoju skaits.
- savukārt, vērtējot pārvietoto iedzīvotāju skaitu Ukrainā Krievijas veiktā iebrukuma rezultātā, ir konstatēts, ka pārvietotais iedzīvotāju skaits veido aptuveni 11%.  
Kopumā, izvērtējot iedzīvotāju uzvedības tendences, 6 % apmērs vidēji ir to iedzīvotāju skaits, kurus būtu nepieciešams nodrošināt ar pirmās nepieciešamības precēm.

[8] Pakalpojums par pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanas vietu tiek plānots iepirkt ne ilgāk kā par pieciem gadiem. Turpmākajos gados plānots izveidot risinājumu, lai pirmās nepieciešamības preces varētu tiktu uzglabātas valsts rīcībā esošās uzglabāšanas vietās.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
 • studenti
 • pirmsskolas vecuma bērni
 • skolēni
 • pensionāri
 • personas ar invaliditāti
Ietekmes apraksts
Valsts apdraudējuma gadījumā vismaz 6% no iedzīvotāju skaita tiks nodrošināti ar pirmās nepieciešamības preču rezervi.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
10 000 000
0
21 114 900
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
10 000 000
0
21 114 900
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
10 000 000
0
21 114 900
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
10 000 000
0
21 114 900
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Likumā “Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” resora 74. “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā  18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” bija paredzēts finansējums iedzīvotāju nodrošināšanai ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējumu gadījumā 31 114 900 euro apmērā, t.sk. 2023.gadā 6 222 980 euro apmērā, 2024. un 2025.gadā ik gadu 12 445 960 euro apmērā.

Finansējums 31 114 900 euro apmērā paredzēts, lai izveidotu pirmās nepieciešamības preču rezerves un nodrošinātu pilnvērtīgas pirmās nepieciešamības preču rezervju sistēmas ieviešanu, t.sk. pirmās nepieciešamības preču iegādei un transportēšanai uz uzglabāšanas vietu (indikatīvās izmaksas veido 25 557 345 euro), decentralizētai pirmās nepieciešamības preču uzglabāšanai vidēji līdz 15 noliktavās ar atbilstošu drošības sistēmu (indikatīvās izmaksas  5 307 555 euro), kā arī Possessor administratīvo izmaksu segšanai (indikatīvās izmaksas 250 000 euro).

2023.gadā finansējums 6 222 980  euro apmērā netika pieprasīts, jo līgumu slēgšana ar piegādātājiem par pirmās nepieciešamības preču piegādi, transportēšanu uz uzglabāšanas vietu un uzglabāšanu tiks uzsākta sākot ar 2024. gadu.

Finansējums 31 114 900 euro apmērā 2024. gadam un 2025. gadam tiks nodrošināts saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 70. pantu no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem".

Ekonomikas ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu.

Finansējums 31 114 900 euro apmērā plānots kā vispārējās valdības budžeta izdevumi 2024.– 2025.gadā, kas kā vienreizējie izdevumi iedzīvotāju nodrošināšanai ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gada” 5.panta 3.punktu tiek izslēgti no vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķa.

Turpmākajos gados nepieciešamais finansējums  noteikumu 3. punktā minēto uzdevumu veikšanai, t.sk. pirmās nepieciešamības preču krājumu iegādei, piegādei, uzglabāšanai, preču krājumu atjaunošanai, kā arī administratīvo izmaksu segšanai, skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

Possessor atbilstoši Eiropas Savienības nacionālo un reģionālo kontu metodoloģijai (EKS)  ir klasificēta vispārējās valdības sektorā un ar savu saimniecisko un finanšu darbību ietekmē vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu. Ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci neradīsies noteikumu 3. punktā minēto uzdevumu izpildes rezultātā. 

Possessor visu naudas plūsmu, kas saistīta ar deleģētā uzdevuma izpildi, organizē un glabā atsevišķi no citiem līdzekļiem Possessor ārpusbilances uzskaitē, vienlaikus nodrošinot, lai valsts īpašumā iegādātās pirmās nepieciešamības preces nebūtu saistītas ar kapitālsabiedrības aktīviem.

 

4.1.1. Noteikumi Nr. 755

Pamatojums un apraksts
Ar Noteikumu projekta spēkā stāšanos spēku zaudē Noteikumi Nr. 755
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Laika periodā no 2023.gada 18.maija līdz 2023.gada 1.jūnijam organizēta publiska apspriešana. Viedokļi par Noteikumu projektu un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) nav saņemti. 

6.4. Cita informācija

Pēc īstenotajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem ir veiktas atsevišķas noteikumu projekta, anotācijas un protokollēmuma redakcijas izmaiņas. Ņemot vērā to, ka veiktie precizējumi pēc būtības nemaina esošo sākotnējo noteikumu projekta redakciju un veiktie precizējumi neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas, atkārtoti nav organizēti sabiedrības līdzdalības pasākumi.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas

  7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

  Vai projekts skar šo jomu?

  7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

  Vai projekts skar šo jomu?
  -

  7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

  Ietekme
  Jā/Nē
  Skaidrojums
  1. Tiks veidota jauna institūcija
  -
  2. Tiks likvidēta institūcija
  -
  3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
  -
  4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
  -
  5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
  -
  6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
  -
  7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
  -
  8. Cita informācija
  -

  7.5. Cita informācija

  -
  8. Horizontālās ietekmes

  8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.5. uz teritoriju attīstību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.6. uz vidi

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.7. uz klimatneitralitāti

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.11. uz veselību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.13. uz datu aizsardzību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.14. uz diasporu

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

  Vai projekts skar šo jomu?
  -

  8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.2. Cita informācija

  Visiem iedzīvotājiem
  Pielikumi