Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
22-TA-2068: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 256 "Veterinārās prasības Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā" 35. punkts un Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdes protokola Nr. 22 30. § 4. punkts.
Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43. punkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts sagatavots, lai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirtu Zemkopības ministrijai finansējumu 97 028 euro apmērā to izdevumu segšanai, kas saistīti ar atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, lai nodrošinātu Latvijas Republikā no Ukrainas ievesto dzīvnieku reģistrāciju un obligāto veselības prasību izpildi laikposmā no 2022. gada 24. februāra līdz 31. maijam.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 256 "Veterinārās prasības Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā" (turpmāk – noteikumi Nr. 256) reglamentē praktizējošo veterinārārstu un valsts iestāžu darbības, lai nodrošinātu to dzīvnieku reģistrāciju un obligāto veselības prasību ievērošanu dzīvniekiem, kurus ieved Ukrainas civiliedzīvotāji, kas Latvijas Republikā ierodas, bēgot no Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta. 
Noteikumu Nr. 256 pielikumā noteiktas maksimālās izmaksas, kas tiek segtas praktizējošiem veterinārārstiem par īstenotajām darbībām (dzīvnieku apskati, vakcināciju, apzīmēšanu, dokumentu izsniegšanu u.c.) kā atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem. Par veterinārmedicīnas prakses iestādēs sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar noteikumu Nr. 256 30.1. apakšpunktu norēķinās Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – PVD). Tāpat tiek segtas izmaksas par dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – LDC) mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē un valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts BIOR) veiktajiem obligātajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem.
Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdes protokola Nr. 22 30. § 3. punktā noteikts, ka noteikumos Nr. 256 noteiktajai Ukrainas civiliedzīvotājiem piederošo dzīvnieku reģistrācijai un obligāto veselības prasību izpildes nodrošināšanai nepieciešamos izdevumus, kas nepārsniedz 148 584 euro, sedz 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
No 2022. gada 24. februāra līdz 31. maijam praktizējošie veterinārārsti ir nodrošinājuši obligāto veselības prasību izpildi 2382 mājas (istabas) dzīvniekiem un PVD saskaņā ar veterinārmedicīnas prakses iestāžu iesniegtajiem rēķiniem ir tām izmaksājis 77 858,24 euro.
LDC laikposmā no 2022. gada 24. februāra līdz 31. maijam ir reģistrēti 719 suņi, 489 kaķi un divi mājas (istabas) seski 792 Ukrainas civiliedzīvotājiem (reģistrācijas izmaksas ir  8 470 euro). LDC datubāzē mājas dzīvnieku nereģistrē, ja suņa, kaķa vai mājas (istabas) seska īpašnieks vai turētājs praktizējošam veterinārārstam rakstveidā apliecina, ka ar dzīvnieku nekavējoties dosies uz citu valsti un Latvijā neuzturēsies. 
Savukārt institūtā BIOR laikposmā no 2022. gada 24. februāra līdz 31. maijam ir izmeklēti 226 paraugi, lai noteiktu antivielas pret trakumsērgas vakcīnas vīrusu. Paraugu izmeklēšanas izmaksas ir 10 698,84 euro.
Risinājuma apraksts
Nepieciešams no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Zemkopības ministrijai – PVD, LDC un institūtam BIOR – finansējumu 97 028 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti par noteikumos Nr. 256 noteikto Ukrainas civiliedzīvotājiem piederošo dzīvnieku reģistrāciju un obligāto veselības prasību izpildes nodrošināšanu laikposmā no 2022. gada 24. februāra līdz 31. maijam.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
97 028
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
97 028
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-97 028
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-97 028
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
97 028
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
1. PVD patlaban ir norēķinājies ar 103 veterinārmedicīnas prakses iestādēm (praktizējošajiem veterinārārstiem) saskaņā ar iesniegto 1451 rēķinu par kopējo summu 77 858,24 euro par laikposmā no 2022. gada 24. februāra līdz 31. maijam īstenotajām darbībām:
Nr. p.k. Darbība vai tai nepieciešamie materiāli Mērvienība Skaits Summa (euro)
1. Mikroshēma mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanai gab. 598 3 510,65
2. Mājas (istabas) dzīvnieka pase (veidlapa) gab. 244 267,56
3. Vakcīna mājas (istabas) dzīvnieka vakcinācijai pret trakumsērgu gab. 582 6 006,13
4. Vakutainera stobriņš asins parauga ņemšanai gab. 22 8,76
5. Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija datubāzē gab. 214 1 385,51
6. Paraugu transportēšana uz institūtu BIOR (izdevumi par patērēto degvielu) litri 190,96 341,16
7. Samaksa par praktizējoša veterinārārsta pirmreizējām darbībām ar mājas (istabas) dzīvnieku gab. 777 26 408,21
8. Samaksa par praktizējoša veterinārārsta darbībām ar mājas (istabas) dzīvnieku (22.00–06.00) gab. 6 270,00
9. Dzīvnieka apzīmēšana (mikroshēma un tās ievadīšana) gab. 552 10 270,47
10. Mājas (istabas) dzīvnieka pases izsniegšana (pases veidlapa un tās aizpildīšana) gab. 766 7 040,12
11. Dzīvnieka vakcinācija pret trakumsērgu (klīniskā apskate, vakcīnas izmaksas un vakcinācija) gab. 608 11218,35
12. Dokumentu aizpildīšana, to aprites nodrošināšana (materiāli un darbs) gab. 798 7 844,42
13. Mikroshēmas burtciparu koda nolasīšana (darbs ar dzīvnieku) gab. 244 1 160,35
14. Asins parauga noņemšana trakumsērgas antivielu līmeņa noteikšanai (materiāli un darbs) gab. 153 2126,55
1. Praktizējošo veterinārārstu īstenoto darbību izmaksas aprēķina saskaņā ar noteikumu Nr. 256 pielikumā noteikto izmaksu maksimālo apmēru. Līdz noteikumu Nr. 256 spēkā stāšanās dienai obligātās veselības prasības no Ukrainas ievestajiem mājas (istabas) dzīvniekiem tika nodrošinātas un par praktizējošo veterinārārstu īstenotajām darbībām samaksāts saskaņā ar PVD kā kompetentās iestādes dzīvnieku veselības uzraudzības jomā noteikto pagaidu kārtību rīcībai ar dzīvnieku, kas ieceļojis Latvijā kopā ar Ukrainas bēgļiem. Noteikumos Nr. 256 noteikts detalizētāks maksimālo izmaksu cenrādis (nodalot veicamo darbību un tai nepieciešamo materiālu izmaksas), nekā bija noteikts PVD pagaidu kārtībā, tāpēc tabulā norādītas darbības gan saskaņā ar noteikumu Nr. 256 pielikumu (1.–8. punkts), gan PVD pagaidu kārtību (9.–14. punkts). Darbību un materiālu izmaksas, kas tika aprēķinātas atbilstoši PVD pagaidu kārtībā noteiktajam, nepārsniedz noteikumu Nr. 256 pielikumā noteikto izmaksu maksimālo apmēru.
2. LDC datubāzē no 2022. gada 24. februāra līdz 31. maijam ir reģistrēti 719 suņi, 489 kaķi un divi mājas (istabas) seski. Kopējās reģistrācijas izmaksas ir  8 470 euro (719 x 7,00 euro). 
LDC datubāzē reģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku skaits ir mazāks, nekā to dzīvnieku skaits, kuriem praktizējošie veterinārārsti snieguši pakalpojumus, lai nodrošinātu obligāto veselības prasību izpildi (apzīmēšanu, vakcināciju u.c.). Lai nodrošinātu Eiropas Savienībā ievesto mājas (istabas) dzīvnieku atbilstību normatīvo aktu prasībām, pret trakumsērgu vakcinē un ar mikroshēmu apzīmē arī tos mājas (istabas) dzīvniekus, kurus Ukrainas civiliedzīvotāji ieved Latvijā robežkontroles punktos uz Latvijas un Krievijas robežas, bet kuru īpašnieks ar dzīvnieku nekavējoties dodas uz citu valsti un Latvijā neuzturēsies. Šos dzīvniekus LDC datubāzē nereģistrē.
3. Institūtā BIOR no 2022. gada 24. februāra līdz 31. maijam ir izmeklēti 226 paraugi, lai noteiktu antivielas pret trakumsērgas vakcīnas vīrusu. Paraugu izmeklēšanas kopējās izmaksas ir 10 698,84 euro (226 x 47,34 euro).
Kopējās iestāžu izmaksas par Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu no 2022. gada 24. februāra līdz 31. maijam ir 77 858,24 + 8 470 + 10 698,84 = 97 027,08 euro.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Zemkopības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi