Anotācija (ex-ante)

22-TA-1710: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Zvērināta tiesu izpildītāja veiktās dokumentu piegādes noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
ES dokuments
Apraksts
Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. novembra Regula (ES) 2020/1784 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs ("dokumentu izsniegšana") (pārstrādāta redakcija) (turpmāk – regula Nr. 2020/1784), ar kuru tiek atcelta Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regula Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana) (turpmāk – regula Nr. 1393/2007).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ar Ministru kabineta noteikumu projektu tiek precizēti Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 444 "Zvērināta tiesu izpildītāja veiktās dokumentu piegādes noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr. 444), lai tajos ietverto regulējumu saskaņotu ar regulu Nr. 2020/1784.
Spēkā stāšanās termiņš
01.07.2022.
Pamatojums
Regulu Nr. 2020/1784 piemēro no 2022. gada 1. jūlija.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ar Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 813 "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus"" noteikumi Nr. 444 papildināti ar regulējumu kārtībai, kādā zvērināts tiesu izpildītājs piegādā dokumentus saskaņā ar ārvalsts kompetentās iestādes lūgumu, kas iesniegts saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās vai regulu Nr. 1393/2007.
No 2022. gada 1. jūlija piemērojama regula Nr. 2020/1784, ar kuru reizē tiek atcelta regula Nr. 1393/2007 (izņemot regulas Nr. 1393/2007 4. un 6. pantu, kurus aizstāj regulas Nr. 2020/1784 5., 8. un 10. pants un kas piemērojami no 2025. gada 1. maija).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Atbilstoša tiesiskā regulējuma nodrošināšanai noteikumi Nr. 444 precizējami, tos saskaņojot ar regulu Nr. 2020/1784.
Risinājuma apraksts
Ar Ministru kabineta noteikumu projektu noteikumos Nr. 444 tiek veikti tehniska rakstura grozījumi, precizējot atsauci uz regulu, kas no 2022. gada 1. jūlija piemērojama veicot tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā starptautiskās civilprocesuālās sadarbības ietvaros. Tai skaitā noteikumu Nr. 444 normās tiek precizētas atsauces uz konkrētām piemērojamajām regulas normām (grozījumi noteikumu Nr. 444 21., 37., 39. un 40. punktā).
Vienlaikus ar Ministru kabineta noteikumu projektu noteikumu Nr. 444 37. punktā precizēts termiņš, kādā izsniedzamo dokumentu adresāts var informēt zvērinātu tiesu izpildītāju par atteikšanos pieņemt dokumentus sakarā ar to, ka tie nav sagatavoti vai tiem nav pievienoti tulkojumi adresātam saprotamā valodā vai oficiālajā saņēmējas dalībvalsts valodā. Atbilstoši regulas Nr. 2020/1784 12. panta trešajai daļai adresāts var atteikties pieņemt dokumentu vai nu izsniegšanas brīdī, vai divu nedēļu laikā no izsniegšanas brīža ar rakstisku pieņemšanas atteikuma paziņojumu (šobrīd atbilstoši regulas Nr. 1393/2007 8. panta pirmajai daļai - dokumentu izsniegšanas brīdī vai nedēļas laikā).
Problēmas apraksts
Līdz ar Fizisko personu reģistra likuma spēkā stāšanos 2021. gada 28. jūnijā spēku zaudēja Iedzīvotāju reģistra likums. Atbilstoši Fizisko personu reģistra likumā lietotajai terminoloģijai, Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir nepieciešams terminu "Iedzīvotāju reģistrs" aizstāt ar terminu "Fizisko personu reģistrs". 
Risinājuma apraksts
Ar Ministru kabineta noteikumu projektu noteikumu Nr. 444 28. punktā termins "Iedzīvotāju reģistrs" (attiecīgā locījumā) aizstāts ar terminu "Fizisko personu reģistrs" (attiecīgā locījumā).  
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Nav.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Ministru kabineta noteikumu projekts attiecas uz personām, kuras vēlēsies regulā Nr. 2020/1784 noteiktos dokumentus adresātam Latvijā piegādāt ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību. Sabiedrības grupas kopējo skaitlisko apmēru vai to piederību kādai konkrētai sociālai grupai objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams noteikt. Turklāt atbilstoši praksē konstatētajam minētie dokumenti var tikt izsniegti to adresātam arī tieši pasta sūtījuma veidā, proti, neiesaistot dalībvalstu noteiktās dokumentu izsniegšanas lūgumu izpildes centrālās iestādes.
Ietekmes apraksts
Ar Ministru kabineta noteikumu projektu nevienai sabiedrības grupai netiek uzlikti jauni pienākumi vai paredzētas jaunas tiesības. Ar noteikumu projektu netiek mainīta līdzšinējā kārtība tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanai Latvijā starptautiskās civilprocesuālās sadarbības ietvaros.
Juridiskās personas
  • Noteikumu projekts attiecas uz personām, kuras vēlēsies regulā Nr. 2020/1784 noteiktos dokumentus adresātam Latvijā piegādāt ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību.
Ietekmes apraksts
Juridiskām personām ar noteikumu projektu netiek noteikts papildu administratīvais slogs.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32020R1784
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. novembra Regula (ES) 2020/1784 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs ("dokumentu izsniegšana") (pārstrādāta redakcija).
Apraksts
No 2022. gada 1. jūlija piemērojama regula Nr. 2020/1784, ar kuru reizē tiek atcelta regula Nr. 1393/2007 (izņemot regulas Nr. 1393/2007 4. un 6. pantu, kurus aizstāj regulas Nr. 2020/1784 5., 8. un 10. pants un kas piemērojami no 2025. gada 1. maija). Ar Ministru kabineta noteikumu projektu noteikumos Nr. 444 tiek veikti tehniska rakstura grozījumi, precizējot atsauci uz regulu, kas no 2022. gada 1. jūlija piemērojama, veicot tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā starptautiskās civilprocesuālās sadarbības ietvaros.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. novembra Regula (ES) 2020/1784 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs ("dokumentu izsniegšana") (pārstrādāta redakcija).
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
12. panta trešā daļa
Ministru kabineta noteikumu projekta 1.10. apakšpunkts (ar kuru tiek grozīts noteikumu Nr. 444 37. punkts).
Pārņemtas pilnībā
Nē.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav attiecināms. Ar Ministru kabineta noteikumu projektu noteikumu Nr. 444 37. punktā precizēts termiņš, kādā izsniedzamo dokumentu adresāts var informēt zvērinātu tiesu izpildītāju par atteikšanos pieņemt dokumentus sakarā ar to, ka tie nav sagatavoti vai tiem nav pievienoti tulkojumi adresātam saprotamā valodā vai oficiālajā saņēmējas dalībvalsts valodā. Atbilstoši regulas Nr. 2020/1784 12. panta trešajai daļai adresāts var atteikties pieņemt dokumentu vai nu izsniegšanas brīdī, vai divu nedēļu laikā no izsniegšanas brīža ar rakstisku pieņemšanas atteikuma paziņojumu.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Nav attiecināms. 
Cita informācija
-
Skaidrojums
Noteikumu projekts nemaina esošo kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs veic tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā starptautiskās civilprocesuālās sadarbības ietvaros un kas jau šobrīd noteikta noteikumos Nr. 444 un neskar būtiskas sabiedrības intereses.

6.4. Cita informācija

Noteikumu projekts izstrādāts, konsultējoties ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi, ņemot vērā apstākli, ka minētā padome ir Latvijā praktizējošo zvērinātu tiesu izpildītāju pārstāvības institūcija. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome noteikumu projektu saskaņojusi.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

Noteikumu projekta izpildi atbilstoši ārējos normatīvajos aktos nostiprinātajai kompetencei nodrošinās zvērināti tiesu izpildītāji, kā arī Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, ņemot vērā apstākli, ka ar Tiesu izpildītāju likumu dokumentu saņēmējas iestādes funkcija, organizējot dokumentu izsniegšanu Latvijā saskaņā ar Hāgas konvenciju un regulu Nr. 2020/1784 (šobrīd – saskaņā ar regulu Nr. 1393/2007), deleģēta Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi