Anotācija (ex-ante)

23-TA-1169: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 537 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības likuma 15. panta 12. punkts nosaka, ka Ministru kabinets nosaka "programmas mērķi, pieejamo finansējumu, sasniedzamos rezultātus, programmas apsaimniekotāju, aģentūru un tās pienākumus, ja aģentūra īsteno daļu no programmas apsaimniekotāja pienākumiem, prasības projekta iesniedzējam vai iepriekš noteiktā projekta iesniedzēju, prasības projekta partneriem, ja tos pieaicina, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, atbalstāmo darbību, izmaksu attiecināmības, projekta līguma vienpusēja uzteikuma nosacījumus, divpusējās sadarbības fonda aktivitāšu ieviešanas kārtību, ja tādas paredzētas programmā, kā arī komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumus, ja programmā paredzēts komercdarbības atbalsts”.

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) ir izstrādājusi noteikumu projektu, lai nodrošinātu efektīvu Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmai "Pētniecība un izglītība" (turpmāk – EEZ un Norvēģijas programma) piešķirtā finansējuma investēšanu Latvijā atbilstoši programmas mērķim pilnā apmērā, veicinot zināšanu attīstību zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomās.
 
Vienlaicīgi ar noteikumu projektu tiek virzīti grozījumi "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 107. nr.; 2021, 124. nr.; 2022, 19., 176. nr.) (turpmāk –pētniecības noteikumi).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts

Palielināt finansējumu EEZ un Norvēģijas programmas aktivitātē "Inovācijas centri” par 141 454 euro, izmantojot EEZ un Norvēģijas programmas aktivitātē "Baltijas pētniecības programma" radušos atlikumu. Tādējādi tiktu panākta EEZ un Norvēģijas programmai piešķirtā finansējuma investēšana Latvijā pilnā apmērā atbilstoši mērķim, veicinot zināšanu attīstību STEM jomās.
Vienlaicīgi tiek veikti grozījumi pētniecības noteikumos.

Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija

Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumi Nr. 537 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi"" (turpmāk – Noteikumi) paredz kopējo aktivitātei pieejamo finansējumu 7 058 824 euro apmērā.

Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts

Projektiem pieejamais finansējums ir izlietots vairāk nekā 75 procentu apmērā (uz 31.05.2023.), un pieprasījums pēc projektu sniegtajiem pakalpojumiem zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomā (piemēram, STEM jomu popularizējošās interaktīvās izglītības programmas, tematiskās izstādes)  no skolu, skolotāju un skolnieku puses ir joprojām augsts.

Risinājuma apraksts

Lai efektīvi apgūtu visu EEZ un Norvēģijas programmai piešķirto finansējumu, Baltijas pētniecības programmas finansējuma atlikums - 141 454 euro, ir jāpārceļ uz EEZ un Norvēģijas programmas aktivitāti “Inovācijas centri”, dodot iespēju pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, audzēkņiem, studentiem (turpmāk – izglītojamie)  un pedagogiem iesaistīties papildus inovācijas centru projektu aktivitātēs STEM jomā. Papildus finansējuma piešķiršanās gadījumā tiktu veicināta zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēle STEM jomās, izstrādājot un īstenojot izglītojošas programmas izglītojamiem un pedagogiem. 

Noteikumu projekta 1. punkts paredz, ka tiek precizēts Noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā programmas partnera nosaukums no “Norvēģijas Starptautiskās sadarbības un kvalitātes uzlabošanas aģentūras augstākās izglītības jomā” uz “Norvēģijas Augstākās izglītības un prasmju direktorātu”.

Norvēģijas Augstākās izglītības un prasmju direktorāts izveidojās 2021. gada 1. jūlijā, apvienojoties Norvēģijas Starptautiskās sadarbības un kvalitātes uzlabošanas aģentūrai augstākās izglītības jomā (līdzšinējam programmas partnerim) ar divām citām Norvēģijas aģentūrām, bet funkcijām un uzdevumiem attiecībā pret EEZ un Norvēģijas programmu paliekot nemainīgiem (Margunn Instefjord 2021. gada 2. jūlija elektroniskā pasta vēstule).

Ar noteikumu projekta 2. punktu tiek palielināts aktivitātei “Inovācijas centri” pieejamais finansējums par 141 454 euro, uz kuru var pieteikties esošo projektu līdzfinansējuma saņēmēji papildus aktivitāšu STEM jomā nodrošināšanai (noteikumu projekta 3. punkts).

Ar noteikumu projekta 3. punktu tiek precizēta atsauce uz visiem četriem līdzfinansējuma saņēmējiem, lai pilnīgi nepārprotami būtu skaidrs, ka līdzfinansējuma saņēmējam jānodrošina projekta līdzfinansējums 10 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām arī attiecībā uz papildus piešķirto finansējumu.

Noteikumu projekta 5. punkts paredz papildināt Noteikumus ar 16.11. apakšpunktu, kas paredz papildus projekta atbalstāmo darbību – pasākumus, kas veicina zināšanu attīstību STEM jomā un EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atpazīstamību.

Noteikumu projekta 6. punkts paredz iespēju pagarināt projektu īstenošanas termiņu, neizslēdzot iespēju saņemt papildus finansējumu.

Ar noteikumu projekta 7. punktu tiek precizēts Noteikumu pielikums, palielinot aktivitātes “Inovācijas centri” rezultātu un iznākumu rādītājus.
Rezultātu rādītājs “Izglītojamo skaits, kuri piedalījušies inovāciju centros organizētajās izglītojošās programmās (sadalīts pa dzimumiem, vecuma grupām)” palielināts no 800 līdz 850 izglītojamiem, un iznākumu rādītājs “Inovācijas centros īstenoto izglītojošo programmu skaits” palielināts no 12 līdz 15 izglītības programmām.

Noteikumu projekta pielikumā precizētas 3. sasniedzamā iznākuma “Uzlabota sadarbība starp programmā iesaistītajām saņēmējvalstu un donorvalstu organizācijām” rezultāta rādītāju “Apmierinātības līmenis ar partnerību (sadalījumā pa valstu tipiem)” un “Uzticības līmenis starp sadarbībā iesaistītajām saņēmējvalstu un donorvalstu organizācijām (sadalījumā pa valstu tipiem)” sākuma stadijas uz 6.42 un 6.32 un sākuma gads uz 2022 atbilstoši Finanšu instrumenta biroja veiktajiem grozījumiem programmas līgumā https://eeagrants.lv/petnieciba-un-izglitiba/dokumenti/petnieciba-un-izglitiba/.

Aktivitātes “Inovācijas centri” iepriekš noteikto projektu līdzfinansējuma saņēmēji - Cēsu novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldība un Ventspils pilsētas pašvaldība, ir izteikuši vēlmi paplašināt projektus ar papildus aktivitātēm, kas veicinātu projektu mērķu un papildus iznākumu un rezultātu sasniegšanu.

Papildus finansējuma piešķiršanās gadījumā Valsts izglītības attīstības aģentūra un iepriekš noteikto projektu līdzfinansējuma saņēmēji veiks grozījumus projektu līgumos.

Informācija par no donoriem pirms noteikumu projektu izstrādes saņemtajiem saskaņojumiem  norādīta anotācijas pielikumā.

2023.gada 10.augustā saņemts apstiprinājums šādam situācijas risinājumam no programmas komitejas un sadarbības komitejas.

Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
 • Cēsu novada pašvaldība
 • Daugavpils pilsētas pašvaldība
 • Liepājas pilsētas pašvaldība
 • Ventspils pilsētas pašvaldība
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra
Ietekmes apraksts
Minētās pašvaldības ir iepriekš noteikto projektu līdzfinansējuma saņēmēji. Līdz ar noteikumu stāšanos spēkā tām būs iespēja (bet ne pienākums) pieteikties uz papildus finansējumu saviem projektiem. Papildus finansējuma piešķiršanās gadījumā Valsts izglītības attīstības aģentūra un iepriekš noteikto projektu līdzfinansējuma saņēmēji veiks grozījumus projektu līgumos.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi".

Pamatojums un apraksts
Tiek virzīti vienlaicīgi ar noteikumu projektu. Lai efektīvi apgūtu visu EEZ un Norvēģijas programmai piešķirto finansējumu, ir jāveic grozījumi inovācijas centru noteikumos, pārceļot uz EEZ un Norvēģijas programmas aktivitāti “Inovācijas centri” 141 454 euro, dodot iespēju inovāciju centru iepriekš noteikto projektu līdzfinansējuma saņēmējiem izmantot Baltijas pētniecības programmas finansējuma atlikumu projekta papildus aktivitātēm. 
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Latvijas Zinātnes padome, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Cēsu novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldība, Ventspils pilsētas pašvaldība
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Noteikumu projekts paredz grozījumus, kuriem nav būtiskas ietekmes uz sabiedrību, jo grozījumi palielina aktivitātes “Inovācijas centri”  attiecināmo izdevumu summu par 141 454 euro (jeb 1.96 %). Līdz ar to noteikumu projekta izstrādes gaitā nav nepieciešama sabiedrības līdzdalības iesaiste.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
 • Latvijas Zinātnes padome
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra
 • Cēsu novada pašvaldība
 • Daugavpils pilsētas pašvaldības
 • Liepājas pilsētas pašvaldība
 • Venstpils pilsētas pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Saskaņošana ar EEZ un Norvēģijas programmas vadībā un īstenošanā iesaistītajām institūcijām